Fri Mads #118: Kon­gen af Sham­bal­la og de døde borgerlige


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det lyder jo lidt som den næste Har­ry Pot­ter-roman; Kon­gen af Sham­bal­la og de døde bor­ger­li­ge. På sin vis er der hel­ler ikke så langt fra Hogwarts – sko­len for magi og trold­dom­skunst – og så til Fol­ke­tin­get. Beg­ge ste­der sker der totalt van­vit­ti­ge ting, folk går mær­ke­ligt klædt, anven­der tryl­le­for­mu­la­rer i flæng, og lige­som på Hogwarts er der stær­ke kli­ke­dan­nel­ser, som deler slot­tets bebo­e­re op i for­skel­li­ge grup­pe­rin­ger. En aldren­de trold­mand, der har en neben­ge­sjæft som for­mand for Esb­jerg Havn, står i spid­sen for det hele. Bor­gen er i sand­hed et magisk sted. 

Sham­bal­la

Oveni for­de­lings­hat­ten er Chri­sti­ans­borg lov­gi­ven­de for­sam­ling for et land, der på man­ge måder både læser og lyder som Sham­bal­la, det myti­ske og sag­noms­pund­ne kon­ge­ri­ge, som angi­ve­ligt lig­ger et sted mel­lem Gobi-ørke­nen og Hima­lay­as bjer­ge. Iføl­ge bud­dhi­stisk over­tro er Sham­bal­la et sted, hvor alle ind­byg­ger­ne har nået det høje­ste sta­die inden for men­ne­ske­lig udvik­ling; de er ble­vet fuldt oply­ste og lever nu i fuld­kom­men fred og for­dra­ge­lig­hed med hin­an­den. Alt­så ikke langt fra ver­dens lyk­ke­lig­ste land, som Dan­mark jo angi­ve­ligt er. 

En mos­be­gro­et ruinby

Selv­føl­ge­lig er der også en bag­si­de af medalj­en, for er Sham­bal­la nu så skønt et sted, når det kom­mer til styk­ket? I com­pu­ter­spil­let Unchar­ted 2: Among Thie­ves er Sham­bal­la en uhyg­ge­lig, mos­be­gro­et ruin­by, som besty­res af en grup­pe vog­te­re, der er ble­vet dybt psy­ko­ti­ske af at drik­ke ung­dom­se­lik­sir fra Livets Træ. Den­ne læs­ning af Sham­bal­la – en mør­ke­re og mere uhyg­ge­lig tolk­ning – giver også mening i dansk sam­men­hæng, nem­lig når man tæn­ker på den smul­dren­de dan­ske vel­færds­stat og de poli­ti­ke­re, der står i spid­sen for det­te døds­bo – hvor der sene­st er fun­det skim­melsvamp på Rigs­ho­spi­ta­lets afde­ling for kræft­sy­ge børn. 

I ste­det for tryl­ledrik­ken fra Livets Træ, drik­ker vores vog­te­re mindst en gang om året af den 400 år gam­le Rosen­borg­vin, og det kan man jo også bli­ve svært psy­ko­tisk af. 

Nazi­ster og kommunister 

Mens vi er ved det, så for­søg­te både nazi­ster­ne og kom­mu­ni­ster­ne at fin­de Sham­bal­la. Hit­ler send­te eks­pe­di­tio­ner afsted til Tibet for at loka­li­se­re den­ne drøm­me­ver­den, som, nazi­ster­ne tro­e­de, var det ari­ske men­ne­skes vugge. 

Kom­mu­ni­sten Gleb Bokii, der var chef i det hem­me­li­ge rus­si­ske poli­ti, eks­pe­ri­men­te­re­de med bud­dhi­sti­ske spi­ri­tu­el­le tek­nik­ker for at se, om han kun­ne fre­mel­ske per­fek­te kom­mu­ni­sti­ske men­ne­sker, og plan­lag­de i for­læn­gel­se her­af en eks­pe­di­tion til Tibet for at kom­me i for­bin­del­se med Sham­bal­las ind­byg­ge­re. Men for­gæ­ves; det løb ud i sandet. 

