Fri Mads #117: Den evi­ge genkomst


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

For­le­den dag send­te en god bekendt mig den­ne tekstbesked: 

“Til­fæl­dig­he­dens lov er det smuk­ke­ste, der fin­des: For lidt tid siden mød­te jeg dig på restau­rant Loca­le 21. Nu er jeg til­ba­ge. Og hvem sid­der præ­cis på den stol, du sad på? Bar­ba­ra Ber­tel­sen. Er det ikke smukt?” 

Jeg sva­re­de, at det lød som en novel­le af den argen­tin­ske for­fat­ter Jor­ge Luis Bor­ges. Eller som en mono­log af Doctor Man­hat­tan i teg­ne­se­ri­en Wat­ch­men.

Til sidst blev vi eni­ge om, at hæn­del­sen mest af alt var udtryk for filo­sof­fen Nietzs­ches idé om den evi­ge gen­komst, som går ud på, at alle begi­ven­he­der gen­ta­ger sig. Der er, iføl­ge Nietzs­che, ingen begyn­del­se, ingen afslut­ning og dybest set hel­ler ingen død. Det ene øje­blik sid­der du i en stol på en restau­rant i Køben­havn, og det næste øje­blik sid­der stats­mi­ni­ste­ri­ets depar­te­ments­chef i den sam­me stol. Det hele er for­bun­det. Det hele hæn­ger sam­men. Alt er det samme. 

“Det­te liv, som du lever og har levet det, skal du leve end­nu engang og utal­li­ge gan­ge mere; og der vil intet nyt være i det,” skrev Nietzs­che selv om den evi­ge gen­komst.

En gen­ta­gel­se af en gentagelse 

Når jeg ind­le­der mit hund­re­de og syt­ten tyven­de nyheds­brev med dis­se tan­ker, er det, for­di det knyt­ter glim­ren­de an til det greb, som er min shti­ck, nem­lig at gå på stu­e­gang på Chri­sti­ans­borg. Dels er sel­ve meto­den base­ret på til­fæl­dets musik; jeg er dybt afhæn­gig af de citrus­frug­ter, som vir­ke­lig­he­den smi­der ned i min tur­ban. Og sam­ti­dig er det net­op sel­ve essen­sen af den evi­ge gen­komst, at jeg uge efter uge går rundt i de sam­me gan­ge og møder de sam­me men­ne­sker, og hver gang for­ven­ter et nyt resul­tat, selv­om det hele i rea­li­te­ten bare er en gen­ta­gel­se af en gen­ta­gel­se. En båndsløj­fe, der kører i ring. 

Engang imel­lem sker der dog noget nyt, og så er det med at være parat. 

94 gule­rød­der

Den 14. decem­ber trå­d­te kor­an­loven nem­lig i kraft. Da solen stod op over Køben­havn, var det såle­des for­bun­det med dra­ko­ni­ske tvangs­mid­ler at udsæt­te en hel­lig tekst for util­bør­lig behand­ling. Igen; den evi­ge gen­komst, for selv­om der er langt til en såkaldt autod­afé under den span­ske ink­vi­si­tion, er der alli­ge­vel noget i kor­an­loven, der lidt sma­ger i den retning. 

Fra nu af kun­ne alt ske. Klok­ken 14 om efter­mid­da­gen hav­de den iransk-fød­te kunst­ner Firoozeh Bazraf­kan vars­let en hap­pe­ning på slots­plad­sen for­an Chri­sti­ans­borg. Det ene­ste hun afslø­re­de på for­hånd var, at sean­cen vil­le invol­ve­re et rive­jern, og så var der sik­kert man­ge, der tænk­te, at hun nok vil­le rive kor­a­nen i stykker. 

Da jeg kom der­hen, stod hun i sam­ta­le med tre poli­ti­mænd, hvoraf en af dem var en hær­de­bred ind­sats­le­der. Man kun­ne ikke tæn­ke sig en bed­re måde at gestal­te kor­an­loven på; lil­le og spink­le Firoozeh Bazraf­kan omgi­vet af ordens­mag­tens muskelmænd. 

Lidt efter skred hun til hand­ling. For­an et lil­le publi­kum gav hun sig til at rive gule­rød­der. Hver gulerod repræ­sen­te­re­de de poli­ti­ke­re, som hav­de stemt for kor­an­loven for­le­den dag. Hun rev i alt 94 gule­rød­der og sam­le­de pul­pen i en med­bragt glas­be­hol­der. Til sidst neje­de og buk­ke­de hun. 

