Fri Mads #112: Den sæd­van­ligt mistænkte


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Char­les Dick­ens skri­ver det så udmær­ket i ansla­get til roma­nen En For­tæl­ling om To Byer:

“Det var de bed­ste tider, det var de vær­ste tider; vis­dom­men sad til høj­bords, dår­ska­ben sad til høj­bords; det var tro­ens epo­ke, det var van­tro­ens epo­ke; lyset hav­de mag­ten, mør­ket hav­de mag­ten; det var håbets for­år, det var fortviv­lel­sens vin­ter; vi hav­de alle mulig­he­der, vi hav­de ingen mulig­he­der; vi var alle på vej til him­len, vi var alle på vej den mod­sat­te vej.” 

Et fad med risengrød

Så san­de­lig ja. Især den­ne ons­dag den 25. okto­ber ved 9‑tiden, en mørk, regn­fuld og van­si­ret mor­gen, hvor Køben­havn lig­ne­de en stor spand lort. Der var noget at glæ­de sig til, og der var noget at frygte. 

Især for en stuegænger. 

Sene­re på dagen skul­le jeg over­væ­re præ­sen­ta­tio­nen af et portræt­ma­le­ri af Ber­tel Haar­der (V), som Fol­ke­tin­get hav­de beko­stet for at fejre den­ne aldren­de festo­ri­gi­nal. Og hvad jeg glæ­de­de mig rig­tigt meget til i den for­bin­del­se var at se, om kunst­ne­ren mon hav­de fulgt mit eget instinkt, nem­lig at male Ber­tel Haar­der som et ælte­fad med risengrød. 

Frygt, had og lede 

Vi fik at se, for først stod den på frygt, had og lede, nem­lig til sam­råd med uden­rigs­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (M) i Kli­ma­ud­val­get. Det var her, Løk­ke skul­le stå sko­le­ret og besva­re alle de man­ge spørgs­mål, der har rejst sig, efter det er kom­met frem, at man­den har sat sig i spid­sen for noget så besyn­der­ligt som et udvalg for havvind inde i Udenrigsministeriet. 

De fle­ste af spørgs­må­le­ne, som Løk­ke snart vil­le bli­ve hud­flet­tet med, gik selv­føl­ge­lig – og helt oplagt – på, om der mon var mis­lie­bi­ge og peku­niæ­re for­bin­del­ser mel­lem Løk­ke og ver­dens stør­ste grøn­ne infra­struk­tur­fond, nem­lig Copen­ha­gen Infra­struc­tu­re Part­ners, popu­lært for­kor­tet til CIP. 

For efter at åben-dør-ord­nin­gen for havvind blev luk­ket ned, slap CIP alli­ge­vel igen­nem nåleø­jet som en fla­ger­mus ud af Hel­ve­de, og hvor­for gjor­de de lige det, og hvor­for har Lars Løk­ke Ras­mus­sen, som jo er uden­rigs­mi­ni­ster, selv taget teten på at lede et udvalg om havvind i indre dan­ske far­van­de? Man skul­le ellers umid­del­bart tro, at hans egen kli­ma­mi­ni­ster Lars Aagaard (M), som jo er eks­pert på områ­det, snildt hav­de kun­net tur­ne­re den sag. Så hvad laver Løk­ke i bolledejen? 

Det­te var spørgs­må­let over dem alle. Eller sagt på engelsk: “That’s the thous­and dol­lar question,” som Løk­ke for­le­den dag sag­de på sit char­me­ren­de dang­lish under et onli­ne-møde med den ene halv­del af den rus­si­ske komi­ker­duo Vovan & Lexus, som iført bla­ck­face spil­le­de Den Afri­kan­ske Uni­ons kom­mis­sions­for­mand Mous­sa Faki. I øvrigt en af de pin­lig­ste øje­blik­ke for dansk diplo­ma­ti nogen­sin­de. Og for Lars Løk­ke Ras­mus­sen selv. 

Nif­le

Da jeg nåe­de frem til udvalgs­væ­rel­set i bun­den af Van­dre­hal­len, var Løk­ke alle­re­de ankom­met, men var i mel­lem­ti­den for­s­vun­det ud på et nær­lig­gen­de toilet. For at være sik­ker på at Løk­ke rent fak­tisk var ude for at pud­re næse, spurg­te jeg hans sær­li­ge råd­gi­ver Karen Cle­ment, hvor Løk­ke var henne. 

“Han er ude og nif­le,” sag­de hun. 

“Nif­le?” spurg­te jeg. 

“Ja, bim­m­e­lim eller bum­me­lum,” sva­re­de hun. 

“Ah! Jeg tro­e­de, det var et nyt udtryk for at ryge,” sag­de jeg. 

Imens fore­stil­le­de jeg mig, at Løk­ke stod der­u­de på det lil­le hus og dryp­pe­de køli­ge drå­ber fra Clear Eyes ned i sine blod­skud­te øjne. Han hav­de gjort det før, han kun­ne gøre det igen. Han var Den, som for­bli­ver, magt­men­ne­sket, der altid står til­ba­ge, når alle de andre har opgi­vet ævred. En men­ne­ske­lig dolk­ha­le. En bio­nisk over­le­vel­ses­ma­ski­ne. Et kryds mel­lem Fred­dy Blak og Fran­cis Underwood. 

Man­den med 14 liv 

Fred­dy Blak, for­di han på den ene side bli­ver spoo­fet af rus­si­ske komi­ke­re og kon­stant hav­ner i penib­le situ­a­tio­ner, som vil­le læg­ge enhver anden poli­ti­ker i gra­ven. Fran­cis Underwood, for­di han altid for­mår at kla­re sig ud af kat­tepi­nen – og det lige fra ind­køb af under­buk­ser for andres pen­ge til lån af en kvo­te­kon­ges som­mer­hus. Apro­pos kat­te så sag­de Hans Engell for­le­den dag på P1, at Løk­ke har hele 14 liv, alt­så fem mere end kat­ten har. 

