Fri Mads #105: Volo­dy­myr Zelen­skyj har for­ladt bygningen


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

En slidt, gam­mel kli­ché siger, at en uge i poli­tik er lang tid. Det kan selv­føl­ge­lig dis­ku­te­res – og jeg skal være den før­ste til at skri­ve under på, at der fin­des uger i dansk poli­tik, der får DK4’s sen­de­fla­de til at min­de om Net­flix – men sik­ke en for­skel, der har været på for­ri­ge uge og så den nærværende. 

Myste­ri­et om de for­s­vund­ne cykelstativer

I den for­gang­ne uge var Fol­ke­tin­get sta­dig ved at våg­ne fra sin søde som­mer­søvn, og da jeg kom for­bi for at dyp­pe sto­retå­en i bade­kar­ret, var min for­nem­mel­se klart, at det end­nu var for tid­ligt at gen­op­ta­ge min stu­e­gang. I fre­dags fik jeg dog en for­nem­mel­se af, at et eller andet var i gære, for alle cykel­sta­ti­ver­ne i Rigs­dags­går­den var plud­se­lig ble­vet fjer­net. En fol­ke­tings­be­tjent sag­de til mig, at de ikke måt­te få at vide, hvor­for cykel­sta­ti­ver­ne var væk, og der­for vid­ste han lige så lidt om det, som jeg gjorde. 

“Det ene­ste, de vil sige, er, at når vi fin­der ud af, hvor­for de er ble­vet fjer­net, vil vi for­stå det,” bemær­ke­de den flin­ke folketingsbetjent. 

Han afvi­ste, at det hav­de noget med sport­s­ar­ran­ge­men­tet Iron­man at gøre, men hav­de over­ve­jet, om det mon hang sam­men med stats­mi­ni­ste­rens mand Bo Teng­berg, der til­sy­ne­la­den­de var begyndt at fil­me sce­ner til sin kom­men­de doku­men­tar­se­rie om Anker Jør­gen­sen inde i Fol­ke­tin­get. I mit stil­le sind tænk­te jeg, at det sag­de noget vig­tigt om ver­dens mindst kor­rup­te land, at stats­mi­ni­ster­ge­ma­len har fået pen­ge af sta­ten til at riste en rune for den soci­al­de­mo­kra­ti­ske stats­mi­ni­ster, som Met­te Fre­de­rik­sen (S) drøm­mer sig til­ba­ge til. Hvad det præ­cist sag­de, nåe­de jeg ikke frem til, for hver gang jeg rak­te ud efter det, for­svandt det i mørket. 

Ryd for­si­den!

I wee­ken­den blev det åben­ba­ret, hvad der var i gære; Ukrai­nes præ­si­dent Volo­dy­myr Zelen­skyj var på vej til Danmark. 

Og så gik det ellers hur­tigt. Med timers var­sel blev pres­se­kor­p­set invi­te­ret til fly­ve­sta­tio­nen Skryd­strup ovre i Søn­derjyl­land, men de fle­ste jour­na­li­ster hav­de godt kun­net spa­re sig den lan­ge rej­se, for i sid­ste ende var det kun DR og TV 2, der fik lov til at stil­le et spørgs­mål til Ukrai­nes præsident. 

Til gen­gæld fik pres­sen lov til at tage nøje koreo­gra­fe­re­de bil­le­der af Met­te Fre­de­rik­sen og Volo­dy­myr Zelen­skyj sid­den­de gri­nen­de oppe i et F16-fly. I Poli­ti­ken blev det spå­et, at det­te bil­le­de vil­le ryd­de for­si­der ver­den over, men når man i tiden, der fulg­te, gik de sto­re, inter­na­tio­na­le medi­er efter i søm­me­ne, var det­te epo­ke­gø­ren­de money shot svært at fin­de. Det var åben­bart kun i Dan­mark, at det­te fjol­le­de bil­le­de ryd­de­de for­si­der, men så var det til gen­gæld at fin­de på stort set alle forsider. 

Pres­se­mø­det i Skryd­strup var begyn­del­sen på et nøje for­be­redt frem­stød, der hav­de til for­mål, at – som det hed­der på engelsk – refra­me den vin­ge­skud­te og dybt upo­pu­læ­re SVM-rege­ring. Men det var kun det hal­ve af det, for det vig­tig­ste ved den­ne per­fekt ekse­kve­re­de spin­ma­nøv­re var, at vores stats­mi­ni­ster fik ret­tet op på det geval­di­ge ansigtstab, hun måt­te lide, da hun ikke blev gene­ral­se­kre­tær for NATO. 

I tiden der fulg­te efter, at Met­te Fre­de­rik­sen fik en kurv af NATO, var stem­nin­gen omkring stats­mi­ni­ste­ren nem­lig ble­vet pænt mær­ke­lig. Selv­om hun ihær­digt for­søg­te at blød­gø­re vir­ke­lig­he­den med nog­le af de bil­lig­ste tri­cks i bogen – som for eksem­pel et bil­le­de på Ins­ta­gram af en sød, lil­le mis­se­kat, der hav­de bræk­ket benet – pege­de det sta­dig med pil nedad for hen­de. Met­te Fre­de­rik­sen var poli­tisk set ved at bli­ve en død sild, men hel­dig­vis for nogen fin­des der i dansk poli­tik top­træ­ne­de nekro­man­ti­ke­re; folk, der for­står sig på den mør­ke kunst, det er, at genop­li­ve de døde. 

