Fri Mads #113: Rosen­han Eksperimentet


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Engang imel­lem, når jeg går rundt i Bor­gens gan­ge, kom­mer jeg til at tæn­ke på et eks­pe­ri­ment, som den ame­ri­kan­ske psy­ko­log David Rosen­han lod udfø­re til­ba­ge i 1973. 

For­sø­get gik ud på, at Rosen­han og en grup­pe for­søgska­ni­ner fin­ge­re­de, at de var sinds­sy­ge og lod sig ind­læg­ge på en ræk­ke psy­ki­a­tri­ske hospi­ta­ler. Da de først var kom­met inden for mure­ne, blev de næg­tet løsla­del­se eller udskriv­ning, selv­om de opfør­te sig nor­malt og helt åben­lyst var raske. 

I ste­det ske­te der det, at de alle, på nær en, blev diag­no­sti­ce­ret som væren­de skizof­re­ne. Og Rosen­han selv – som eks­pe­ri­men­tet er opkaldt efter – blev kun løsladt på betin­gel­se af, at han indrøm­me­de, at han var sinds­syg og gik med til at tage antip­sy­ko­tisk medicin. 

Da eks­pe­ri­men­tet sene­re blev beskre­vet i fag­bla­det Sci­en­ce, ske­te det under over­skrif­ten: “On Being Sane in Insa­ne Places.” 

På den kon­to hjæl­per det mig ikke ud af Chri­sti­ans­borg, hvis jeg indrøm­mer, at jeg har knald i låget og spi­ser en hånd­fuld lit­hi­um. For så nemt er det ikke at kom­me ud. Er man først kom­met ind, er der ikke rig­tigt nogen vej til­ba­ge. Man bli­ver nem­lig slemt afhæn­gig af sin adgang til mil­jø­et og gør hele tiden opda­gel­ser, der bevir­ker, at man er nødt til at fort­sæt­te. Man hol­der helt op med at inter­es­se sig for ver­den uden for. 

Man vil ikke væk. 

Tænk bare på, hvad jeg har ople­vet det sene­ste styk­ke tid: Jeg har været til recep­tion for at fejre udlæn­din­ge- og inte­gra­tions­mi­ni­ster Kaa­re Dybvad Beks (S) nye bog. Jeg har set den span­ske kon­ge sam­men med for­man­den for Esb­jerg Havn. Jeg har været til sam­råd med Uden­rigs­po­li­tisk Nævn om situ­a­tio­nen i Gaza. Og så har jeg været til udvi­det spør­ge­ti­me og haste­fo­re­spørgsel med stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen (S) om FE-skan­da­len, som sam­let set var en mage­løs ansku­e­lig­gø­rel­se af, hvor afmæg­tigt Fol­ke­tin­get er blevet. 

Læg der­til en demon­stra­tion for palæsti­nen­ser­ne i Gaza på slots­plad­sen og en min­de­høj­ti­de­lig­hed for Krystal­nat­ten i Rigsdagsgården. 

Plus det løse, som ellers ikke er så lidt. 

Det løse

Til kate­go­ri­en “det løse” hører et dybt besyn­der­ligt tele­fo­nopkald, jeg fore­tog til Ven­stre­man­den Erling Bon­ne­sen. Mit ærin­de var, at jeg lige skul­le have bekræf­tet nog­le oplys­nin­ger til bag­grund. Jeg var alt­så ikke ude på at inter­viewe Erling Bon­ne­sen og reg­ne­de sådan set med, at det var en formsag at få mit spørgs­mål klap­pet af. 

Det mest skyl­di­ge men­ne­ske i verden 

Det ene­ste, jeg vid­ste om Erling Bon­ne­sen på for­hånd, var, at han måske hav­de været lidt for ivrig under cor­o­na-ned­luk­nin­gen, hvor der var loft på, hvor man­ge par­la­men­ta­ri­ke­re der måt­te være inde i Fol­ke­tings­sa­len ad gan­gen, og i den anled­ning var Erling Bon­ne­sen hav­net i rol­len som dør­mand. En rol­le, som han alt­så gik op i med liv og sjæl. Nu for­står jeg, at den­ne detai­l­op­lys­ning kun er top­pen af isb­jer­get, når det gæl­der fæno­me­net Erling Bonnesen. 

Sam­ta­len med Bon­ne­sen begynd­te med, at jeg sag­de, at jeg bare rin­ge­de til bag­grund for at høre, om han lige kun­ne bekræf­te nog­le oplys­nin­ger i for­bin­del­se med en sag, jeg var ved at undersøge. 

Bemærk her, at jeg slet ikke nåe­de at sige, hvil­ken sag det dre­je­de sig om, før Bon­ne­sen svarede: 

“Den sag har jeg ikke noget med at gøre, og jeg har ingen kommentarer.” 

“Men Erling Bon­ne­sen, det er ikke et inter­view det her, jeg vil bare høre, om du – og det er som sagt ude­luk­ken­de til bag­grund – kan bekræf­te nog­le oplys­nin­ger ved­rø­ren­de en sag, jeg …” nåe­de jeg at sige, før Bon­ne­sen svarede. 

“Men det kan jeg ikke bekræf­te, for den sag har jeg intet med at gøre.” 

“Men Erling Bon­ne­sen, jeg har ikke jo ikke engang for­talt dig, hvil­ken sag det dre­jer sig om, så jeg for­står ikke, hvor­for du siger, at du ikke har noget med sagen at gøre,” sva­re­de jeg så. 

“Ja, og jeg siger net­op til dig, at jeg ikke har noget med den sag at gøre,” sva­re­de Bonnesen. 

Sådan fort­sat­te sam­ta­len i fle­re minut­ter. Til sidst holdt jeg liv i den ale­ne, for­di det alli­ge­vel hører til sjæl­den­he­der­ne, at man taler med et men­ne­ske, som er pluk­ke­mo­dent til kol­bøt­te­fa­brik­ken. I hvert fald er det sik­kert at skri­ve, at Erling Bon­ne­sen opfø­rer sig som det mest skyl­di­ge men­ne­ske i verden. 

Og så er det bare, jeg ger­ne vil spør­ge: Er det ikke dybt fasci­ne­ren­de, at der fin­des et men­ne­ske som Erling Bon­ne­sen inde i Fol­ke­tin­get? At han sim­pelt­hen går rundt i Bor­gens gan­ge, mens jeg skri­ver dis­se linjer. 

Det er præ­cis der­for, jeg ikke vil væk fra Bor­gen, og der­for jeg ger­ne leger skør for at bli­ve derinde. 

Kas­per Sand Kjær 

Men engang imel­lem hæn­der det, at der er men­ne­sker, der slip­per ud af Bor­gen. Når det sker, påkal­der det sig straks alles opmærksomhed. 

“Hvor­dan slap de væk? Hvad skal de nu?” spør­ger slot­tets bebo­e­re sig selv. 

Tag for eksem­pel Soci­al­de­mo­kra­tiets Kas­per Sand Kjær, som efter fire et halvt år på tin­ge plud­se­lig fik nok. Som lyn fra en klar him­mel meld­te han ud på Face­book, nær­me­re bestemt tirs­dag den 31. okto­ber, at han for­lod Fol­ke­tin­get med omgå­en­de virkning. 

“Efter mere end 20 år med poli­ti­ske poster og til­lids­hverv – fra elev­rå­ds­for­mand til fol­ke­tings­med­lem – har jeg brug for at prø­ve noget nyt. Og brug for at prø­ve at være noget andet end mit poli­ti­ske hverv,” skrev Kas­per Sand Kjær til alles over­ra­skel­se på Face­book. Siden har han, så vidt jeg kan se, helt slet­tet den pro­fil, han hav­de som poli­ti­ker, på Facebook. 

Ingen i Soci­al­de­mo­kra­tiets fol­ke­tings­grup­pe hav­de vidst noget om det. Til­sy­ne­la­den­de kom det bag på alle. Der var ikke plan­lagt nogen afskeds­re­cep­tion, og Kas­per Sand Kjær skrev ikke noget om‚ hvad han skul­le lave i stedet. 

Først to uger sene­re kom det frem, at Kas­per Sand Kjær nu skal være part­ner i en nystif­tet råd­giv­nings­virk­som­hed, der hed­der noget så gen­nemtænkt som Pol­bu­reau ApS. Her vil han angi­ve­ligt “ska­be for­an­dring i kryds­fel­tet mel­lem poli­tik, orga­ni­sa­tio­ner og ledel­se”, og “brin­ge erfa­rin­ger og ople­vel­ser fra en eller anden orga­ni­sa­tion ind i en poli­tisk are­na”, som det frem­går hos Man­dag Mor­gen.