Dan Park

Lidt der­fra stod den sven­ske pro­vo­kunst­ner Dan Park og drak en dåseøl. Han var iført en top­hue med bro­de­re­de rens­dyr, og selv­om han ser både brystsvag og vita­m­in­fat­tig ud, skal man ikke skue hund­en på håre­ne. Dan Park møder aldrig op for kun at dan­se; he means busi­ness.

Jeg spurg­te ham om, hvor­dan han selv vil­le have gre­bet den­ne hap­pe­ning an. Han sva­re­de, at han vil­le nag­le kor­a­nen fast til et træ, og så stik­ke ild til den, såle­des at træ­et blev for­vand­let til det prosai­ske svar på den bræn­den­de tor­ne­busk i Biblen. 

I for­bi­far­ten, og på grund af sprog­for­bi­string, nåe­de jeg ikke at opda­ge, at det var lige præ­cis det, som Dan Park gik i gang med umid­del­bart efter Firoozeh Bazraf­kan hav­de afslut­tet sin per­for­man­ce.

Kort der­fra, til ven­stre for slotskir­ken, var der ble­vet stuk­ket ild til hele to kor­a­ner, og sam­ti­dig hav­de Dan Park søm­met en kor­an fast til et træ, og hul­ler­ne i bogen udgjor­de til­sam­men et kors. Ved siden af kor­a­nen, var der sat et skilt op, hvor der stod “just burn it”, og så var der ble­vet limet en æske tændstik­ker fast til skiltet. 

Ingen vil­le sige, hvem der hav­de sat ild til kor­a­ner­ne. Dan Park sag­de, at det ikke var ham. Til gen­gæld vil­le han ger­ne indrøm­me, at det var ham, der hav­de søm­met kor­a­nen fast til træ­et. Han sag­de, at det var før­ste gang i hele sit kunst­ne­ri­ske vir­ke, at han hav­de udsat mus­li­mer­nes hel­li­ge bog for util­bør­lig behand­ling. Årsa­gen var, at han vil pro­teste­re imod den dan­ske kor­an­lov, som han mener er under al kritik. 

Dan Park knap­pe­de en ny dåseøl op. Så kom der to poli­ti­folk og tog fat i Dan Park. Han blev truk­ket til side og blev afæ­sket sine per­so­nop­lys­nin­ger. Da poli­ti­et var fær­dig med ham, gik han til­ba­ge til det lil­le publi­kum. Dan Park sag­de, at han hver­ken var ble­vet anholdt eller sig­tet eller hav­de fået en bøde. 

Ingen af de til­ste­de­væ­ren­de kun­ne få den­ne udvik­ling til at give mening, for Dan Park hav­de jo helt åben­lyst udsat kor­a­nen for util­bør­lig behandling. 

Simon Ørre­gaard

Poli­ti­et gik deres vej. En af til­hø­rer­ne var en mand med et stort, gråt fuldskæg. Han sag­de til mig, at han hed­der Simon Ørre­gaard, og at han ger­ne vil bræn­de kor­a­ner af på veg­ne af andre men­ne­sker. I yder­ste kon­se­kvens vil Simon Ørre­gaard sågar gå i fængsel for andre men­ne­sker. Han sag­de, at hans motiv er, at han vok­se­de op som Jehovas Vid­ne, og at han – efter han brød med sin fami­lie – er ble­vet ateist. 

“Jeg har ikke tænkt kon­cep­tet helt igen­nem, men jeg kal­der det util­bør­lig ser­vi­ce. Hvis folk vil i kon­takt med mig, kan de fin­de mig på Face­book,” sag­de Simon Ørregaard. 

Et bade­ho­tel uden­for sæsonen 

Jeg gik ind i Rigs­dags­går­den, og op ad trap­pen til Fol­ke­tin­get. Her mød­te jeg de to poli­ti­folk, der hav­de haft fat i Dan Park. De sag­de til mig, at de ikke kun­ne for­stå, at pres­sen gav den slags optrin opmærksomhed. 

“Det er under dit niveau,” sag­de den ene betjent til mig. 

