Fri Mads #116: Wagnergruppen


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Set i baks­pej­let kan det ikke kom­me som en over­ra­skel­se, at det var et par­ti, der i sin tid blev stif­tet og anført af en CIA-agent, som var udslags­gi­ven­de for, at under­sø­gel­sen af FE-skan­da­len kom­mer til at fore­gå i mør­ket i ste­det for i Folketinget. 

Jeg taler natur­lig­vis om SF’s beslut­ning om at bak­ke op om rege­rin­gens plan om at gen­nem­fø­re gransk­nin­gen hos et tri­bu­nal af lands­rets­dom­me­re, som hører under Justits­mi­ni­ste­ri­et. Her kan de stil­le og roligt arbej­de sig frem til den kon­klu­sion, rege­rin­gen selv har bestilt på for­hånd, som for­fat­ter­ne bag kom­mis­so­ri­et. Alt­så med andre ord får vi en sku­e­pro­ces, der ikke er til skue. 

L65

Til gen­gæld er jeg sta­dig fuld af undren over‚ at De Radi­ka­le stem­te for kor­an­loven (L65), det­te gen­nem­ført elen­di­ge styk­ke lov­giv­ning, der giver køb på alle de prin­cip­per, som Dan­mark stod op for under Muham­med­kri­sen. At et par­ti, som blev grund­lagt af reli­gions­kri­ti­ke­ren Edvard Bran­des, er hop­pet med på den­ne galej, giver sim­pelt­hen ikke mening. Men det er der jo så meget, der ikke gør med De Radikale. 

I øvrigt for­fat­te­de Edvard Bran­des et for længst glemt tea­ter­styk­ke, hvor pro­fe­ten Muham­med skil­dres som en volds­pa­rat gal­ning, så man må sige, at De Radi­ka­le efter­hån­den er kom­met langt væk hjemmefra. 

Silent tre­at­ment

Men af dis­se to årsa­ger var bal­lo­nen alle­re­de ble­vet godt og grun­digt punk­te­ret, da jeg mød­te op for­an Bor­gen den syven­de decem­ber til hvad, jeg hav­de tro­et, vil­le bli­ve den mest spæn­den­de dag i dansk poli­tik – hvis ikke nogen­sin­de, så i hvert fald meget længe. 

Alt hvad jeg skrev så begej­stret og for­vent­nings­fuldt om i mit for­ri­ge nyheds­brev – om at rege­rin­gen måske vil­le bli­ve tvun­get ud i et kom­pro­mis om FE-under­sø­gel­sen med de ni oppo­si­tions­par­ti­er, og hvad har vi ellers – var åben­bart det rene bra­ge­snak. Det hele var ble­vet klap­pet af på for­hånd i bag­lo­ka­let, og rege­rin­gen hav­de alle­re­de taget stik­ke­ne hjem. Resten var bare formalia. 

Men for­ma­lia kan selv­føl­ge­lig også noget. For eksem­pel skul­le jeg snart bli­ve vid­ne til, hvor­dan rege­rin­gen dagen igen­nem udsat­te Fol­ke­tin­get for silent tre­at­ment og her­med demon­stre­re­de en uhyg­ge­lig despekt for demokratiet. 

Wag­ner­grup­pen

Rege­rin­gen. Hvad skal man efter­hån­den mene om den­ne uchar­me­ren­de, bre­drø­ve­de fler­tals­re­ge­ring henover midten? 

Væl­ger­nes dom er i hvert fald klar: Rege­rin­gen er i frit fald. Omtrent tyve man­da­ter har den tabt siden val­get, og det er især Soci­al­de­mo­kra­ti­et og Ven­stre, det er gået hårdt ud over. 

Til Ber­ling­s­ke siger en valg­for­sker, at “det er jo vildt”. 

Vildt, det er det i sand­hed. Især for par­ti­et Ven­stre, som står med et langt stør­re for­kla­rings­pro­blem, end Soci­al­de­mo­kra­ti­et gør og der­for kun kan fryg­te dagen, hvor der skal reg­nes af med vælgerne. 

I det hele taget er Ven­stre ble­vet for lort, hvad Kong Midas var for guld. Sam­me mor­gen som jeg trå­d­te ind på Bor­gen, var det for eksem­pel ble­vet meldt ud, at erhvervskvin­den Mia Wag­ner alli­ge­vel ikke mag­ter opga­ven som Ven­stres nye mini­ster for digi­ta­li­se­ring og ligestilling. 

Natur­lig­vis synd for Mia Wag­ner, men vir­ke­lig en bet for den nyvalg­te for­mand Tro­els Lund Poul­sen (V) og hans pla­ner om at gen­star­te det­te sam­men­styr­te­de parti. 