Hvor­til man kun kan spør­ge, at hvis Kas­per Sand Kjær vir­ke­lig vil ska­be for­an­dring i kryds­fel­tet mel­lem poli­tik, orga­ni­sa­tio­ner og ledel­se, hvor­for i alver­den er Kas­per Sand Kjær så ikke ble­vet der, hvor man har aller­bedst mulig­hed for at gøre net­op det, nem­lig som med­lem af Fol­ke­tin­get og så oveni­kø­bet for det stør­ste og mest magt­ful­de parti? 

Og hvis han ende­lig skul­le veks­le sine tyve år i poli­tik til klin­gen­de mønt, hvor­for dog ikke sæl­ge sig selv til nog­le af de tun­ge aktø­rer på mar­ke­det, der sja­krer med adgang til det poli­ti­ske niveau? 

Så det er alt­så lidt mær­ke­ligt med ham Kas­per Sand Kjær. Som poli­ti­ker hav­de han været usyn­lig læn­ge og fra­væ­ren­de i sine ord­fø­rer­ska­ber, og lige plud­se­lig, helt uden vide­re, er det hele så bare slut. 

Gun­vor Wibroe

Mens vi er ved per­so­na­le­nyt, så aflø­ses Kas­per Sand Kjær i øvrigt af før­stesup­ple­an­ten fra Taa­strup-kred­sen, nem­lig soci­al­de­mo­kra­ten Gun­vor Wibroe, der i øvrigt er råd­mand på Fre­de­riks­berg. Og – hvad der er end­nu mere inter­es­sant – med­lem af besty­rel­sen for tea­tret Aveny‑T, hvor hun i sin tid var med til at fyre vores alle­sam­mens Jon Step­hen­sen som direk­tør. Så skæb­nen vil alt­så, at hun og løs­gæn­ge­ren Jon Step­hen­sen før eller siden kom­mer til at møde hin­an­den i Bor­gens gange. 

Hvor jeg selv fort­sat går rundt, uge efter uge, i min rol­le som stuegænger. 

Arbej­dets Land 

I den for­bin­del­se var det, at jeg en efter­mid­dag, i hvad der efter­hån­den føles som en evig­hed siden – men iføl­ge min mobil­te­le­fon var det alt­så den 2. novem­ber – kom for­bi for at gæste en recep­tio­nen i anled­ning af udgi­vel­sen af soci­al­de­mo­kra­ten Kaa­re Dybvad Beks nye bog om arbej­dets glæ­der. Arbej­dets Land hed­der den­ne udgi­vel­se, som, jeg anta­ger, bli­ver årets man­del­ga­ve i alle retskaf­ne, pro­te­stan­ti­ske dan­ske hjem. 

Arran­ge­men­tet blev afholdt i Soci­al­de­mo­kra­tiets grup­pe­væ­rel­se, og som kor­te­ne faldt, ankom jeg sam­ti­dig med for­man­den for DJØF, Sara Vergo. 

Det helt oplag­te sam­ta­le­em­ne den­ne dag var selv­føl­ge­lig, at Højeste­ret har spar­ket gona­der­ne helt op i bihu­len på ankla­ge­myn­dig­he­den i rela­tion til rets­sa­ger­ne mod tid­li­ge­re FE-chef Lars Find­sen og tid­li­ge­re for­svars­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen. Så efter­tryk­ke­ligt et los i stats­mag­tens kronj­u­vel­er hav­de det været, at det kort for­in­den var ble­vet meldt ud, at syste­met nu helt vil­le drop­pe at føre sager­ne for lands­for­ræ­de­ri mod Find­sen og Hjort. 

Her­med var skan­da­len fuld­byr­det, og kra­vet om en til­bunds­gå­en­de under­sø­gel­se af hele FE-sagen stod bøjet i neon over Slots­hol­men. Så da jeg nu gik ved siden af Sara Ver­go, tænk­te jeg, det var oplagt at spør­ge, hvad hun tænk­te om alle løjerne. 

“Tove… Hvad tæn­ker du om…” fik jeg sagt, før hun ret­te­de mig. 

“Jeg hed­der Sara,” sag­de hun. 

“Und­skyld! Sara!” ret­te­de jeg mig selv. 

“Jeg er bare ble­vet kaldt Tove Fer­go nog­le gan­ge, det er bare der­for,” sag­de hun. 

“Hvad tæn­ker DJØF om under­sø­gel­sen af FE-sagen?” spurg­te jeg. For det var jo det, jeg vil­le spør­ge om. 

“Den har jeg ikke nogen kom­men­ta­rer til,” sag­de Sara Vergo. 

“Ikke nogen kom­men­ta­rer? For dels hand­ler det jo om en af jeres med­lem­mer (Lars Find­sen, red.), men kan jo også invol­ve­re en under­sø­gel­se af jeres med­lem­mer (embeds­vær­ket, red.),” for­kla­re­de jeg. 

“Jeg har ikke nået at snak­ke med nogen som helst om, hvor vi står hen­ne. Så det vil jeg ger­ne ven­te lidt med,” sag­de Sara Ver­go, og da hun sag­de det, stod vi alle­re­de inde i Soci­al­de­mo­kra­tiets gruppeværelse. 

Max Weber uden Gud 

Loka­let var pak­ket til ran­den. Arne Har­dis fra Wee­ken­da­vi­sen var der. Jarl Cor­dua var der. Tid­li­ge­re kul­tur­mi­ni­ster Joy Mogen­sen (S) var der, og hvis man hører til dem, der synes, det er lidt sjovt, at nogen, man tro­e­de var bit­tes­må, viser sig at være påfal­den­de høje i vir­ke­lig­he­den, så er det sjovt at se Joy Mogen­sen i natur­lig stør­rel­se. Det er slå­en­de, hvor høj hun fak­tisk er. 

Knap hav­de jeg fået Dybvad Beks nye bog stuk­ket i hån­den, før en gæst hvi­ske­de mig i øret, at “det er Max Weber uden Gud”. Gæsten hav­de ret. Bogen er en velskre­vet hyl­dest til arbej­dets glæ­der, og hvis man sav­ner Gud i lig­nin­gen, kan man bare læse på bag­si­den, hvor det står skre­vet, at vi alle­re­de lever i Para­dis, nem­lig i vel­færds­sam­fun­det Dan­mark. Så hvis det ellers står til tro­en­de, at Dan­mark er Edens Have, må det ene­ste, der kan ven­te dan­sker­ne i det hin­si­des, logisk nok være en envejs­bil­let til Helvede. 

For man kom­mer jo ikke i Para­dis to gange. 

Må jeg være fri

“Vel­kom­men til recep­tion for Arbej­dets Land, jeg er glad for, at der er kom­met så man­ge. Jeg var nervøs for det, for dan­sker­ne har jo en meget høj arbejds­moral. Det er også dej­ligt at se så man­ge efter en uge, hvor jeg har fået lov til at være med i den offent­li­ge debat,” sag­de for­fat­te­ren, alt­så udlæn­din­ge- og inte­gra­tions­mi­ni­ster Kaa­re Dybvad Bek (S). Som rig­tig nok har løbet spids­rod i pres­sen, efter han er ble­vet land­skendt for at mene, at man ikke skal have dår­lig samvit­tig­hed, hvis man hen­ter sit barn i bør­ne­ha­ven fem minut­ter i lukketid. 

Så blev der ming­let lidt, og den cock­tail chat­ter, jeg sam­le­de op på vej­en, hand­le­de om en recep­tion for en anden debat­bog, der hav­de fun­det sted for nylig, nem­lig for debat­bo­gen Må jeg være fri – hvor fem unge Ven­stre­folk “gør op med system­sta­ten”, som det hed­der i foromtalen. 

Til recep­tio­nen, der var ble­vet afholdt ovre hos Gyl­den­dal, hav­de Søren Pind holdt en tale, hvor han sat­te fin­ge­ren på det ømme punkt. For hvor­dan kan det lige være, at for­fat­ter­ne helt und­la­der at ret­te deres kri­ti­ske blik mod det ene­ste områ­de, hvor der vir­ke­lig kan spa­res pen­ge, og hvor poli­ti­ker­ne vir­ke­lig kan gøre en for­skel, nem­lig inden for sund­heds­om­rå­det, hav­de Pind spurgt. 

“Er det mon, for­di Ven­stre har en sund­heds­mi­ni­ster, at de ikke rig­tigt vil tale om det?” lød det fra en af gæster­ne til Dybvad Beks recep­tion, der hav­de over­væ­ret Søren Pinds tale. 