Men hvad nu hvis Sham­bal­la hele tiden bare har været en knop­skyd­ning på Tys­kland, som går under det langt mere prosai­ske navn “Dan­mark”?

Kon­ge­hu­set er shamballister 

Uan­set hvad ved jeg, at jeg har fat i den lan­ge ende her, for om sit hånd­led bærer vores nye kon­ge nem­lig et arm­bånd fra det dan­ske smyk­ke­fir­ma Sham­bal­la. Det sam­me gør prins Vin­cent, og helt til­ba­ge i 2008 kom det frem, at vores nye dron­ning Mary også er sham­bal­list. Hun bærer nem­lig et arm­bånd til mere end 130.000 kro­ner, påsat en sær­lig lyse­rød dia­mant, og i 2017 var hun med til at åbne Sham­bal­las flags­hip sto­re i New York. 

Kon­ge­ri­get Shamballa

Når man går med et arm­bånd fra Sham­bal­la, sen­der man et tyde­ligt sig­nal til omver­de­nen om, at der er pænt gode odds for, at man er to tred­je­del psy­ko­pat og en tred­je­del nar­re­hat. Som for eksem­pel med jet­setsvind­le­ren Per Ulrich Kar­pf, der net­op bærer et arm­bånd fra Shamballa*. 

Men iføl­ge Sham­bal­las hjem­mesi­de sig­na­le­rer man sam­ti­dig, at man tror på drøm­men om – som der står skre­vet – “som et sandt oplyst men­ne­ske at afhængs­le sig selv fra kær­lig­hed, mad og end­da sel­ve livet”. 

Når man er nået frem til det­te niveau, er man kom­met til kon­ge­ri­get Sham­bal­la, hvor­til jeg anta­ger, at vores nye regent vil føre os alle sam­men hen. Han er gan­ske enkelt Kon­gen af Shamballa. 

Ekko i evigheden

Nå, men lad os tage hul på 2024s før­ste stuegang. 

Søn­dag den 14. janu­ar var jeg øjen­vid­ne til et både histo­risk og trans­cen­den­talt ritu­al, der – vur­de­rer jeg, og bær ven­ligst over med mig, hvis det føl­gen­de lyder en ken­de opkørt – vil give ekko i evig­he­den. I hvert fald kan man roligt sige, at der vil være et før og et efter den­ne skel­sæt­ten­de hæn­del­se, hvor jeg var så hel­dig at kom­me tæt­te­re på begi­ven­he­der­nes cen­trum end nogen anden journalist. 

Per­so­nen, som det hele dre­je­de sig om – en grås­prængt, hvid mand af mid­del­høj­de, der ved først øje­kast godt kun­ne min­de lidt om en mel­lem­le­der fra Elgi­gan­ten – opt­rå­d­te beun­drings­vær­digt roligt, og da cere­mo­ni­en var slut, frem­før­te han en en kort tale, hvor han tak­ke­de Gud og de fremmødte. 

Hvad jeg taler om her er natur­lig­vis Ras­mus Palu­dans vok­sendåb, der fandt sted i Eng­ha­ve Kir­ke i Køben­havn søn­dag formiddag. 

Fru Mal­ke Malkesen 

Sene­re sam­me dag var jeg et smut for­bi Bor­gen for at over­væ­re, at kron­prins Fre­de­rik blev udråbt som kon­ge af Det Dan­ske Kongerige. 

Og i man­dags var jeg så for­bi Fol­ke­tin­get for at ople­ve, hvor­le­des Fol­ke­tin­gets for­mand og stats­mi­ni­ste­ren smi­ske­de for Kon­ge­hu­set i en grad, så selv en nord­kore­a­ner vil­le have fået røde ører af det. På det tids­punkt hav­de Met­te Fre­de­rik­sen (S) mal­ket tronskif­tet så læn­ge og så hårdt, at hun med ret­te bør bli­ve kendt i det gan­ske rige og land under nav­net Fru Mal­ke Mal­ke­sen.