I gam­le dage var der en tale­må­de der lød: “Man gri­bes ej paa de veje, man aldrig kom­mer.” Lars Løk­ke Ras­mus­sen gri­bes igen og igen de sære­ste ste­der, ofte på løbe­spor, hvor sko­vens mest beryg­te­de dyr kom­mer, og der­for er Løk­ke kon­stant under mistan­ke. Han er – sagt på en anden måde – den sæd­van­ligt mistænkte. 

Ter­nin­ger­ne er kastet 

Så kom Løk­ke ud til os andre, og spil­let kun­ne tage sin begyndelse. 

Løk­ke gik for­bi mig og vide­re for­bi Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt, Dansk Fol­ke­par­tis for­mand, der stod sam­men med sin SoMe-enhed og var ved at opta­ge et klip om Løk­ke. Sene­re, til sam­rå­det, vil­le Løk­ke sige, at Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt fortje­ner “årets pris for kon­spira­tions­te­o­ri” grun­det et tid­li­ge­re videoklip, Mes­ser­s­ch­midt har lavet, hvor han bota­ni­se­rer i en mulig kor­rupt rela­tion mel­lem Løk­ke, advo­kat­hu­set Gor­ris­sen Feder­spi­el og CIP. 

Lidt efter lidt hav­de alle taget plads inde i udvalgs­væ­rel­set. Oppe fra væg­gen, i form af olie­ma­le­ri­er, kig­ge­de for­ne tiders poli­ti­ke­re ned på for­sam­lin­gen, og der var både væm­mel­se, melan­ko­li og forun­dring at spo­re i deres blik­ke. Blandt de leven­de poli­ti­ke­re kun­ne de se Bjar­ne Laust­sen (S), rust­ban­ke­ren fra Støvring, som var møde­le­der. På høj­re flan­ke sad blandt andre Mona Juul (K), Inger Støj­berg (DD) og Kim Edberg (NB). På ven­stre flan­ke sad blandt andre Peder Hvel­plund (EL), Sas­cha Faxe (Å) og de Radi­ka­les Samira Nawa. 

Midt­for, med ryg­gen til pres­sen, direk­te over for Lars Løk­ke Ras­mus­sen, sad Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt (DF).

Så gik vi i gang. 

“Der er noget, der stin­ker i den her sag,” sag­de Enheds­li­stens Peder Hvel­plund og tal­te om, at der skal luf­tes ud, så vi kan kom­me råd­den­ska­ben til livs. 

Løk­ke så ud til at være flin­tren­de ligeg­lad med Peder Hvel­plunds for­nem­mel­ser for inde­kli­ma. Popu­lært sagt kun­ne man se, at Løk­ke gav en fuck så lil­le, at selv hvis man tog et neut­ron-mikros­op til hjælp, vil­le man sta­dig ikke kun­ne se skyg­gen af bemeld­te fuck.

“Jeg vil sva­re sam­let på det hele,” sag­de Løk­ke og gik så i gang med sin riposte. 

Han lag­de ud med at kal­de udval­get for havvind for “et mid­ler­ti­digt rege­rings­ud­valg med mig i spid­sen” og for­søg­te sig med alle­hån­de reto­ri­ske krums­pring for at for­sik­re os om, at der intet odi­øst var ved det­te arrangement. 

Hem­lig nemlig

Især var Løk­ke pike­ret over at være ble­vet skudt i sko­e­ne, at det­te udvalg lige­frem er hem­me­ligt, for det var det over­ho­ve­det ikke, måt­te vi for­stå. En sæl­som påstand at dra­ge i byen med, efter­som udval­gets eksi­stens kun er kom­met for en dag, for­di Fri­heds­bre­vet og Zet­land har opda­get, at det findes. 

For eksem­pel hav­de Fol­ke­tin­get ikke fået et kuk at vide om den­ne stå­en­de komité for havvind under Løk­kes bøl­le­hat. Og da pres­sen fik nys om udval­gets eksi­stens, gik der i Fri­heds­bre­vets til­fæl­de påfal­den­de man­ge timer, før Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et over­ho­ve­det vil­le bekræf­te, om det­te udvalg eksi­ste­rer. Så jo, det var et hem­me­ligt udvalg. 

“Det er blot et eksem­pel på et mid­ler­ti­digt rege­rings­ud­valg,” sag­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen igen; alt­så under­for­stå­et et fuld­kom­men lige­gyl­digt rege­rings­ud­valg, som ingen bur­de inter­es­se­re sig for. 

Et gok i nød­den til Zetland 

Der blev også skudt med spre­de­hagl mod pres­sen. For eksem­pel var Løk­ke indig­ne­ret over, at Zet­land ikke hav­de husket at gøre opmærk­som på, at CIP sådan set ikke var ale­ne om at søge om til­la­del­se til at sæt­te vind­møl­ler op på havet, men har gjort det sam­men med Ørsted. 

Indi­rek­te sag­de Løk­ke alt­så, at Zet­land bevidst hav­de skre­vet Ørsted ud af for­tæl­lin­gen, for­di det skur­re­de i et kon­spira­to­risk nar­ra­tiv, der var vink­let på en suspekt rela­tion mel­lem Løk­ke og CIP. Sene­re på dagen, da jeg lod mig for­tæl­le, at Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets pres­se­chef Victor Boy­sen klok­ken syv sam­me mor­gen hav­de rin­get til en jour­na­list fra Zet­land for at spør­ge til, hvor­for de ikke hav­de nævnt Ørsted sam­men med CIP, for­stod jeg, hvor des­pe­rat Løk­kes spi­nen­hed efter­hån­den er blevet. 

Så var der Zet­lands histo­rie om, at rege­rin­gen hav­de mod­ta­get en plan fra seks for­skel­li­ge mini­ste­ri­er til, hvor­le­des Dan­mark kun­ne få byg­get så meget havvind som over­ho­ve­det muligt og her­ef­ter hav­de hældt pla­nen ned ad bræt­tet for i ste­det at for­føl­ge Løk­kes egne ide­er om, hvor­dan kagen skul­le skæ­res. Det gav Løk­ke vir­ke­lig ikke meget for. Han sag­de, at der slet ikke hav­de været tale om en ope­ra­tiv plan fra de seks mini­ste­ri­ers side, men at det i ste­det var “et for­slag til udmel­ding af en intention”. 