Så gik jeg ind i Fol­ke­tin­get, hvor stem­nin­gen lidt var som et bade­ho­tel uden­for sæso­nen. De men­ne­sker, der ikke var gået på jule­fe­rie end­nu, brug­te tiden på at tæl­le timer­ne, der var til­ba­ge. Jeg var næp­pe den ene­ste, der føl­te et stik af mis­un­del­se, når jeg tænk­te på Jakob Elle­mann-Jen­sen, som nu kør­te rundt nede i Austra­li­en i en auto­cam­per sam­men med fami­li­en. Han var en af de hel­di­ge; han var slup­pet ud. 

Oppe i salen var de i gang med den før­ste behand­ling af B20; et for­slag til “at iværk­sæt­te en forun­der­sø­gel­se af med hen­blik på udflyt­ning af 10 tusin­de arbejds­plad­ser over de kom­men­de år”. Det var Dan­marks­de­mo­kra­ter­ne, der var frem­kom­met med det­te provin­s­po­puli­sti­ske udspil, som efter stem­nin­gen at døm­me var dødt ved ankomsten. 

Nede i salen sad Enheds­li­stens Jet­te Gott­lieb i en gul t‑shirt med røde stri­ber, der fik hen­de til at lig­ne et Bis­marck-bol­sje. Til ste­de var også Susie Jes­sen fra Dan­marks­de­mo­kra­ter­ne og Mik­kel Bjørn fra Dansk Fol­ke­par­ti. Og så Zenia Stam­pe fra De Radi­ka­le, som oppe fra taler­sto­len sag­de, at de Radi­ka­le “ikke vil læg­ge sig fast på et tal.” 

Hvis jeg ikke hav­de sid­det op i pres­se­lo­gen og over­væ­ret den­ne sean­ce, og hav­de over­le­vet læn­ge nok til at nå at skri­ve om det, tror jeg aldrig nogen­sin­de, det var ble­vet opda­get, at det­te møde hav­de fun­det sted. 

Ham der aldrig går væk

Tiden gik, og snart bars­le­de Kro­nos med en ny gen­komst; den måske aller­mest evi­ge gen­komst i dansk poli­tik, nem­lig uden­rigs­mi­ni­ster og par­ti­for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen – man­den, der altid kom­mer igen. 

Ham der aldrig går væk. Det fast­lå­ste tal. Konstanten. 

Den 20/12, klok­ken tolv mid­dag, skul­le Løk­ke på ny i skær­sil­den i Kli­ma­ud­val­get ved­rø­ren­de myste­ri­et om, hvor­dan i alver­den det er muligt, at Løk­ke anfø­rer et udvalg for havvind inde i Udenrigsministeriet. 

Spørg mig lige, om jeg hav­de set frem til den­ne dag og time? 

Med til sam­rå­det var blandt andre Inger Støj­berg (DD), Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt (DF), Kim Edberg Ander­sen (NB) og de Kon­ser­va­ti­ves Mona Juul. 

I bun­den af udvalgs­væ­rel­set sad sel­ve­ste Cho­ko­la­de­fon­tæ­ner­nes Her­re, den navn­kun­di­ge Lars Løk­ke Ras­mus­sen, med kor­slag­te arme. 

Han så godt gam­mel­dags gna­ven ud, og som læse­re af mit nyheds­brev vil vide, fore­træk­ker jeg Løk­ke, når han er i net­op det humør. Den sure Løkke. 

Dagen for­in­den var der udgå­et en pres­se­med­del­el­se fra Lars Aagaards Kli­ma­mi­ni­ste­ri­um om, at de tre over­le­ven­de pro­jek­ter fra ned­luk­nin­gen af åben dør-ord­nin­gen for havvind nu også var ble­vet skrot­tet. Blandt dis­se tre var CIP’s pro­jekt ved Vikin­ge Ban­ke, som Løk­ke iføl­ge Zet­land hav­de pres­set sine embeds­mænd til at give særbehandling. 

Som et med­lem af pres­se­lo­gen sag­de til mig sene­re sam­me dag, måt­te kon­klu­sio­nen nu være, at hvis Løk­ke vir­ke­lig har hand­let i CIP’s inter­es­se, så har han været en uma­n­er­lig dår­lig poli­tisk lob­byist. Spildt var i hvert fald det fine dags­ar­ran­ge­ment til Fol­ke­mø­det på Born­holm, hvor CIP hav­de trak­te­ret Løk­ke med kavi­ar og fransk årgangsvin. 