Poli­tisk teater 

Hvis poli­tik er tea­ter, fulg­te nu et styk­ke sce­ne­kunst, der bedst kan beskri­ves som et vul­gært col­lab mel­lem Det Ny Tea­ter, Stats­mi­ni­ste­ri­et og Cir­kus Are­na. Skal man give det­te sæl­som­me syn­ge­spil en titel, kan man kal­de det Met­tes Sto­re Dag. For det var nem­lig det, det var tænkt som. Met­tes Sto­re Dag, den bed­ste dag nogen­sin­de, hvor hun rig­tigt kun­ne spil­le fan­dango og sam­ti­dig – i et gen­nem­re­gu­le­ret safe spa­ce – vise både dan­sker­ne og det sto­re udland, hvor godt det kun­ne have været, hvis hun var ble­vet gene­ral­se­kre­tær for NATO. 

“Se bare, hvad I er gået glip af!” lød budskabet. 

Gik man som dan­sker og bak­se­de med nog­le ube­kvem­me tan­ker om, hvor­vidt Met­te Fre­de­rik­sen vir­ke­lig er det mest geni­a­le siden opfin­del­sen af ski­ve­skå­ret brød, vil­le vi alle snart kom­me på helt andre og bed­re tanker. 

“I need a hero!” 🎶

Met­te Fre­de­rik­sen var ikke den ene­ste, der stod til at få noget ud af Volo­dy­myr Zelen­skyjs besøg i Fol­ke­tin­get. Det gjor­de stort set alle – måske lige bort­set fra Jon Step­hen­sen og Lars Boje Mat­hie­sen. For hvor var det veder­kvæ­gen­de for en gen­nem­snit­lig fol­ke­tings­po­li­ti­ker at kun­ne dan­ne fæl­les front med noget så sjæl­dent i dansk poli­tik som en rig­tig helt. En vaske­æg­te krigs­præ­si­dent, der byder ond­her­ske­ren Putin trods og udret­ter vig­ti­ge ting, der giver efter­klang i verdenshistorien. 

Den­ne gen­komst af den sto­re kor­si­kan­ske fri­heds­helt Pasqua­le Pao­li – som til­ba­ge i 1800-tal­let gik op imod både ita­li­e­ner­ne og fransk­mæn­de­ne i en totalt under­mat­chet og ulti­ma­tivt for­gæ­ves kamp for Kor­si­kas selv­stæn­dig­hed – vil­le nu gæste lil­le­bit­te Dan­mark og kaste sit tryl­le­støv i grams ud over Folketinget. 

Noget for noget, det er selv­føl­ge­lig klart. Sto­re hel­te skal have sto­re gaver. Mere end halv­de­len af det dan­ske luft­vå­ben fik præ­si­dent Zelen­skyj foræ­ret. Nit­ten F‑16-jage­re plus under­vis­ning i at fly­ve dem. Hav­de teg­ne­ren Claus Del­eu­ran sta­dig levet, hav­de der været en teg­ne­se­rie på høj­de med Rej­sen til Saturn gemt i at for­tæl­le om kul­tur­mø­det mel­lem de ukrain­ske F‑16-aspiran­ter og deres dan­ske instruktører: 

“Og så, når du har fyret en bom­be op i røven på Ivan, fly­ver du til­ba­ge til basen og spi­ser en Super­bør­ge og drik­ker en baj­ser,” er en sæt­ning, man godt kan se for sig i en taleboble. 

Kun­sten at klap­pe i kor 👏🏻

At være med til løjer som dis­se er noget, der føles varmt og godt i maven. Såle­des var alle gla­de for at skul­le være med til Met­tes Sto­re Dag, og snart vil­le bøl­ger af klapsal­ver skyl­le gen­nem Bor­gens gan­ge. Klapsal­ver for Volo­dy­myr Zelen­skyj, klapsal­ver for Met­te Fre­de­rik­sen, klapsal­ver for Dan­mark og klapsal­ver for poli­ti­ker­ne selv. Ulti­ma­tivt var det en dag, hvor syste­met Dan­mark klap­pe­de af sig selv. 

Aldrig hav­de myten om det lil­le land, der er så stort, at selv de stør­ste lan­de lige træ­der et skridt til­ba­ge i for­bløf­fel­se, strå­let smuk­ke­re og stærkere. 

