Fri Mads #111: Ostrakismos


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Med­lem­mer­ne af Fol­ke­tin­get hav­de efter­års­fe­rie i den for­gang­ne uge. Så det har jeg også haft, men jeg har taget arbej­de med hjem, så jeg kun­ne ven­de til­ba­ge med nok en stu­e­gang fra mag­tens korridorer. 

Men det føl­gen­de er ikke let­te­re fer­men­te­ret stof alt sam­men, for da jeg stod op i mor­ges, var der invi­ta­tion til pres­se­mø­det, hvor Ven­stres for­mand, Jakob Elle­mann-Jen­sen, meld­te sin afgang. Det vil­le jeg natur­lig­vis ikke gå glip af, så der er også dags­frisk mate­ri­a­le på bed­ding til sidst her i det­te mit nyheds­brev num­mer 111. 

Vel­kom­men til. 

Ras­mus og Søren har fødselsdag 

Tors­dag den 12. okto­ber lag­de jeg et ben for­bi Fol­ke­tin­get, hvor det sam­me dag blev mar­ke­ret, at hele to af vores aller­mest fol­kekæ­re fol­ke­valg­te fyld­te rundt, nem­lig Soci­al­de­mo­kra­ter­nes Ras­mus Pre­hn (S) og Dan­marks­de­mo­kra­ter­nes Søren Esper­sen (DD).

Ras­mus Pre­hn var fyldt 50 år, og Søren Esper­sen var ble­vet hele 70 år, og recep­tio­ner­ne fandt sted sam­ti­digt, så det var et spørgs­mål om at pri­o­ri­te­re. Jeg gik efter min mave­for­nem­mel­se og valg­te sidst­nævn­tes recep­tion, og selv­om jeg aldrig vil vide, om jeg dis­po­ne­re­de rig­tigt, så fore­svæ­ver det mig, at det fak­tisk er til­fæl­det. For til Søren Esper­sens fød­sels­dags­re­cep­tion var jeg vid­ne til de sid­ste akter af en men­ne­ske­lig tra­ge­die af et nær­mest sha­kespearsk til­snit. I hvert fald var der fine noter af både Kong Lear og Richard den Tred­je. Og lige en kniv­spids af Hal­løj på Bade­ho­tel­let.

En mis­mo­dig klovn 

S.S. Per­sen. Søren Esper­sen. Fød­sel­a­ren stod og tog imod gæster­ne for­an gil­desa­len ved siden af Snap­stin­get. Ved siden af ham stod hans tro­fa­ste kone Yvet­te – også kendt som Evie – der har støt­tet Søren Esper­sen i tykt og tyndt, siden de mød­te hin­an­den på Gibral­tar i Spa­ni­en til­ba­ge i 1980. I øvrigt var det Yvet­te Esper­sen, som i hele 15 år stod for Dansk Fol­ke­par­tis gra­fi­ske linje, og blandt hen­des særeg­ne artwork bør frem­hæ­ves den berøm­te gol­den retri­e­ver, der blev pho­tos­hop­pet ind i et gruppebillede. 

Yvet­te var klædt i sort, mens Søren Esper­sen var iført et jak­ke­sæt, der så mindst to num­re for stort ud. Man­den måt­te have tabt sig, tænk­te jeg, for ingen ved deres ful­de fem vil­le købe et jak­ke­sæt, der sad så dår­ligt – med­min­dre man skul­le til et kostu­me­bal med Bug­sy Malo­ne som tema. 

Jak­ke­sæt­tets stør­rel­se, samt det fak­tum at Søren Esper­sen ofte pla­ce­rer sine fød­der i det, der inden for bal­let­tens ver­den hed­der før­ste posi­tion – alt­så hvor hæle­ne sid­der sam­men, og sko­e­ne så peger ud til hver sin side – for­le­ne­de ham med et udse­en­de, der ikke var helt ulig en klovns. 

Der var alt­så noget umid­del­bart klov­net ved hans fremto­ning, men ikke kun det: For som jeg fle­re gan­ge har været inde på før i mine stu­e­gan­ge, er det, som om der er gået noget grund­læg­gen­de i styk­ker dybt inde i Søren Esper­sens sjæl. Han frem­står sim­pelt­hen ulyk­ke­lig. Bedrø­vet. Så i for­hold til ide­en om klov­nen, der græ­der ind­ven­digt, er Søren Esper­sen sna­re­re klov­nen, der bærer sit mis­mod uden på tøjet. 

Respekt

Til den lyt­ter eller læser, der alle­re­de nu aner, at jeg sty­rer mod et karak­ter­mord på Søren Esper­sen, vil jeg ger­ne under­stre­ge, at jeg fak­tisk har respekt for man­den. Det har jeg af den simp­le grund, at han mod­sat man­ge andre poli­ti­ke­re altid stil­ler op, når pres­sen ringer. 

Søren Esper­sen har altid stå­et til rådig­hed for pres­sen, og det uan­set om det gæl­der en sag, hvor langt de fle­ste poli­ti­ke­re vil­le nøjes med at sen­de en skrift­lig kom­men­tar, hvor der står “ingen kom­men­tar”. Den­ne for­bil­led­li­ge til­gæn­ge­lig­hed tje­ner ham til ære, og det skal man huske på, når alt er sagt og skre­vet om Søren Espersen. 

Det vil jeg så sige og skri­ve nu. Alt. 

“Søren 70”

Budt vel­kom­men af Søren Esper­sen og Yvet­te, trå­d­te jeg inden­for i salen og tog sce­ne­ri­et i betragt­ning. Midt i rum­met var der anret­tet en buf­fet med vand og vin og fade med små fri­ka­del­ler og skå­le med cher­ryto­ma­ter og gulero­d­s­sta­ve. Der var også en stor, fir­kan­tet lag­ka­ge, som skul­le lig­ne Dan­ne­brog. Men af uvis­se grun­de hav­de den røde far­ve sam­me kulør som kød­pøl­se har. “Søren 70” stod der skre­vet med hvid marcipan. 

