Fri Mads #108: Demo­kra­tiets Dag

Fre­dag den 15. sep­tem­ber, sidst på efter­mid­da­gen, gik jeg op til Chri­sti­ans­borgs Slots­plads for at se, hvor­dan det fla­ske­de sig for Demo­kra­tiets Dag – arran­ge­men­tet, som min kara­te­træ­ner inde i Bor­gen, sen­sei Bri­an Zin­ck, stod bag. Umid­del­bart ikke så godt, skul­le det vise sig. Slots­plad­sen lå øde hen, på nær nede i bun­den, hvor der gik en hånd­fuld men­ne­ske­skik­kel­ser rundt mel­lem tom­me telt­pavil­lo­ner og grøn­ne bea­ch­flags med log­o­et for Demo­kra­tiets Dag påtrykt. Der var også opstil­let en pan­de­ka­ge­bod og et udskænk­nings­sted, der ser­ve­re­de alko­hol­fri øl, vin og spiritus. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her