Kun­sten at klap­pe i kor 

Men alli­ge­vel – trods ihær­di­ge bestræ­bel­ser – slog Søren Gade og Met­te Fre­de­rik­sen ikke rekor­den i opportu­ni­stisk skam­løs­hed, som selv­føl­ge­lig besid­des af de Kon­ser­va­ti­ves for­mand, Søren Pape Poul­sen. Tid­li­ge­re på ugen, oppe i det kon­ser­va­ti­ve sekre­ta­ri­at på tred­je sal, hav­de Søren Pape Poul­sen anført et klap­pe­kor af par­ti­funk­tio­næ­rer, der klap­pe­de i hele 52 sekun­der for dron­ning Mar­gret­he. Hvis man gør sig den øvel­se lige at tæl­le til 52, opda­ger man, hvor van­vit­tigt det er at klap­pe i hele 52 sti­ve sekun­der i streg. 

På menu­en

Her­om dre­jer mit nyheds­brev num­mer 118 sig. Men før vi har run­det krist­nin­gen af Ras­mus Palu­dan og kom­mer til kon­ge­rø­gel­sen, skal vi til­ba­ge til star­ten af det nye år, hvor en dron­ning fri­vil­ligt styr­te­de sit eget værk i grus. 

Døde bor­ger­li­ge

Her tæn­ker jeg på en dron­ning, som var leder af et par­ti, der hav­de til for­mål at repræ­sen­te­re per­so­ner, der på den ene side hader mus­li­mer og på den anden side elsker pen­ge. Med andre ord hand­ler det om Per­nil­le Ver­mund og par­ti­et Nye Borgerlige. 

Tim­in­gen var per­fekt. Ondag den 10ende janu­ar, præ­cis et år efter at hun trå­d­te af som for­mand for par­ti­et Nye Bor­ger­li­ge – for så at ven­de til­ba­ge igen, efter at vild­bas­sen Lars Boje Mat­hie­sen hav­de skudt det hele i sænk – meld­te Per­nil­le Ver­mund ud, at det nu var ende­gyl­digt slut med Nye Bor­ger­li­ge. Sam­men med sin sekun­dant Kim Edberg vil­le hun træ­de ud af par­ti­et og der­med ned­læg­ge folketingsgruppen. 

Som for­kla­ring fik vi at vide, at de kæm­pe­de en sag, de ikke kun­ne vin­de, og det for­ven­te­de stem­me­spild vil­le ende med at ska­de den bor­ger­li­ge sag. Alle var eni­ge om, at det hele var meget nobelt og meget værdigt. 

Det tred­je medlem

Det tred­je med­lem af Nye Bor­ger­li­ges fol­ke­tings­grup­pe, Peter Sei­er Chri­sten­sen, var også med på at vri­de hal­sen om på det par­ti, han selv hav­de været med til at stif­te til­ba­ge i 2015. Det var Per­nil­le Ver­mund, der tog den svæ­re sam­ta­le med ham. Sei­er Chri­sten­sen er syg med stress og kræft, men er ikke ble­vet syge­meldt til Fol­ke­tin­get for at und­gå, at hans sup­ple­ant Hen­ri­et­te Erge­mann kom­mer ind i fol­ke­tings­grup­pen. Nu bli­ver han så sen­ge­lig­gen­de løs­gæn­ger, mens Per­nil­le Ver­mund var hur­tig til at sige, at hun godt kan se sig selv ovre i et andet parti. 

Onli­ne-møde på Teams 

Uan­set hvad var det i sand­hed en histo­risk begi­ven­hed, for det er aldrig sket før, at et poli­tisk par­ti, der sid­der i Fol­ke­tin­get, på den måde ned­læg­ger sig selv. 