”Vi har tryk­te­stet alle mulig­he­der for at juste­re åben-dør ord­nin­gen, så den kun­ne bidra­ge til at sik­re mere grøn strøm hur­tigt og inden 2030. Det var ønsket fra bran­chen og fra oppo­si­tio­nens side, da ord­nin­gen blev sat i bero. Det har desvær­re vist sig ikke at være muligt,” sag­de kli­ma­mi­ni­ster Lars Aagaard i pressemeddelelsen. 

“Hvis det stin­ker af noget, så stin­ker det af rege­rin­gens ambi­tion om at kom­me i mål med den grøn­ne omstil­ling,” sag­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen til sam­rå­det med Klimaudvalget. 

I det hele taget bød sam­rå­det på en per­leræk­ke af nye ord­kon­struk­tio­ner og ord­spil fra Løk­kes side. For eksem­pel kald­te han udval­get for havvind i Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et for – hold fast – det tem­poræ­re udvalg.

Såle­des er Løk­ke enormt god til, ved hjælp af sprog­li­ge fiks­fak­se­ri­er, at få suspek­te og besyn­der­li­ge for­hold til at frem­stå som noget, der både er vok­sent, vær­digt og helt utro­ligt kom­pe­tent. Det er ikke for meget sagt at kal­de dis­se reto­ri­ske krums­pring for gas­ligh­ting, en måde hvor­med Løk­ke for­dre­jer og for­fal­sker virkeligheden. 

I sam­me kate­go­ri var det uma­n­er­ligt mor­somt, da Løk­ke sag­de, at “rege­rin­gen har et højt ambi­tions­ni­veau, men imple­men­te­rings­mæs­si­ge udfor­drin­ger,” hvil­ket jo sva­rer til sko­le­e­le­ven, der hav­de vidt­løf­ti­ge pla­ner for sin dansk­stil, men desvær­re kom til at spil­le Xbox hele natten. 

Et tred­je eksem­pel er den­ne sæt­ning, som jeg lige nåe­de at få skre­vet ned, før det var for sent. Løk­ke sag­de, at for at få gang i dansk havvind kræ­ver det “et rela­tivt gelin­de myn­dig­heds­sam­ar­bej­de, hvor man skal læne sig ind mod hin­an­den med en samtidighed”. 

Er det ikke bare en utro­lig sæt­ning? Lars Løk­ke Ras­mus­sen når han er aller­bedst, mener jeg. 

Med til sam­rå­det var to andre mini­stre; erhvervs­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) og kli­ma­mi­ni­ster Lars Aagaard (M). Beg­ge mestrer kun­sten at tale solen sort med betyd­nings­lø­se sæt­nin­ger, men i særklas­se er dog alli­ge­vel Lars Aagaard. Det er ikke uri­me­ligt at skri­ve, at han suge­de al ener­gi ud af rum­met med sine lan­ge, intet­si­gen­de pøl­ser af ordskvalder. 

Under­vejs sag­de Lars Aagaard, at vi har “16 gigawatt havvind i pipe­li­nen frem mod 2030,” og det lyder jo væl­digt impo­ne­ren­de, men fak­tum er ikke desto min­dre, at dansk havvind har stå­et fuld­stæn­dig stil­le siden SVM-rege­rin­gen blev dannet. 

Godt nok påstår Lars Løk­ke Ras­mus­sen, at opret­tel­sen af udval­get for havvind i Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et var et behjer­tet for­søg fra rege­rin­gens side på at omgå de for­hin­drin­ger, som stands­nin­gen af åben-dør-ord­nin­gen for havvind med­før­te, men i rea­li­te­ten er der intet kom­met ud af det. Ingen­ting over­ho­ve­det. Nul og niks. 

Så på slut­stre­gen har rege­rin­gen fejl­et fælt, og alle illu­sio­ner om, at det vil­le sæt­te fut i den grøn­ne omstil­ling at få en kli­ma­mi­ni­ster med en for­tid som lob­byist i ener­gibran­chen, er bri­stet. Lars Aagaard har floppet. 