Met­tes Sto­re Dag 

Selv tog jeg plads i pres­sepoo­len – det hed­der det alt­så – for­an trap­pen, der fører op til Fol­ke­tin­gets hove­d­ind­gang. Det var man­dag mor­gen, den 21/8, og klok­ken var 8.30. For­u­de ven­te­de, tænk­te jeg, mit livs stu­e­gang. Vej­ret var per­fekt, for selv vej­r­g­u­der­ne vil­le have, at det­te arran­ge­ment skul­le sid­de lige i ska­bet. Solen skin­ne­de, og der var ikke en sky på him­len, og som om det ikke var her­ligt nok i for­vej­en, hav­de overjor­di­ske kræf­ter været så ven­li­ge at sør­ge for, at Ben­ny Engel­bre­cht (S) lå syg der­hjem­me med en uspe­ci­fi­ce­ret virus. At skul­le kig­ge på en sel­fie med Ben­ny Engel­bre­cht og Volo­dy­myr Zelen­skyj sam­men hav­de i hvert fald været ubær­ligt for den­ne skribent. 

Sprog­lig overbudspolitik

Kort for­in­den, da jeg par­ke­re­de min cykel langs med Tøjhus­ga­de, hav­de jeg mødt min gam­le ven Ras­mus Pre­hn (S). Som altid var han i super­godt humør. Han sag­de til mig, at i dag vil­le bli­ve “en stor dag”. 

Som dagen for­me­de sig, skul­le det vise sig, at der ingen ende var på den sprog­ligt hyper­bol­ske over­bud­spo­li­tik, som de dan­ske poli­ti­ke­re kun­ne præ­ste­re i anled­ning af Volo­dy­myr Zelen­skyjs besøg på tin­ge. Alle som én var de eni­ge om, at det­te var en stor dag. Fle­re men­te oveni­kø­bet, at det var en Dan­marks­hi­sto­risk dag, og der var også dem, der hæv­de­de, at det lige­frem var ver­dens­hi­sto­risk.

Til Ber­ling­s­ke sag­de udlæn­din­ge- og inte­gra­tions­mi­ni­ster Kaa­re Dybvad Bek (S) sågar, at det var lige­som, da Ken­ne­dy gæste­de Ber­lin. Histo­ri­ens vin­ger blaf­re­de så vold­somt over Slots­hol­men, at med­lem­mer­ne af Fol­ke­tin­get sim­pelt­hen fik prop­per i ører­ne af det. 

Man­den i gyngen 

På trap­pen, på den anden side af afspær­rin­gen, stod de Radi­ka­les for­mand Mar­tin Lide­gaard og de Kon­ser­va­ti­ves leder Søren Pape Poul­sen. Beg­ge var i gang med at bli­ve inter­viewet. Jeg kun­ne ikke høre, hvad de sag­de, men det var sik­kert noget med, at det var en stor dag. 

Sidst jeg så Lide­gaard, sad han i en gyn­ge i Jyl­lands-Posten og pose­re­de til det mest tragi­ko­mi­ske portræt, der nogen­sin­de er ble­vet taget af en dansk par­ti­le­der. Væl­ger­ne flyg­te­de fra ham, og det sam­me gjor­de de fra Søren Pape Poul­sens par­ti. Inde på Bor­gen svir­re­de ryg­ter­ne om Søren Pape Poul­sen. Det hed­der sig – og jeg skal kraf­tigt under­stre­ge, at det er et ryg­te – at Pape snart træ­der af som for­mand for i ste­det at vil­le stil­le op som par­tiets spids­kan­di­dat til Euro­pa­par­la­mentsval­get. Hvil­ket skul­le for­kla­re, hvor­for Pape skri­ver så vre­de bre­ve til de rebel­ske par­ti­med­lem­mer, som sta­dig støt­ter den band­ly­ste, kon­ser­va­ti­ve MEP’er Per­nil­le Wei­ss. Der er nem­lig følel­ser på spil. 

Meen… man siger jo så meget inde på Bor­gen, det gør man alt­så. Glem ikke det. For eksem­pel siger man, at Sti­ne Bos­se skal være spids­kan­di­dat til EP-val­get for Mode­ra­ter­ne, hvil­ket jo er en kom­plet van­vit­tig tan­ke – men slad­de­rens natur er immer­væk, at den ofte sæt­ter fin­ge­ren på det ømme punkt, uan­set om det, man slad­rer om‚ er sandt eller ej. For de Kon­ser­va­ti­ve er Søren Pape Poul­sen det ømme punkt, og snart må der føl­ge noget aku­punk­tur, som får smer­ten til at gå væk. 

P8 Jazz

Hvem der også var med i pres­sepoo­len, var den mysti­ske foto­graf Has­se Fer­rold; man­den, der kan kom­me ind overalt. Ham tog jeg straks et bil­le­de af. 

Plud­se­lig løb jour­na­li­ster­ne ned i Rigs­dags­går­den. Det var Ven­stres til­ba­ge­vend­te for­mand Jakob Elle­mann-Jen­sen, der kom gåen­de. Han tog opstil­ling med let spred­te ben og lod sig vel­vil­ligt inter­viewe. Jeg skynd­te mig der­hen, og da jeg nåe­de frem til jour­na­li­ster­ne, som hav­de omrin­get Jakob Elle­mann-Jen­sen, greb jeg min mobil­te­le­fon for at tage et bil­le­de af hoved­per­so­nen. Men idet jeg åbne­de tele­fo­nen, brø­le­de lyden af P8 Jazz ud over det hele. For fuld skrald. Mig bekendt hav­de jeg ikke lyt­tet til P8 Jazz, så jeg tro­e­de ikke, jazzmu­sik­ken udgik fra min telefon. 