Mere nåe­de vi ikke at snak­ke om det, for nu blev den næste taler intro­du­ce­ret. Det var tid­li­ge­re beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster og nuvæ­ren­de justits­mi­ni­ster Peter Hum­mel­gaard (S), som fik ordet. 

“En over­or­dent­lig stor intel­lek­tu­el kapacitet” 

Når jeg ger­ne vil dvæ­le lidt ved Hum­mel­gaards tale, er det, for­di den gik fra, hvad man tro­e­de var en impro­vi­se­ret hyl­dest til Kaa­re Dybvad Bek til at være en flam­me­ta­le om soci­al­de­mo­kra­tis­men, som fik fle­re af til­hø­rer­ne til at tæn­ke, at det må være Peter Hum­mel­gaard, som er num­mer to i par­tiets rangor­den. Det var som at høre en kom­men­de stats­mi­ni­ster tale. 

“Det er 21 år siden, at vi mød­te hin­an­den på en efter­sko­le for at dis­ku­te­re alle de man­ge per­spek­ti­ver, der var i det fore­stå­en­de EU-for­mand­skab, som Dan­mark skul­le have,” sag­de Peter Hum­mel­gaard og for­tal­te så for­sam­lin­gen, at det alle­re­de den­gang hav­de stå­et klart for ham, at Kaa­re Dybvad Bek er “en over­or­dent­lig stor intel­lek­tu­el kapacitet”. 

“Jeg tror hel­ler ikke, jeg siger hver­ken for meget eller for lidt, når jeg siger, at du ikke bare er fol­ke­tings­grup­pens, men Soci­al­de­mo­kra­tiets vel nok helt sto­re intel­lek­tu­el­le kapa­ci­tet,” sag­de Hum­mel­gaard, og så svin­ge­de han sig ellers op i end­nu stør­re højder. 

Han sag­de, at hvis ten­den­sen med at sæl­ge sin bolig og så ellers leve det søde liv for fri­vær­di­en, mens man laver artisa­nal-cider i sin æble­ha­ve på Ærø, bre­der sig i sam­fun­det, “så er vi nødt til at se på, hvor­dan er det, vi har skabt balan­cer­ne mel­lem beskat­ning af arbejds­ind­tægt og beskat­ning af kapitalindkomster.” 

Så der­for, sag­de Peter Hum­mel­gaard, “er vi nødt til at have en for­vent­nings­af­stem­ning med dan­sker­ne om, hvad det er, vel­færds­sam­fun­det skal kun­ne leve­re. Soci­al­de­mo­kra­tiets rol­le er hele tiden at hol­de sig for øje, at det er struk­tu­rer­ne, det hand­ler om.” 

Og det var lige dér, da Hum­mel­gaard, tal­te om struk­tu­rer­ne, at jeg tænk­te, at vi måske kig­ge­de på en kom­men­de stats­mi­ni­ster. Hvis han alt­så ikke bli­ver fed­tet så meget ind i FE-sagen, at han bli­ver slå­et til­ba­ge til start. 

Men det er en anden snak, som vi gem­mer til senere. 

Da talen var slut, gik jeg hen til Soci­al­de­mo­kra­tiets vel nok helt sto­re intel­lek­tu­el­le kapa­ci­tet, Kaa­re Dybvad Bek, og spurg­te ham: 

“Arbej­der man for sta­ten, eller arbej­der sta­ten for dig?” 

“Man arbej­der for, at man kan hol­de fri og lave noget andet. Du skal have noget at lave, når du er fri, som giver mening. Være ska­ben­de som men­ne­ske, ikke?” sva­re­de Kaa­re Dybvad Bek. 

Meget på min tal­ler­ken

Så for­lod jeg recep­tio­nen og gik ud i Bor­gens gan­ge for at tæn­ke over tingene. 

Jeg hav­de nem­lig, som man siger i det arbej­den­de Dan­mark, meget på min tallerken. 

Kri­gen i Gaza og pole­mi­k­ken om FE-skan­da­len hav­de helt trængt sagen om Løk­ke og Udval­get for Havvind i Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et og de muli­ge mis­lie­bi­ge for­bin­del­ser til infra­struk­tur­fon­den CIP i baggrunden. 

Nu var det næste sam­råd med Løk­ke i Kli­ma­ud­val­get sat til den 20. december. 

Selv var jeg sta­dig opta­get af sagen og kun­ne ikke helt slip­pe den. Jeg hav­de løbet mine noter desan­gå­en­de igen­nem og gen­nem­set sam­rå­det på video igen. 

Jeg var nået frem til to måder at anskue sagskom­plek­set på. 

På den ene side kan man sag­tens se uden­rigs­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (M) for sig, som han sid­der der i rege­rin­gens koor­di­na­tions­ud­valg og hører om, at at det er noget vær­re gøje­møg, at åben dør-ord­nin­gen for havvind er ble­vet luk­ket ned. 

Og så er det mulig­vis Løk­ke fra bode­ga­en, der tager ordet og siger: “Den ord­ner far her!” og peger på sig selv med en tom­melt­ot, mens han fløjter eftertrykkeligt. 

Og til­fø­jer så: “Og det bli­ver bare skidegodt!” 

Hvad der siden ske­te, har måske bare været et resul­tat af, at Løk­ke ikke har været til­stræk­ke­ligt agt­på­gi­ven­de og for­sig­tig i for­hold til, hvor sår­bar han er over for ankla­ger om kor­rup­tion, og lige plud­se­lig sad han så i saksen. 

Den anden mulig­hed er, at Lars Løk­ke Ras­mus­sen fra star­ten af har været ude på løjer. Alt­så den anden Lars. Lars fra Huset Medi­ci, den bjerg­som­me og durkdrev­ne magtspil­ler. Mod­styk­ket til Løk­ke fra bodegaen. 

Den for­nem­mel­se får man lidt på et tids­punkt til sam­rå­det med Kli­ma­ud­val­get, hvor Løk­ke siger, at han ikke har ind­gå­et i en beta­lings­re­la­tion med Copen­ha­gen Infra­struc­tu­re Part­ners. Man skal vir­ke­lig spid­se øren, for ellers mis­ser man det, hvil­ket jeg selv gjor­de i før­ste ombæring. 

Beta­lings­re­la­tion. Smag på det. Et dybt mær­ke­ligt og meget Lars Løk­ket udtryk, for hvad i alver­den er en beta­lings­re­la­tion, og hvad vil det egent­lig sige at være i en beta­lings­re­la­tion med nogen? Det kan sag­tens være, at det er her, i Løk­kes brug af det­te besyn­der­li­ge udtryk, at vi fin­der sel­ve pud­lens kerne. 

Usag­li­ge hensyn 

Såle­des er Lars Løk­ke Ras­mus­sen en sand kab­ba­list. Han kan tryl­le med ord og få dem til at bety­de ting, man ikke tro­e­de muligt. Men de san­de kab­ba­li­ster, dem der beher­sker den høje­ste kunst inden for tal-og bog­stav­mystik, det er trods alt kronjuri­ster­ne i Justitsministeriet. 

Fra dem har vi fået udtryk­ket usag­li­ge hen­syn, som er et begreb, der vil hjem­sø­ge dansk poli­tik i man­ge år frem­over. Igen og igen vil dan­sker­ne høre stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen (S) sige, at der ikke er ble­vet fore­ta­get usag­li­ge hen­syn i FE-sagen. Til sidst vil det være så slemt, at udtryk­ket “usag­li­ge hen­syn” vil give folk kva­bab­bel­ser, og der vil opstå en myte om, at hvis man siger “usag­li­ge hen­syn” fem gan­ge i træk for­an spej­let, så duk­ker Hen­rik Sass Lar­sen op og skæ­rer hal­sen over på dig. 

Efter at sager­ne mod Lars Find­sen og Claus Hjort Fre­de­rik­sen er ble­vet drop­pet, har man fra rege­rin­gens side beslut­tet, at det helt rig­ti­ge at gøre ikke er at lade Fol­ke­tin­get selv under­sø­ge sagen. Nej, det helt rig­ti­ge er at læg­ge en stærkt til­trængt gransk­ning af dis­se sager oveni den alle­re­de igang­væ­ren­de under­sø­gel­se af FE-sagen – hvor tre lands­rets­dom­me­re er i færd med at ende­ven­de hjem­sen­del­sen af de fem med­ar­bej­de­re fra FE’s ledel­se til­ba­ge i som­me­ren 2020, som jo var start­skud­det for hele miseren. 