Så blev det Inger Støj­bergs tur til at sige noget: “Hvor­dan i alver­den er det gået til, at det er Lars Løk­ke Ras­mus­sen, der sid­der for bor­den­den for et udvalg for havvind i Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et og ikke kli­ma­mi­ni­ster Lars Aagaard ovre i Kli­ma­mi­ni­ste­ri­et?” vil­le hun vide. Og det for­stås vir­ke­lig, for det for­bli­ver umå­de­ligt inter­es­sant, at det­te udvalg blev oprettet. 

Støj­berg spurg­te også om, hvor­for CIP-mid­da­gen til Fol­ke­mø­det var for fin til Lars Aagaard, men ikke for fin til Lars Løk­ke. Aagaard sva­re­de, at det ikke var ham selv der hav­de meldt afbud til CIP-arran­ge­men­tet, det var der­i­mod hans embeds­værk, der hav­de gjort det. Måt­te vi forstå. 

Løk­ke sag­de så, at når han ser sig selv i spej­let om mor­ge­nen, så ser han en poli­ti­ker, der vil “ind­fri sine poli­ti­ske ambitioner”. 

“Og så er den histo­rie ikke meget læn­ge­re,” til­fø­je­de han. 

Mona Juul sag­de, at vi snart har spildt et år. 

“Det er dæl­me en alvor­lig sag,” men­te hun og spurg­te om, hvad vi “reelt set har mistet af mistet af arbejds­plad­ser,” for­di rege­rin­gen har nølet i det. 

Det kom der ikke rig­tigt noget svar på. 

Sig­ne Munk fra SF blev stil­let igen­nem på et vide­o­link og spurg­te fle­re gan­ge om, hvor­for de tre god­kend­te are­a­ler for havvind, der ind­til i går hav­de over­le­vet ned­luk­nin­gen af åben-dør-ord­nin­gen, ikke bare var kom­met i udbud. 

Løk­ke sva­re­de, at “vi tog ja-hat­ten på og prø­ve­de at få under­søgt, hvor­dan det kan lade sig gøre alli­ge­vel,” og der­for var han også glad for at kun­ne med­dele, at rege­rin­gen nu har opret­tet et nyt grønt udvalg. 

Alt det­te gav ikke rig­tig mening, hvil­ket Sig­ne Munk ikke var sen til at bemærke. 

Kli­ma­mi­ni­ster Lars Aagaard sag­de, at det ikke kan lade sig gøre at lave et lynudbud. 

Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt vil­le vide, om Løk­ke var ble­vet afløn­net per time­ba­sis, den­gang han var seni­o­r­kon­su­lent for advo­kat­hu­set Gor­ris­sen Feder­spi­el, eller om han hav­de haft en måned­lig retai­ner. Han vil­le også vide, om Løk­ke hav­de råd­gi­vet kli­en­ter uden­for advo­kat­hu­set. Alt det­te sig­te­de natur­lig­vis til spe­ku­la­tio­ner i pres­sen om, hvor­vidt der mon har været en mis­lie­big for­bin­del­se mel­lem Løk­ke og Copen­ha­gen Infra­struc­tu­re Part­ners (CIP).

Løk­ke repli­ce­re­de, at vi nu var “ud over græn­sen for, hvad jeg skal sva­re på”. 

“Den sag hand­ler om at rege­rin­gen – som i øvrigt er et kol­le­gi­um – vil­le udfor­dre, at åben dør-ord­nin­gen var ble­vet luk­ket,” for­sat­te Løkke. 

Her­på fulg­te en mas­se meta­fo­rer om at åbne luk­ke­de døre op, og Løk­ke var også inde på, at i Kina tager det tre et halvt år at få havvind igen­nem, mens det tager ti år i EU. 

Løk­ke sag­de end­vi­de­re, at dis­se insi­nu­e­rin­ger intet har med vir­ke­lig­he­den at gøre, samt at han aldrig hav­de ople­vet noget, der var så omvendt som det her. 

“Så vendt på hove­d­et,” som Løk­ke for­mu­le­re­de det. 

Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt spurg­te, om Løk­ke hav­de over­ve­jet, hvor­vidt han var inha­bil, hvor­til Løk­ke svarede: 

“Selv­føl­ge­lig har jeg ikke på noget tids­punkt været inha­bil i den­ne sag.” 

Samira Nawa fra de Radi­ka­le slut­te­de sam­rå­det af med at sige, at vi hver­ken får “en hvid eller en grøn jul, men en sort jul”. 