Det sag­de hun også i går

Det sva­ge led i kæden var selv­føl­ge­lig, at Løk­kes og rege­rin­gens mysti­fysti­ske manøv­rer var endt med, at der slet ikke var ble­vet byg­get noget havvind, hvor­for områ­det nu var gået helt i stå. Der­for klin­ge­de det tæn­der­skæ­ren­de falsk, når Løk­ke igen og igen under­stre­ge­de, at rege­rin­gen ene og ale­ne var gået ind i sagen for at sik­re, at luk­nin­gen af åben-dør-ord­nin­gen ikke skul­le brem­se opfø­rel­sen af havvind i Danmark. 

“Så vi kan få noget op at stå… alt­så havvind,” sag­de Løk­ke med et seksu­elt innu­en­do, som gik hen over hove­d­et på de fle­ste den­ne morgen. 

Spæn­din­gen stiger 

Men det var kun de ind­le­den­de chas­se­trin til det, der skul­le vise sig at bli­ve et af de mest spæn­den­de sam­råd, jeg nogen­sin­de har ople­vet. Der­for kan jeg på det var­me­ste anbe­fa­le at gå ind på Fol­ke­tin­gets hjem­mesi­de og se den halvan­den time, det sam­le­de for­løb vare­de. Selv­føl­ge­lig ikke lige inter­es­sant alt sam­men, men fra derom­kring, hvor Løk­ke adres­se­rer påstan­den om, at der skul­le være en usund rela­tion mel­lem ham selv og CIP, bli­ver det vir­ke­lig sindsoprivende. 

Lars Løk­ke Ras­mus­sen sag­de, at det var “græn­se­over­skri­den­de” og “helt uri­me­ligt” så meget som over­ho­ve­det at anty­de, at han selv eller Mode­ra­ter­ne skul­le være i lom­men på CIP. Så at for­ma­ste sig til at spør­ge om det var selv­føl­ge­lig en hel­lig­brø­de af rang. 

Alli­ge­vel vil­le Løk­ke helt und­ta­gel­ses­vist – selv­om han sag­tens kun­ne lade være med at besva­re dis­se mod­by­de­li­ge spørgs­mål, at vi vid­ste det – lade nåde gå for ret. Et vir­ke­lig lat­ter­ligt udfald fra Løk­kes side, al den stund at det ikke var det fjer­ne­ste græn­se­over­skri­den­de eller uri­me­ligt at spør­ge ind til, om Lars Løk­ke Ras­mus­sen har været i seng med CIP. Det var tvær­ti­mod sund fornuft. 

Stra­te­gi­en fra Løk­kes side min­de­de utro­ligt meget om den­gang, han kald­te det “ulæk­kert”, “upas­sen­de” og “uvær­digt”, at folk stil­le­de spørgs­mål til hans rela­tion til kvo­te­kon­gen John-Anker Hamet­ner Lar­sen. Men den var jo god nok; Løk­ke hav­de en rela­tion til Hamet­ner, og skal man bli­ve i sprog­bru­gen, er det ikke for meget sagt at kal­de den ulækker. 

Lars Løk­ke Ras­mus­sen kun­ne så med­dele Kli­ma­ud­val­get, at CIP op til Fol­ke­tings­val­get hav­de støt­tet nog­le kan­di­da­ter fra Mode­ra­ter­ne, hvori­blandt han ikke selv var at reg­ne. Han sag­de ikke, hvor man­ge kan­di­da­ter fra Mode­ra­ter­ne, der hav­de fået pen­ge af CIP, og han sag­de hel­ler ikke, hvem dis­se kan­di­da­ter var – spørgs­mål, som han næg­te­de at besva­re, da han kom ud fra udvalgs­væ­rel­set, og pres­sen spurg­te ind til det. 

Så det for­bli­ver i det uvisse. 

Til gen­gæld gjor­de Løk­ke utro­ligt meget ud af, at CIP i alt har støt­tet fol­ke­tings­kan­di­da­ter fra seks for­skel­li­ge par­ti­er, så vi måt­te for­stå, at alle var lige gode om det. Da Løk­ke af Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt blev spurgt om, hvor­vidt CIP har spyt­tet pen­ge i Mode­ra­ter­nes pen­ge­klub, sag­de Løk­ke reso­lut nej til det. 

Løk­ke bemær­ke­de så, at vi nu var gået “langt ud over, hvad jeg fin­der rime­ligt”, så da han sene­re blev gril­let på, hvor­vidt han hav­de instru­e­ret embeds­folk til at give CIP sær­be­hand­ling, var det med kor­slag­te arme, at han svarede. 

Sva­ret var et kate­go­risk nej. 

“Ingen er ble­vet instru­e­ret,” sag­de Lars Løk­ke Rasmussen. 

Den sure Løkke

Et fyr­ste­ligt mor­somt øje­blik var, da Inger Støj­berg – der jo om nogen er Løk­ke-con­nois­seur – spurg­te, om Lars Løk­ke Ras­mus­sen hav­de mød­tes med repræ­sen­tan­ter fra CIP i andre sam­men­hæn­ge end til det dio­ny­si­ske dags­ar­ran­ge­ment, som CIP hav­de holdt for Løk­ke til Fol­ke­mø­det på Born­holm i som­mer. Her­til lød Løk­kes for­bløf­fen­de svar, at han jo også var “han­dels­mi­ni­ster”, og der­for kun­ne han ikke på stå­en­de fod rede­gø­re for alle de muli­ge og umu­li­ge sam­men­hæn­ge, hvor CIP og han måske har bidt til bol­le sammen. 

Alle, der hør­te det, sad garan­te­ret og tænk­te på, om fin­ten med, at Løk­ke også er han­dels­mi­ni­ster, mon ikke var den nye udga­ve af den gam­le son­dring mel­lem pri­vat-Lars og statsminister-Lars. 

End­nu bed­re blev det, da Støj­berg bemær­ke­de, at Løk­kes egen kli­ma­mi­ni­ster Lars Aagaard (M) hav­de tak­ket nej til at del­ta­ge i CIP’s fine dining med Løk­ke på Born­holm, da Aagaards mini­ste­ri­um var af den vur­de­ring, at arran­ge­men­tet var “for fint.” 