Et slags “to-for-en-til­bud” til Fol­ke­tin­get, hvor man oven i hat­ten til­by­der at kig­ge nær­me­re på, om der også blev fore­ta­get usag­li­ge hen­syn i sager­ne om Find­sen og Hjort. 

Men det er her, man skal hol­de tun­gen lige i mun­den, for begre­bet usag­li­ge hen­syn kan bety­de mangt og meget, men inden for jura­ens ver­den er det et snæ­vert begreb, som det er over­or­dent­ligt svært at fin­de bevi­ser for. 

At lede efter usag­li­ge hen­syn i juri­disk for­stand er lige­så svært som at lede efter trø­f­ler på Ama­ger Fæl­led. Det for­ven­te­li­ge resul­tat er, at man slet ikke fin­der noget. Til gen­gæld lyder det godt at sige, at man leder efter usag­li­ge hensyn. 

Hvad der er end­nu mere pro­ble­ma­tisk er, at den igang­væ­ren­de FE-under­sø­gel­se fore­går i mør­ke. I luk­ket­hed. Vi har ikke krav på at vide, hvil­ke vid­ner der bli­ver ind­kaldt, vi får ikke at vide, hvad de siger, og des­u­den må der kun ind­kal­des vid­ner, hvis det skøn­nes “strengt nødvendigt”. 

Hvad rege­rin­gen til gen­gæld ikke beder den igang­væ­ren­de under­sø­gel­ses­kom­mis­sion om, er at kig­ge efter, om der er ble­vet begå­et ansvar­spå­dra­gen­de fejl under­vejs. Eller om pro­por­tio­na­li­tets­prin­cip­pet og for­valt­nings­ret­ten er ble­vet over­holdt. Selv­om det i den grad vil­le være et sag­ligt hen­syn at bede net­op om det. 

Det er fak­tisk alt det, som rege­rin­gen ikke vil have under­søgt, som er det aller­vig­tig­ste at gran­ske i FE-sagen. Og for det­te gen­stands­felt gæl­der, at det mesten­dels slet ikke hand­ler om stats­hem­me­lig­he­der og for­hol­det til frem­me­de mag­ter; det hand­ler om det poli­ti­ske niveau og sam­spil­let med embeds­vær­ket lige nede under de mest magt­ful­de ministre. 

Noget andet er, at hvis de tre lands­rets­dom­me­re stik imod for­vent­ning kom­mer på spo­ret af ondets rod og beder Justits­mi­ni­ste­ri­et om at få udvi­det deres kom­mis­so­ri­um, og Justits­mi­ni­ste­ri­et så siger nej til den­ne fore­spørgsel – ja, så får vi det hel­ler aldrig at vide. For sådan er det, når man leger mørkeleg. 

Alt det­te hav­de jeg på min tal­ler­ken. Og mere til. Mere end jeg kun­ne rum­me. Så jeg beslut­te­de mig for at for­la­de Fol­ke­tin­get for så at kom­me til­ba­ge en anden dag. 

En anden dag 

En anden dag viste sig at være tirs­dag den 7. novem­ber. I udkan­ten af Slots­hol­men så jeg løs­gæn­ger og pri­va­tist The­resa Sca­ve­ni­us i rask trav, sam­men med sin sær­li­ge råd­gi­ver Karl-Emil Mat­hi­a­sen. Vi hil­ste ven­ligt på hin­an­den, og det sam­me gen­tog sig, da jeg lidt efter, på vej op ad trap­pen til Van­dre­hal­len i Fol­ke­tin­get, mød­te med­lem­s­se­kre­tær Heval Yil­di­rim og poli­tisk leder for Alter­na­ti­vet Fran­ciska Rosenkilde. 

Lidt der­fra stod DR’s jour­na­list Anja Westp­hal og inter­viewe­de Enheds­li­stens poli­ti­ske ord­fø­rer Pel­le Drag­sted. De tal­te om 2030-pla­nen, hvor finans­mi­ni­ster Nico­lai Wam­men behæn­digt er lyk­ke­des med at føre stør­ste­delen af det nyop­da­ge­de rådig­heds­be­løb på tyve mil­li­ar­der kro­ner over i vel­færds­sam­fun­dets vedligehold. 

Der var såle­des ble­vet meget lidt til­ba­ge til skat­te­let­tel­ser, og den smu­le der var til­overs, skal nu for­de­les gen­nem en kryp­tisk for­de­lings­nøg­le, hvor ingen rig­tigt for­står, hvem der skal have hvor meget eller hvor lidt af kagen. I hvert fald var det slet ikke nok til at være løf­tera­ket­ten, der kan brin­ge Ven­stre ud af kredslø­bet i den ned­t­ur­spiral, par­ti­et er hav­net i. De sto­re og flot­te skat­te­let­tel­ser‚ der skal bevi­se, hvor­for Ven­stre er gået i seng med deres arvefjen­de, var udeblevet. 

Til gen­gæld så det ud, som om den befolk­nings­grup­pe med en ind­komst, der står til at få mest gavn af de nye skat­te­let­tel­ser, er poli­ti­ker­ne selv. 

Jeg sat­te mig ned i en til­stø­de­n­de sofa og smug­lyt­te­de på Pel­le Drag­sted “…svært at for­stå med den kri­se, vi har i vel­færds­sam­fun­det, at man væl­ger at bru­ge 10 mil­li­ar­der på skat­te­let­tel­ser,” hør­te jeg ham sige. 

Lidt efter fik han sel­skab af SF’s poli­ti­ske leder Pia Olsen Dyhr, der tal­te om en blind mand, som selv skal gøre rent. 

Udvi­det spør­ge­ti­me med Statsministeren

Så gik jeg op i refe­rent­lo­gen og kig­ge­de ud over salen. Det var det tret­ten­de møde, sag­de storskær­men på væg­gen bag Fol­ke­tin­gets for­mand Søren Gade. 

“Dags­or­den punkt 1: Udvi­det spør­ge­ti­me med Stats­mi­ni­ste­ren,” stod der nedenunder. 

Stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen, som var klædt i sort, lag­de ud med at sige, at 2030-pla­nen var ble­vet præ­sen­te­ret nog­le timer forinden. 

“Vores sam­fund byg­ger på en høj arbejds­moral, der­for kan vi give skat­te­let­tel­ser,” sag­de hun. 

Så sag­de hun til­lyk­ke til grøn­land­ske Aki-Matil­da Høegh-Dam (SIU), der er til­ba­ge i Fol­ke­tin­get efter sin orlov. For et par uger siden fik hun en pris for årets tale på dansk (selv­om talen strengt taget blev holdt på grøn­land­sk), og det, men­te Met­te Fre­de­rik­sen åben­bart, var så flot en pris, at hun lige vil­le give Aki et cha­peau med på vej­en. Alt­så igen den­ne patro­ni­se­ren­de ven­lig­hed, som – hvis jeg selv var grøn­læn­der – vil­le gøre mig edder­spændt rasende. 

Så sag­de Met­te Fre­de­rik­sen noget om det “besti­al­ske ter­r­or­an­greb”, som Hamas begik mod Isra­el for en måned siden, og slog fast, at Isra­el har ret til at for­sva­re sig selv. 

Her­på fulg­te en lang sean­ce, hvor først de grøn­land­ske og siden de færø­ske med­lem­mer stil­le­de spørgs­mål til Met­te Frederiksen. 

Før­ste spør­ger var Aki-Matil­da Høegh-Dam, der efter sin pink bla­zer at døm­me lidt ser sig selv som Nor­dat­lan­tens Angela Merkel. 

Sjúrður Skaa­le, det ene af de to færø­ske med­lem­mer, cite­re­de fra Giuli­a­no da Empo­lis vir­ke­lig­hedsnæ­re roman Trold­man­den fra Kreml.

“Selv­om du ikke har noget med mag­ten at gøre, så har mag­ten altid noget med dig at gøre,” sag­de han. 

“Hver en sten skal vendes” 

Pia Olsen Dyhr var den før­ste spør­ger fra Dan­mark. Hun tal­te igen om den blin­de mand, der selv må gøre rent. Det fik Met­te Fre­de­rik­sen fint pareret. 

Så blev det Inger Støj­bergs tur, og nu tog det fart. 

Lede­ren af Dan­marks­de­mo­kra­ter­ne sag­de, at “FE-sagen er en kæm­pe skan­da­le,” og så kald­te hun Claus Hjort Fre­de­rik­sen for “en hædersmand”. 

“Sagen skal under­sø­ges til bunds,” sag­de Støj­berg og fortsatte: 

“Hver en sten skal vendes.” 