Pau­vert fremmøde

Omkring det­te lang­bord, anret­tet med mid­del­må­di­ge lev­neds­mid­ler, stod et påfal­den­de pau­vert frem­mø­de af gæster og stir­re­de tomt ud i luf­ten. I for­hold til at Søren Esper­sen har været med­lem af Fol­ke­tin­get i atten år – på et tids­punkt for­mand for Uden­rigs­po­li­tisk Nævn end­da – og før det var pres­se­chef for Dansk Fol­ke­par­ti i 10 år, var det vir­ke­lig ikke man­ge fol­ke­valg­te, der var mødt op for at sige til­lyk­ke til man­den. Jeg kun­ne se Ras­mus Sto­klund fra Soci­al­de­mo­kra­ter­ne og Lars Chri­sti­an Lil­le­holt fra Ven­stre, og det var vist det hele. Eller ikke helt, for for­man­den for Esb­jerg Havn, Søren Gade (V), var der også, men han gik hur­tigt igen. 

Ret skal være ret: Sene­re duk­ke­de både Pia Olsen Dyhr (SF) og Alex Vanop­slagh (LA) op, men hvor var alle de andre? Hvor var Jakob Elle­mann-Jen­sen? Hvor var de tun­ge­ste soci­al­de­mo­kra­ter? Hvor var Løk­ke? Hvor var Pape? 

I det hele taget; hvor var alle mennesker? 

Ikke engang Kri­sti­an Thu­le­sen Dahl var mødt op, og han ple­jer jo ikke at være sen til at svin­ge slæ­ber­ne inden­for, når han bli­ver fri­stet med et bal­kort til Borgen. 

Så jeg spør­ger igen; hvor var alle henne? 

Hvor var for eksem­pel alle jour­na­li­ster­ne? Ikke engang den alle­steds­væ­ren­de ama­tør­fo­to­graf Has­se Fer­rold var til ste­de. De ene­ste fra pres­sen der var mødt op, var mig selv og så akti­vi­sten Ras­mus Palu­dan, der var slup­pet ind som jour­na­list på onli­ne­me­di­et Fri­he­dens Stem­me. Når under­teg­ne­de og Ras­mus Palu­dan er de ene­ste, der laver glas & gal­la fra din 70 års fød­sels­dag, så spil­ler det alt­så ikke rig­tigt ping pong for dig. 

Ostrakis­mos

Hele tiden skul­le man min­de sig selv om, at Søren Esper­sen var instru­men­tal i at gøre Dansk Fol­ke­par­ti til sel­ve omdrej­nings­punk­tet for dansk poli­tik i et helt årti, og som sådan har han været en af de mest ind­fly­del­ses­ri­ge poli­ti­ke­re i nye­re tid. Var Dansk Fol­ke­par­ti gået i rege­ring efter val­get i 2015, var han sik­kert ble­vet mini­ster. Nu stod han så her og fejre­de sin 70 års fød­sels­dag med et frem­mø­de, der sam­let set pege­de på, at han var en fær­dig mand. Måske end­da en udstødt mand. 

Net­op ordet “udstø­de­l­se” vil jeg ger­ne dvæ­le lidt ved. I mit lønkam­mer er jeg begyndt at læse om demo­kra­tiets oprin­de­li­ge maskin­ko­de – alt­så om hvor­dan fol­ke­sty­re blev prak­ti­se­ret i det gam­le Athen – og opda­ge­de i den for­bin­del­se begre­bet ostrakis­mos, som er old­græsk for udstødelse. 

I det gam­le Athen gjor­de man nem­lig det, at man engang om året gav bor­ger­ne mulig­hed for at udstø­de en per­son, der var ble­vet for magt­fuld eller på anden måde var ble­vet en trus­sel mod demokratiet. 

For­ud­sat at der var nok stem­mer for at gen­nem­fø­re en ostrakis­me – vist nok mindst 6.000 stem­mer, skul­le man have – blev per­so­nen for­vist fra Athen i ti år. Hvis man kom til­ba­ge før tid, blev man hen­ret­tet. I øvrigt fik den udstød­te per­son kun ti dage til at for­la­de byen. 

En anden sjov detal­je er, at græker­ne stem­te om det ved at skri­ve nav­net på den, der skul­le udstø­des, på et styk­ke pot­teskår. Som så blev lagt over i en bun­ke og til sidst talt op, pot­teskår for pot­teskår. Ordet ostrakis­mos kom­mer i øvrigt af det old­græ­ske ord for pot­teskår; ostra­ka.

Liden pot­teskår kan væl­te stort læs 

Nu er det måske lidt søgt, men det aner mig, at noget lig­nen­de på en måde blev Dansk Fol­ke­par­tis – og i for­læn­gel­se der­af; Søren Esper­sens skæb­ne. Alt­så i figu­ra­tiv, bil­led­lig og over­ført for­stand. Til sidst var par­ti­et ble­vet så magt­fuldt og fyld­te så meget i dansk poli­tik, at Dansk Fol­ke­par­tis navn i sti­gen­de grad blev gri­flet ned på et styk­ke pot­teskår og lagt over i en hastigt vok­sen­de bunke. 

Til sidst tip­pe­de læs­set, og ostrakis­men blev sat i værk, og skal man pege på en per­son, der mere end nogen anden lag­de det udslags­gi­ven­de pot­teskår over i bun­ken, så var det Rik­ke Karls­son – Søren Esper­sens nie­ce – som for otte år siden, i sin rol­le som med­lem af Euro­pa-Par­la­men­tet for Dansk Fol­ke­par­ti, råb­te vagt i gevær. Både indadtil og udadtil lod hun med­dele, at hun ikke vil­le være med til, at hen­des navn blev anvendt til at suge mid­ler ud af EU’s pen­ge­kas­se. Og af den grund blev Dansk Fol­ke­par­ti for­bun­det med det ene­ste, par­ti­et ikke kun­ne tåle at bli­ve slå­et i hart­korn med; nem­lig fif­le­ri med EU-mid­ler. Det var næsten lige­så slemt, som hvis Pia Kjær­s­gaard hav­de meldt sig ind i Hizbollah. 

Det var her omkring, at par­tiets væl­ge­re begynd­te at få en for­nem­mel­se af, at DF var ble­vet til det, som de oprin­de­ligt hav­de været et oprør imod; nem­lig en tek­no­kra­tisk eli­te, som bare suger til sig. 

Rik­ke Karls­sons pot­teskår blev star­ten på Mor­ten Mes­ser­s­ch­midts fald, og læn­ge­re frem­me gik der frø i det hele. Par­ti­et kol­lap­se­de. Kri­sti­an Thu­le­sen Dahl blev væl­tet, og Søren Esper­sen – loy­al til det sid­ste – for­lod Dansk Fol­ke­par­ti, sit livs­værk, og søg­te i nød­havn hos Dan­marks­de­mo­kra­ter­ne. Her vil han så udle­ve sit poli­ti­ske efter­år, bæren­de på neder­la­gets tri­kol­o­re, som jo er et flag med tre nuan­cer af brunt. 