I for­læn­gel­se af det spurg­te Støj­berg så Løk­ke om, hvor­for han ikke selv hav­de ment, at det var for fint at spi­se kavi­ar og drik­ke Pou­il­ly-Fumé sam­men med gut­ter­ne fra CIP. Her­til sva­re­de Løk­ke blot – og med en stem­me­fø­ring, der sag­de, at nu var han ved at være oppe i det røde felt – at han ikke syn­tes, det var for fint. Des­u­den måt­te han stil­le sig ufor­stå­en­de over for ide­en om, at bor­dets glæ­der på nogen som helst måde skul­le kun­ne “sæt­te sig i hans politik”. 

Det er, når Løk­ke er i det humør, at jeg hol­der mest af ham. Den sure Løkke. 

Der var så man­ge gode øje­blik­ke at væl­ge mel­lem, men hvis jeg skul­le – for­u­den det alle­re­de beskrev­ne – klip­pe sam­rå­det sam­men til en trai­ler, vil­le den nok inklu­de­re øje­blik­ket, hvor Løk­ke blev spurgt om, hvil­ket mini­ste­ri­elt res­sor­t­om­rå­de havvind hører ind under. Et dej­ligt enkelt spørgs­mål. Så oprem­se­de Løk­ke en mas­se mini­ste­ri­er. Han nævn­te Kli­ma­mi­ni­ste­ri­et, han nævn­te Justits­mi­ni­ste­ri­et, han nævn­te Erhvervs­mi­ni­ste­ri­et. Det ene­ste, han ikke nævn­te, var det mini­ste­ri­um, hvori der nu er et udvalg for havvind med ham selv i spid­sen, nem­lig Udenrigsministeriet. 

Et andet hig­hlight var, da Peder Hvel­plund (EL) spurg­te, om Lars Løk­ke Ras­mus­sen hav­de været på nog­le udlands­rej­ser i rela­tion til CIP. Her kom Lars Løk­ke med et svar, hvor han efter­tryk­ke­ligt luk­ke­de alle døre og til­stø­de­n­de nødud­gan­ge efter sig, såfremt det sene­re måt­te kom­me frem, at han rent fak­tisk har været et smut i udlan­det i CIP-øjemed. 

“Nej,” sva­re­de Løk­ke blot. 

Sagen i al sin kom­plek­se enkelhed 

“Det er det, som den­ne sag hand­ler om i al sin kom­plek­se enkel­hed,” sag­de Løk­ke sam­men­fat­ten­de heni­mod slut­nin­gen. Hvor­ef­ter Kli­ma­ud­val­get kvit­te­re­de ved at love ham, at han snart vil bli­ve ind­kaldt til end­nu fle­re sam­råd, så de kan kom­me nær­me­re de svar, som Lars Løk­ke Ras­mus­sen ikke rig­tigt vil­le give dem. 

Løk­ke run­de­de så af med at til­de­le Mona Juul (K), hvad der lød som en regu­lær ski­de­bal­le. Hun frem­stod i øvrigt som det med­lem af Fol­ke­tin­get, der ved aller­mest om havvind, og man for­nem­mer klart, at hun har bidt sig fast i Lars Løk­ke Ras­mus­sens knæha­ser og ikke har tænkt sig at give slip lige fore­lø­bigt. De skal nok få det hyg­ge­ligt sam­men, de to. 

Inger Støj­berg

Da sam­rå­det var slut, gav Løk­ke et kort inter­view til pres­se­kor­p­set. Lidt der­fra stod Dan­marks­de­mo­kra­ter­nes leder, Inger Støj­berg. Jeg gik over til hen­de og spurg­te om, hvad hun hav­de fået ud af sam­rå­det med Løkke. 

“Det efter­la­der fle­re spørgs­mål end svar,” sag­de Støj­berg og fortsatte: 

“Man kan jo ikke sige, at den Lars Løk­ke, der var mødt op i dag, var en af natu­rens mun­tre sønner.” 

“Ja, det var en meget sur Lars Løk­ke,” bemær­ke­de jeg. 

“Jeg synes jo fort­sat, det er besyn­der­ligt, at det er Lars Løk­ke, der sid­der for bor­den­den (for et havvinds­ud­valg, red.), og et under­ligt moment var, da han lister alle de mini­ste­ri­er, der har en res­sort­mæs­sig andel i det her op, og det ene­ste mini­ste­ri­um, der ikke bli­ver nævnt, det er så Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et. Det er et deci­de­ret under­ligt øje­blik i sam­rå­det. Så det mang­ler vi at få svar på, og så mang­ler vi at kom­me til bunds i hans per­son­li­ge inter­es­ser,” vur­de­re­de Inger Støjberg. 

“Stor komik var det i hvert fald,” sag­de jeg for at run­de af. 

“Der var meget spe­ci­elt. Det var meget spe­ci­elt,” gen­tog Inger Støjberg. 

Aktiv døds­hjælp

Nå, men på den igen. Dagen var kun lige begyndt, og det vrim­le­de med ryg­ter i Bor­gens gan­ge. Et ryg­te der sag­de, at for­svars­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen med kort aftræk hav­de taget Libe­ral Alli­an­ces leder Alex Vanop­slagh med på en smut­tur til Kiev for at besø­ge præ­si­dent Zelen­skyj. Et andet ryg­te sag­de, at Jim­mi Åke­son, for­man­den for Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­ne, i dag vil­le gæste Fol­ke­tin­get for at besø­ge par­ti­er­ne Dansk Fol­ke­par­ti, Dan­marks­de­mo­kra­ter­ne og Libe­ral Alliance. 

Hvad der også vir­ke­de utro­ligt dra­gen­de på mig var, at med­lem­mer­ne af SMV­dan­mark – For­e­nin­gen for Små og Mel­lem­sto­re Virk­som­he­der – net­op nu var sam­let ovre ved Fæl­les­sa­len, hvor de stod og prop­pe­de sig med sandwi­cher, som klap­sam­men-mad­der jo hed­der på tale­sprog. Som bekendt har jeg en faib­le for inter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ner, man aldrig hører om. 

