Fri Kul­tur uge 50: Ansat­te hos Via­play før­te skjult kampag­ne for Kevin Magnussen


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Kære læser 

Da kor­an­loven blev ved­ta­get i sid­ste uge, var det, som om lan­dets pro­vo­kunst­ne­re og andre højtrå­ben­de stem­mer med hang til pro­vo­ka­tion fluks tog deres nis­se­hu­er på og gik i værkstedet. 

Hvor­dan får vi nu udstil­let lov­be­stem­mel­sens dum­he­der, tænk­te de måske. 

Ras­mus Palu­dan har valgt at stif­te en tea­ter­trup. Han for­kla­rer i pro­gram­met Valgt i Dan­mark på 24syv, at trup­pen hed­der “Offi­ci­al Mes­sa­ge From Pri­me Mini­ster of Den­mark” og er sat i ver­den for at kri­ti­se­re de anti­de­mo­kra­ti­ske kræf­ter i landet. 

Som Palu­dan siger, har poli­ti­ker­ne “lavet en lov, hvor det frem­går, at man kun må håne kor­a­nen, hvis det ind­går som en del af et stør­re, kunst­ne­risk værk. Så til­pas­ser vi os den nye vir­ke­lig­hed ved at spil­le teater”. 

Han for­ven­ter, at tea­ter­kom­pag­ni­et får pre­mi­e­re til for­å­ret for­an Tyr­ki­ets ambassade. 

En anden hur­tig nyhed, inden vi går i gang, er, at Radio4 – det er en lands­dæk­ken­de radio med hoved­sæ­de i Aar­hus til omkring 100 mil­li­o­ner skat­te­kro­ner om året – har fået ny che­fre­dak­tør og direk­tør, efter at Anne-Marie Dohm slap roret og skif­te­de det ud med det ror, der var på Fre­gat­ten Jyl­land, der som bekendt lig­ger og hyg­ger sig i Ebeltoft. 

Den nye sidste­boss på Radio4 hed­der Niko­lai Thys­sen. Han var ind­til for et lil­le år siden chef ude i DR. 

“Jeg kan love, at vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at sæt­te dags­or­den, for at oply­se, under­hol­de og udfor­dre og for at lave en radi­o­ka­nal, som man skal gøre sig uma­ge for at igno­re­re,” siger Niko­lai Thys­sen i en pressemeddelelse. 

Det lyder, som om han alle­re­de har loka­li­se­ret nog­le af de punk­ter, hvor der er plads til forbedring. 

Og med det; vel­kom­men til. 


Ansat­te hos Via­play før­te skjult kampag­ne for Kevin Magnussen

Side­lø­ben­de med Via­plays dæk­ning af For­mel 1 stod redak­tio­nen i fle­re år også for at lave For­mel 1‑køreren Kevin Magnus­sens opslag på soci­a­le medier. 

“Vi var inter­es­se­re­de i, at Kevin Magnus­sen fik en stær­ke­re pro­fil på soci­a­le medi­er,” for­kla­rer Viaplay-chef. 

“En stærkt pro­ble­ma­tisk situ­a­tion,” vur­de­rer ekspert. 

“Det her ska­ber tvivl om, hvem jour­na­li­ster egent­lig arbej­der for. Hvad der er kom­merci­el­le inter­es­ser, og hvad der er journalistik.” 

Hele histo­ri­en

Hvis man inden for de sene­re år er stødt på et opslag på racer­kø­re­ren Kevin Magnus­sens pro­fi­ler på soci­a­le medi­er, er opsla­get med stor sand­syn­lig­hed lavet af en med­ar­bej­der på Via­play, der har de dan­ske ret­tig­he­der til at vise For­mel 1. 

I åre­ne fra 2017 til 2020 var det nem­lig en fast del af job­bet som med­ar­bej­der på Via­play, at man fik til opga­ve at lave opslag for Kevin Magnus­sen på Face­book, Ins­ta­gram eller Twit­ter (i dag X). 

Det bekræf­ter Benja­min Munk, der er sport­s­chef på Viaplay. 