Sagt med Søren Esper­sens berøm­te ven­ding om, at “folk skal se at kom­me i som­mer­hu­mør”, for­svandt som­mer­hu­mø­ret for altid. Dansk Fol­ke­par­ti blev stødt ud i kulden. 

Rik­ke Karlsson

Nå, men til­ba­ge til begi­ven­he­den og det, som en repor­ta­ge hand­ler om; nem­lig uhil­det, præ­cist og ærligt at for­tæl­le om, hvad der skete. 

For mig ske­te der det utro­li­ge, at jeg blandt gæster­ne til recep­tio­nen plud­se­lig fik øje på net­op før­nævn­te Rik­ke Karls­son. Men før jeg kom til at tale med hen­de, skul­le vi lige igen­nem talerne. 

Taler­ne

Den før­ste taler var Dan­marks­de­mo­kra­ter­nes leder Inger Støjberg. 

“Jeg er rig­tig, rig­tig glad for, at jeg har fået lov til at hol­de den her tale for dig i dag,” sag­de hun til Søren Esper­sen. Hun stod oppe på en mær­ke­lig lil­le plat­form og kig­ge­de ned på Søren og Yvet­te Espersen. 

“Der står en enorm respekt om dig og din per­son. Æh… du er i den grad meget, meget respek­te­ret af både med- og mod­spil­le­re. Det for­står jeg vir­ke­lig godt,” sag­de Inger Støj­berg så, hvil­ket jo var fint sagt, men da hun sene­re i talen igen kom ind på, hvor meget respekt folk har for Søren Esper­sen, kom det lidt til at pege i mod­sat retning. 

“Øh… men øh… når du rej­ser dig op i grup­pe­væ­rel­set, så ved man, at nu bli­ver det sjovt. Og det bli­ver end­da meget sjovt, men det bli­ver også oply­sen­de, og dine ind­læg er altid med meget stort vid og med nog­le fan­ta­sti­ske histo­ri­ske refe­ren­cer. Noget andet, jeg vil frem­hæ­ve, er selv­føl­ge­lig din kær­lig­hed til Dan­mark. Du bærer Dan­mark i hjer­tet, og du er hel­ler ikke ban­ge for at stå ved det,” sag­de Inger Støj­berg og lag­de så an til lan­ding ved at frem­hæ­ve, hvor meget Søren Esper­sen har gjort for Isra­el og det jødi­ske folk. 

“Lige nu må man sige, at der er mere behov for, at man står sam­men på den her front end nogen­sin­de før efter de skræk­ke­li­ge angreb, som vi har set i Isra­el,” slut­te­de Inger Støj­berg og blev straks beløn­net med et bifald. 

“Det kon­kre­te Danmark” 

Så gik par­ti­se­kre­tær Ste­en Thom­sen på taler­sto­len og sagde: 

“Tak til Inger. Søren, da du stop­per som pres­se­chef (i Dansk Fol­ke­par­ti, red.) i 2005, så kom­mer der en anden utro­lig dyg­tig og god pres­se­chef til: også en, der hed­der Søren, men det var en Søren Søn­der­gaard, og han er den næste taler. Vær­s­go, Søren!” 

Søren Søn­der­gaard stil­le­de sig op for­an mikro­fo­nen. Han var klædt i hvid skjor­te og et sort jak­ke­sæt, og hav­de han haft en sort fedora på, kun­ne han godt have lig­net en orto­doks, jødisk dia­mant­hand­ler fra New York. 

Han sag­de, at det var dej­ligt at være til­ba­ge “på det gam­le slot”, men kun for en kort bemærk­ning, for nu var han travlt beskæf­ti­get ude i det, han kald­te for “det kon­kre­te Danmark.” 

“Du hol­der dig godt, det må jeg sige, du lig­ner ikke en, der er en dag under 69,” sag­de han til Søren Esper­sen og høste­de her­med det før­ste grin. 

Det næste grin fulg­te, da Søren Søn­der­gaard bemær­ke­de, at det var godt, at Søren Esper­sen hav­de fået bar­be­ret sit “disting­ve­re­de grå imam-skæg” af. Den­gang han hav­de været par­tiets pres­se­chef, hav­de han nem­lig spurgt Yvet­te, om hun ikke kun­ne få Søren Esper­sen til at drop­pe skægget. 

“Du ser jo brand­godt ud. I vir­ke­lig­he­den og på bil­le­der. Du er sim­pelt­hen foto­gen,” lød det fra Søren Søn­der­gaard, der slut­te­de af med at sige: 

“Dagen står desvær­re i skyg­gen af det helt hor­rib­le angreb, som Isra­el har været udsat for, og den uhør­te nedslagt­ning af civi­le isra­e­le­re, som Hamas har begå­et. Det kan ikke nyt­te noget at lade mør­ke kræf­ter for­mør­ke vores liv. Tvær­ti­mod bli­ver vi mere stål­sat­te på at vil­le livet, når sådan noget, som over­går Isra­el, sker.” 

Marqui­sen af Mojito 

Søren Søn­der­gaard hav­de ret. Vi, der var til ste­de her, var en grup­pe men­ne­sker, der vil­le livet. Vi vil­le livet så meget, at vi var klar til at stå model til en tale af Dan­mark­de­mo­kra­ter­nes grup­pe­for­mand Peter Skaarup, også kendt som Marqui­sen af Mojito. 

“Det er lidt svært at begri­be, at den alder, der står på invi­ta­tio­nen, kan være rig­tig, for du er jo hel­dig­vis rask og frisk og sund. Det har du været i man­ge år. I det hele taget er der rig­tig man­ge, der er gla­de for mig… æh… dig,” sag­de Peter Skaarup med et freu­di­ansk slip, hvor­på lat­te­ren rul­le­de igen­nem salen. 

Peter Skaarup fortsatte: 

“Min bed­re halv­del, The­re­se, for­tæl­ler mig, at du er ver­dens bed­ste bord­her­re, helt oppe ved siden af Hel­ge San­der fra Ven­stre, som er helt i Super­liga­en. Hun siger, at hun nær­mest kom­mer til at græ­de af grin, når I er sam­men. Og du skal være glad for, at kvin­der har det på den måde,” lød det fra Dan­marks­de­mo­kra­ter­nes gruppeformand. 