Men det gjor­de den altså. 

“Så sluk det dog,” vris­se­de en vred tv-foto­graf til mig. Jakob Elle­mann-Jen­sen blin­ke­de nervøst med øjne­ne, og mens jeg panisk fam­le­de med min tele­fon for at kvæ­le lyden af jazz, tænk­te jeg på, om jeg mon ufor­va­ren­de var ved at give man­den et nyt stressanfald. 

“Flot. Modigt. Og historisk.” 

Jeg trak mig stra­te­gisk til­ba­ge til trap­pen og stil­le­de mig klar til at opfan­ge, hvad poli­ti­ker­ne sag­de, når de skrid­te­de pres­sen af. 

Da Jakob Elle­mann-Jen­sen nåe­de frem til de hånd­hold­te mikro­fo­ner, sag­de han, at det­te var en dag, hvor alle dan­ske­re kun­ne ran­ke ryggen. 

Det skrev jeg omgå­en­de ned på blokken. 

“Hej Mads,” sag­de Elle­mann-Jen­sen, da han fik øje på mig. 

“Hej Jakob,” sva­re­de jeg. 

Næste leven­de bil­le­de var justits­mi­ni­ster Peter Hum­mel­gaard (S). På vej op ad trap­pen gav han et inter­view til DR. Han sag­de at det­te var “en histo­risk dag,” og fort­sat­te så: 

“Flot. Modigt. Og historisk.” 

Bag ham kom Libe­ral Alli­an­ces Alex Vanop­slagh gåen­de. I den for­gang­ne uge hav­de jeg set ham i Bor­gens gan­ge med noget, der lig­ne­de et fuldskæg, men det var alt­så fal­det for kni­ven. Læn­ge­re væk kom den gang­be­svæ­re­de finans­mi­ni­ster Nico­lai Wam­men (S) hum­pen­de. Ham vil­le ingen tale med, og det var, som om det alle­re­de var gået i glem­me­bo­gen, at han sand­syn­lig­vis var ble­vet stats­mi­ni­ster, hvis Met­te Fre­de­rik­sen var ble­vet gjort til her­tu­gin­de af Nordatlanten. 

I land­ska­bet spot­te­de jeg også mini­ster for udvik­lings­sam­ar­bej­de og glo­bal kli­ma­po­li­tik, den antro­po­mor­fe fri­ka­del­le Dan Jør­gen­sen (S). I fald nog­le af mine lyt­te­re eller læse­re måt­te tæn­ke på det, så hav­de han ikke cow­boy­støv­ler på. 

Mag­ten er koboltblå 

Nu var det ved at være oppe over. Først ankom Met­te Fre­de­rik­sen i sin mini­ster­bil. Imens, oppe fra taget, fulg­te maske­re­de fin­skyt­ter med i deres kik­ker­ter og gav lige­som det hele et magisk strejf af Coun­ter­stri­ke.

Til pres­sen sag­de Met­te Fre­de­rik­sen, at – citat – “det er en stor dag.” 

Mær­ke­ligt nok var hun klædt – skul­le det sene­re hen vise sig – i næsten det sam­me tøj, som Stats­mi­ni­ste­ri­ets depar­te­ments­chef Bar­ba­ra Ber­tel­sen hav­de på til lej­lig­he­den. Næsten de sam­me far­ver, næsten de sam­me sko. Koboltblåt tøj og sko i lyse pastelfarver. 

Første­man­den Bo Teng­berg var klædt i et mør­ke­gråt jak­ke­sæt. Han og Met­te Fre­de­rik­sen tog plads midt på trap­pen og ven­te­de på, at dagens hoved­per­son Volo­dy­myr Zelen­skyj vil­le gøre sin entré. 

Ved bun­den af trap­pen tog for­man­den for Esb­jerg Havn opstil­ling sam­men med de andre med­lem­mer af Fol­ke­tin­gets Præ­si­di­um. Blandt andre Jep­pe Søe fra Mode­ra­ter­ne, som var iført et gråt jak­ke­sæt og bru­ne sko. Sjovt var det at tæn­ke på, at Volo­dy­myr Zelen­skyj snart vil­le møde man­den, der ejer web­s­i­tet netfisse.dk.

Så kom en hel flo­til­le af sor­te køre­tø­jer ban­ken­de ind i Rigs­dags­går­den. Sor­te bus­ser, sor­te limou­si­ner, sor­te SUV’er. Noget nær fem­ten køre­tø­jer fik jeg talt mig frem til. Samt nog­le motor­cy­kel­be­tjen­te. Sik­ker­heds­op­bud­det var enormt. En af biler­ne trak op for­an hove­d­ind­gan­gen, og ud trå­d­te så Volo­dy­myr Zelen­skyj og frue. 