Sene­re den­ne dag, da det ende­gyl­digt stod klart, at Ven­stre er endt op med at mørklæg­ge en under­sø­gel­se af, hvor­dan i alver­den det kun­ne gå til, at par­tiets egen nestor Claus Hjort Fre­de­rik­sen (V) blev ankla­get for lands­for­ræ­de­ri, kun­ne man nok engang kon­sta­te­re, at Ven­stre er ble­vet for­vand­let til et par­ti, der gla­de­ligt giver køb på sine mest cen­tra­le mak­si­mer og prin­cip­per i et sta­dig mere des­pe­rat og selvska­den­de for­søg på at hol­de fast i mag­ten. Det­te ind­tryk blev yder­ligt for­stær­ket af par­tiets opbak­ning til kor­an­loven, som jo er det stik mod­sat­te af de vær­di­er, som stats­mi­ni­ster Anders Fogh Ras­mus­sen (V) kæm­pe­de for under Muhammedkrisen. 

Så hvad kal­der man et par­ti som er ble­vet så skrup­pel­løst og magt­bryn­de­risk i sin adfærd, at det uden at blin­ke vil begå for­ræ­de­ri mod alt, hvad det selv står for? Wag­ner­grup­pen er et pas­sen­de bud, tæn­ker jeg. I hvert fald er det et sjove­re navn end Ven­stre. Et oplagt apro­pos i den for­bin­del­se er selv­føl­ge­lig, at Rusland bak­ker op om den nye koranlov: 

Sanjay Shah

Nå, men hvis jeg husker rig­tigt, begynd­te min stu­e­gang med, at jeg fik øje på uden­rigs­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (M) og hans hold. De stod ude på repo­sen ved hove­d­ind­gan­gen til Fol­ke­tin­get. Løk­ke var i gang med at få kali­bre­ret niko­tin­ba­lan­cen, selv­om han vist nok sna­re­re skul­le tage sig en pau­se fra smø­ger­ne. Som jeg for­står det, har hel­bre­det nem­lig vak­let i fle­re uger nu. Den sam­me dum­me hosten, som ikke vil gå væk. Til folk i par­ti­et siger Løk­ke selv, at han har været på vand­vog­nen i snart 90 dage, men måske hans stof­skif­te ikke har kun­net tåle at skul­le und­væ­re alko­hol så længe? 

“Til­lyk­ke med Sanjay Shah,” sag­de jeg til Løk­ke. Dagen for­in­den var Shah nem­lig lan­det i Kastrup Luft­havn og skal nu rets­for­føl­ges for at have stjå­let 9,7 mil­li­ar­der fra statskas­sen. I den for­bin­del­se skal vi selv­føl­ge­lig ikke glem­me, at ingen fra Chri­sti­ans­borg nogen­sin­de er ble­vet dra­get til ansvar for at have mis­hand­let skat­te­væ­se­net så meget, at det for Sanjay Shah og hans kum­pa­ner var som at stjæ­le slik fra børn. 

“Er du iro­nisk?” spurg­te Lars Løk­ke Ras­mus­sens sær­li­ge råd­gi­ver Karen Clement. 

“Nej, jeg mener det vir­ke­lig. Så iro­nisk er jeg alt­så hel­ler ikke,” sva­re­de jeg. 

Det så ikke ud, som om hver­ken Løk­ke eller hans råd­gi­ve­re rig­tigt tro­e­de på mig. 

Ras­mus Palu­dan

Så gik turen op i Van­dre­hal­len, rundt om hjør­net og op i pres­se­lo­gen, hvor der var fuldt hus. Det var der også ude i salen. Clea­ring-afta­ler­ne – det system af valg­for­bund, som gør, at med­lem­mer­ne ikke behø­ver at møde op per­son­ligt hver gang der skal stem­mes – var ble­vet ophæ­vet, og der­for var det alle mand til pum­per­ne. Selv de MF’ere, som lå syge der­hjem­me med cor­o­na eller det, som er vær­re, var ble­vet kaldt på arbej­de, og man skul­le ikke være iro­ni­ker for at kun­ne se skøn­he­den i, at stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen (S) såle­des var ble­vet vær­tin­de for en poten­ti­el super­spre­der­be­gi­ven­hed. Klem­te man øjne­ne rig­tig godt sam­men, kun­ne man lige­frem se, hvor­dan damp­søj­ler af covid-19 steg op fra salens gulvareal. 

Der var dog en enkelt ledig plads i pres­se­lo­gen, hvor jeg lige fik klemt mig ind. Til ven­stre for mig hav­de jeg Mads Claus Ras­mus­sen, Ritzau-foto­gra­fen, som dagen for­in­den hav­de fan­get Sanjay Shah kom­me ud af fly­ve­ren iført noget utro­ligt trist og basic sport­støj og med en tar­ve­lig pla­sti­cpo­se i hån­den. Vir­ke­lig et skuf­fen­de syn for dem, der hav­de for­ven­tet sig en grå bow­ler­hat og her­til mono­kel, sølv­be­slå­et stok og en atta­che­map­pe fra Lou­is Vuitton. 

Til min anden side sad sel­ve­ste den mand, som var hoved­år­sa­gen bag kor­an­loven, hvor­for den også kal­des for Lex Palu­dan. Nem­lig selv­føl­ge­lig Ras­mus Palu­dan selv, den­ne gang på arbej­de for sit onli­ne­me­die Fri­he­dens Stemme. 