“Det er kor­rekt, at vi fra 2017 til 2020 hjalp Kevin Magnus­sen med opslag på hans soci­a­le medi­er,” skri­ver Munk og for­kla­rer, at det var i deres natur­li­ge inter­es­se at yde SoMe-assi­stan­ce for Magnussen. 

“Vi er et kom­merci­elt medi­e­hus, og som sådan var vi inter­es­se­ret i, at Kevin Magnus­sen fik en stær­ke­re pro­fil på soci­a­le medi­er, hvor han på det tids­punkt stort set ikke var til stede.” 

Opga­ven gik på tur. 

“Opga­ven blev hånd­te­ret af to af vores kol­le­ga­er på redak­tio­nen på skift. Vi har ikke haft noget pro­blem med, at de har arbej­det med For­mel 1 for os side­lø­ben­de. Men de har ikke lavet jour­na­li­stik med og omkring Magnus­sen for redak­tio­nen, når de hav­de opga­ven med de soci­a­le medi­er,” lyder det fra Via­play-sport­s­chef Benja­min Munk. 

Iføl­ge Fri­heds­bre­vets oplys­nin­ger kun­ne opsla­ge­ne være alt fra kon­kur­ren­cer på Face­book til bil­ledop­slag på Ins­ta­gram med en med­føl­gen­de tekst, og med­ar­bej­der­ne kun­ne for eksem­pel have SoMe-tjan­sen en dag om ugen, hvor­ef­ter de gik til­ba­ge til deres sæd­van­li­ge job på redaktionen. 

Benja­min Munk har ikke ønsket at stil­le op til inter­view med Frihedsbrevet. 

Et sort områ­de inden for journalistikken

Det vil Peter Bro dog ger­ne. Han er pro­fes­sor og leder af Cen­ter for Jour­na­li­stik ved SDU, og han mener, at pro­ble­met er til at få øje på. 

“Det er en stærkt pro­ble­ma­tisk situ­a­tion, at man for det før­ste gør det her og for det andet ikke er åben om det,” siger han. 

“Hvis man fore­stil­le­de sig, at en jour­na­list fra DR eller TV 2 var ghostwri­ter for poli­ti­ke­re eller for­ske­re, så vil­le vi jo synes, at det var meget angri­be­ligt,” siger han og påpe­ger, at selv­om man godt kan dis­ku­te­re, om der er nog­le udvi­de­de ram­mer inden for sport og under­hold­ning, så er der et pro­blem her. 

“DR og TV 2 laver for eksem­pel også ind­sam­lin­ger eller taler et arran­ge­ment som OL op. Men de gør det så på deres egne plat­for­me. De går ikke ind og sør­ger for, at en sport­s­u­dø­ver har en stærk pro­fil på de soci­a­le medi­er,” siger Peter Bro. 

“Det her ska­ber tvivl om, hvem jour­na­li­ster egent­lig arbej­der for. Hvad der er kom­merci­el­le inter­es­ser, og hvad der er journalistik.” 

Og hvor lan­der vi her, som du ser det?

“Det her er ikke ale­ne en gråzo­ne, men også et sort områ­de inden for journalistikken.” 

De for­kla­rer sig med, at de er en kom­merci­el virk­som­hed. Hvad tæn­ker du om det?

“JP/Politikens Hus er jo også en kom­merci­el virk­som­hed. De kan ikke have deres hund­red­vis af jour­na­li­ster til at lave SoMe-opsalg for poli­ti­ke­re og for­ske­re. Det er jo at ska­be en vir­ke­lig­hed på sådan en ekstrem måde. Det er ikke et argu­ment i sig selv.” 

Hvem risi­ke­rer det at gå ud over?

“Det går ud over Via­plays egen tro­vær­dig­hed. Hvis de fore­gi­ver at for­tæl­le, at det her har noget med jour­na­li­stik at gøre, så bli­ver deres egen tro­vær­dig­hed under­gra­vet. Men det smit­ter også af på resten af medi­e­bran­chen. Den her sag er bare end­nu et søm i lig­ki­sten til den jour­na­li­sti­ske tro­vær­dig­hed – og så kan vi jo ende med helt at begra­ve den.” 