Han var klædt i en mør­ke­grøn uni­form, og før­ste gang man ser Zelen­skyj i vir­ke­lig­he­den, for­bav­ses man over, hvor lil­le han er. Han er vir­ke­lig ikke sær­lig høj. Og så udstrå­ler han en pekuliær blid­hed. Der er noget blidt og umid­del­bart sym­pa­tisk ved ham, og hvis man kig­ger nøje efter, er der et slægtskab mel­lem Volo­dy­myr Zelen­skyj og Char­lie Chaplin. Skal man snæv­re det end­nu mere ind, kan man sige, at Volo­dy­myr Zelen­skyj er Char­lie Chaplin med Fidel Castro i ascen­dan­ten, og her sig­ter jeg til Castros para­mi­li­tæ­re garderobe. 

Zelen­skyj hil­ste på Fol­ke­tin­gets for­mand Søren Gade. Og på Jep­pe Søe selv­føl­ge­lig. Så gik han op til Met­te Fre­de­rik­sen, som ledsa­ge­de ham vide­re ind i Folketinget. 

Volo­dy­myr Zelen­skyj var ankommet. 

Han var inde i bygningen. 

Skre­vet i døren 

Ikke alle måt­te være inde i Fol­ke­tin­get den­ne dag, og et pri­vil­e­ge­ret adgangs­kort kun­ne ikke bru­ges til noget, med­min­dre man på for­hånd hav­de søgt og fået sær­lig til­la­del­se til at kom­me inden for murene. 

Et af ofre­ne for den­ne strik­se dør­po­li­tik var gode, gam­le Jen­sen, Mor­ten Mes­ser­s­ch­midts man­ge­åri­ge assi­stent. I hvert fald hør­te jeg om, at Jen­sen var ble­vet obser­ve­ret ude i Fol­ke­tin­gets ran­d­om­rå­de, hvor han sad og sur­mu­le­de over, at han ikke kun­ne kom­me op til sit kontor. 

“Hvad er det næste, de tager? Vores fre­gat­ter?” hav­de Jen­sen angi­ve­ligt spurgt ud i luf­ten, og så hav­de han til­fø­jet, at det jo ikke er Volo­dy­myr Zelen­skyj, der beta­ler hans løn. 

Jeg hør­te også om et fol­ke­tings­med­lem, der kom for sent, efter at lock down var trå­dt i kraft. Så hav­de ved­kom­men­de vip­pet sit adgangs­kort ud, og holdt det frem i hof­te­høj­de, diskret pla­ce­ret inde i høj­re hånd, som var det et FBI-skilt. 

Fol­ke­tings­be­tjen­te­ne var ligeg­la­de. “Du kom­mer ikke ind,” sag­de de. 

For mit eget ved­kom­men­de hav­de jeg også fået adgang til den næste pres­sepool, som var heg­net af for­an mon­tren oppe i Van­dre­hal­len, hvor grund­loven lig­ger til skue. 

Dér gik jeg op. Cen­tralt i mit syns­felt, midt i Van­dre­hal­len, stod et skri­ve­bord, hvor Volo­dy­myr Zelen­skyj og frue snart skul­le kal­li­gra­fe­re i Fol­ke­tin­gets gæste­bog. På bor­det var to små flagstæn­ger pla­ce­ret; et med Dan­ne­brog og et med zhov­to-blakyt­nyy, som ukrai­ner­ne kal­der deres flag. 

Lige nu var Zelen­skyj nede i Landstings­sa­len, hvor han tal­te til med­lem­mer­ne af Fol­ke­tin­get. Jeg måt­te ikke kom­me der­ind, men efter klapsal­ver­ne at døm­me var stem­nin­gen eksal­te­ret. På tv kun­ne jeg se og høre Zelen­skyj tak­ke Dan­mark for at “hjæl­pe med at gøre Ukrai­ne uovervindelig”. 

We trust you, Den­mark,” sag­de han også. Den fik på alle tan­gen­ter, og den gik rent hjem. 

Ras­mus Tant­holdt må alt 

Så kom de ud fra Landstings­sa­len, og med for­man­den for Esb­jerg Havn, Zelen­skyj og Met­te Fre­de­rik­sen i spid­sen gled entou­ra­get ned mod mid­ten af Vandrehallen. 

Uden­for pres­sepoo­len stod TV 2’s krigs­repor­ter Ras­mus Tant­holdt. Han var i en kate­go­ri for sig. Han måt­te gøre ting, som ikke var almin­de­ligt døde­li­ge jour­na­li­ster beskå­ret. Han hav­de alle­re­de inter­viewet Zelen­skyj dagen for­in­den, og lige om lidt lyk­ke­des det ham at få end­nu et inter­view med Zelenskyj. 