Afte­nen for­in­den, hvor med­lem­mer­ne af Fol­ke­tin­get var sam­let til det årli­ge nytårs­taf­fel i Snap­stin­get, hav­de Ver­mund og Edberg fået styr på det for­mel­le. Mel­lem for­ret­ten og hoved­ret­ten – iføl­ge mine oplys­nin­ger var det rød­be­de og rim­met laks efter­fulgt af kyl­ling med sel­le­ri og hvid­vin­s­sau­ce til – var Ver­mund og Edberg gået ind i et sam­rå­dsvæ­rel­se og hav­de her holdt et onli­ne-møde på Teams med par­tiets hoved­be­sty­rel­se. Mødet vare­de i omeg­nen af tyve minut­ter, og da det var slut, var Nye Bor­ger­li­ge luk­ket og slukket. 

Den Fly­ven­de Sjællænder 

Eller så godt som, for det er jo svært at slå et par­ti helt ihjel, når det først er kom­met i Fol­ke­tin­get, og i dage­ne der fulg­te, skul­le det vise sig, at Nye Bor­ger­li­ge måske ender som en slags Den Fly­ven­de Sjæl­læn­der. Et par­la­men­ta­risk spø­gel­ses­skib, der sej­ler rundt ude i fol­ke­ha­vet, oppebå­ret af alle de dej­ligt man­ge pen­ge, der sta­dig til­går par­ti­et i offent­lig støt­te, og på bro­en beman­det af van­vit­ti­ge per­so­na­ger som byrå­ds­med­lem Mar­tin Hen­rik­sen og lokal­po­li­ti­ker Nis Otto Kristensen. 

Sidst­nævn­te er kendt fra et lyd­klip, som B.T. fik fat i, hvor han over tele­fo­nen tru­er med at tram­pe et tid­li­ge­re par­ti­med­lem så hårdt i ansig­tet, at “kæben sid­der helt omme i nak­ken på ham”. Det skal nok bli­ve fest­ligt at føl­ge med i. 

Ras­mus Jarlov 

Så snart jeg hør­te om Nye Bor­ger­li­ges sva­nesang, sat­te jeg kurs mod Slot­tet på Hol­men. Nu skal man jo ikke glæ­de sig over andres ulyk­ke, men det var rart at få noget dra­ma på dren­gen. Det ene­ste andet, jeg hav­de at gå op i den­ne dag, var, at de Kon­ser­va­ti­ves Ras­mus Jar­lov hav­de star­tet det nye år med at syge­mel­de sig i en hel måned, men hav­de mær­ke­ligt nok ikke for­talt offent­lig­he­den, hvad han fejl­er. Kig­ge­de man efter på det soci­a­le medie X, var Jar­lov mere aktiv end nogen­sin­de, og som en kil­de hos de Kon­ser­va­ti­ve sag­de til mig, så er “det i hvert fald ikke tom­mel­finge­ren, den er gal med”. 

Walk & Talk med Kim Edberg 

Men nu skub­be­de jeg Ras­mus Jar­lovs hel­bred til side og gik ned til Ride­ba­nen, hvor Nye Bor­ger­li­ges fol­ke­tings­grup­pe resi­de­re­de. Hel­digt nok mød­te jeg Kim Edberg, der spurg­te, om jeg vil­le med op til kio­sken og købe cigaretter. 

“Klart ja,” lød mit svar. 

“Skal du snart have den ind­mel­del­ses­blan­ket? Nu har jeg dril­let dig med det i snart to måne­der,” sag­de en ansat hos Libe­ral Alli­an­ce, der pas­se­re­de os på gangen. 

“Jeg kal­der dem Lands­for­e­nin­gen for Auti­ster,” sag­de Kim Edberg til mig og grinede. 

På vej­en op til Van­dre­hal­len spurg­te jeg Edberg om, hvor læn­ge det egent­lig hav­de været på tale at ned­læg­ge Nye Bor­ger­li­ges folketingsgruppe. 

