Fri Mads #107: Fug­le­ne fra Kærlighedsøen

Selv kig­ge­de jeg for­bi udvalgs­væ­rel­set på anden sal i går, hvor rege­rin­gen hav­de håbet, at de kun­ne klap­pe våbenskan­da­len af med oppo­si­tio­nen ved at give for­hen­væ­ren­de for­svars­mi­ni­ster Jakob Elle­mann-Jen­sen (V) en hur­tig næse. Den lim­pind hop­pe­de oppo­si­tio­nen ikke på, og lidt efter stod psy­ko­fan­ten Tor­sten Scha­ck Peder­sen (V) ude på gan­gen og sag­de, at han aldrig i hele sit poli­ti­ske liv hav­de ople­vet, at en oppo­si­tion ikke vil give en mini­ster en næse. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her