Tant­holdt var også invi­te­ret med til den nært fore­stå­en­de recep­tion nede i Fæl­les­sa­len, hvor Zelen­skyj skul­le mødes med et select crowd bestå­en­de af folk fra alle­rø­ver­ste hyl­de. Folk som Bri­an Mik­kel­sen, Søren Pind, Hen­rik Sass Lar­sen blandt andre. De fine­ste af de fine, som Dan­mark kan byde på. Og så en hånd­fuld sær­ligt ind­bud­te che­fre­dak­tø­rer; Chri­sti­an Jen­sen, Mar­chen Neel Gjert­sen, Tom Jen­sen. Og så vide­re. Sene­re duk­ke­de der et bil­le­de op på soci­a­le medi­er, hvor fle­re af dis­se che­fre­dak­tø­rer kig­ger helt forel­ske­de på Zelenskyj. 

Bar­ba­ra Ber­tel­sens bed­ste ven 

Men vi kom fra, at ægte­par­ret Zelen­skyj skul­le se grund­loven og skri­ve i Fol­ke­tin­gets gæste­bog. De skrev, at de altid vil huske dan­sker­ne for deres “oprig­tig­hed og venlighed”. 

Mens Zelen­skyj gri­f­le­de løs, kom kul­tur­mi­ni­ster Jakob Engel-Sch­midt (M) hen til mig. Han sag­de, at vi var vid­ne til en sce­ne, som i åre­ne, der kom­mer, vil være god at for­tæl­le til besø­gen­de i Folketinget. 

“Tæn­ker du på Jon Step­hen­sen?” spurg­te jeg. 

Jeg hør­te ikke, hvad han sva­re­de, før han var væk igen. 

Så gik Zelen­skyj ind i Sam­ta­le­væ­rel­set, hvor han skul­le hil­se på leder­ne af de poli­ti­ske partier. 

Læn­ge­re nede i Van­dre­hal­len fik jeg øje på Zelen­skyjs stabs­chef Andrij Yer­mak. På Twit­ter / X kun­ne man se en sel­fie med ham og depar­te­ments­chef Bar­ba­ra Ber­tel­sen, hvor de lig­ne­de de bed­ste ven­ner i ver­den. Jeg gik hen til ham og spurg­te, om han kun­ne for­kla­re, hvad Bar­ba­ra Ber­tel­sen egent­lig bety­der for det hele. 

Han svarede: 

“Du ved, i vores arbej­de er per­son­li­ge rela­tio­ner og per­son­lig kom­mu­ni­ka­tion vig­tigt. Og lige fra begyn­del­sen har hun været meget støt­ten­de. Hun er en per­son, man kan rin­ge til når som helst, og hun sva­rer altid. Om nat­ten. Om mor­ge­nen. Hun er altid meget invol­ve­ret. Hun er dybt inde i mate­ri­a­let. Og jeg vil ger­ne sige, at for­di jeres stats­mi­ni­ster og Bar­ba­ra Ber­tel­sen er så invol­ve­re­de, blev mødet med de uden­land­ske sik­ker­heds­rå­d­gi­ve­re afholdt i Køben­havn. Og hun var også med til at sør­ge for, at mødet i Jed­dah blev til noget,” lød det fra stabs­chef Andrij Yermak. 

“Så hun er essen­ti­el?” spurg­te jeg. 

“Abso­lut! I mit twe­et var jeg meget ærlig. Det er abso­lut 100 pro­cent sandt. Jeg er meget glad og siger man­ge tak, selv­føl­ge­lig til alle dan­sker­ne, til jeres stats­mi­ni­ster, og til Bar­ba­ra per­son­ligt,” sva­re­de Andrij Yermak. 

Den Hem­me­li­ge Soci­al­de­mo­krat 2 

Lidt efter fik jeg at vide, at min tid i Fol­ke­tin­get var løbet ud. Men jeg var vel­kom­men til at gå ned i Rigs­dags­går­den, hvor Zelen­skyj skul­le tale til dan­sker­ne klok­ken kvart over tolv. 

Så det gjor­de jeg så. Solen skin­ne­de sta­dig, og jeg fik ild i en ciga­ret og kig­ge­de mig omkring. Der var storskær­me, der viste bil­le­der inde fra Fæl­les­sa­len, hvor man kun­ne se en – gæt­ter jeg – helt nyk­lip­pet Søren Pind. I hvert fald har hans hår aldrig sid­det bed­re, og mig bekendt er vand­tryk­ket i Køben­havns­om­rå­det uændret. 

Så kom Ras­mus Pre­hn (S) ud af hove­d­ind­gan­gen og gik sin vej. Stør­re var dagen åben­bart hel­ler ikke. 

“Han skal sik­kert hjem og skri­ve på sin bog,” bemær­ke­de en jour­na­list, som jeg hol­der af at tale med. 

“Sin bog? Skri­ver Ras­mus Pre­hn på Den Hem­me­li­ge Soci­al­de­mo­krat 2 eller noget i den stil?” spurg­te jeg. 

“Nej, han skri­ver på en bio­gra­fi om Bjar­ne Laust­sen (S), så det bli­ver med navn på den­ne gang,” bemær­ke­de jour­na­li­sten tørt. 