Palu­dans humør var helt i top den­ne mor­gen. Det før­ste han sag­de til mig var, at Søren Gade, for­man­den for Esb­jerg Havn, for lidt siden hav­de beor­dret ham til at tage sin skud­sik­re vest af. Egent­lig ret mær­ke­ligt, i for­hold til at Palu­dan tid­li­ge­re er ble­vet næg­tet adgang til Fol­ke­tin­get med den begrun­del­se, at man ikke kan garan­te­re hans sikkerhed. 

Jan E. Jørgensen 

Før jeg tog plads i pres­se­lo­gen, hav­de der været en afstem­ning om god­ken­del­se af sup­ple­an­ter for de med­lem­mer af Fol­ke­tin­get, som har taget orlov. For eksem­pel på grund af syg­dom. Til den kate­go­ri hør­te Hen­rik Dahl fra Libe­ral Alli­an­ce, og der­for skul­le hans mid­ler­ti­di­ge sup­ple­ant rati­fi­ce­res. Ren pro­for­ma, men alli­ge­vel stem­te Ven­stres Jan E. Jør­gen­sen som det ene­ste med­lem af Fol­ke­tin­get imod Hen­rik Dahls sup­ple­ant. Hans argu­ment var noget med, at omkost­nin­ger­ne er for sto­re, i for­hold til at Hen­rik Dahl alli­ge­vel snart er til­ba­ge i sad­len igen. 

Det mær­ke­li­ge var så bare, at Jan E. Jør­gen­sen lidt sene­re stem­te for, at løs­gæn­ge­ren Mike Fon­seca skal have for­læn­get sin syge­or­lov, så måske for­kla­rin­gen i vir­ke­lig­he­den hand­ler om, at Jan E. Jør­gen­sen har et mono­ma­nisk had til Libe­ral Alliance? 

“Keep up the good work, Mr Paludan” 

“Jamen, er det ikke soci­al­de­mo­kra­ten Anet­te Lind, der sid­der der?” spurg­te jeg og pege­de ned på en kort­hå­ret kvin­de med en cor­o­na­ma­ske. Det bekræf­te­de fle­re i pres­se­lo­gen, at det var. 

“Hun skal jo snart være Dan­marks gene­ral­kon­sul i Flens­borg,” sag­de jeg til Ras­mus Palu­dan. For som sandt var, er den­ne for­bløf­fen­de ano­ny­me kvin­de net­op ble­vet udpe­get til at beman­de vores diplo­ma­ti­ske for­post i grænselandet. 

“Ja, jeg bli­ver nok ikke gene­ral­kon­sul for Dan­mark, men måske for Ango­la, for de kan jo hel­ler ikke lide mus­li­mer,” kon­sta­te­re­de Ras­mus Paludan. 

“Eller for Indi­en,” fore­slog jeg. For Ras­mus Palu­dan har selv for­talt mig, at han fak­tisk mod­ta­ger gan­ske man­ge fan­mails fra indi­ske hinduer. 

“Keep up the good work, Mr Palu­dan,” skri­ver de til ham. 

Ras­mus Palu­dan lave­de v‑tegnet til nog­le sko­le­e­le­ver, der sad oppe på til­hø­rer­ræk­ker­ne. De vin­ke­de begej­stret tilbage. 

“Sjovt, at selv så unge men­ne­sker ved, hvem jeg er,” sag­de Palu­dan, som hav­de en grå­ni­stret six­pen­ce på hovedet. 

“Jeg skal i øvrigt snart døbes,” sag­de Palu­dan og til­bød, at jeg som den ene­ste jour­na­list kun­ne få lov til at dæk­ke begi­ven­he­den. Det sag­de jeg selv­føl­ge­lig ja til på ste­det. Palu­dan for­kla­re­de, at menin­gen med, at han bli­ver døbt, er, at så kan man få ham som fad­der til sit barn. Hvis man alt­så går og har tan­ker i den retning. 

Netfissen.dk

I det hele taget var Palu­dan on fire den­ne for­mid­dag. Hvil­ket udmær­ket gav mening, for han sad og var vid­ne til, at Fol­ke­tin­get var ved at ved­ta­ge en lov, som ene og ale­ne hand­ler om at brem­se ham. Som den durkdrev­ne pro­vo­ka­tør og dril­lepind han er, kan det næp­pe bli­ve stør­re end det. 

“Ken­der du bil­le­det af Met­te Fre­de­rik­sen med bade­bol­den?” spurg­te Ras­mus Palu­dan plud­se­lig. Det gjor­de jeg godt. Hvad Palu­dan tal­te om, er et bil­le­de, som Met­te Fre­de­rik­sen (S) stod model til under valg­kam­pen i 1998. Her blev hun afbil­det på en valg­pla­kat i sit Eva-kostu­me, kun dæk­ket af en stor rød bade­bold med et “A” for Soci­al­de­mo­kra­ti­et påtrykt. 

“Jeg har nu købt hjem­mesi­den netfissen.dk, og når man besø­ger den, er det ene­ste, man kan se, det bil­le­de af Met­te Fre­de­rik­sen,” for­kla­re­de Ras­mus Palu­dan så. 