På min blok skrev jeg straks ned, at det er svært at begri­be, at Søren Esper­sen kan være så sjov, at man lige­frem græ­der af grin. End­nu mere ube­gri­be­ligt var det, at The­re­se Skaarup åben­bart har Hel­ge San­der som refe­ren­ce­punkt for humor i ver­dens­klas­se, for mig bekendt er Hel­ge San­der dansk poli­tiks svar på Lloyd Christ­mas; figu­ren, som Jim Car­rey spil­ler med bra­vour i kome­di­en Dum og Dum­me­re (1994).

Living the best life 

“Du er ikke meget værd, Søren, uden Evie,” sag­de Peter Skaarup så og for­tal­te om et inter­view, Yvet­te Esper­sen for nylig har givet til Uge­bla­det Hjem­met. Her siger hun, at hen­de og Søren Esper­sen har en lever­e­gel, som lyder: Living the best life. Iføl­ge Peter Skaarups udlæg­ning bety­der den­ne lever­e­gel, at man skal sæt­te pris på fug­le­nes sang i ste­det for at være ked af, at man ikke har råd til en ny bil. 

“Det er fak­tisk en meget inter­es­sant arti­kel. Evie afslø­rer, at hun har rådet sin mand til at ændre for­mu­le­rin­ger, før han sen­der dem ud på soci­a­le medi­er,” sag­de Peter Skaarup og fortsatte: 

“Da jeg læste det, tænk­te jeg: Yes! For når man sådan kig­ger til­ba­ge på, hvad Søren har skre­vet på Twit­ter igen­nem tiden, så er der ting, hvor jeg har tænkt, at det kun­ne man godt have for­mu­le­ret ander­le­des,” for­tal­te Peter Skaarup og min­de­de os om, at Søren Esper­sen til­ba­ge i 2016 vak­te opsigt, da han kald­te Oba­ma for USA’s før­ste “neger i præsidentembeddet”. 

“Det fik så Hel­la Joof, som er mul­ti­kunst­ner… ja, jeg ved ikke, hvad hun kal­der sig, men hun kan en hel mas­se, hun er dyg­tig… til at kom­me med ønsket om at få sig en kam­me­rat­lig sam­ta­le med dig. Nå, hvad sker der så? Siden den­gang har du løben­de været til kam­me­rat­li­ge sam­ta­ler til Fol­ke­mø­det i Hel­las telt, hvor I har dyr­ket som­mer­fug­le­te­ra­pi og din brug af det her ord. Resul­ta­tet mær­ke­de Søren ved, at det har hjul­pet på den spæn­dings­ho­ved­pi­ne, han har haft i man­ge år. Behand­lin­gen gik for eksem­pel ud på, at Hel­la læste et digt…” 

“Af Ida Chri­sten­sen,” afbrød Søren Esper­sen pludselig. 

“Ida Chri­sten­sen? Okay…” sag­de Peter Skaarup. 

“Inger,” ret­te­de jeg. For dig­te­ren hed­der nem­lig Inger Chri­sten­sen, og dig­tet er selv­føl­ge­lig hen­des mester­værk Som­mer­fug­le­da­len (1991).

“Inger?!” sag­de Søren Esper­sen så. Tiden stod stille. 

Peter Skaarup fort­sat­te sin tale. 

“Hel­la læste det her digt, og der fløj nog­le som­mer­fug­le rundt, og der blev lavet nog­le teg­nin­ger, og Søren har ikke haft spæn­dings­ho­ved­pi­ne siden, og det er jo godt,” sag­de Skaarup. 

“Nej,” udbrød Søren Espersen. 

“Uan­set hvad, Søren, så er du en gave til Fol­ke­tin­get og i det hele taget dine omgi­vel­ser,” sag­de Peter Skaarup og udråb­te et tre­fol­digt leve for Søren Espersen. 

En tak til den dan­ske presse 

Til sidst fik Søren Esper­sen ordet. 

“Kære ven­ner, da min far i sin tid fyld­te 70, så tal­te vores sog­ne­præst, og han sag­de: ‘Så Esper­sen! Nu er De gam­mel nok til at bli­ve kaldt ånds­frisk’,” sag­de fød­sel­a­ren og fortsatte: 

“7–9‑13 har jeg aldrig hørt jour­na­li­ster spør­ge: ‘Hvor­når hol­der du egent­lig op?’ Men selv i den her lil­le luk­ke­de kreds vil jeg besva­re det spørgs­mål, når jeg får det, for jeg ved af erfa­ring fra andre gam­le poli­ti­ke­re, at så er man i jour­na­li­ster­nes øjne fak­tisk alle­re­de holdt op. Så man kan trygt reg­ne med, at hvis jeg får spørgs­må­let, vil jeg i den grad for­tæl­le løg­ne­hi­sto­ri­er om alt det, jeg fort­sat skal have udret­tet, og så vil jeg næv­ne Kon­rad Ade­nau­er,” sag­de Søren Esper­sen og bemær­ke­de så, at han hol­der utro­ligt meget af journalistik. 

“Jeg vil i øvrigt – måske lidt kæt­tersk i nog­le ører – ret­te en tak til den dan­ske pres­se, som har sin dag­li­ge gang her­in­de. Sam­men­lig­net med andre lan­des pres­se står I jer helt utro­ligt godt. Så tak til alle for jeres dag­li­ge ind­sats for at beva­re Dan­mark og det dan­ske folkestyre.” 

Rik­ke Karlsson 

Et bifald fulg­te. Knapt hav­de jeg fået sun­ket Søren Esper­sens ord, før han stod hen­ne ved buf­fet­bor­det og hil­ste på gæster­ne. Han tal­te med en kine­sisk udse­en­de mand, som vist nok var den taiwa­ne­si­ske ambassadør. 

Jeg så mit snit til at gå hen til før­nævn­te Rik­ke Karls­son, Søren Esper­sens nie­ce. Hun var klædt i sort og en jak­ke af guld­far­vet flonel. 

“Hej Rik­ke!” sag­de jeg og spurg­te, om hun sta­dig var invol­ve­ret i politik. 

“Nej! Og det kom­mer jeg hel­ler aldrig til at være igen,” slog Rik­ke Karls­son fast. 

“Du har fået din lyst sty­ret?” spurg­te jeg. 

“Ja, det kan jeg love dig for,” sva­re­de hun. 

“Ikke for at retrau­ma­ti­se­re dig, men når du ser, at Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt blev fri­fun­det, hvad tæn­ker du så om det?” vil­le jeg vide. 