Oppo­si­tio­nen

Ved bun­den af trap­pen, der leder op til Fol­ke­tin­get, stod en ældre, grå­hå­ret kvin­de og vif­te­de med et rus­sisk flag. Hun var klædt i en batik­far­vet kjo­le og en lyse­blå bon­de­skjor­te og bar san­da­ler på fød­der­ne. Vir­ke­lig en teg­ning, var hun. Ved siden af hen­de stod hen­des ledsa­ger, en kar­se­klip­pet, grå­hå­ret mand iklædt cow­boys­horts og hvid polo­trø­je. Jeg gik hen til dem for at høre, hvad de var ude på. 

“Hej! Jeg er jour­na­list,” sag­de jeg til damen med flaget. 

“Hej Mads!” sag­de hun. 

“Hvor­for står du med det rus­si­ske flag?” spurg­te jeg. 

“Vi sva­rer ikke på spørgs­mål,” sva­re­de damen. 

“Hvad hvis hun stod med det tyr­ki­ske flag? Er det bed­re? Der er jo krig i hele ver­den,” lød det fra hen­des ledsager. 

“Der er da ikke krig i Tyr­ki­et mig bekendt,” sva­re­de jeg. 

“Nej, men i Sau­di-Ara­bi­en og der­ned­af. Der er krig i hele livet,” sva­re­de man­den så. 

Den udta­lel­se kun­ne bru­ges til noget, tænk­te jeg. Der er krig i hele livet. 

“Bare lad være,” sag­de damen til man­den, som for at sige at han skul­le hol­de sig til pla­nen, som var at hol­de sin kæft. 

“Men når du står med det flag, må det være, for­di du ger­ne vil sige noget,” sag­de jeg til damen. 

“Næh,” sag­de manden. 

“Må jeg spør­ge om, hvad du hed­der?” spurg­te jeg kvin­den med flaget. 

“Du må ger­ne spør­ge, men jeg sva­rer ikke,” sag­de hun. 

“Jeg spør­ger jo bare, for­di jeg er nys­ger­rig,” for­kla­re­de jeg. 

“Det er jeg også,” sva­re­de hun. 

“Du må da ger­ne spør­ge mig om noget, hvis du vil,” til­bød jeg. 

“Det vil jeg ikke,” sag­de den gåde­ful­de kvinde. 

“Kom­mer I fra en for­e­ning?” vil­le jeg vide. 

“Cir­kus­for­e­nin­gen. Alle klov­ne­ne er der­in­de,” sag­de hen­des ledsa­ger og pege­de på Folketinget. 

Alle i Rigs­dags­går­den var eni­ge om, at den­ne kvin­de ikke var helt vel for­va­ret. Det hed sig blandt pres­se­folk, at hun tra­di­tio­nen tro møder op til alle sam­men­hæn­ge, som er i offent­lig­he­dens søge­lys, med det ene mål for øje at gøre det mindst popu­læ­re syns­punkt gæl­den­de. Hun har demon­stre­ret for­an ret­ten på Fre­de­riks­berg, da der var hørin­ger om Minksa­gen, og hun kig­ge­de også for­bi Fre­de­riks­berg Bibli­o­tek, da der skul­le være drags­how for børn. Hun er kvin­den, som er i oppo­si­tion til alt. 

Det enli­ge rus­si­ske flag druk­ne­de snart i mæng­den. For en time sene­re var Rigs­dags­går­den prop­pet. Ansat­te i Fol­ke­tin­get del­te dan­ske og ukrain­ske papir­flag ud, som folk vif­te­de begej­stret med. Dro­ner sum­me­de rundt oppe i luf­ten, kamera­kra­ner svin­ge­de frem og til­ba­ge. Et sted i for­sam­lin­gen så jeg SF’s for­mand Pia Olsen Dyhr klædt ud som Dan­ne­brog; hvi­de buk­ser og rød jak­ke. Vi nær­me­de os et klimaks. 

Bagtæp­pet

Selv tænk­te jeg på bagtæp­pet til det hele. Iføl­ge The New York Times er 500.000 men­ne­sker enten ble­vet dræbt eller sår­et under kam­pen om Ukrai­ne. 300.000 af dem er rus­se­re, resten ukrai­ne­re. Det er van­vit­ti­ge tal. Svært at begri­be. Et rent slag­te­hus. Omkring en tred­je­del af Ukrai­nes befolk­ning er enten flyg­tet, ble­vet kid­nap­pet eller slå­et ihjel. 

Hvad der også er svært at begri­be var, at uden­rigs­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (M) lige har været i Kina for her at sme­de et flosku­løst for­stå­el­ses­pa­pir om den grøn­ne omstil­ling med det selv­sam­me regi­me, som for­sy­ner Rusland med dro­ner og andet udstyr til kri­gen i Ukrai­ne. Alt­så dén Lars Løk­ke Ras­mus­sen, som for lidt over ti år siden sad på Fær­ge­kro­en i Tivo­li og drak fadøl med Vla­di­mir Putin og skå­le­de for det skøn­ne Nord Stream 2‑samarbejde. En anden del af bagtæp­pet, som vi ikke taler så meget om. 