Men det kun­ne være det sam­me, for klok­ken 12.13 slog lynet ned i Chri­sti­ans­borg med et efter­tryk­ke­ligt brag; Tro­els Lund Poul­sen vil­le gri­be efter mag­ten som for­mand for Ven­stre, og lige om lidt vil­le han og Step­ha­nie Lose hol­de door­step for pres­sen og her erklæ­re deres kan­di­da­tur til hen­holds­vis posten som for­mand og næst­for­mand for det smul­dren­de par­ti Ven­stre. Aldrig hav­de der været mere drøn på dansk poli­tik end nu. 

Jeg måt­te lige sun­de mig lidt. Det var vir­ke­lig for meget alt sam­men. Jeg sat­te mig ind i det hak, der er over­for recep­tio­nen, for at fin­de fred og hvi­le. Her sad der en anden mand. Det viste sig at være Flem­m­ing Schol­laart fra Lands­for­e­nin­gen Ret til at Dø. Han var ble­vet invi­te­ret ind af den kon­ser­va­ti­ve fol­ke­tings­grup­pe for at for­tæl­le dem lidt om aktiv døds­hjælp. Alt­så umid­del­bart et per­fekt emne­valg til et par­ti med Søren Pape Poul­sen som formand. 

Schol­laart – der lig­ner DR’s bør­ne-tv-vært Jens Ole­sen, som teg­ne­de med kul i 1980’erne – sag­de, at han lå i pen­dul­fart mel­lem Dan­mark og Basel i Schweiz, hvor­til han ledsa­ger dan­ske­re, der ger­ne vil aflives. 

Han sag­de, at han ikke fik nogen pen­ge for det, men ale­ne gjor­de det for at hjæl­pe for­pin­te men­ne­sker med at kom­me af dage. Hans sene­ste kli­ent hav­de været en 65-årig kvin­de, der hav­de haft sclero­se i tyve år. Nu var hun død. Mere nåe­de vi ikke at tale om, før han blev hen­tet op til de konservative. 

Ole Gla­hn

Jeg søg­te op mod Rød Gang på anden sal, hvor der snart skul­le være door­step med Tro­lex og Lose. På vej­en mød­te jeg et såkaldt gråt bånd, nem­lig det tid­li­ge­re fol­ke­tings­med­lem for de Radi­ka­le, Ole Gla­hn. Han hav­de også set sam­rå­det med Løk­ke i Kli­ma­ud­val­get og hav­de bemær­ket, at jeg hav­de været blandt tilhørerne. 

Helt uop­for­dret sag­de Gla­hn, at Løk­ke var en mester i at tale udenom, og at det er synd for demo­kra­ti­et, at Løk­ke kan slip­pe af sted med at opfø­re sig på den måde. Vi tal­te også om, at når Gla­hn så til­ba­ge på sine 35 år i dansk poli­tik, så var det udlig­nings­re­for­men, som han lave­de sam­men med Mari­an­ne Jel­ved til­ba­ge i 2006, som han var mest stolt af. 

Nu skul­le han ind på Fol­ke­tin­gets bibli­o­tek for at læse dagens aviser. 

Kri­sti­an Jensen

Jeg tog plads blandt de andre jour­na­li­ster, der stod opstil­let bag et afspær­rings­bånd ved pater­noste­ren – den sted­s­e­gå­en­de ele­va­tor, som i øvrigt er under repa­ra­tion. Læn­ge­re nede ad gan­gen vrim­le­de det med men­ne­sker, der gik ind og ud af grup­pe­væ­rel­ser­ne. Det var mær­ke­ligt at tæn­ke på, at den kon­ser­va­ti­ve fol­ke­tings­grup­pe net­op nu sad og hør­te om aktiv dødshjælp. 

Plud­se­lig kom Ven­stres gam­le næst­for­mand Kri­sti­an Jen­sen gåen­de i et rasen­de tem­po, og et sært optrin udspil­le­de sig. Man skul­le nok have været der for vir­ke­lig at kun­ne værds­æt­te, hvad der føl­ger nu, men der ske­te alt­så dét, at så snart Kri­sti­an Jen­sen fik øje på jour­na­li­ster­ne, og vi på ham, råb­te Kri­sti­an Jen­sen med vred og reso­lut stemmeføring: 

“STOP! STOP! STOP! I KAN GODT SPARE JER!” 

Det, som gjor­de det helt enormt mær­ke­ligt, var, at ingen hav­de spurgt Kri­sti­an Jen­sen om noget, og min egen for­nem­mel­se var, at ingen hav­de tænkt sig at spør­ge Kri­sti­an Jen­sen om noget. For hvor­for skul­le man dog inter­es­se­re sig for ham? Men for at lej­lig­he­den ikke skul­le være helt spildt, råb­te jeg alli­ge­vel efter ham og spurg­te, hvor­for han ikke hav­de taget sin ver­dens­målsnål på, men det sva­re­de Kri­sti­an Jen­sen ikke på. 

Und­skyld til Thorning

Så begynd­te en strop­pe­tur af de læn­ge­re. En streng og uaf­brudt øvel­se i kun­sten at ven­te. For når man først har fået en god plads bag afspær­rin­gen, vil man jo ikke af med den igen. Jeg stod ved siden af Bri­an Wei­chardt fra Ekstra Bla­det, der var opta­get af at spør­ge både soci­al­de­mo­kra­ter og Ven­stre­folk til, hvad de mener om, at tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning-Sch­midt (S) nu kræ­ver en und­skyld­ning af Tro­els Lund Poul­sen for at have spredt ryg­ter om, at Thor­nings mand er homo­seksu­el, alt imens Tro­els Lund Poul­sen selv var skat­te­mi­ni­ster. En grim og gam­mel sag, der sta­dig spø­ger, og som ingen rig­tigt hav­de lyst til at tale med Bri­an Wei­chardt om. 