Støj­berg vil­le ger­ne vide, hvad Stats­mi­ni­ste­ren vil gøre for at genop­byg­ge dan­sker­nes til­lid, hvil­ket var et godt spørgs­mål, efter­som en ny Vox­me­ter-måling viser, at halv­de­len af dan­sker­ne nærer mistil­lid til systemet. 

“Hvil­ken rol­le har du selv spil­let?” spurg­te Støj­berg stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen, men lod det ikke bli­ve ved det; Støj­berg spurg­te også om, hvil­ken rol­le Stats­mi­ni­ste­ri­ets depar­te­ments­chef Bar­ba­ra Ber­tel­sen har spil­let i sagen. 

Så fik vi før­ste ver­sion af det, som viste sig at være Met­te Fre­de­rik­sens stan­dards­var til alle spørgs­mål ved­rø­ren­de FE-sagen. For det før­ste at hun prin­ci­pi­elt ikke vil tale om vores hem­me­li­ge tje­ne­ster, hvil­ket for så vidt giver mening, men alli­ge­vel ikke rig­tigt, al den stund at stort set alle spørgs­mål fra tin­gets side ved­rø­ren­de FE-sagen nem­lig hand­ler om den rol­le, som stats­mi­ni­ste­ren, justits­mi­ni­ste­ren, for­svars­mi­ni­ste­ren og deres nær­me­ste embeds­mænd har spillet. 

Så det er ren gas­ligh­ting, når Met­te Fre­de­rik­sen for­sø­ger at smy­ge sig udenom ved at påstå, at hun er nødt til at hol­de hån­den over sta­tens klan­desti­ne orga­ner. For det hun sna­re­re vil hol­de hån­den er sig selv og sine. 

I for­læn­gel­se af det sag­de Met­te Fre­de­rik­sen, at Fol­ke­tin­gets jo har et kon­tro­l­ud­valg, hvor man udmær­ket kan tale for­tro­ligt om de hem­me­li­ge tje­ne­ster, alt­så under­for­stå­et at det er ufor­sig­tigt og uansvar­ligt at brin­ge det­te sam­ta­le­em­ne ind i salen. 

Sidst, men ikke mindst, under­stre­ge­de stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen, hvor lidt hun bry­der sig om alle de spe­ku­la­tio­ner, der svir­rer rundt i, hvad hun selv mener, er “et af ver­dens stær­ke­ste demokratier.” 

“Jeg er så gam­mel­dags, at jeg ikke synes, det egner sig til det offent­li­ge rum,” sag­de Met­te Fre­de­rik­sen lidt sene­re til Libe­ral Alli­an­ces leder Alex Vanop­slagh. Hvil­ket jo er absurd, når sel­ve­ste Højeste­ret – den øver­ste dom­stol – kort tid for­in­den hav­de afgjort, at dele af sager­ne mod Lars Find­sen og Claus Hjort Fre­de­rik­sen udmær­ket kun­ne have været ført for del­vist åbne døre – og at sager­ne hav­de “offent­lig­he­dens interesse”. 

Hvad der gør det hele end­nu mere kuri­øst er, at PET-che­fen Finn Borch Ander­sen i en pres­se­med­del­el­se end­da har skre­vet, at “dør­luk­ning er en udfor­dring, men ikke hovedproblemet”. 

Så mens både Højeste­ret og PET har sig­na­le­ret, at dele af FE-sagen godt kan ven­ti­le­res i det offent­li­ge rum, har vi sam­ti­dig en stats­mi­ni­ster og en rege­ring, der træk­ker i den stik mod­sat­te retning. 

Så sag­de de Kon­ser­va­ti­ves leder Søren Pape Poul­sen, at: “Usag­ligt hen­syn er et juri­disk begreb, som er meget snæ­vert og svært at defi­ne­re,” og det har han jo ret i. 

“Jeg kom­mer jo til at gen­ta­ge mig selv lidt i dag,” sva­re­de Met­te Fre­de­rik­sen og gen­tog det, hun alle­re­de hav­de sagt til hudløshed. 

Bagerst i salen sad løs­gæn­ge­ren Jon Step­hen­sen og fulg­te med i det hele. Han var også klædt i sort og så for­bi­stret ud. 

Kong Felipe IV 

Ved 15-tiden var jeg til­ba­ge i Van­dre­hal­len. Som var ble­vet spær­ret af. Det var den, for­di den span­ske kon­ge var på vej op til en recep­tion i Sam­ta­le­væ­rel­set. Så kom den span­ske monark og Søren Gade gåen­de, efter­fulgt af et hav af men­ne­sker: Offi­ce­rer, diplo­ma­ter, assi­sten­ter, sik­ker­heds­folk. Inde i Sam­ta­le­væ­rel­set holdt Søren Gade en tale for Kong Felipe IV, hvor han kom ind på sin kær­lig­hed til øen Mall­orca og til spansk fodbold. 

Bibli­o­te­kets fødselsdag 

Mens det­te stod på, var jeg gået op på anden sal, ud til Blå Gang, hvor bibli­o­te­ket lig­ger. Jeg tog trap­pen, for­di den sted­s­e­gå­en­de ele­va­tor pater­noste­ren sta­dig er i styk­ker og først vil være klar til brug i efter­å­ret 2024, alt­så om et år. 

Inde på bibli­o­te­ket var der recep­tion i anled­ning af 175-års fød­sels­da­gen for Fol­ke­tin­gets bog­s­am­ling. Jeg fik et glas hvid­vin og hør­te om, hvor­le­des bibli­o­te­ket har en kvart mil­li­on bog­tit­ler, hvoraf de 500 af dem er skøn­lit­teræ­re. Sidst­nævn­te kate­go­ri skif­tes der løben­de ud i, og så sæl­ges der fra hver jul til slot­tets bebo­e­re. Den mest popu­læ­re roman gen­nem tiden hos Fol­ke­tin­gets poli­ti­ke­re har vist sig at være Kim Lei­nes Pro­fe­ter­ne i Evig­heds­fjor­den, sag­de en ven­lig bibli­o­te­kar til mig. 

Tår­net

Lidt der­fra var der ved at bli­ve gjort klar til åbent sam­råd med uden­rigs­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen i Det Uden­rigs­po­li­ti­ske Nævn. Der var et kvar­ter til, at det star­te­de, så jeg skynd­te mig op på ter­ras­sen på tred­je sal for at få at stil­let nikotinbalancen. 

Her traf jeg den fran­ske tje­ner Chri­stop­he, som arbej­der i restau­ran­ten i tår­net. Han stam­mer oprin­de­ligt fra den fransk by Rig­ny-Ussé, som ikke er langt fra slot­tet Château d’Us­sé, hvor even­ty­ret om Tor­nero­se har sin oprin­del­se. Så var han rejst ud i ver­den og hav­de blandt andet arbej­det i Cari­bi­en og i New York, før en dansk kvin­de før­te ham til Køben­havn. Han hav­de været tje­ner i restau­ran­ten i tår­net lige fra star­ten af. 

I begyn­del­sen hav­de restau­ran­ten været for­pag­tet af kok­ken Ras­mus Bo Boje­sen, og efter fem år var den ble­vet over­ta­get af Mey­er, og lige om lidt skal entre­pri­sen i lici­ta­tion igen. I mel­lem­ti­den var Chri­stoph mest opta­get af jule­frokost-menu­en, som per­so­na­let skul­le prø­ve­s­ma­ge den­ne aften. 

Jeg ønske­de ham vel­be­kom­me og gik nedenunder. 

Alle kon­flik­ters moder 

Det var en helt anden uden­rigs­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen, jeg mød­te nede i udvalgs­væ­rel­set end man­den, der var til sam­råd med Kli­ma­ud­val­get for­le­den dag. Vel­o­p­lagt, dia­log­o­ri­en­te­ret, lyt­ten­de, ven­lig. Det var, som om det at skul­le dis­ku­te­re alle kon­flik­ters moder, nem­lig stri­den mel­lem isra­e­ler­ne og palæsti­nen­ser­ne, var en veder­kvæ­gen­de sko­v­tur til sam­men­lig­ning med at tale med Kli­ma­ud­val­get om en mulig usund rela­tion til Copen­ha­gen Infra­struc­tu­re Partners. 

Sam­rå­det var ble­vet ind­kaldt af Enheds­li­stens Tri­ne Per­tou Mach, Alter­na­ti­vets Sas­cha Faxe og de Radi­ka­les Chri­sti­an Fri­is Bach. For­må­let var at tryk­te­ste og udfor­dre rege­rin­gens posi­tion i for­hold til, om Dan­mark støt­ter et krav om, at Isra­el skal ind­gå en våben­hvi­le med Hamas eller ej. Det gør Dan­mark så ikke, hvis jeg for­stod Lars Løk­ke Ras­mus­sen ret. I ste­det tal­te han om et begreb, han kald­te for huma­ni­tæ­re pau­ser; afbrud i krigs­hand­lin­ger­ne, hvor civil­be­folk­nin­gen i Gaza kan få sig et pusterum. 