“Siden i går klok­ken tolv,” sva­re­de Kim Edberg og for­kla­re­de, at han og Ver­mund i marts 2023 hav­de ind­gå­et en hånd­fæst­ning om at ori­en­te­re den anden først, hvis den ene vil­le ud af partiet. 

“En afta­le er en afta­le, og jeg er ikke uenig i hen­des ana­ly­se. Den er knivskarp. Poli­ti­ke­re er ikke kendt for den sto­re sel­vind­sigt, og ana­ly­sen går dybest set på, at det, vi risi­ke­rer at gøre, hvis vi dumstæ­digt bli­ver ved, er at stå i vej­en for det, vi selv kæm­per for. Så det er ret stor sel­vind­sigt, også for­di det er en par­ti­stif­ter, der gør det,” sag­de Kim Edberg på vores Walk & Talk. 

Nu var vi nået frem til kio­sken i stu­e­e­ta­gen. Kiosk­da­men, Sus­an­ne Klep­ter, var tyde­lig­vis berørt af nyhe­den om, at det var slut med Nye Bor­ger­li­ge på Borgen. 

“Da Nye Bor­ger­li­ge kom ind, var jeg nervøs for reto­rik­ken, og hvor­dan folk vil­le være, men Nye Bor­ger­li­ge var duk­sed­ren­ge­ne i, hvor­dan man opfø­rer sig, når man kom­mer ind i Fol­ke­tin­get,” sag­de Sus­an­ne Klep­ter og fortsatte: 

“De har altid være søde, rare og opmærk­som­me. Jeg har kun rosen­de ord at sige.” 

“Tak Sus­an­ne,” sva­re­de Kim Edberg. Vi gik ud på repo­sen ved trap­pen og fik ild i et par smøger. 

“Når der bli­ver tryk på, så bli­ver jeg meget prak­tisk. Jeg er grup­pe­for­mand, og jeg bru­ger tiden på at føre sam­ta­ler med de ansat­te, som nu skal afske­di­ges. For dem er det meget vær­re, end det er for mig. Jeg skal have fat i dem og mær­ke dem, og jeg skal have fat i de andre par­ti­er og for­tæl­le dem, hvor dyg­ti­ge de er,” sag­de Kim Edberg og fortsatte: 

“Der er meget prak­tik. Hvor­dan luk­ker man en grup­pe ned? Hvad med de com­pu­ter­skær­me, vi har købt for grup­pe­pen­ge og så vide­re. Det er dagen gået med. Og så er jour­na­li­ster begyndt at spør­ge: ‘Hvad skal du så selv?’ Men jeg ved det sim­pelt­hen ikke.” 

“Det er jo den solo­hi­sto­rie, jeg ger­ne vil have,” sag­de jeg til Kim Edberg. 

“Men jeg ved det sim­pelt­hen ikke. Jeg vil rig­tig ger­ne være her, men det kræ­ver, at jeg kan fin­de et par­ti, jeg kan se mig selv i, men også at par­ti­et ger­ne vil have mig med,” sva­re­de Kim Edberg. 

“Så er du fri­sat!” råb­te Bri­an Wei­chardt fra Ekstra Bla­det, der kom gåen­de forbi. 

“Stavns­bån­det er løs­net, Bri­an,” sva­re­de Kim Edberg. 

“Jeg for­står dig godt, men hold kæft, hvor går det stærkt,” lød det fra Bri­an Weichardt. 

22 ud af 23

Så skul­le Kim Edberg vide­re. Oppe i Van­dre­hal­len igen så jeg Per­nil­le Ver­mund, der blev inter­viewet til TV 2. Hun sag­de, at hun nu skul­le sun­de sig lidt, og så vil­le hun træf­fe “den rig­ti­ge beslut­ning” angå­en­de hvil­ket par­ti, hun skul­le over i. Hun under­stre­ge­de, at hun ikke alle­re­de hav­de lavet en afta­le med et andet par­ti, for som hun sag­de, sva­rer det jo til at fin­de “en ny mand, sam­ti­dig med at man bli­ver skilt”. 