Jakob Elle­mann-Jen­sen er bor­te og glemt

Under­vejs fik vi et par kor­te glimt af Søren Pape Poul­sen, der for­søg­te at und­gå pres­sen. Jeg vil­le ellers ger­ne have spurgt ham, om det egent­lig ikke er væl­digt inspi­re­ren­de at se en for­mand gå af, for­di han skyg­ger for sit par­ti. Men det må bli­ve en anden god gang. I øvrigt var det, som om Jakob Elle­mann-Jen­sen alle­re­de hør­te for­ti­den til. Man tænk­te næsten ikke på ham mere. 

Jan E. Jørgensen

På lang afstand fik vi plud­se­lig øje på Ven­stres Jan E. Jør­gen­sen. Han råb­te til jour­na­li­ster­ne, at det var godt, at vi var spær­ret inde. 

“Der skal være et skilt, hvor der står, at I ikke må fodres,” lød det fra Jan E. Jørgensen. 

Door­step

Vi ven­te­de og ven­te­de. Hans Sko­v­gaard, Ven­stres medi­e­chef – der er så glad for, at jeg har skre­vet, at han er “en af dansk pres­ses helt sto­re røv­hul­ler”, at det nu står at læse på hans Twit­ter-pro­fil – sag­de, at han hav­de set på TV 2, at Tro­els Lund Poul­sen og Step­ha­nie Lose vil­le kom­me ud til os klok­ken to. 

Lidt der­fra, i et hjør­ne for sig, stod Tro­els Lund Poul­sens sær­li­ge råd­gi­ve­re Jakob Ulle­gård og Søren Oluf­sen i en for­tro­lig sam­ta­le med Ven­stres par­ti­se­kre­tær Chri­sti­an Hüt­te­mei­er. Det så ikke ud, som om der blev lagt pla­ner til gavn for menneskeheden. 

Næsten prik klok­ken 14 stod Tro­lex og Lose for­an os. Alle ven­te­de spændt på hvil­ke ord der vil­le for­la­de deres læber. 

Det var alle­re­de ble­vet bemær­ket at i ste­det for at kal­de Ven­stre for et “libe­ralt bor­ger­ligt par­ti”, sådan som Elle­mann-Jen­sen hav­de gjort det, var Step­ha­nie Lose nu begyndt at kal­de det for et “bor­ger­ligt libe­ralt” par­ti. Mon der var mere af sam­me skuf­fe i vente? 

Og så kom det: 

“Ven­stre står i en svær situ­a­tion. Vi har haft lej­lig­hed til at drøf­te med hin­an­den, hvad der er den rig­ti­ge løs­ning i den situ­a­tion, og der­for har vi for­talt fol­ke­tings­grup­pen, at vi ger­ne vil mel­de os som en sam­let ny ledel­se af Ven­stre,” sag­de den evi­ge elev­rå­ds­for­mand Step­ha­nie Lose. 

Det var helt åben­lyst ikke en udta­lel­se, der kom­mer til at for­plan­te sig til børs­ha­jer­ne på Wall Street. 

“Ja, og det er jeg rig­tigt glad for, at Step­ha­nie og jeg har kun­net tale om og nå til enig­hed om, at det er den model, vi ger­ne vil fore­slå Ven­stres med­lem­mer i for­bin­del­se med det lands­mø­de, der kom­mer i novem­ber måned,” sup­ple­re­de Tro­els Lund Poul­sen, og her­med var top­må­let af sprog­lig fat­tig­dom vist nået. 

Så blev de bom­bar­de­ret med spørgs­mål. Da jeg ende­lig fik lov, var der ble­vet spurgt om det meste, så jeg måt­te tæn­ke hurtigt. 

“Hvor­for hav­de du Alex Vanop­slagh med til Kiev?” spurg­te jeg så. 

“Det er kor­rekt, at jeg hav­de Alex Vanop­slagh med til Kiev. Og det hav­de jeg – ikke for­di der er noget mær­ke­ligt i det. Jeg rej­ste der­ned for at besø­ge den ukrain­ske for­svars­mi­ni­ster og præ­si­dent Zelen­skyj. Og som det har været tid­li­ge­re, også med tid­li­ge­re for­svars­mi­ni­stre, så har man jo før invi­te­ret nog­le af oppo­si­tions­po­li­ti­ker­ne med, og der­for synes jeg, det gav god mening at invi­te­re Alex Vanop­slagh med til Ukrai­ne, så Zelen­skyj kun­ne se, at i Dan­mark kan vi godt være ueni­ge om nog­le ting, men vi bak­ker op om Ukrai­ne,” sva­re­de Tro­els Lund Poulsen. 

“Var det også for at drøf­te med Alex Vanop­slagh, at du skal være for­mand for Ven­stre?” spurg­te jeg. 

“Nej, det nåe­de vi aldrig at drøf­te. Jeg hav­de en kupe for mig selv, og Alex Vanop­slagh sov med en sær­lig råd­gi­ver, så jeg tror aldrig…” 

Så blev Tro­lex afbrudt med et spørgs­mål om land­bru­get og CO2-afgiften. 

“Nu tror jeg lige, man skal tage det lidt stil­le og roligt. Vi har bedt et eks­pert­ud­valg om at se på nog­le muli­ge model­ler for en CO2-afgift. Det her er enormt besvær­ligt, det fin­des der ikke nogen let­te løs­nin­ger på, hvis man skal gøre det,” sva­re­de Tro­els Lund Poul­sen og fort­sat­te derudad. 

Alt hvad Tro­lex sag­de, var sød musik i land­bru­gets ører. Det var fri licens til at sprøjte gyl­le ud over det hele. Jeg for­søg­te at spør­ge ind til, at han hav­de sagt, “hvis man skal gøre det,” men det var der ingen, der hørte. 

Jeg kig­ge­de på Tro­els Lund Poul­sens hånd­led. Om det ven­stre hånd­led sad et arm­bånd lavet af et styk­ke grøn snor. Hvad det betød, hav­de jeg ingen anel­se om, men jeg var rime­lig sik­ker på, at det ikke var et ven­skabs­bånd, han hav­de fået af Gre­ta Thunberg. På det høj­re hånd­led kun­ne man lige skim­te kan­ten af, hvad der lig­ne­de et dyk­kerur fra Rolex. Iføl­ge en kil­de fra Ven­stres sekre­ta­ri­at er det et Rolex, men kil­den under­stre­ge­de sam­ti­dig, at det er et ur, som Tro­els Lund Poul­sen selv har betalt. Det skul­le jo også nødigt hed­de sig med man­dens histo­rik på ur-fron­ten taget i betragtning. 