Jon og Lars

Oppe i det ven­stre hjør­ne sad løs­gæn­ger­ne Jon Step­hen­sen og Lars Boje Mat­hie­sen. Som de sad der, lig­ne­de de det ide­el­le cast til en spil­le­film om et uma­ge brød­re­par, der tager på et road­trip ned gen­nem Euro­pa for at fin­de hin­an­den og måske også menin­gen med livet. Den film vil jeg i hvert fald selv ger­ne se. Måske de besø­ger en mær­ke­lig swin­ger­klub på vej­en? For eksem­pel et sted i Bene­lux-lan­de­ne, hvor de har en græn­se­over­skri­den­de seksu­el ople­vel­se med en dyb og varig betyd­ning for dem begge. 

Et spørgs­mål om timing

Og dér sad så Pia Kjær­s­gaard (DF). Dagen for­in­den hav­de hun og Dansk Fol­ke­par­tis Mik­kel Bjørn taget en ordent­lig holm­gang med SF’s Kar­sten Høn­ge, der hav­de sid­det oppe i for­mands­sto­len. Kon­flik­tens ker­ne bestod i, at Høn­ge rask væk hav­de strø­get to punk­ter fra dags­or­de­nen, for­di de ansvar­li­ge ord­fø­re­re – Pia Kjær­s­gaard og Mik­kel Bjørn – ikke hav­de været til ste­de i salen på ret­te tid. I Mik­kel Bjørns til­fæl­de hav­de det kun været et spørgs­mål om sekun­der. Efter sigen­de skul­le Pia Kjær­s­gaard have været så rasen­de på Høn­ge, at hun hav­de revet de låste fløj­dø­re op. 

Mis­sions­kri­tisk

Oppe på taler­sto­len stod SF’s Kari­na Lorentzen. Hun var trå­dt op for at argu­men­te­re imod kor­an­loven, men snart kom det frem, at selv­om SF er mod­stan­de­re af kor­an­loven, har par­ti­et alli­ge­vel valgt at kom­me rege­rin­gen til und­sæt­ning ved at hol­de deres retsord­fø­rer hjem­me, så mini­ster for udvik­lings­sam­ar­bej­de og glo­bal kli­ma­po­li­tik, Dan Jør­gen­sen (S), ikke skul­le for­la­de kli­ma­top­mø­det i Dub­ai for at rej­se op til Dan­mark og stem­me for kor­an­loven. Kari­na Lorentzen for­sva­re­de sig med, at det var meget vig­tigt for kli­ma­et, at Dan Jør­gen­sen fik lov til at ful­den­de sin mission. 

Ben­ny Engelbrecht 

Noget helt andet fan­ge­de min opmærk­som­hed. Det var såmænd min gam­le ven Ben­ny Engel­bre­cht (S), der gik omkring i salen i sin rol­le som ind­pi­sker. Det var ham, der hav­de fået til opga­ve at hol­de styr på, at alle sos­ser sad klar ved stem­mek­nap­pen, og det­te ansvar var tyde­lig­vis ste­get man­den til hove­d­et. Aldrig hav­de han set så selv­til­freds ud. 

Jeg behø­ver ikke engang at skri­ve, at Ben­ny Engel­bre­cht er en idi­ot, for i sin hånd bar han to mobil­te­le­fo­ner, som beg­ge var pak­ket ind i et læde­re­tui af den slags, som får mobil­te­le­fo­nen til at lig­ne en teg­ne­bog. Min erfa­ring til­si­ger mig, at mænd – og det er næsten altid mænd – som bærer sin mobil­te­le­fon i et læde­re­tui med et spæn­de med mag­net­luk, ofte er svagt bega­ve­de og sam­ti­digt uli­de­ligt selvg­la­de. En dæk­ken­de fæl­les­be­teg­nel­se for dis­se mænd er nav­net Ben­ny Engelbrecht. 

S. Esper­sen

Lidt der­fra sad Dan­marks­de­mo­kra­ter­nes Søren Esper­sen og stir­re­de helt para­ly­se­ret ud i luf­ten. Var det ikke, for­di man svagt kun­ne ane, at han trods alt trak vej­ret, vil­le man tro, at Søren Esper­sen var en af dis­se leven­de sta­tu­er, man engang imel­lem ser på lan­dets gåga­der; en leven­de sta­tue i rol­len som en trau­ma­ti­se­ret seniorborger. 

Det vil­de er, at sådan sad Søren Esper­sen hele dagen igen­nem. En tavs bud­dha, der bare sad og kig­ge­de ind i et for­svin­dings­punkt, som kun han kun­ne se. Hvis Søren Esper­sen plud­se­lig – for enden af alt det, som jeg skri­ver om her – helt uden var­sel, af sine lun­gers ful­de kraft, var begyndt at udstø­de et øre­dø­ven­de ræd­sels­skrig, hav­de det nok været den stær­ke­ste per­for­man­ce, man over­ho­ve­det kun­ne tæn­ke sig. 

Mikro­a­gres­sio­ner

De Radi­ka­le glim­re­de ved deres fra­vær under hele debat­ten om kor­an­loven. Det var den sam­me tak­tik, som SVM-rege­rin­gen benyt­te­de sig af. Enten helt at for­la­de salen eller også bare at for­hol­de sig pas­sivt – med und­ta­gel­se af enkel­te mikro­ag­gres­sio­ner. Lidt rysten på hove­d­et. En hån­lig lat­ter. Rul­len med øjne­ne. Ingen af rege­rings­par­ti­er­ne gik på taler­sto­len for at for­sva­re kor­an­loven, og De Radi­ka­le, som har stå­et fad­der til det­te juri­di­ske mak­værk, holdt sig bare væk. 