Nede hos Nye Bor­ger­li­ges sekre­ta­ri­at lød mel­din­gen, at 22 ud af 23 lokal­for­mænd hav­de taget godt imod beslut­nin­gen om at ned­læg­ge par­ti­et. Kun en lokal­for­mand var rasen­de, men nog­le dage sene­re hør­te jeg, at det­te var et vrang­bil­le­de. Angi­ve­ligt ulmer rase­ri­et blandt par­tiets græs­rød­der, og kom­mer sik­kert op til over­fla­den når der skal være gene­ral­for­sam­ling hos Nye Borgerlige. 

“Hel­dig­vis er ver­den af lave” 

I sam­me ombæ­ring, ude på gan­gen på Ride­ba­nen, mød­te jeg det æld­ste akti­ve med­lem af Pres­se­lo­gen; seni­o­r­repor­ter Claus Djørup. 

“Vi skri­ver histo­rie,” sag­de Djørup til mig om Nye Bor­ger­li­ge. Og fort­sat­te så: 

“Hel­dig­vis er ver­den af lave, for så har vi noget at skri­ve om.” 

Jeg hav­de det, som om Djørup hav­de sagt den­ne sæt­ning til mig før – i hvert fald en følel­se af deja vu.

Et para­dig­meskift

Et andet sted på Ride­ba­nen hør­te jeg om, at SVM-rege­rin­gen den 30. janu­ar afhol­der et stormø­de i Fre­de­ri­cia Mes­se­cen­ter, som – anta­ger jeg – skal være kli­maks for deres læn­ge ven­te­de ældrere­form. Lan­ce­rin­gen blev skudt i gang med et inter­view i Ber­ling­s­ke, hvor stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen lover “et para­dig­meskift” i velfærden. 

Nede i inter­viewet er der lan­ge pas­sa­ger om, at rege­rin­gen vil luk­ke alle kom­mu­na­le til­syn med ple­je­hjem og i ste­det – og nu kom­mer det – erstat­te det med et “tværkom­mu­nalt til­syn”. Når valg­da­gen oprin­der, er der næp­pe man­ge dan­ske­re, som vil beløn­ne rege­rin­gen for at give dem et tværkom­mu­nalt til­syn, og vi skal ikke glem­me, at den sid­ste par­ti­le­der, der tal­te om et para­dig­meskift, var Kri­sti­an Thu­le­sen Dahl.

Og se bare, hvor­dan det gik med ham. 

Pape og Maggie 

Jeg smut­te­de op på tred­je sal og ud til Grøn Gang for at tale med Søren Pape. Jeg vil­le høre lidt om, hvor meget han elsker dron­nin­gen. Men Pape var ikke til ste­de, meld­te en assi­stent på hans kon­tor. Det var til gen­gæld Papes bomulds­hund Mag­gie, som både vove­de og vuffede. 

“Den ser ud til at være i stor­form,” bemær­ke­de jeg. 

“Mener du Mag­gie eller Pape?” spurg­te assistenten. 

Sor­rig og Glæde 

Søn­dag den 14. janu­ar kør­te jeg ud til Eng­ha­ve Kir­ke på Vester­bro i Køben­havn. Som læse­re af mit nyheds­brev vil vide, hav­de Ras­mus Palu­dan lovet mig, at jeg eks­klu­sivt – som den ene­ste jour­na­list – måt­te dæk­ke hans vok­sendåb. Begi­ven­he­den var klau­su­le­ret, så jeg måt­te ikke skri­ve om, hvem der ellers var med til Ras­mus Palu­dans dåb, og hvem præ­sten var. 

Som kor­te­ne faldt, kom jeg til at sid­de lige bag ved Ras­mus Palu­dan, der var klædt i bla­zer, skjor­te og slips. Her­til for­nuf­tigt sort fodtøj. Tre af de sal­mer, som blev afsun­get, hav­de han selv valgt, her­i­blandt Tho­mas Kingos “Sor­rig og Glæde”. 