Bort­set fra det var Tro­lex iført et mørkt jak­ke­sæt, et diskret møn­stret slips, hvid skjor­te og bril­ler­ne med det gen­nem­sig­ti­ge stel. Han lig­ne­de på alle måder en tek­no­kra­tisk nørd, der var klar til at hap­se en ordent­lig bid af mag­tens Jamon Ser­ra­no.

Step­ha­nie Lose var iført en skrig­pink blu­se og mør­ke buk­ser. Hun vir­ke­de til gen­gæld, som om hun hav­de det lidt skidt med det hele. Hvil­ket man ikke kan bebrej­de hen­de; der var alt mulig grund til at have det lidt skidt med det hele, og da især når opga­ve­be­skri­vel­sen går ud på at gen­rej­se fal­lit­bo­et Venstre. 

#far­mer­s­daugh­ter

Mens jeg husker det, har jeg gjort en lil­le opda­gel­se ved­rø­ren­de Tro­els Lund Poul­sen. Hvad der er lidt mær­ke­ligt – men dog sta­dig­væk men­ne­ske­ligt, skal jeg skyn­de mig at sige – er, at Tro­els Lund Poul­sen, der på Ins­ta­gram hed­der @traktortroels, her føl­ger hash­tag­get #far­mer­s­daugh­ter.

Hvis man går ind på Ins­ta­gram og ved selv­syn kig­ger nær­me­re på sager­ne, væl­ter der en lind strøm af let afklæd­te og vel­for­me­de bon­depi­ger ud. Man kan vel kal­de det en slags soft porn for jord­bru­ge­re. Hvil­ket skal være Tro­els Lund Poul­sen vel undt, det er jo ikke ulov­ligt at kig­ge på dej­li­ge damer, men alli­ge­vel; det er en opda­gel­se, jeg helst hav­de fore­truk­ket at være for­u­den. Til gen­gæld er der sik­kert man­ge i Ven­stres bag­land som vil synes at det er væl­digt meget root down.

Fer­ni­se­ring

Nå, det var et sidespring, for det var jo ikke det vi kom fra. Vi kom fra at jeg skul­le vide­re i tek­sten, nem­lig til præ­sen­ta­tio­nen af portræt­tet af Ber­tel Haar­der. Det fore­gik oppe i Sam­ta­le­væ­rel­set i Van­dre­hal­len, og så vidt jeg kun­ne se, var der sta­dig en halv time til­ba­ge at løbe på. Jeg skynd­te mig derop og blev mødt af lyden af klir­ren­de glas og liv­lig samtale. 

Til min skuf­fel­se var Ber­tel Haar­der ikke ble­vet malet som et ælte­fad med risen­grød, men der­i­mod som sig selv, stå­en­de i et grønt buskads med høj­re hånd hævet. 

Først tro­e­de jeg, han hei­le­de til besku­e­ren, men hel­ler ikke det viste sig at være til­fæl­det; Ber­tel Haar­der vin­ker til sit publikum. 

Lidt der­fra stod bil­led­kunst­ne­ren Maria Wan­del. Jeg benyt­te­de lej­lig­he­den til at inter­viewe hen­de om pro­ces­sen med at male det længst sid­den­de med­lem af Fol­ke­tin­get i nye­re tid. 

“Jeg har været her­in­de og foto­gra­fe­re ham alle muli­ge ste­der på Bor­gen, men beslut­te­de så at få ham uden­for, ud i Bibli­o­teks­ha­ven. For ud fra for­læg­get så synes jeg, det var meget fede­re at få ham ud i det grøn­ne,” sag­de hun. 

“Uden slips, mere afslap­pet?” spurg­te jeg for lige­som at hol­de sam­ta­len i gang. 

“Uden slips, afslap­pet. Han er sådan en natur­mand, der ser stolt og flot ud og vin­ker og har sådan en stats­mands-vær­dig­hed,” sva­re­de Maria Wandel. 

“Hvor­dan var han at arbej­de sam­men med?” spurg­te jeg så. For det var det, jeg ger­ne vil­le frem til. 

“Han elske­de at kom­me op i mit ate­li­er og slå sig løs. Så smed han jak­ken og sat­te sig i min over­ma­le­de sofa. Han elske­de at være der. Så jeg sør­ge­de altid for, at der var rige­ligt at drik­ke. Og kager og sådan noget. Du ved, noget champag­ne for lige­som at få ham lidt i stem­ning. Jeg lave­de man­ge ver­sio­ner. Også nog­le vil­de ver­sio­ner, for eksem­pel med spray­ma­ling. Men den her ver­sion kun­ne han se sig selv i. Det er også den mest ener­gi­ske og leven­de ver­sion,” for­kla­re­de Maria Wandel. 

Mens vi tal­te, blev portræt­tet af Ber­tel Haar­der flyt­tet væk. Nu skul­le det ned og hæn­ges op i Skuf­fe­rum­met ved siden af Fæl­les­sa­len, hvor alle de poli­ti­ke­re, der ikke opfyl­der betin­gel­ser­ne for at være i portræt­sam­lin­ger­ne for tid­li­ge­re for­mænd og tid­li­ge­re stats­mi­ni­stre, er hængt op. De, der hæn­ger i Skuf­fe­rum­met, er der­i­mod alle dem, der vir­ke­lig har skilt sig ud i dansk poli­tik. Ener­ne. For eksem­pel Erhard Jakob­sen. Eller Jacob Hau­gaard. Eller Mogens Gli­strup. Og så snart Ber­tel Haarder. 

Som sta­dig var til ste­de i Sam­ta­le­væ­rel­set, Ber­tel Haar­der alt­så. Jeg gik hen til ham og spurg­te, om han var man­den, der kun­ne sam­le op på det, der var sket i Ven­stre de sene­ste dage med Elle­mann-Jen­sens afgang og så Tro­els Lund Poul­sen, der har meldt sig som formand. 