Pro­por­tio­nalt

Der var ellers nok at dis­pu­te­re om, for i ellev­te time var det nem­lig kom­met frem, at med L65 kan justits­mi­ni­ste­ren anven­de sta­tens hår­de­ste tvangs­mid­ler mod kunst­ne­re, akti­vi­ster og system­kri­ti­ke­re. Rum­af­lyt­ning. Hem­me­li­ge rets­mø­der. Varetægtsfængsling. 

Godt nok har justits­mi­ni­ster Peter Hum­mel­gaard (S) gjort det gæl­den­de, at det vil­le være helt ude af pro­por­tion at instal­le­re skjul­te mikro­fo­ner hjem­me hos Ras­mus Palu­dan, men så skal man lige huske på, at en dom­mer otte gan­ge for­læn­ge­de rum­af­lyt­nin­gen hjem­me hos den tid­li­ge­re FE-chef Lars Find­sen, selv­om intet tyder på, at Lars Find­sen gik og send­te kryp­to­gram­mer over Tik­Tok til Xi Jin­ping. Til gen­gæld fik man afslø­ret, at Lars Find­sens bror angi­ve­ligt har sagt, at Tri­ne Bram­sen (S) er “dum som en dør”. 

Ras­mus Palu­dan, som sta­dig sad ved min side, kun­ne godt se komi­k­ken i L65. Han sag­de, at det på en måde var smart for PET, hvis de både skal beskyt­te og over­vå­ge ham. 

“Det gør jo det hele meget let­te­re for dem,” bemær­ke­de han. 

Et showroom for et impo­tent Folketing

Nede i salen var Libe­ral Alli­an­ces Stef­fen Lar­sen gået på talerstolen. 

Han sag­de, at “vores sam­funds­form er ved at lide de 1.000 snits død”. 

Han cite­re­de også fra dig­ter­præ­sten Kaj Munks tale fra 1943 om, at “vi har solgt vores sjæl til kom­pro­mi­sets onde ånd”. 

Fra rege­rin­gen og De Radi­ka­le var der sta­dig kun tavs­hed at spo­re. Aldrig hav­de jeg over­væ­ret en så dyb foragt for par­la­men­ta­ris­me. Der var vir­ke­lig noget, der gik i styk­ker inde i Fol­ke­tin­get den­ne dag, og hvis man bil­der sig ind, at vores lov­gi­ven­de for­sam­ling har en rol­le at spil­le i for­hold til SVM-rege­rin­gen, skal man bare spo­le til­ba­ge og se debat­ten om kor­an­loven. Hvad man vil se er et showroom for et impo­tent Fol­ke­ting, der kom helt til kort. Og man kan pas­sen­de slut­te omtrent dér, hvor løs­gæn­ge­ren The­resa Sca­ve­ni­us rej­ser sig op og siger, at det er grund­lovs­stri­digt at stem­me imod sin overbevisning. 

Nå, men til sidst blev kor­an­loven stemt igen­nem. Desvær­re, kan man mene. Det ene­ste med­lem af Fol­ke­tin­get, som gik på taler­sto­len og for­sva­re­de den­ne skan­da­lø­se lov, var løs­gæn­ge­ren Jon Step­hen­sen, men han er jo også ble­vet hus­ven hos Soci­al­de­mo­kra­ti­et. Hvis man en dag får brug for at kaste lidt op og mang­ler et effek­tivt bræk­mid­del, gør den­ne tale vir­ke­lig tricket. 

Chri­sti­an Fri­is Bach

For­u­de ven­te­de så afstem­nin­gen om oppo­si­tio­nens oplæg til en FE-under­sø­gel­se, der skul­le for­ank­res i Fol­ke­tin­get, men det hav­de SF jo øde­lagt på for­hånd ved at bide til bol­le med regeringen. 

Nu skul­le styr­vol­ten Ras­mus Palu­dan vide­re. Før han gik, afslø­re­de han dog, hvil­ket fol­ke­tings­med­lem det var, som hav­de budt ham på dia­log­kaf­fe til­ba­ge i okto­ber måned. Alt­så den per­son om hvem Ras­mus Palu­dan hav­de sagt til mig, at det var en “meget smuk og velsoig­ne­ret mand”. Nu viste det sig, at den­ne mand var ingen rin­ge­re end De Radi­ka­les Chri­sti­an Fri­is Bach. 

“Han sag­de, at han godt kun­ne se, at jeg har ret til at kri­ti­se­re islam, men så siger han efter­føl­gen­de, at det er hade­fuldt og kun for at ska­be splid, at jeg gør det, og det hav­de jeg ellers sid­det og for­talt ham i halvan­den time, at det ikke er. Vi del­te jo en fla­ske hvid­vin, og det var super­hyg­ge­ligt, han var da nys­ger­rig, men det vir­ker ikke, som om jeg rig­tigt kom igen­nem med så meget,” for­tal­te Ras­mus Palu­dan om mødet med Chri­sti­an Fri­is Bach. 