Da cere­mo­ni­en var over­stå­et, sag­de Palu­dan, at orga­ni­sten hav­de gjort ham opmærk­som på, at net­op den­ne sal­me er dron­ning Mar­gret­hes ynd­lings­sal­me, og det var jo både fint og pas­sen­de, da det­te som bekendt var dron­ning Mar­gret­hes sid­ste dag som statsoverhoved. 

Men for at sprin­ge frem til kon­klu­sio­nen, så blev Ras­mus Palu­dan døbt, og bag­ef­ter sag­de præ­sten til­lyk­ke til os alle sam­men med “det nye med­lem af vores menighed”. 

“Du var også ual­min­de­ligt smuk, Rasmus.”

Lidt efter stod vi alle sam­men ude på fort­or­vet og kneb øjne­ne sam­men i det skar­pe solskin. For­an os stod Ras­mus Palu­dan iført en lang sort frak­ke med lil­la revers, og ved siden af ham stod en meget gam­mel mand og bak­se­de med en flet­tet kurv, der var fuld af dåbsgaver. 

“Jeg håber, jeg har sagt til alle, hvor utro­lig glad jeg var for, at I vil­le kom­me. Jeg vil udste­de en erin­drings­me­dal­je i anled­ning af min dåb til alle, der delt­og. Det er meget pas­sen­de i hvert fald. Kær­lig­he­den til mig ved at kom­me til min dåb er den smuk­ke­ste af alle hand­lin­ger,” lød det fra en glad Ras­mus Paludan. 

“Du var også ual­min­de­ligt smuk, Ras­mus,” sag­de en kvin­de­lig tilhører. 

“Jeg sang også ual­min­de­ligt godt, synes jeg,” bemær­ke­de Paludan. 

“Især den sid­ste,” sag­de kvinden. 

Den sid­ste sal­me var Grundtvigs “Nu fal­mer sko­ven”, og kvin­den hav­de ret på den måde, at Palu­dan vir­ke­lig hav­de givet den gas med stemmebåndet. 

“Har du nog­le spørgs­mål?” spurg­te Palu­dan mig. 

“Sæt nog­le ord på, hvor­dan det føles – alt­så før og efter,” sag­de jeg. 

“Jeg er meget glad for, at der kom så man­ge men­ne­sker med kun to dages var­sel. Det er meget impo­ne­ren­de, og det er jeg meget glad for,” sva­re­de Ras­mus Paludan. 

“Men det er jo dit net­værk, du taler om. Jeg tæn­ker på, om der er sket noget inde i dig?” spurg­te jeg så. 

“Jeg føl­te Guds kær­lig­hed inde i menig­he­den. Jeg blev bevæ­get over de smuk­ke sal­mer,” lød det fra Ras­mus Paludan. 

“Nu er du jo ble­vet døbt, og det er ikke for sjov… eller er det?” var mit næste spørgsmål. 

“Nej, det må du ikke sige. Jeg ople­ver, at nu er jeg i et fæl­les­skab med andre, og selv­om jeg har anset mig som kri­sten læn­ge, så er jeg mere offi­ci­elt ble­vet det nu. Jeg ser det, som at nu er jeg ble­vet en del af det hel­li­ge sam­fund,” for­kla­re­de Paludan. 

“Hvor­dan vil folk kun­ne mær­ke, at du er ble­vet døbt?” vil­le jeg vide. 

“Jeg kan jo bli­ve fad­der for deres børn. Det er en ny ting. Og så, når jeg for­hå­bent­ligt fin­der en hustru, så kan vi også gif­te os i kir­ken… og… øh… det er jo meget svært at sige sådan, hvor­dan folk vil kun­ne mær­ke, at jeg ble­vet døbt,” sag­de Ras­mus Paludan. 

“Jeg tæn­ker mere på dit vir­ke i offent­lig­he­den. Det er jo en trans­for­ma­tion at bli­ve døbt. Vil man kun­ne for­nem­me det?” spurg­te jeg. 