“Til sidst var der lidt en tynd kop te til­ba­ge at føre rets­sag på, og jeg har aldrig haft sær­li­ge inter­es­ser i for­hold til de der som­mer­grup­pe­mø­der. Det, som jeg blev ved med at ven­de til­ba­ge til, var det der med‚ at han hav­de mis­brugt mit navn. Brugt mig, sat mig ind ste­der, jeg ikke hav­de kend­skab til. De skrev mit navn ind, uden at jeg vid­ste det. Uden mit viden­de. Uden jeg vid­ste det, var jeg ble­vet meldt ind i besty­rel­sen for Meld (Meld er en for­kor­tel­se for “Move­ment for a Euro­pe of Liber­ties and Demo­cra­cy”, grund­lagt i 2012, red.). Det vig­tig­ste for mig var, at mit navn blev mis­brugt. Hele demo­kra­ti­et byg­ger jo på, at vi hver især for­hol­der os til noget,” sag­de Rik­ke Karlsson. 

“Sav­ner du Bruxel­les?” spurg­te jeg så. 

“Nej, det gør jeg fan­de­me ikke! Det gør jeg sim­pelt­hen ikke. Man kan nem­me­re påvir­ke ver­den gen­nem tea­ter, kul­tur, kunst eller bøger. Man sid­der i de der sto­re blok­ke, og selv­om De Grøn­ne siger noget for­nuf­tigt, så må man ikke stem­me for det, for­di det kom­mer fra dem. Og det er der for meget af – også i Fol­ke­tin­get,” sva­re­de Rik­ke Karls­son og fortsatte: 

“Det er mær­ke­ligt at være her, for ved du hvad? I dag er det fak­tisk otte år siden, at jeg meld­te mig ud af Dansk Fol­ke­par­ti. Det er vir­ke­lig sjovt, ikke?” spurg­te hun. 

“Hvor­dan præ­ge­de det din og Søren Esper­sens rela­tion?” vil­le jeg vide. 

“Det var hårdt jo. Sinds­sygt hårdt, for Søren og jeg var så tæt­te, at vi holdt jul sam­men. Og hav­de et meget, meget tæt for­hold. Ud over mine for­æl­dre er der ikke nogen, der har været tæt­te­re på. Så i det øje­blik jeg valg­te at sige, at det her, det kan jeg ikke mere, der bli­ver jeg nødt til at ven­de ryg­gen til ham – også for at beskyt­te ham – og han blev nødt til at gøre det sam­me med mig. Vi skul­le have været til hans pri­va­te fød­sels­dags­fest i som­mer, men der blev jeg desvær­re syg, og så tænk­te jeg, at nu fik jeg chan­cen alli­ge­vel, og så sag­de jeg til min mand, da vi kør­te over til Køben­havn, at ‘nej, hvor er det mær­ke­ligt, at det er nøj­ag­tigt otte år siden’, og så kom­mer jeg ind og møder alle de her men­ne­sker, og jeg var lige ovre ved Søren Søn­der­gaard og sige…” 

Læn­ge­re nåe­de Rik­ke Karls­son ikke, for plud­se­lig blev hen­des tale drun­ket i lyden af sæk­kepi­bemu­sik. Det var sæk­kepi­be­spil­le­ren Ber­nard Bouha­da­na, der hav­de gjort sin entre og nu trut­te­de løs. Da han var fær­dig med at musi­ce­re, genop­tog Rik­ke Karls­son og jeg sam­ta­len. Jeg spurg­te, om hun kun­ne huske, hvor­dan hun opda­ge­de, at der var ugler i mosen nede i Bruxelles. 

“Jeg opda­ger det, for­di Mor­tens assi­stent Søren Peter Jen­sen kom ind på mit kon­tor i par­la­men­tet, og han hav­de aldrig været der før, og så sag­de han: ‘Rik­ke, vil du ikke lige være sød lige at skri­ve under på de her papi­rer?’ Og så hav­de han to hvi­de A4-papi­rer med, og den ene stod der MELD på, og den anden stod der FELD på, skre­vet med kug­le­pen. Og så skul­le jeg bare sæt­te min under­skrift. Og så sag­de jeg: ‘Jamen, hvad er det for noget, Søren?’ Så sag­de han: ‘Det er de fon­de, det er noget med, at vi får pen­ge.’ Jeg sag­de: ‘Hvad mener du? Du er nødt til at for­kla­re mig, hvad det er.’ Så sag­de han, at jeg skul­le skri­ve under på nog­le møder, jeg hav­de været med til, men jeg hav­de ikke været til nog­le møder. ‘Prøv lige at kig­ge mig ind i øjne­ne,’ sag­de jeg, og så blev han gal og gik,” for­kla­re­de Rik­ke Karlsson. 

“Han sid­der jo nu og er assi­stent oppe hos Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt, gør Søren Peter Jen­sen,” bemær­ke­de jeg. 

“Ja, det gør han, og det er vildt, jo. Jeg har ikke noget grimt at sige om Mor­ten, og han gjor­de meget for at… hol­de mig til­freds. Det sag­de han til sin råd­gi­ver der­ne­de, en fransk advo­kat: ‘Bare hold hen­de til­freds.’ Men alt­så… det er dej­ligt at være her i dag, og det er skønt at se Søren. Jeg hol­der utro­lig meget af ham. Det sid­ste i ver­den, jeg vil­le, var at såre Søren, og han har jo måt­tet bære, at det var hans nie­ce, som var med til at øde­læg­ge Dansk Fol­ke­par­ti,” sag­de Rik­ke Karls­son og fortsatte: 

“Da jeg opda­ge­de, hvad der fore­gik, gik jeg i gang med at resear­che, hvad de her EU-fon­de var for noget, og jeg kun­ne ikke fin­de en ene­ste arti­kel om det. Det er mag­te­li­ten inde i Euro­pa-Par­la­men­tet, der har de her fon­de, og der var aldrig nogen jour­na­li­ster, der hav­de inter­es­se­ret sig for, hvad de pen­ge bli­ver brugt til. I hele Euro­pa. I dag har Euro­pa-Par­la­men­tet fak­tisk ændret reg­ler­ne for, hvor­dan man kan søge de her mid­ler,” lød det fra Rik­ke Karlsson. 