“Hvad tæn­ker du så om, at kor­an­loven nu er ble­vet ved­ta­get?” spurg­te jeg. 

“Det her må moti­ve­re folk til at bræn­de fle­re kor­a­ner af, og det kan man gøre på alle muli­ge måder. Ikke som en kri­tik af islam, men nu som en kri­tik af begræns­nin­gen af ytrings­fri­he­den, så det vil være et helt nyt tema. Men vi kan jo lige rin­ges ved omkring den her dåb,” sag­de Ras­mus Paludan. 

“Meget ger­ne,” sva­re­de jeg. 

Jet­te Gott­lieb

I frokost­pau­sen var jeg ude og ren­de. Op og ned ad gan­ge­ne. Et sted hør­te jeg‚ at rege­rin­gen går og tæn­ker på at udpe­ge en Euro­pa­mi­ni­ster, men det bli­ver nok først til som­mer, hvis ikke sene­re, og det skal selv­føl­ge­lig ses i lyset af, at vi skal over­ta­ge EU-for­mand­ska­bet i 2025. 

I udkan­ten af Van­dre­hal­len rend­te jeg ind i komi­ke­ren og rap­pe­ren Ellie Jokar, der gav den i rol­len som en stjer­nejour­na­list fra Dub­ai. Jeg var langt inde i et inter­view på engelsk om Isra­el-Palæsti­na-kon­flik­ten, før jeg opda­ge­de, at det var hen­de. Sundt for mig prø­ve­de jeg alt­så at sma­ge min egen medicin. 

Jeg rend­te også ind i Jet­te Gott­lieb fra Enheds­li­sten. Hun var iført en stor, rød fle­e­ce­trø­je. Til hen­de sag­de jeg, at sam­me dag, som jeg skrev om vores sam­ta­le om den nye post­lov, kun­ne man læse i pres­sen, at Sve­ri­ge nu tru­er Dan­mark med et sags­an­læg, for­di loven går imod Post­N­ords og Sve­ri­ges inter­es­ser. Med andre ord hav­de Jet­te Gott­lieb været på forkant. 

“Er det ikke mor­somt?” spurg­te Jet­te Gott­lieb og pege­de på sin næse. 

“Den vir­ker sta­dig,” sag­de hun. 

I den anden hånd hav­de Jet­te Gott­lieb et pla­sti­ck­rus, som hun bar frem for sig, mens hun gik. Hun for­kla­re­de, at det var, for­di hun var syg, og så var kop­pen god at have klar, hvis hun skul­le bræk­ke sig, før hun nåe­de frem til sit kontor. 

Jeg ønske­de hen­de god bed­ring og gik vide­re på min færd. 

B87

Snart sad jeg oppe i pres­se­lo­gen igen og fulg­te debat­ten om B87; oppo­si­tio­nens beslut­nings­for­slag om “iværk­sæt­tel­se af en gransk­nings­kom­mis­sion om FE-sagen”. 

Nede i salen stod Ven­stres Jan E. Jør­gen­sen og roste SF for, at de var gået imod det for­slag, de selv hav­de været med til at udar­bej­de. Oppe på taler­sto­len stod SF’s Kari­na Lorentzen og for­søg­te at over­be­vi­se Fol­ke­tin­get om, at SF skam ikke hav­de købt kat­ten i sæk­ken. Hun gjor­de blandt andet gæl­den­de, at SF er ble­vet lovet, at Sam­sam-sagen skal under­sø­ges, samt at Til­sy­net med Efter­ret­ning­s­tje­ne­ster­ne skal styr­kes. Det sid­ste kan man næp­pe kal­de en sejr, for det står sågar skre­vet i rege­rin­gens eget grund­lag, at til­sy­net skal styr­kes, så SF har fået rege­rin­gen med på noget, som de alle­re­de selv har erklæ­ret, at de vil gennemføre. 

Lorentzen gjor­de et stort num­mer ud af, at kon­tro­l­ud­val­get i Fol­ke­tin­get, som hol­der øje med de hem­me­li­ge tje­ne­ster, nu kan sæt­te til­sy­net til at under­sø­ge sager – som for eksem­pel den om Sam­sam. Hvil­ket da umid­del­bart er fint, men hun glem­te lige at sige, at alle med­lem­mer af kon­tro­l­ud­val­get har tavs­heds­pligt, samt at tre ud af fem sto­le i kon­tro­l­ud­val­get er besat af rege­rin­gen selv. Alli­ge­vel men­te Kari­na Lorentzen, at SF var lyk­ke­des med at “pres­se rege­rin­gen i helt uhørt grad”. 

Søren Pape Poulsen

Så blev det De Kon­ser­va­ti­ves for­mand Søren Pape Poul­sens tur til at sige noget. Han rej­ste sig op og roste Kari­na Lorentzen for, at hun hav­de mod til at stil­le sig op på taler­sto­len og i det mind­ste at for­sva­re SF’s poli­tik. Hvad Pape sig­te­de til var, at rege­rin­gen sta­dig sad og lurepassede. 