Tri­ne Per­tou Mach tal­te om, at situ­a­tio­nen i Gaza er “en huma­ni­tær kata­stro­fe, hvor mere end titu­sin­de civi­le er ble­vet dræbt, hvoraf 70 pro­cent er kvin­der og børn”. 

Lars Løk­ke Ras­mus­sen sva­re­de, at han er ban­ge for, at kon­flik­ten ikke bare “sæt­ter sig i regio­nen”, men også her­hjem­me. Han tal­te også om, at han dagen efter den syven­de okto­ber, hvor Hamas gik over græn­sen til Isra­el og her begik en mas­sa­kre på civil­be­folk­nin­gen, hav­de snak­ket i tele­fon med den isra­el­ske uden­rigs­mi­ni­ster, der ellers hav­de været på vej til Dan­mark for her at mar­ke­re 80-året for red­nin­gen af de dan­ske jøder. Det lød‚ som om det hav­de været en sam­ta­le, der hav­de gjort ind­tryk på Løkke. 

Noget andet, der hav­de gjort ind­tryk på Løk­ke, var hans møde med pårø­ren­de til de cir­ka 240 gids­ler, som Hamas kid­nap­pe­de fra Isra­el. Blandt andet har Løk­ke mødt et fami­lie­med­lem til det dan­ske gid­sel, og han sag­de, at det var en ople­vel­se, “som gør ondt helt ind i hjertet”. 

Så sag­de Løk­ke, at Dan­mark har givet 50 mil­li­o­ner kro­ner til akut nød­hjælp til civi­le i Gaza og på Vest­bred­den, og det lød, som om der var fle­re pen­ge på vej. 

“På sigt skal vi have fokus på den mel­le­møst­li­ge freds­pro­ces,” sag­de Løk­ke og fortsatte: 

“Men det ser enormt van­ske­ligt ud.” 

Når Chri­sti­an Fri­is Bach tal­te i mikro­fo­nen, ske­te der det pud­si­ge, at hans stem­me kom til at lyde som en stem­me fra bør­ne-tv. En fjol­let og nasal stem­me. Det kan han selv­føl­ge­lig ikke gøre for, men sådan var det altså. 

Som vi sad der, kun­ne ikke kom­me læn­ge­re væk fra bar­ba­ri­et i Gaza end at sid­de sam­men med dis­se mage­li­ge, dan­ske par­la­men­ta­ri­ke­re, som stil­fær­digt dis­ku­te­re­de kri­gens love. Nietzs­che hav­de jo ret, da han sag­de, at det kun er bar­ba­rer, der kan for­sva­re sig, og her tæn­ker jeg både på Isra­el og på Hamas. 

Sas­cha Faxe gjor­de en lidt mær­ke­lig figur. Først kom hun med en bemærk­ning om, at Isra­el sik­kert ikke var gået lige så hårdt til stå­let, hvis Hamas hav­de været i Tel Aviv, hvil­ket demon­stre­re­de, at hun ikke rig­tigt er klar over, hvad Hamas er. Lidt efter sag­de hun, at hun selv er vok­set op med den selv­for­stå­el­se, at hun har jødi­ske aner, hvil­ket ikke rig­tigt blev ram­met ind i for­hold til, hvad resten af for­sam­lin­gen skul­le bru­ge den­ne oplys­ning til. 

Løk­ke sva­re­de blot at: “Hamas er i Gaza. Det er der, de er.” 

Da sam­rå­det var slut, for­lod jeg loka­let gåen­de bag ved Soci­al­de­mo­kra­tiets Jes­per Peter­sen. Han hav­de også været med til mødet, men hav­de intet sagt. Jeg note­re­de mig, at han gik og fløjte­de melo­di­en til “I Dan­mark er jeg født”. 

Kor­an­loven

Nede i Van­dre­hal­len mød­te jeg Sjúrður Skaa­le fra Færø­er­ne. Han sag­de, at clea­rin­gen er ble­vet ophæ­vet på kor­an­loven, så alle tin­gets med­lem­mer må stem­me, hvad de vil, og han vil fort­sat stem­me imod. Skaa­le håber dog, at de Radi­ka­le sta­dig vil stem­me for, så hans stem­me ikke bli­ver den udslags­gi­ven­de. Det spurg­te vi så Chri­sti­an Fri­is Bach om, som kom for­bi i sam­me øjeblik. 

“Lad mig sige det sådan her: Der er ingen i vores grup­pe, der stem­mer imod,” sag­de Fri­is Bach. 

Brænd hele syste­met ned

Ude på slots­plad­sen var en støt­te­de­mon­stra­tion for palæsti­nen­ser­ne gået i gang. Jeg gik ud til dem. I mør­ket blev der vif­tet med palæsti­nen­si­ske flag, og gen­nem en mega­fon blev engel­ske sæt­nin­ger skre­get ud over plad­sen og straks gen­ta­get af forsamlingen. 

“Met­te, Met­te, you will see, Palesti­ne will be free,” råb­te de. 

“Isra­el, Isra­el, what do you say? How many kids did you kill today?” råb­te de. 

“Hey, hey, ho‚ ho, the occu­pa­tion has got to go,” råb­te de. 

“The peop­le uni­ted will never be defe­a­ted,” råb­te de. 

“Er det ikke en vig­tig sag?” spurg­te en til­hø­rer mig. Han var en ung mand, der efter sit udse­en­de at døm­me hav­de nord­afri­kansk baggrund. 

“Jo, det er det da,” sva­re­de jeg. 

“Hvad er det, der sker i den her ver­den?” spurg­te han mig. Jeg lod spørgs­må­let stå ube­sva­ret hen. 

“Gaza, Gaza, don’t you cry. Palesti­ne will never die,” råb­te demon­stran­ter­ne imens. 

“The who­le damn system!” blev der skre­get i megafonen 

“Burn it down!” sva­re­de forsamlingen. 

De var unge, og de var vre­de, og der var en ener­gi i deres vre­de, som gav dem momen­tum og opdrift. Man kun­ne ikke lade være med at tæn­ke, at frem­ti­den til­hø­rer dem. 

Haste­fo­re­spørgsel

Så blev det ons­dag den 8. novem­ber, og klok­ken nær­me­de sig et om efter­mid­da­gen. På trap­pen til Fol­ke­tin­get mød­te jeg kir­ke­mi­ni­ster Lou­i­se Scha­ck Elholm (V). Hun sag­de, at nu var det “fød­der­ne ned og hove­d­et op og fuld fart over feltet”. 

Jeg spurg­te, om hun også skul­le ind til haste­fo­re­spørgsel med stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen inde i salen. Det hav­de hun ikke tid til, sva­re­de hun, for nu gjaldt det et møde om vind­møl­ler på land. 

Den Nye Nar­ra­ti­ve Orden

Haste­fo­re­spørgs­len viste sig at bli­ve en kamp om nar­ra­ti­vet. Alt­så en strid om, hvad for­tæl­lin­gen skal være om FE-sagen og rege­rin­gens hånd­te­ring af den. For vi lever i en tid, hvor alt bli­ver lavet til histo­ri­er, og histo­ri­en er alt­af­gø­ren­de. Som sådan kan man snildt se Chri­sti­ans­borg som en kæm­pe maski­ne, der sprøjter histo­ri­er ud, som var det pølser. 

Den fran­ske lit­te­ra­tur­te­o­re­ti­ker Chri­sti­an Salo­mon kal­der den­ne æra for Nou­vel Ordre Nar­ra­tif – en tidsal­der, hvor for­tæl­lin­gen er ble­vet til sel­ve omdrej­nings­punk­tet for for­ret­nings­liv og poli­tik. Som eksem­pel på det­te Nar­ra­ti­vets Nye Orden frem­hæ­ver Solo­mon ger­ne sel­ska­bet Enron, som gik kon­kurs til­ba­ge i 2001, hvor­ef­ter det kom frem, at fir­ma­et ale­ne var byg­get på histo­ri­er, alt­så ren fik­tion, som intet hav­de at gøre med regnskabsbogen. 

Det aner mig, at noget lig­nen­de er på spil med rege­rin­gens for­tæl­ling om FE-sagen. Ren fik­tion det hele. Deres for­tæl­ling om FE-sagen er, at der ikke er ble­vet fore­ta­get usag­li­ge hen­syn, og her­un­der at der ikke har været poli­ti­ske eller per­son­li­ge moti­ver på spil. 