Som fik mig til at sige, at så hav­de hun jo på en måde været med til at præ­ge syste­met. Min bemærk­ning gav hen­de end­nu mere lyst til at tale om for­ti­den. Hun sagde: 

“Jeg rin­ge­de til en jour­na­list, jeg ken­der, og spurg­te, hvad jeg skul­le gøre for at und­gå, at det kom til at hand­le om, at jeg er den lil­le for­vir­re­de pige fra Rebild, for det var det, Dansk Fol­ke­par­ti vil­le fra­me mig som den­gang. Vi blev eni­ge om, at jeg skul­le sige til medi­er­ne, at de var vel­kom­ne til at kom­me her­ned til Bruxel­les og høre, hvad det hele hand­ler om. Jeg sag­de, at de skul­le sæt­te halvan­den time af, og det gjor­de hvert ene­ste medie… Ekstra Bla­det, Jyl­lands-Posten, B.T., Poli­ti­ken. Alle rej­ste der­ned, mød­tes med mig, og jeg for­kla­re­de dem, hvad det gik ud på, hvad jeg undre­de mig over, og hvad jeg ikke vil­le fin­de mig i. Og så fik pres­sen jo alt muligt ud af det. Og så kom det dryp­vis åre­ne igen­nem,” sag­de Rik­ke Karlsson. 

“Hvis det nu er rig­tigt, at det hele star­ter med dig, hvor­dan har du det så med det i dag?” spurg­te jeg så. 

“Jeg har det rig­tigt godt med det, jeg gjor­de. Jeg kun­ne ikke have gjort det ander­le­des, hvis jeg skul­le bli­ve ved med at kun­ne se mig selv i spej­let. Jeg tænk­te: ‘Det der, det er søren­dan­se­mig ikke i orden, for hvem bli­ver den næste, man gør det der med?’ Jeg var i chok over, at de var så sik­re på min accept, at man ikke engang hav­de spurgt mig, om jeg vil­le have noget med de fon­de at gøre. Tænk bare på, at man har besty­rel­ses­ansvar, når man sid­der i en besty­rel­se. Det er ikke en lil­le ting. Og jeg prø­ve­de i lang tid at få DF’s hoved­be­sty­rel­se til at kig­ge på det, men det var de ikke vil­li­ge til, for­di det var for tæt på et valg.” 

“Jeg er ikke en god poli­ti­ker, jeg kan ikke det spil, der skal til. Det er desvær­re sådan, at man ikke bli­ver reg­net for noget, hvis ikke man kan det der spil. Den der hård­hed. Det, at de synes, jeg er sådan en lil­le­bit­te en, at de bare kan flyt­te dig rundt. Det vil­le jeg ikke være med til. Ja, jeg bærer et ansvar, men alle bærer et ansvar for det, de gør. Det, der gjor­de mest ondt, var min kær­lig­hed til Søren. At skul­le ven­de hin­an­den ryg­gen. Han er den yng­ste af min mor­mors børn. Han er min mor­bror,” for­tal­te Rik­ke Karlsson. 

“Set på afstand ser det ud, som om det har taget ret hårdt på ham, det med at skif­te fra DF til Dan­marks­de­mo­kra­ter­ne,” sag­de jeg så. 

“Det tror jeg. Jeg har ikke snak­ket med ham om det. Han er jo det mest loy­a­le men­ne­ske. Og jeg tror, det svæ­re­ste i hele hans liv har været at skul­le for­la­de par­ti­et. Han er en gam­mel gene­ral, der bli­ver med at bak­ke op. Der­for ved jeg også, hvor svært det har været for ham, det med mig. Det har været et smer­tens­punkt i fami­li­en. Det er vir­ke­lig besyn­der­ligt, at det lige er i dag, at det otte-års dagen,” bemær­ke­de Rik­ke Karlsson. 

En møn­ster­pres­se

Så gik jeg hen til recep­tio­nens midt­punkt, Søren Esper­sen. Som det før­ste tak­ke­de jeg ham for roser­ne til pressen. 

“Jeg synes, det er træls at høre poli­ti­ke­re, der brok­ker sig over pres­sen. Så skul­le de fan­de­me bo i Eng­land, så kan de se, hvor­dan det fore­går der. Vi har en møn­ster­pres­se, den kan godt være skarp engang imel­lem. Det der klyn­ke­ri gider jeg ikke at høre på. Det er helt vildt, hvor god en pres­se vi egent­lig har. Måske er det, for­di jeg selv er jour­na­list, “ sva­re­de Søren Espersen. 

“Hvor­når hol­der du op?” vil­le jeg vide. For det hav­de han jo selv lagt op til, at pres­sen skul­le spør­ge ham om. 

“Om man­ge år. Og så vil jeg hen­vi­se til Kon­rad Ade­nau­er. Som, jeg mener, var kans­ler i Vest­tys­kland, da han lige var fyldt 90, så jeg har tyve år end­nu, Mads,” sva­re­de Søren Esper­sen. Han så ked ud af det, mens han sag­de det. På hans høj­re øre hav­de han en smu­le eksem. 

“Jeg tal­te lige med din nie­ce Rik­ke, som siger, at det i dag er otte år siden, at hun meld­te sig ud af DF. Meget tan­ke­væk­ken­de. Det må da have været hårdt for dig, alt det med hen­de?” spurg­te jeg så. 

“Det var hel­ler ikke let. Jeg holdt mig uden­for og hen­vi­ste til, at det var for tæt på i fami­li­en. Det var svært for os beg­ge to. Blod er tyk­ke­re end vand, Mads Brüg­ger,” sva­re­de Søren Esper­sen så. 

Af en eller anden grund skif­te­de jeg her­på emne. Nok for­di der var for man­ge følel­ser på spil. 

Ras­mus Paludan

“Der står Ras­mus Palu­dan i øvrigt,” sag­de jeg. For det gjor­de han nem­lig. Ovre på den anden side af buf­fe­ten. Ved et cafe­bord sam­men med for­man­den for Tryk­ke­fri­heds­sel­ska­bet Aia Fog og sæk­kepi­be­spil­le­ren fra før. 

“Han er her som jour­na­list. Jeg sag­de til ham, at han ger­ne måt­te være med, bare han lover ikke at bræn­de noget af. Og det love­de han,” for­kla­re­de Søren Espersen. 

Jeg gik straks over til Ras­mus Palu­dans selskab. 

“Hvor­dan går det her?” spurg­te jeg. 

“Det går godt. Stil­le og roligt,” sva­re­de Aia Fog. 

“Hvem var den kvin­de, du tal­te med…? Den blon­de?” spurg­te Ras­mus Paludan. 

“Det var Rik­ke Karls­son,” sva­re­de jeg. 