Som fle­re andre den­ne dag spurg­te Pape også til, hvad SF har fået til gen­gæld, for han kun­ne ikke få reg­ne­styk­ket til at gå op. 

“Hvad har SF fået for det?” spurg­te Pape. Sva­ret, der kom fra Kari­na Lorentzen, blev ingen sær­ligt meget klo­ge­re af. 

Tor­sten Scha­ck Pedersen

Langt om læn­ge begynd­te rege­rin­gen at give sig til ken­de. Før­ste leven­de bil­le­de var Tor­sten Scha­ck Peder­sen (V), der nu er ble­vet poli­tisk ord­fø­rer for Ven­stre. Og her står spørgs­måls­teg­ne­ne vir­ke­lig i kø. 

For det før­ste, for­di Tor­sten Scha­ck Peder­sen godt nok er en ned­gra­de­ring, når for­gæn­ge­ren på posten var den unge Ven­stre-løve Mor­ten Dahlin. Scha­ck Peder­sen frem­står jo til sam­men­lig­ning som en lidt ældre loge­ren­de i Klau­sens Pen­sio­nat i tv-seri­en Mata­dor.

For det andet, for­di det fore­kom­mer svært at tro på, at Scha­ck Peder­sen som et led i ompla­ce­rin­gen er gået med til at drop­pe sit fede og vel­be­tal­te side­ge­sjæft som kom­mit­te­ret for hjem­me­vær­net. Omtrent 35 tusin­de kro­ner om måne­den giver den­ne lop­pe­tjans, plus adgang til tje­ne­ste­bil med egen chauf­før. Sam­ti­dig blev hans ægte­fæl­le Lou­i­se Scha­ck Elholm fyret som kir­ke­mi­ni­ster, hvil­ket jo også er dår­ligt for den sam­le­de hus­stand­s­ind­komst. Så hvad har Tor­sten Scha­ck Peder­sen fået som kom­pen­sa­tion for at stil­le sig op på øre­tæ­ver­nes hol­de­plads som poli­tisk ord­fø­rer? Det må mindst være et løf­te om en ministerpost. 

Stat­ler og Waldorf

På et tids­punkt gik strøm­men i pres­se­lo­gen. Så var det så, at jeg opda­ge­de, at ude i den frem­skud­te bal­kon, hvor DR i gam­le dage stod og fil­me­de Fol­ke­tin­get, var der sta­dig elek­tri­ci­tet i sti­kud­ta­ge­ne. Så her sat­te jeg mig ud, og snart fik jeg sel­skab af jour­na­list og poli­tisk kom­men­ta­tor Lars Tri­er Mogensen. 

Vi hav­de ikke sid­det der læn­ge, før vi selv kun­ne se, at vi lig­ne­de de gam­le mænd i Mup­pet Show, alt­så Stat­ler og Wal­dorf, der sid­der oppe i en tea­ter­lo­ge og heck­ler på de optræ­den­de duk­ker. Snart blev det også tyde­ligt for med­lem­mer­ne nede i salen. Den før­ste, der skrev til mig om den­ne lig­hed, var løs­gæn­ge­ren Lars Boje Mat­hie­sen. Pr SMS send­te han mig det­te bil­le­de, og skrev: 

“Mup­pets­how …”

“Præ­cis! Vi snak­ke­de om det for lidt siden,” sva­re­de jeg. Og for­di Jon Step­hen­sen sta­dig sad ved siden af Lars Boje Mat­hie­sen og nu var dybt enga­ge­ret i sin mobil­te­le­fon, spurg­te jeg så: 

“Hvad har Jon gang i?” 

“Chat­ter med thai­pi­ger,” sva­re­de Lars Boje Mat­hie­sen med det samme. 

Hvil­ket jo selv­føl­ge­lig kun var ment som en morsom­hed, for natur­lig­vis gjor­de Jon Step­hen­sen ikke det. 

Spio­ner der hol­der øje med spioner 

Til sidst, umid­del­bart før oppo­si­tio­nens for­slag om at for­ank­re FE-under­sø­gel­sen i Fol­ke­tin­get blev stemt ned med 102 stem­mer, kom justits­mi­ni­ster Peter Hum­mel­gaard (S) på taler­sto­len. Igen spil­le­de han den sæd­van­li­ge pla­de om “kon­spira­tions­te­o­ri­er og vil­de spe­ku­la­tio­ner.” Vi fik selv­føl­ge­lig også ser­ve­ret et styk­ke med, at det er godt, at SF “tager ansvar”. 

Men lyt­te­de man nøje efter, ske­te der fak­tisk noget inter­es­sant, da Enheds­li­stens Pel­le Drag­sted spurg­te ind til, hvad det egent­lig bety­der, når der tales om, at Til­sy­net med Efter­ret­ning­s­tje­ne­ster­ne skal styrkes. 

Bety­der det for eksem­pel, at der skal laves om på, hvem der sid­der i det­te til­syn? Her­til sva­re­de Peter Hum­mel­gaard, at han ikke er frem­med for tan­ken om at lave om på sam­men­sæt­nin­gen af de til­syns­før­en­de, så der kom­mer per­so­ner med “kva­li­fi­ce­ret viden om, hvor­dan efter­ret­ning­s­tje­ne­ster­ne arbej­der” med i til­sy­net. Med andre ord lød det, som om Peter Hum­mel­gaard sag­de, at tid­li­ge­re spio­ner skal hol­de øje med nuvæ­ren­de spioner. 