Noget andet, som for­bi­gås i tavs­hed, er, hvis det viser sig, at Volo­dy­myr Zelen­skyj i sid­ste ende ikke kan leve op til vores hel­te­dyr­kel­se. For alle hel­te har jo deres mør­ke sider. Hvad vi alle­re­de ved er, at sam­ti­dig med at Zelen­skyj taler om, at han vil gøre op med de kor­rup­te oligar­ker, så er han selv ble­vet snup­pet i at være godt og grun­digt fed­tet ind i et ikke-dekla­re­ret og vidt­for­gre­net net­værk af skuf­fe­sel­ska­ber gemt væk i afsi­des­lig­gen­de skattely. 

Kort før han blev valgt til præ­si­dent i 2019, over­før­te han i hem­me­lig­hed kon­trol­len med dis­se vær­di­er til en nær ven, hvil­ket alt andet lige ikke var så kønt. I hvert fald lug­ter det af fisk. 

Jeg næv­ner det ikke for at kaste vrag på Zelen­skyjs ube­gri­be­li­ge ind­sats som Ukrai­nes præ­si­dent. Jeg siger det blot, for­di vi gør klogt i at huske på, hvor­dan det sene­re gik med fri­heds­hel­te som Polens Lech Walesa og Ungarns Vik­tor Orbán. Også de var engang smuk­ke og stær­ke ban­ner­fø­re­re for Vestens ide­a­ler, men er endt med at være oppu­ste­de, kor­rup­te nabob­ber. Set i det lys er det ikke utæn­ke­ligt, at fejrin­gen af Zelen­skyj på Chri­sti­ans­borg med til­ba­ge­vir­ken­de kraft en dag vil frem­stå som en rig­tigt pin­lig affære. 

“SKÅL!”

Tiden var inde. Met­te Fre­de­rik­sen og hen­des mini­stre trå­d­te ud i Rigs­dags­går­den. De stil­le­de sig op til ven­stre for trap­pen. Så kom for­man­den for Esb­jerg Havn ud sam­men med Zelen­skyj og den ukrain­ske præ­si­dents livvag­ter. Nog­le ordent­li­ge bas­se­mænd var dis­se bodygu­ards. Søren Gade gik ned til mikro­fo­nen og var­me­de publi­kum op. Om de dan­ske poli­ti­ke­re sag­de han til Zelen­skyj på engelsk – hvis jeg alt­så hør­te rig­tigt – at “selv efter en lang arbejds­dag vil de sta­dig bidra­ge til dit land.” 

Klart en sæt­ning, der skal have lov til at stå for sig selv. 

Præ­si­dent Volo­dy­myr Zelen­skyj holdt en sære­gen, følel­ses­la­det og let­te­re fam­len­de tale. Men han trak stik­ket hjem til sidst, som den drev­ne sku­e­spil­ler og komi­ker han jo er, da han sag­de, at han håber, vi en dag kan sid­de sam­men og så sige… og så holdt han en per­fekt timet pau­se… “sige SKÅL til hin­an­den,” lød det fra ham. Så flip­pe­de publi­kum helt ud. 

Lidt efter stod han oppe i døråb­nin­gen og løf­te­de en knyt­tet næve, og så var han væk. 

En halv time sene­re blev der åbnet op for Folketinget. 

Volo­dy­myr Zelen­skyj hav­de for­ladt bygningen. 

Efter­skrift

Sam­me dag tog præ­si­dent Zelen­skyj vide­re til Græken­land. I Athen love­de den græ­ske stats­mi­ni­ster Kyri­akos Mitso­takis at hjæl­pe Ukrai­ne med at træ­ne ukrain­ske pilo­ter i at fly­ve F16. 

Om afte­nen skrev jeg til Fri­heds­bre­vets teg­ner Malt­he Emil Kibs­gaard og bestil­te en teg­ning til mit nyheds­brev, hvor jeg er gen­gi­vet som teg­ne­se­ri­e­fi­gu­ren The Wat­cher, stå­en­de sam­men med præ­si­dent Zelen­skyj, omrin­get af et hav af rød/hvide Mini­ons, som fla­ger dansk og ukrainsk. I bag­grun­den skal man kun­ne se Fol­ke­tin­get, bad jeg om. Så gik jeg i seng. 

Da jeg våg­ne­de op næste dag, var der en time til et haste­ind­kaldt pres­se­mø­de, hvor davæ­ren­de for­svars­mi­ni­ster Jakob Eller­mann-Jen­sen vil­le bræn­de samt­li­ge bro­er, der leder frem til posten som stats­mi­ni­ster. Han vil­le også leve­re et slå­en­de refe­ren­ce­punkt til for­skel­len mel­lem at være poli­ti­ker i Dan­mark og præ­si­dent for Ukraine. 

Det vil jeg for­tæl­le mere om i mit næste nyheds­brev, som – hvis jeg reg­ner rig­tigt – byder på min stu­e­gang num­mer 35. 

Tak, for­di du læste eller lyt­te­de med. Jeg ven­der snart tilbage. 

Med ven­lig hilsen 

Mads Brüg­ger, che­fre­dak­tør, Frihedsbrevet

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her