Som man for­står dem, har Justits­mi­ni­ste­ri­et og Stats­mi­ni­ste­ri­et ale­ne været et slags eks­pe­di­tions­kon­tor for ankla­ge­myn­dig­he­den. Alt er fore­gå­et efter bogen, og de, der mener at vide andet, er kon­spira­tions­te­o­re­ti­ke­re. Hvis man sæt­ter spørgs­måls­tegn ved rege­rin­gens nar­ra­tiv, er man en konspirationsteoretiker. 

Men som alle med for­stand ved, er der god grund til at stil­le spørgs­måls­tegn ved rege­rin­gens for­tæl­ling. Rig­tig man­ge spørgs­måls­tegn, fak­tisk. Den, der for­mu­le­re­de det mest efter­tryk­ke­ligt i Fol­ke­tings­sa­len den­ne efter­mid­dag, var Dansk Fol­ke­par­tis Peter Kofod, som sag­de, at enten dre­jer FE-sagen sig om, at rege­rin­gen er dybt inkomp­tent, eller også at rege­rin­gen er kor­rupt. Andre mulig­he­der var der ikke, iføl­ge Kofod (selv­om der selv­føl­ge­lig er en tred­je mulig­hed; nem­lig at rege­rin­gen er beg­ge dele). 

Kofod kræ­ve­de der­for en under­sø­gel­se af sagen med for­ank­ring i Fol­ke­tin­get, hvor “ikke en SMS må for­bli­ve uslettet”. 

Bag det­te krav står i alt otte par­ti­er. Lige fra Enheds­li­sten til Nye Borgerlige. 

Det kan man sag­tens føl­ge dis­se otte par­ti­er i, for det hele lig­ner en prag­top­vis­ning af det, som rege­rin­gens for­tæl­ling siger, det ikke er, nem­lig usag­li­ge hensyn. 

For at star­te et sted er det en kendt sag, at davæ­ren­de justits­mi­ni­ster Mat­ti­as Tes­faye (S) sad og under­holdt ind­bud­te par­ti­le­de­re med detal­jer om Lars Find­sens sexliv. De fik også at vide, at Find­sen hav­de stjå­let en gam­mel havelå­ge af en cykel. 

Hvor­for par­ti­le­der­ne skul­le del­ag­tig­gø­res i dis­se irre­le­van­te og per­son­føl­som­me oplys­nin­ger, er aldrig ble­vet for­kla­ret, lige­som vi hel­ler ikke har fået at vide, hvor­for man blev ved og ved med at for­læn­ge rum­af­lyt­nin­gen af Lars Find­sen, selv­om man ikke fik noget ud af det. I alt otte gan­ge blev rum­af­lyt­nin­gen for­læn­get, hvil­ket kun­ne tyde på, at man blev ved med at aflyt­te, til man fandt bare et eller andet, man kun­ne hæn­ge ham op på. 

Alt det­te lyder bestemt usag­ligt, men er ikke usag­ligt iføl­ge regeringen. 

Mit stør­ste pro­blem med rege­rin­gens for­tæl­ling er dog, at hvis rege­rin­gen har ret i, at der hver­ken har været usag­li­ge hen­syn eller poli­tisk ind­blan­ding af næv­ne­vær­dig grad, så føl­ger det ipso facto af sig selv, at embeds­vær­ket på egen hånd kan give sig i kast med at rum­af­lyt­te lede­ren af den mili­tæ­re efter­ret­ning­s­tje­ne­ste, hvor­ef­ter han kan anhol­des og vare­tægts­fængs­les i hemmelighed. 

Men det stop­per ikke her, for det sam­me embeds­værk kan helt af sig selv få en tid­li­ge­re for­svars­mi­ni­ster og mar­kant oppo­si­tions­po­li­ti­ker ankla­get for lands­for­ræ­de­ri. Og hvis det er rig­tigt, kig­ger vi jo på noget, der er meget vær­re end mulig magt­bryn­de og magt­for­drej­ning fra stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sens og depar­te­ments­chef Bar­ba­ra Ber­tel­sens side. Så kig­ger vi på et embeds­mandsvæl­de, som er kom­met helt ud af kon­trol. Så hvis man væl­ger at sto­le på rege­rin­gens for­tæl­ling, skri­ver man under på noget, der er van­vit­tigt uhyggeligt. 

Met­te Fre­de­rik­sen – som jo egent­lig var den, der var ble­vet sat stæv­ne af Fol­ke­tin­get – send­te hur­tig talestaf­fet­ten vide­re til justits­mi­ni­ster Peter Hum­mel­gaard og var så ellers selv til­sku­er til haste­fo­re­spørgs­len resten af tiden. For det er jo sådan, hun altid gør, når hun er pres­set; sen­der aben vide­re til en minister. 

Alt, hvad oppo­si­tio­nen kom med af kaste­skyts, blev slå­et til jor­den som kon­spira­tions­te­o­ri. Peter Hum­mel­gaard tog ordet kon­spira­tions­te­o­ri i sin mund hele tre gan­ge på under fem minut­ter, og han blev efter­fulgt af Soci­al­de­mo­kra­tiets poli­ti­ske ord­fø­rer Chri­sti­an Rab­jerg Mad­sen‚ der tal­te om et “kon­spira­to­risk overdrev”. 

Mode­ra­ter­nes grup­pe­for­mand Hen­rik Frand­sen var også med på vog­nen, og sag­de, at han var ked af de “kon­spira­tions­te­o­ri­er, der fly­ver rundt i luften”. 

Det er ikke for meget sagt at sige, at SVM’erne har kon­spira­tions­te­o­ri­er på hjer­nen, sam­ti­dig med at de gør alt hvad de kan, for at mørklæg­ge det områ­de, som kon­spira­tions­te­o­ri­er­ne kred­ser sig om. Det er det­te områ­de, som justits­mi­ni­ster Peter Hum­mel­gaard selv – meget ram­men­de – har kaldt for “et tom­rum af fakta”. 

Et godt øje­blik var, da Stef­fen Lar­sen fra Libe­ral Alli­an­ce sag­de, at rege­rin­gen er nog­le dår­li­ge tabe­re, som vil lave reg­ler­ne om, for­di man har tabt i Højeste­ret. Han sig­te­de til, at rege­rin­gen taler om at lave lov­giv­nin­gen om, så det bli­ver nem­me­re at få luk­ket døren når man skal rets­for­føl­ge folk, der bry­der deres tavshedspligt. 

“I er nog­le dår­li­ge tabe­re med 90 man­da­ter,” sag­de Stef­fen Lar­sen til regeringen. 

Til sidst blev det for meget for Met­te Thie­sen fra Dansk Fol­ke­par­ti, der rej­ste sig op og spurg­te, hvad det egent­lig var for “et total­te­a­ter”, vi her var vid­ner til. 

Det var et godt spørgs­mål, som fint sat­te ord på, hvor dyb en kri­se, Fol­ke­tin­get befin­der sig i. For det dan­ske fol­ke­sty­re er slet ikke tænkt eller desig­net til en fler­tals­re­ge­ring som SVM. Fol­ke­tin­get har mistet sin magt og kraft, og rege­rin­gen kan gøre, som den vil. Når Peter Hum­mel­gaard fra taler­sto­len sag­de, at “rege­rin­gen er en lyt­ten­de rege­ring”, sag­de han i vir­ke­lig­he­den: “Vi hører, hvad I siger, men vi er ligeglade.” 

Det skal løses med jihad 

Da alle hav­de for­ladt salen, var der kun justi­st­mi­ni­ster Peter Hum­mel­gaard til­ba­ge. Selv blev jeg sid­den­de oppe i refe­rent­lo­gen for at skri­ve mine noter rent, men til min for­bløf­fel­se var dagens møde ikke helt slut. For plud­se­lig duk­ke­de Nick Zim­mer­mann fra Dansk Fol­ke­par­ti op og begynd­te i højlyd­te ven­din­ger at stil­le spørgs­mål om demon­stra­tio­nen for­le­den dag, hvor Hizb Ut Tahrir og deres støt­ter hav­de mar­che­ret rundt i Køben­havns gader og råbt, at situ­a­tio­nen i Gaza “skal løses med jihad”. 

Efter­som jeg var den ene­ste til­hø­rer, var det lidt som at være gæst til et poli­tisk peep show af et næsten dadai­s­tisk til­snit. Nick Zim­mer­manns vre­de vir­ke­de i hvert fald helt mal­pla­ce­ret i for­hold til, at det kun var ham og Hum­mel­gaard og så mig oppe i refe­rent­lo­gen og så Fol­ke­tin­gets personale. 