Inger Støj­berg

Ude i Van­dre­hal­len fik jeg en lil­le snak med Dan­marks­de­mo­kra­ter­nes Inger Støjberg. 

“Er du ble­vet klo­ge­re på, hvad Lars Løk­ke har lavet efter det her sam­råd?” spurg­te jeg. 

“Nej, jeg er ikke ble­vet klo­ge­re på, hvad Lars Løk­ke har lavet, og han sva­re­de jo behæn­digt uden om alt, hvad han blev spurgt om. Jeg synes sta­dig, der er en ræk­ke spørgs­mål, der er ude­stå­en­de. Jeg for­står sim­pelt­hen ikke, hvor­dan det i him­lens navn plud­se­lig kan være Lars Løk­ke, der sid­der i spid­sen for det her udvalg, og ikke kli­ma­mi­ni­ste­ren,” sva­re­de Inger Støjberg. 

Døde­ns Futte

Så drys­se­de jeg lidt omkring i Fol­ke­tin­get. De Kon­ser­va­ti­ves leder Søren Pape Poul­sen var uden­bys, fik jeg at vide i hans for­kon­tor i Den Grøn­ne Gang. Et andet sted blev jeg bekendt med, at for­man­den for Esb­jerg Havn nu søger en presserådgiver. 

Oppe på bibli­o­te­ket læste jeg en arti­kel i Bør­sen om, at Kina og USA giver rund­hån­det stats­støt­te til deres grøn­ne indu­stri­er, hvil­ket retrospek­tivt set får ned­luk­nin­gen af åben dør ord­nin­gen for havvind til at se end­nu mere besyn­der­lig ud. 

Oppe hos Dansk Fol­ke­par­ti, i det afsnit af Gul Gang der kal­des Sibi­ri­en, var en stak af sene­ste udga­ve af med­lems­bla­det lagt frem til fri afbe­nyt­tel­se. På for­si­den kun­ne man se nu afdø­de Søren Krarup, og ved siden af publi­ka­tio­ner­ne stod der en mær­ke­lig sort lil­le hund, et tøj­dyr med nis­se­hue på, som lig­ne­de Fut­te fra teg­ne­se­ri­en om kat­ten Gar­fi­eld. Ved siden af hund­en stod der en rød flu­esvamp. Synet af den­ne Døde­ns Fut­te gjor­de mig omgå­en­de skrækslagen. 

Fra de fat­ti­ge til de rige 

Jeg gik vide­re og suge­de til mig under­vejs. Rundt omkring i Fol­ke­tin­get var der lidt mur­ren i kro­ge­ne. Den dår­li­ge stem­ning dre­je­de sig om SF’s Lis­beth Bech-Niel­sen, der stod bag et beslut­nings­for­slag, som skul­le til behand­ling tors­dag den 21. decem­ber. Især de jyske med­lem­mer af tin­get var kno­t­ne over, at de såle­des ikke kun­ne tage på jule­fe­rie alle­re­de ons­dag den tyvende. 

Beslut­nings­for­sla­get hand­le­de om et såkaldt akt­styk­ke, der hav­de med­ført at 364 mil­li­o­ner kro­ner, som oprin­de­ligt hav­de været allo­ke­ret til udsat­te børn og unge, men aldrig var ble­vet brugt, i ste­det var ble­vet ført over i rege­rings­re­ser­ven og der­ef­ter anvendt til at sæt­te loft over skat­testig­nin­ger på erhverv­se­jen­dom­me. Alt­så en skat­te­let­tel­se til erhvervs­li­vet. Som Robin Hood vil­le for­mu­le­re det, hav­de rege­rin­gen her­med taget fra de fat­ti­ge og givet til de rige, men med til histo­ri­en hører, at fle­re ejen­doms­sel­ska­ber efter sigen­de har været på fal­lit­tens rand, for­di de har været for hårdt gea­ret.

“Finans­mi­ni­ste­ri­et har åbent sagt til mig, at de har brug for de her pen­ge til at beta­le for den­ne her skat­te­let­tel­se,” sag­de Lis­beth Lis­beth Bech-Niel­sen om akt­styk­ket til DR.