Via­play har brugt man­ge pen­ge på at købe ret­tig­he­der­ne til at vise For­mel 1, og der­for har de vel også en klar inter­es­se i at prom­ove­re spor­ten og i det her til­fæl­de en af de sto­re dan­ske pro­fi­ler inden for For­mel 1. Det giver vel meget god mening?

“Ja, og jeg ved godt, hvor­dan vir­ke­lig­he­den fun­ge­rer. Men det er jo et vig­tigt prin­cip, at der er nog­le, der for­hand­ler ret­tig­he­der og står for den kom­merci­el­le del, og så er der andre, der står for den redak­tio­nel­le del. Her er tin­ge­ne smel­tet sam­men, og så opstår der pro­ble­mer. Man bør lave nog­le skil­le­linjer og hol­de de to ting adskilt,” siger Peter Bro. 

Bry­der med grund­læg­gen­de præmis

Også Hen­rik Berg­gre­en, der er chef for Insti­tut for Jour­na­li­stik ved DMJX, mener, at der er tale om en etisk problematik. 

“Det er jo en helt legi­tim for­ret­nings­mæs­sig inter­es­se, at man som medi­e­hus skal tje­ne pen­ge på sine inve­ste­rin­ger i sport­sind­hold,” siger Berggreen. 

“Men jeg mener ikke, at man som jour­na­list eller redak­tion den ene dag kan være pr-med­ar­bej­der for en sport­s­stjer­ne og dagen efter lave jour­na­li­stik om den sam­me person.” 

Han for­kla­rer, at det efter hans opfat­tel­se bry­der fun­da­men­talt med en grund­læg­gen­de præ­mis i jour­na­li­stik­ken – nem­lig, at jour­na­li­sten og det medie, der offent­lig­gør jour­na­li­stens arbej­de, er uaf­hæn­gi­ge af det, de laver jour­na­li­stik om. 

“Det vil­le selv­føl­ge­lig være en for­mil­den­de omstæn­dig­hed, hvis medi­et infor­me­re­de om sam­men­hæn­gen, men her mener jeg fak­tisk ikke, det løser pro­ble­met,” siger han. 

“Jeg ken­der ikke Via­plays dæk­ning af For­mel 1, men i mai­len til Fri­heds­bre­vet kal­der Via­play selv deres dæk­ning af For­mel 1 for jour­na­li­stik, og så må det være det, der er præmissen.” 

Via­play-sport­s­chef Benja­min Munk er ble­vet fore­lagt kri­tik­ken, men er ikke vendt tilbage. 

Kevin Magnus­sen er ikke vendt til­ba­ge på Fri­heds­bre­vets henvendelser. 


Tre hur­ti­ge fra kul­tu­rens verden 

1
0,6 pro­cent kunst­ne­re: Vi kan for­hå­bent­ligt bli­ve eni­ge om, at man ikke er en rig­tig kunst­ner, bare for­di man kan tage tre-fire akkor­der på den span­ske gui­tar, man fik i kon­fir­ma­tions­ga­ve. Der skal mere til, og der­med ved vi også, at der ikke fin­des mil­li­o­ner af kunst­ne­re i Dan­mark, men hvor man­ge fin­des der så egentlig? 

Det kan Dan­marks Sta­ti­stik nu for før­ste gang kom­me med et rig­tigt svar på – og det er alt­så 27.731 styks. 

Kri­te­ri­et for at kun­ne kal­de sig kunst­ner er iføl­ge per­so­na­let inde hos Dan­marks Sta­ti­stik, at man er en “en per­son, der er med­lem af en orga­ni­sa­tion under Dansk Kunst­ner­råd, mod­ta­ger af ret­tig­heds­mid­ler ved­rø­ren­de kunst­ne­risk vir­ke, mod­ta­ger af legat fra Sta­tens Kunst­fond eller er dimit­tend fra en kunstud­dan­nel­se, hvis ét af de øvri­ge tre kri­te­ri­er også er opfyldt”. 