“Hvad skal man tæn­ke om det?” spurg­te jeg. 

“Jeg tror, de fle­ste vil sige, at Tro­els Lund Poul­sen er det oplag­te valg. Nog­le med­lem­mer synes, det er lidt hur­tigt at afgø­re sagen, og den er jo hel­ler ikke afgjort før den 18. novem­ber,” sva­re­de Ber­tel Haarder. 

“Er du en af dem, der synes, det er gået lidt for hur­tigt?” vil­le jeg vide. 

“Ja, måske, men på den anden side var det fuld­stæn­digt det sam­me med Uffe Elle­mann, det var fuld­stæn­digt det sam­me med Lars Løk­ke. Sådan bli­ver man valgt som Ven­stres for­mand i vore dage. For­di medi­er­ne bety­der mere end med­lem­s­de­mo­kra­ti­et. Det er jo sand­he­den,” sva­re­de Ber­tel Haar­der og fortsatte: 

“Men det er ikke en kri­tik af Tro­els (Lund Poul­sen, red.), som har vist sig at være en meget sik­ker hånd­vær­ker. Han må bare ikke lave om på sig selv. Han skal beva­re sit nør­de­de udtryk som den gode hånd­vær­ker, der ikke er sær­lig god til at hol­de taler. Og det skal han hol­de fast i,” sag­de Ber­tel Haarder. 

“Helt klart. Når Jakob Elle­mann-Jen­sen siger, at han skyg­ge­de for sit par­ti, er du så enig i, at han gjor­de det?” spurg­te jeg så. 

“Jeg tro­e­de jo til det sid­ste på, at han kun­ne ven­de det, for­di jeg hele tiden husker hans fars kata­stro­fa­le start, hvor han ved val­get røg ned på 10,3 pro­cent af stem­mer­ne. Jakob røg kun ned på 13,3 pro­cent. Det var en ren kata­stro­fe, og Met­te Fugl fra DR spurg­te Uffe på val­gaf­te­nen: ‘Jeg tro­e­de, du skul­le sæl­ge bil­let­ter, men det var måske ved udgan­gen?’ For åben skærm! Uffe var ikke man­ge sure sild værd den­gang. Men han kom jo mil­dest talt over det. Det tror jeg også, Jakob hav­de kun­net. Blandt andet for­di han sad i en rege­ring og hav­de en vig­tig mini­ster­post. Så jeg vil­le nok ikke have givet op, hvis jeg var ham,” sva­re­de Ber­tel Haar­der og dre­je­de så sam­ta­len over på portrættet. 

“Nu er det kom­met ned og hæn­ge i Skuf­fe­rum­met,” sag­de han. 

“Ja, til­lyk­ke med det! Du hæn­ger jo blandt legen­der,” bemær­ke­de jeg. 

“Det gør jeg. Det er da rig­tigt, at jeg hæn­ger blandt alle de sjove,” sva­re­de Ber­tel Haarder. 

After­par­ty

Så fik vi sel­skab af bil­led­kunste­ren Maria Wandel. 

“Ber­tel og jeg har aftalt. at vi skal have after­par­ty oppe i ate­li­e­ret, for­di det er så hyg­ge­ligt,” sag­de hun. 

“Der er det mig, der kom­mer med champag­nen,” lød det fra Ber­tel Haarder. 

“Det vil jeg meget ger­ne være med til, hvis jeg må?” sag­de jeg. 

“Ja, det må du ger­ne,” til­bød Maria Wandel. 

Skuf­fe­rum­met

Så gik vi ned i Skuf­fe­rum­met for at se det ende­li­ge resul­tat. Portræt­tet af Ber­tel Haar­der hang alle­re­de oppe i øver­ste høj­re hjør­ne. Det så ud, som det altid hav­de hængt der. 

“Hang der nogen før?” spurg­te jeg for­man­den for Fol­ke­tin­get, Søren Gade, der var mødt op for at over­væ­re ophæng­nin­gen af Ber­tel Haar­ders portræt. 

“Ja, det gjor­de der, men jeg kan bare ikke huske hvem,” sva­re­de for­man­den for Esb­jerg Havn. 

“Der er jo også nog­le ori­gi­na­ler, der går i glem­me­bo­gen,” påpe­ge­de jeg. 

“Den næste, der for­svin­der fra portræt­sam­lin­gen med stats­mi­ni­stre, er Stau­ning, når Lars Løk­ke Ras­mus­sen bli­ver malet. Kir­ke­går­den er jo fyldt med uund­vær­li­ge mænd og kvin­der. Udø­de­lig­he­den stop­per på et tids­punkt,” sag­de Søren Gade. 

Hvil­ket jo i øvrigt giver anled­ning til et inter­es­sant spørgs­mål: Hvor­for har Lars Løk­ke Ras­mus­sen sta­dig ikke fået malet sit portræt til stats­mi­ni­stre­nes galleri? 

Det er jo omtrent fire år siden, at Løk­ke gik af som rege­rings­le­der. Er det, for­di han sta­dig går rundt og fore­stil­ler sig, at han ven­der til­ba­ge til Stats­mi­ni­ste­ri­et? I hvert fald er det et spørgs­mål, som er oplagt at bore i, næste gang jeg er på stuegang. 

Keyzer Söze

Mere får du ikke for den 25-øre. Tak, for­di du læste eller lyt­te­de med. Malt­he Emil Kibs­gaards illu­stra­tion er en par­af­ra­se­ring af pla­ka­ten til fil­min­struk­tø­ren Bry­an Sin­gers mester­li­ge kri­mi­myste­ri­um The Usu­al Suspects (1995). Som det frem­går af teg­nin­gen, er alle de mistænk­te een og sam­me per­son, nem­lig Lars Løk­ke Ras­mus­sen. En af dem er selv­føl­ge­lig den mysti­ske super­s­kurk Keyzer Söze. 

Spørgs­må­let er bare, hvem der er hvem? 

Med ven­lig hilsen 

Che­fre­dak­tør Mads Brüg­ger, Fri­heds­bre­vet

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her