“Hun nik­ke­de til mig, men jeg vid­ste ikke, hvem det var, så det vil­le jeg lige sik­re mig,” for­kla­re­de Paludan. 

“Tak for musik­ken,” sag­de jeg til sækkepibespilleren. 

“Ber­nard er fak­tisk en af ver­dens bed­ste sæk­kepi­be­spil­le­re,” sag­de Aia Fog. 

Ras­mus Palu­dans mening om Tobi­as Rahim

Nu fik jeg et af de mær­ke­lig­ste inter­views, jeg læn­ge har lavet. Det star­te­de med, at Ras­mus Palu­dan spurg­te mig: 

“Har du i øvrigt læst Tobi­as Rahims bog?” 

Da jeg ikke sva­re­de, fort­sat­te han selv: 

“Han har nævnt mig i sin nye sang. Han siger, at de poli­ti­folk, der beskyt­ter mig, er spild af liv. Det gav mig anled­ning til at låne hans bog, da jeg var på bibli­o­te­ket i går.” 

“Og hvad synes du om den?” spurg­te jeg så. 

“Det er mest bil­le­der. Han er pæne­re med tøj på end uden. Hans dig­te er nok det, man kal­der banalt. Men det er meget ægte, for det er de fle­ste pop­san­ge­re nok. Det er der­for, de bli­ver så suc­ces­ful­de, for­di de appel­le­rer til mas­ser­ne med det bana­le. Det er jo der­for, Ed She­e­ran og Justin Bie­ber er meget mere popu­læ­re end Leo­nard Cohen. Jeg har talt med andre, og de er eni­ge med mig i, at han er pæne­re med tøj på end uden,” for­tal­te Paludan. 

“Han er meget nøgen i bogen,” bemær­ke­de jeg. 

“Helt nøgen! Hvil­ket jo også er modigt. Der er typisk to moti­va­tio­ner for, at ung­dom­men er nøg­ne: Enten at de er stol­te af deres krop og ger­ne vil vise den frem. Eller at de er usik­re og ger­ne vil have posi­tiv feed­ba­ck. Når man læser hans bana­le dig­te, kan man mistæn­ke, at det er en kom­bi­na­tion af num­mer et og num­mer to,” sag­de Paludan. 

“Må jeg tage et bil­le­de af dig til repor­ta­gen?” spurg­te jeg. 

“Ja ja, det må du da,” sva­re­de Ras­mus Palu­dan. Så jeg snup­pe­de et bil­le­de, og så var den pot­te ude. 

Mere Fri­hed. Fle­re Muligheder. 

Apro­pos tra­ge­di­er, ostrakis­me og pot­ter var det man­dag den 23. okto­ber, at tæp­pet gik ned for Jakob Elle­mann-Jen­sen som Ven­stres for­mand. Man kan kal­de det en sel­vud­stø­de­l­se, og hvis man dæk­ker livet på Chri­sti­ans­borg, var der mødepligt. 

Kl. 10 var der pres­se­mø­de for­an par­tiets sekre­ta­ri­at i blå gang på anden sal. Som et med­lem af kom­men­ta­ri­a­tet sag­de det til mig, var det umid­del­bart et mær­ke­ligt sted at tage afsked med par­tiets formand. 

“Ikke langt fra toilet­tet,” som kom­men­ta­to­ren bemær­ke­de. For hvor­for ikke væl­ge en mere vær­dig ram­me til den­ne skel­sæt­ten­de begi­ven­hed, som for eksem­pel Ven­stres grup­pe­væ­rel­se? Men sådan var det; et gan­ga­re­al, hvor der var stil­let tre høje, hvi­de cafe­bor­de op og bag ved dem et stort, blåt roll up-ban­ner med Ven­stres logo og slogan. 

For dem, der ikke måt­te ken­de det­te slo­gan, lyder det: “Mere Fri­hed. Fle­re Muligheder.” 

For­an den­ne kulis­se sad så hele pres­se­kor­p­set og ven­te­de spændt. Det var alle­re­de sivet ud, at Jakob Elle­mann-Jen­sen om lidt vil­le træk­ke stik­ket på sig selv, men der­med ikke sagt, at det ikke skul­le bli­ve inter­es­sant at se det ske. 

Mens vi ven­te­de, kun­ne man kun gis­ne om, hvor sinds­syg en stem­ning der måt­te være inde i Ven­stres back offi­ce, omme bag det blå roll up-ban­ner. Frygt og panik måt­te dri­ve ned af væg­ge­ne der­in­de, for om få minut­ter, når det blev med­delt pres­sen, at par­tiets bud på en win­ning tick­et til at føre Ven­stre til­ba­ge til for­dums stor­hed var de intro­ver­te nør­der Step­ha­nie Lose og Tro­els Lund Poul­sen, vil­le de fle­ste iagt­ta­ge­re sik­kert tæn­ke, at Ven­stre mere end nogen­sin­de lig­ner et døds­dømt parti. 

Og plud­se­lig stod de der så; Lose, Elle­mann-Jen­sen og Tro­lex. Hvad jour­nalster­ne blev vid­ner til, var histo­ri­en om et bebu­det selv­mord. Alle hav­de set det ske. Alle hav­de set det kom­me. Det var kun et spørgs­mål om tid. 

Jakob Elle­mann-Jen­sen sag­de, at han nu var helt fær­dig i dansk poli­tik. Ude af for­mand­ska­bet for Ven­stre, ude af rege­rin­gen som øko­no­mi­mi­ni­ster og vice­stats­mi­ni­ster og slut­te­lig ude af Folketinget. 

“Sådan må det være. Sådan skal det være,” sag­de Elle­mann-Jen­sen, som nok engang repe­te­re­de de gule post it-notes, hvor der i pri­o­ri­te­ret ræk­ke­føl­ge står Dan­mark, Ven­stre, rege­rin­gen og til sidst Jakob. Det var, skul­le det vise sig, den sid­ste sed­del, der var pro­ble­met, for Jakob Elle­mann-Jen­sen var for en uge siden kom­met i tan­ke om, at han var nødt til at tage kon­se­kven­sen af, at hans per­son skyg­ger for Venstre. 

Uan­set hvor meget pres­sen spurg­te til, hvad det præ­cis var ved hans per­son, der skyg­ge­de for par­ti­et, fik vi ikke noget klart svar. Sene­re den dag, da jeg mød­te Jakob Elle­mann-Jen­sen oppe på ter­ras­sen på tred­je sal og spurg­te, om han kun­ne sige, hvor og hvor­når det præ­cist var, at han indså, at spil­let var ude, sag­de han, at “det hol­der jeg for mig selv”. 