“HVORDAN KAN REGERINGEN SIDDE PÅ HÆNDERNE, MENS DER GÅR MUSLIMER RUNDT I GADERNE OG SKRIGER, AT DET SKAL LØSES MED JIHAD?!!!” råb­te Nick Zim­mer­mann ud i det tom­me rum. 

“Det er med glæ­de, at jeg kan for­tæl­le Hr. Nick Zim­mer­mann, at…” begynd­te Peter Hum­mel­gaard med rolig stem­me­fø­ring og for­kla­re­de så, at man bestemt var i gang med at under­sø­ge, hvad der var i svang. 

Cold­play

Så blev det næste dag. Omkring klok­ken 18 var fak­ke­l­op­to­get‚ som star­te­de ved syna­go­gen i Krystal­ga­de, nået frem til Rigs­dags­går­den. Der er kun cir­ka syv tusin­de jøder i Dan­mark, og en god del af dem var med den­ne aften. Fle­re med­lem­mer af Fol­ke­tin­get delt­og også. Det reg­ne­de, og der lug­te­de af lam­pe­o­lie. Nede i høj­re hjør­ne af Rigs­dags­går­den hav­de tos­se­pa­trulj­en fra Dan­ske Patri­o­ter ophængt deres ban­ner med “Fuck Islam”, selv­om Mosaisk Tros­sam­fund udtryk­ke­ligt hav­de fra­bedt sig den slags. 

Ord­s­ty­re­ren var Mode­ra­ter­nes Jep­pe Søe, og det var lidt pud­sigt at tæn­ke på, at det var Jep­pe Søe, der var ble­vet hid­kaldt som toast­ma­ster i den for de dan­ske jøder så svær en tid. Stå­en­de på trap­pen til Fol­ke­tin­get lag­de han op til Søren Gade, der som ora­tor hur­tigt miste­de mig. Det ske­te, da han tal­te om, at Dan­mark er et land, “hvor vi hyg­ger os sam­men til Bru­ce Springs­te­en og Cold­play”. Hvis man pit­cher efter at ram­me reto­rik­kens pant­heon, går det alt­så ikke at næv­ne The Boss og Coldplay. 

Stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sens tale var hel­ler ikke noget, der kom­mer til at give efter­klang i evig­he­den. Og når jeg sta­dig kan huske uden­rigs­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sens tale, er det af de for­ker­te grun­de. Løk­ke sag­de, at der var “et før og et efter Krystal­nat­ten, og på sam­me måde er der et før og et efter den fem­te okto­ber”. Da han hav­de sagt det, kun­ne Løk­ke mær­ke, at der var noget galt. 

“Syven­de okto­ber,” blev der råbt rundt omkring i mørket. 

“Ja, okay, den syven­de okto­ber,” sag­de Løk­ke så, som jo var dagen, hvor Hamas (gen)startede kri­gen mod Isra­el. Lidt efter sag­de Løk­ke så, at man skal bekæm­pe det onde med det gode, og så sag­de han så, at “vi skal med ond­skab vin­de…” Og så stop­pe­de Løk­ke op og kun­ne godt se, at den var gal igen og ret­te­de det så til, at vi skal vin­de over det onde med det gode. 

Ond­ska­bens akse 

Lidt efter stod jeg inde i Fol­ke­tin­gets gar­dero­be med Jet­te Gott­lieb fra Enheds­li­sten. Hun var på vej op i Snap­stin­get med en dele­ga­tion fra Enheds­li­stens nor­di­ske søster­par­ti­er. Hun sag­de, at Enheds­li­sten i Dan­mark “må gå på glas­skår” i for­hold til at kri­ti­se­re Isra­el, sam­men­lig­net med hvad Enheds­li­stens søster­par­ti­er i resten af Skan­di­navi­en kan til­la­de sig at sige. 

“Hold da op, der har vi ond­ska­bens akse,” sag­de en ansat hos Libe­ral Alli­an­ce, da han fik øje på Jet­te Gott­lieb og mig. 

Et løk­ke­ligt øjeblik 

Rigs­dags­går­den var næsten tømt, jeg gik gen­nem por­ten, og hen­ne ved Bør­sen kun­ne jeg se og høre et optrin. Der var poli­ti og jour­na­li­ster overalt. I mid­ten af det hele stod Lars Løk­ke Ras­mus­sen og var i gang med at gøre noget, som end­nu engang demon­stre­re­de, at uan­set hvad man ellers mener om man­den, så er han som poli­ti­ker betrag­tet i en liga for sig selv. 

Han var gået hen til tre kvin­der, der stod og demon­stre­re­de for palæsti­nen­ser­ne, og så var han begyndt at tale med dem, over­vå­get af hele den dan­ske pres­se. Jeg skynd­te mig der­hen og var øjen­vid­ne til en både skel­sæt­ten­de og tan­ke­væk­ken­de begivenhed. 

Megag­lad for Hamas 

De tre kvin­der var helt fra snøv­sen. De græd, råb­te og skreg og holdt deres mobil­te­le­fo­ner frem, hvor man kun­ne se tv-opta­gel­ser af blø­de­n­de palæsti­nen­si­ske børn. Så kom øje­blik­ket, hvor Løk­ke spurg­te en af kvin­der­ne, om hun også tog afstand fra det, som Hamas gjor­de mod Isra­el den syven­de okto­ber, og den unge kvin­de råb­te så, at hun var “megag­lad” for myr­de­ri­er­ne på isra­el­ske civi­le. Det­te slå­en­de øje­blik er ble­vet fint doku­men­te­ret andre ste­der, blandt andet i Fri­heds­bre­vet.

Men da Løk­ke var væk, kom Poli­ti­kens jour­na­list Olav Her­gel hen til kvin­der­ne. Hen­de, der hav­de råbt, at hun var “megag­lad” for, at Hamas for­an­stal­te­de en mas­sa­kre i Isra­el for­le­den dag, var gået et andet sted hen, og der var kun to af kvin­der­ne til­ba­ge. Bag dem stod en ung mand med – anta­ger jeg – palæsti­nen­sisk bag­grund. Den ene af kvin­der­ne sag­de til Her­gel, at hun hed­der Maya og er 35 og er bachel­or i offent­lig admi­ni­stra­tion med spe­ci­a­le i HR-jura. Hun for­kla­re­de så, at hun var vred over, at Met­te Fre­de­rik­sen “ikke engang har holdt en tale for bør­ne­ne i Gaza”. 

“Vi har ikke hørt en skid fra Met­te. Og nu vil hun ikke have, at vi demon­stre­rer, men vi har alt­så ytrings­fri­hed i Dan­mark. Vi må ger­ne sige vores mening,” lød det fra Maya. 

Olav Her­gel spurg­te så kvin­der­ne, om de ikke godt kan for­stå, at folk bli­ver uro­li­ge, når de råber om et Palæsti­na, der skal ræk­ke helt fra Mid­del­ha­vet til Jor­dan­flo­den, for så kan det jo lyde, som om man ønsker sig, at hele Isra­el skal udslettes. 

“Det skal de også,” sag­de den unge mand, som stod bag ved kvinderne. 

“Nej, nej,” sag­de Maya. 

“Jo, jo, jo. Det skal de også,” sag­de den unge mand igen. 

“Det er ikke det, som det bety­der. Vi har ikke noget imod jøder, vi har altid levet med jøder. Selv jøde­r­ne i USA demon­stre­rer sam­men med os. De er imod deres rege­ring,” for­kla­re­de Maya. 

Humør­kort

Hold festens. Det blev godt nok en lang stu­e­gang. Nok min læng­ste nogen­sin­de. I næste udga­ve lover jeg at fat­te mig i kort­hed. Til den­ne ombæ­ring har Malt­he Emil Kibs­gaard teg­net en gum­mi­cel­le med to bebo­e­re i, nem­lig før­nævn­te Erling Bon­ne­sen (V) som Han­ni­bal The Can­ni­bal, og mig selv som Mar­vels omni­po­ten­te voy­eur The Wat­cher. Beg­ge i spæn­de­trø­jer. Og vi hyg­ger os rig­tig meget sam­men, for som der stod skre­vet på humør­kort i gam­le dage: 

“Man behø­ver ikke at være skør for at arbej­de her, men det hjælper.” 

Tak, for­di du læste eller lyt­te­de med, og tak, for­di du er med­lem af Frihedsbrevet. 

Med ven­lig hilsen, 

Mads Brüg­ger, che­fre­dak­tør, Frihedsbrevet 

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her