Det sva­rer så åben­bart til 0,6 pro­cent af befolk­nin­gen, og de fle­ste kunst­ne­re er mænd, især inden for musik, og hoved­par­ten af kunst­ner­ne bor i Region Hoved­sta­den. Sådan er det. 

2
Dob­bel­ta­gent Niel­sen: Lit­te­ra­tur­re­dak­tø­ren på Dag­bla­det Infor­ma­tion, Peter Niel­sen, skrev for halvan­den uges tid siden en kom­men­tar i avi­sen, hvor han slår til lyd for, at for­fat­te­re får alt for dår­lig beta­ling for strea­m­ing af e‑bøger, og at den dan­ske lit­te­ra­tur­lov bør bli­ve reguleret. 

Nå, det er han jo ikke den ene­ste, der har sagt, men da Peter Niel­sen hen­vi­ste til, at syv for­fat­te­re nu har boy­kot­tet strea­m­ingtje­ne­ster­ne i pro­test, glem­te han alt­så lige at sige, at han er gift med en af de syv forfattere. 

Det måt­te Dag­bla­det Infor­ma­tion der­for med røde ører ud og for­tæl­le for ham. 

3
Tak for det, vi gør noget andet: Efter pro­fes­sor i øko­no­mi­sty­ring Per Niko­laj Bukh var med til møde i Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et den 30. novem­ber, for­tæl­ler han nu til Kul­tur­moni­tor, at han hav­de lidt svært ved at snak­ke med de fremmødte. 

Mødet hand­le­de om den omdis­ku­te­re­de muse­ums­re­form, og om hvor­dan pen­ge­ne skal for­de­les. Per Niko­laj Bukh er eks­pert i for­de­lings­mo­del­ler, og han har for­mu­le­ret sit eget bud på en model. Og det er her, kom­mu­ni­ka­tio­nen bli­ver en anel­se svær, for­tæl­ler Bukh til Kulturmonitor: 

“I mini­ste­ri­et har de et andet syn på tin­ge­ne. Og jeg hav­de lidt van­ske­ligt ved at snak­ke med dem, for jeg mener ikke, at de model­tek­ni­ske for­hold er noget, man kan have for­skel­li­ge syns­punk­ter på,” siger han i interviewet. 

Han mener nem­lig, at til­skud­de­ne skal for­de­les efter para­me­tre man kan måle muse­er på. 

Embeds­mæn­de­ne kvit­te­rer blot med, at de synes, det lyder inter­es­sant, men at de ikke er fær­di­ge med et udspil end­nu. Og det får Ole Niel­sen, muse­ums­di­rek­tør ved Sil­ke­borg Muse­um, til at bli­ve bekymret. 

Han skri­ver i en kom­men­tar, at det er dybt bekym­ren­de, at Per Niko­laj Buk­hs udspil ikke bli­ver over­ve­jet. Han kri­ti­se­rer den model der er lavet, og som han er ban­ge for “er let at for­stå, og let at over­hol­de”, men som glem­mer en ræk­ke overvejelser. 

“Model­len tager ikke høj­de for muse­er­nes ansvars­om­rå­der, den tager ikke høj­de for muse­er­nes belig­gen­hed og for­skel­li­ge vil­kår,” skri­ver Ole Niel­sen i kommentaren. 


Bræn­der I bøger af?

Som afskeds­sa­lut – og som en sløj­fe med kani­nø­rer, der bin­der det­te nyheds­brev stilsik­kert sam­men – vil vi anbe­fa­le at tjek­ke den­ne video ud.

Den viser den alle­steds­nær­væ­ren­de pro­vo­kunst­ner Uwe Max Jen­sen i færd med at bræn­de en bog af og en poli­ti­be­tjent i færd med en poli­ti­for­ret­ning anno decem­ber 2023. Hvem ved, måske er det Mo-ses Bog, der bræn­des af? Og som om det ikke var nok, er der også en over­ra­sken­de cameo fra en tid­li­ge­re rek­tor på Kunstakademiet. 

Det var alt fra os. Vi ses i næste uge.

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her