Den­ne udta­lel­se fik sene­re Finans­mi­ni­ste­ri­ets depar­te­ments­chef Kent Har­ni­sch til at for­fat­te et højst opsigtsvæk­ken­de brev, hvor han beskyl­der Lis­beth Bech-Niel­sen for at lyve. Og såle­des blev det alli­ge­vel jul på Slotsholmen. 

Jan Carl­sen

Jeg tog lige det sid­ste med, før jeg kald­te det en dag. Ovre i Provi­an­ten var de fle­ste taget på jule­fe­rie, men man kan jo være heldig. 

Jeg hav­de lidt håbet at fin­de den mysti­ske Jan Carl­sen, Mode­ra­ter­nes sup­ple­ant for den syge­meld­te første­el­sker Mike Fon­seca. Når man ser bil­le­der af den­ne Jan Carl­sen, lig­ner han et AI-gene­re­ret foto­gra­fi af che­fen for et kri­stent pyra­mi­de­spil, så hvor­dan ser han mod ud i vir­ke­lig­he­den var spørgs­må­let der optog mig. Men han var ikke at fin­de på sit kontor. 

Det var til gen­gæld løs­gæn­ge­ren The­resa Sca­ve­ni­us, der sad og jule­hyg­ge­de med sit hold. Stem­nin­gen var helt i top. Sca­ve­ni­us sag­de til mig, at i det nye år hand­ler det om at fort­sæt­te kam­pen mod fake poli­ti­cs.

“Der bli­ver snydt på væg­ten, og det skal afslø­res,” sag­de hun. 

Jeg gik ned til Enheds­li­sten for at se, om Jet­te Gott­lieb var hjem­me. Det var hun ikke. Gan­gen lå øde hen. Et enkelt sted sad der en pres­se­me­d­ar­bej­der og holdt gry­den i kog. Midt på gan­gen stod der et bord­fod­bold, og lidt der­fra var et whi­te­bo­ard på hjul pla­ce­ret. Med tus­ch­stre­ger var whi­te­bo­ar­det ble­vet delt op i to fel­ter. Det ene felt var kate­go­ri­en “pri­o­ri­te­re­de dags­or­de­ner” og det andet felt var kate­go­ri­en “andre dagsordener”. 

Beg­ge fel­ter var tom­me, og fra det­te whi­te­bo­ard udstrå­le­de der en håb­løs­hed så tyk, at jeg blev helt paf af at kig­ge på det. Det slog mig, at det­te whi­te­bo­ard, mulig­vis var det bed­ste sind­bil­le­de på det dan­ske fol­ke­sty­re anno 2023. 

Her­med slut­te­de årets sid­ste stu­e­gang i Fol­ke­tin­get. Dagen efter fik SVM-rege­rin­gen den vær­ste menings­må­ling nogensinde. 

“Aldrig har en rege­ring tabt så meget så hur­tigt, som vi ser nu – lige­gyl­digt hvil­ken rege­ring, vi kig­ger på i Dan­marks­hi­sto­ri­en,” sag­de valg­for­sker Kas­per Møl­ler Han­sen til Poli­ti­ken og påpe­ge­de, at rege­rings­par­ti­er­ne lige nu står til at miste i omeg­nen af 28 mandater. 

Godt nytår

Jeg ven­der til­ba­ge med en ny stu­e­gang pri­mo 2024. En kil­de på Bor­gen sag­de til mig, at det ikke giver nogen mening at nær­me sig Fol­ke­tin­get, før vi er kom­met ind i anden uge af janu­ar, for ind­til da sker der ikke noget. 

I mel­lem­ti­den kan man pas­sen­de kig­ge for­bi hjem­mesi­den netfisse.dk for det lader til at mit vir­ke som stu­e­gæn­ger er den direk­te årsag til at Jep­pe Søe (M) har for­fat­tet en lang tekst om hvor­for det er helt uskyl­digt at han i sin tid køb­te domæ­ne­nav­net netfisse.dk. Hvis man er lidt beru­set mens man læser tek­sten, bli­ver det end­nu bedre. 

Til slut vil jeg ger­ne ønske dig en glæ­de­lig jul og et godt nytår og tak­ke for, at du er med­lem af Fri­heds­bre­vet. Det håber jeg, du bli­ver ved med at være. 

Mvh, 

Mads Brüg­ger, che­fre­dak­tør, Frihedsbrevet