Til gen­gæld vil­le Jakob Elle­mann-Jen­sen ger­ne under­stre­ge, at han ikke var ble­vet pres­set til at gå. Han hæv­de­de, at det ale­ne var en beslut­ning, som var ble­vet truf­fet af ham selv, alt imens han stod i spa­gat mel­lem påstan­den om, at han elsker SVM-rege­rin­gen og er stolt af alle dens resul­ta­ter og påstan­den om, at han alli­ge­vel er nødt til at for­la­de selv­sam­me rege­ring, for­di hans per­son står i vej­en for Ven­stres udvikling. 

Vi fik også en over­flod af tak­si­gel­ser til Jakob Elle­mann-Jen­sens fami­lie. Både fra ham selv og fra Tro­els Lund Poul­sen og fra Step­ha­nie Lose. Kli­che­en om erhvervs­le­de­ren, der stop­per i sin stil­ling og i den for­bin­del­se siger, at hans fami­lie er det vig­tig­ste i ver­den, blev pisket rundt i manegen. 

Fle­re gan­ge var der grø­de i Jakob Elle­mann-Jen­sens stem­me. Det var ansku­e­lig­heds­un­der­vis­ning i, hvor hårdt og brutalt poli­tik kan være. Ved siden af ham stod sam­ti­dig den mand, som er vulka­ni­se­ret med det stof, som Elle­mann-Jen­sen mang­ler. En mand, som er brutal, tak­tisk, magt­be­gær­lig, og som har sta­mi­na. Jeg taler natur­lig­vis om Tro­els Lund Poulsen. 

Fra nu af skal Tro­lex pas­se den poli­ti­ske side af Ven­stre, mens Step­ha­nie Lose tager sig af det orga­ni­sa­to­ri­ske. For­melt set skal den næste for­mand og næst­for­mand først væl­ges til par­tiets lands­mø­de i Her­ning den 18. novem­ber, men natur­lig­vis er det alle­re­de ble­vet klap­pet af på for­hånd, hvem det skal være – nem­lig Tro­els Lund Poul­sen og Step­ha­nie Lose. 

For­man­den for Esb­jerg Havn

Mens alt det­te udspil­le­de sig, gik Søren Gade, for­mand for Fol­ke­tin­get og for Esb­jerg Havn, ud på Face­book og skrev, at han “stærkt vil opfor­dre Tro­els og Step­ha­nie til at mel­de sig på banen som et mak­ker­skab, der kan føre Ven­stre gen­nem den­ne svæ­re tid.” 

Og i sam­me sekund, hvor Lose, Elle­mann-Jen­sen, Tro­els Lund Poul­sen og alle deres råd­gi­ve­re var gået om bag det blå roll up-ban­ner, stod Søren Gade midt imel­lem jour­na­li­ster­ne. Som om han var ste­get ned fra lof­tet på en tra­pez. Hav­de det været en spil­le­film, var det sådan, at kon­ge­ma­ge­ren vil­le give sig til ken­de. Det ene­ste, Søren Gade mang­le­de for at fyl­de rol­len ud, var en stor, sort slæng­kap­pe og en monokel. 

“Skal du være for­mand for Ven­stre?” spurg­te jeg ham. 

“Nej,” sva­re­de Søren Gade. 

“Hvor­dan kan man være sik­ker på det?” spurg­te jeg. 

“Hvis du læser min Face­book,” sva­re­de Søren Gade, som nu var omrin­get af jour­na­li­ster. Han sag­de, det var “en trist dag for Ven­stre”, men vil­le ikke – selv­om jour­na­li­ster­ne fle­re gan­ge spurg­te til det – sva­re på, om han var enig i, at Jakob Elle­mann-Jen­sens per­son har skyg­get for par­ti­et. Han vil­le hel­ler ikke sige, hvad det præ­cist er ved Jakob Elle­mann-Jen­sens per­son, der har skygget. 

Gul gang er tom

Der­for gik jeg op på gul gang på tred­je sal, hvor de fle­ste Ven­stre-folk har deres fær­den. Alle var væk. På Twit­ter / X skrev Jan E. Jør­gen­sen, at han var “ked af det”. I det gam­le Rom var det sådan, at når man skul­le iden­ti­fi­ce­re kon­spira­to­rer­ne, skul­le man kig­ge efter de sena­to­rer, som var taget på lan­det, mens mør­kets ger­nin­ger blev udført – og med det in men­te tyde­de de tom­me kon­to­rer på, at alle i Ven­stres fol­ke­tings­grup­pe hav­de lod og del i Jakob Elle­mann-Jen­sens fald. 

Hjor­ten

Af man­gel på bed­re rin­ge­de jeg til par­tiets gam­le che­find­pi­sker, Claus Hjort Fre­de­rik­sen. Over tele­fo­nen sag­de han: 

“Jeg synes, det er en trist måde, det skul­le slut­te på for Jakob.” 

“Hvad er det ved Jakob Elle­mann-Jen­sens per­son, der har skyg­get for Ven­stre?” spurg­te jeg så. 

“Jeg ved ikke, hvad han mener med det, men hele den dis­kus­sion af en CO2-afgift er kom­met ud af den blå luft, for­di rege­rin­gen har ned­sat et udvalg om, hvor­dan det her skal gen­nem­fø­res, og det har været svært for Jakob,” sva­re­de Claus Hjort Frederiksen. 

“Er Tro­els Lund Poul­sen den bed­ste for­mand for Ven­stre?” lød mit sid­ste spørgsmål. 

“Helt klart. Det er efter min mening, hvad par­ti­et har brug for. En poli­tisk hånd­vær­ker, der kan sit kram,” sva­re­de Claus Hjort Frederiksen. 

Tak for nu

Og tak, for­di du læste eller lyt­te­de med. Jeg ven­der snart til­ba­ge med en ny stu­e­gang fra Fol­ke­tin­get. Til den­ne udga­ve har Malt­he Emil Kibs­gaard teg­net mig som teg­ne­se­ri­e­fi­gu­ren The Wat­cher i sel­skab med Søren Esper­sen og en sæk­kepi­be­spil­ler. Præ­cis som det fore­gik i virkeligheden. 

Med ven­lig hilsen 

Mads Brüg­ger, che­fre­dak­tør, Frihedsbrevet

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her