Vok­sen­rol­le­spil

Et gud­dom­me­ligt øje­blik opstod, da SF’s leder Pia Olsen Dyhr rej­ste sig op og spurg­te Peter Hum­mel­gaard, om justits­mi­ni­ste­ren kun­ne bekræf­te, at det er “et nybrud”, det, som SF har fået gen­nem­ført med det styr­ke­de til­syn af efterretningstjenesterne. 

“Det mener jeg helt klart, at det er,” sva­re­de Peter Hum­mel­gaard, og her kun­ne der godt have lydt lyden af en kazoo. 

Sver­re Quist 

Da jeg kom ud i Van­dre­hal­len, stod TV 2’s poli­ti­ske repor­ter Sver­re Quist og skul­le til at lave et inter­view med net­op Peter Hummelgaard. 

“Hvad skal jeg spør­ge om, som vi ikke tal­te om i går?” spurg­te Sver­re Quist, før inter­viewet gik i gang. 

“Det ved jeg ikke,” sva­re­de Peter Hummelgaard. 

“Peter Hum­mel­gaard, rege­rin­gen har fået to kon­tro­ver­si­el­le lov­for­slag igen­nem, hvor­dan har du det?” spurg­te Sver­re Quist så. På det tids­punkt var jeg kom­met for langt væk til at høre, hvad Peter Hum­mel­gaard sva­re­de, men det kan man næsten tæn­ke sig til. 

Til­lids­hø­ring

Næste mor­gen sat­te jeg mig til ret­te i Fæl­les­sa­len, som den­ne dag dan­ne­de ram­me om DJØFs såkald­te til­lids­hø­ring om, “hvor­dan vi styr­ker til­li­den til folkestyret”. 

For­in­den var publi­kum ble­vet trak­te­ret med crois­san­ter og kaf­fe, og på alle sto­le lå der DJØF-mer­chan­di­se klar. 

For­man­den for DJØF, Sara Ver­go, og de Radi­ka­les leder Mar­tin Lide­gaard bød vel­kom­men. Hvis mine noter ellers taler sandt, sag­de Ver­go, at “til­lid er super­li­men”, der bin­der vores sam­fund sammen. 

Så kom pro­fes­sor i statskund­skab Micha­el Bang Peter­sen på banen. Han sag­de, at siden 2007 er dan­sker­nes til­lid til det poli­ti­ske system ras­let ned med godt tyve procentpoint. 

Før jeg vid­ste af det, stod den tid­li­ge­re skat­te­mi­ni­ster for Wag­ner­grup­pen, Kar­sten Lauritzen, oppe i pane­let. Nu er han ble­vet direk­tør i inter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­nen Dansk Indu­stri og skri­ver bøger om, at “der er noget helt galt i det dan­ske folkestyre”. 

Til for­sam­lin­gen sag­de Kar­sten Lauritzen følgende: 

“Der er stor til­lid mel­lem poli­ti­ker­ne, lob­byi­ster­ne og embeds­vær­ket. Det er befolk­nin­gen bekym­ret over. Helt ube­grun­det, hvis I spør­ger mig.” 

Post scrip­tum

Nog­le dage sene­re blev Fol­ke­tin­get lagt ned af syg­dom. DR skrev, at “poli­tisk dril­le­ri fra oppo­si­tio­nen er iføl­ge Soci­al­de­mo­kra­ti­et skyld i udbredt syg­dom på Chri­sti­ans­borg”. Læn­ge­re nede i artik­len sag­de poli­tisk ord­fø­rer Chri­sti­an Rab­jerg Mad­sen (S), at “der ikke er meget tvivl om”, at afstem­nin­gen om kor­an- og FE-loven har resul­te­ret i det, han kald­te en super­spre­der-event.

Omtrent sam­ti­dig tone­de stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen (S) frem på soci­a­le medi­er med et helt enormt fad med æbleskiver: 

Alla­hu Akbar! 

Dags dato plan­læg­ger den iransk-fød­te kunst­ner Firoozeh Bazraf­kan at gen­nem­fø­re en hap­pe­ning på ride­ba­nen ved Chri­sti­ans­borg. Iføl­ge for­om­ta­len invol­ve­rer det et rive­jern og en kor­an, og så ved vi jo godt, hvad klok­ken er slå­et. Det, tæn­ker jeg, bli­ver et godt sted at star­te min næste stu­e­gang i Fol­ke­tin­get, så regn med at høre mere om den­ne begivenhed. 

Den­ne gang har Malt­he Emil Kibs­gaard teg­net en par­af­ra­se over den rus­si­ske Wag­ner­grup­pes logo, som så lige er ble­vet twer­ket en del over mod Venstre. 

Tak, for­di du læste eller lyt­te­de med. Og tak, for­di du er med­lem hos Frihedsbrevet. 

Med ven­lig hilsen 

Mads Brüg­ger, che­fre­dak­tør, Frihedsbrevet 

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her