“Man kan sige, at min meget ensom­me, tapre kamp for ret­fær­dig­hed og gud­dom­me­lig­hed på en måde nu er ble­vet blåstemp­let af Gud, og det er jo utro­ligt smukt. Og min kær­lig­hed til det dan­ske folk er vist ikke ulig Jesus’ kær­lig­hed til discip­le­ne,” sag­de Ras­mus Palu­dan og fortsatte: 

“Og man må også for­stå, at Jesus var jo ekstremt hadet i sin sam­tid, og det er der nog­le, der også påstår, jeg er. Jesus var som jeg fyldt med kær­lig­hed til med­men­ne­sket, og alli­ge­vel var han så hadet, at han blev spræt­tet nøgen op på et kors til hån og spot. Ikke ulig hvad man­ge – mest jour­na­li­ster dog – prø­ver at gøre mod mig, og det er jo aldrig noget, jeg har efter­stræbt, men når man tæn­ker over det, må man sige, at paral­lel­ler­ne er slå­en­de,” sag­de Ras­mus Paludan. 

“Hvem er jour­na­li­ster­ne så? Er de romer­ne eller det jødi­ske præ­ste­skab?” vil­le jeg vide. 

“Jøde­r­ne. Romer­ne var lidt ufri­vil­li­ge i det her. Romer­ne er de meni­ge dan­ske­re, og jour­na­li­ster­ne er præ­ste­ska­bet. Men det inter­es­san­te er så, hvem er Judas i den­ne sam­men­hæng?” spurg­te Paludan. 

“Ja, hvem er det?” spurg­te jeg. 

“Så langt er jeg ikke nået. Men spæn­den­de er det da,” fastslog Ras­mus Paludan. 

Nog­le dage sene­re fik jeg en mail fra Ras­mus Palu­dan om, at han nu var ble­vet sig­tet for at have over­t­rå­dt straf­fe­lovens para­graf 264. Sagen hand­ler om, at Palu­dan på sit medie Fri­he­dens Stem­me har offent­lig­gjort orde­ne i de ti for­hold i ankla­ge­skrif­tet mod man­den, der står ankla­get for at have myr­det Emi­lie Meng samt for at bort­fø­re og vold­ta­ge en 13-årig pige. 

For­løs­nin­gens øjeblik

Dagen var kun lige begyndt. For­u­de ven­te­de for­løs­nin­gens øje­blik, tids­punk­tet, hvor den hårdt prø­ve­de kol­lek­ti­ve psy­ke skul­le afspæn­des efter at have været på bri­ste­punk­tet i ugevis. 

Lige siden dron­ning Mar­gret­he i sin nytårs­ta­le lod med­dele, at nu orke­de hun ikke mere at være regent, hav­de lan­det været på den anden ende. Soci­al­de­mo­kra­ter­ne var sprun­get ud som roy­a­li­ster og vil­le nu ger­ne mod­ta­ge kon­ge­li­ge ord­ner alli­ge­vel. Søren Pape Poul­sen hav­de bars­let med et for­slag om at put­te dron­nin­gens mono­gram på Sto­re­bælt­bro­ens pylo­ner, og i par­ti­ap­pa­ra­ter­ne på Bor­gen gik SoMe-med­ar­bej­der­ne æng­ste­li­ge rundt, for tænk nu, hvis man kom­me til at lave en opda­te­ring, hvor man skrev “hen­des kon­ge­li­ge højhed” i ste­det for “hen­des majestæt”. 

Inde på Kon­gens Nytorv i Køben­havn var der ble­vet rejst en hel lil­le medi­e­by, hvor TV 2 for­an­stal­te­de en fejring af dron­ning Mar­gret­he under tit­len “Den stør­ste tak”. Ve det men­ne­ske, som til­lod at spør­ge, om det ikke sna­re­re var dron­nin­gen, der bur­de tak­ke dan­sker­ne for i årti­er at have betalt hen­des foie gras og hen­des græ­ske ciga­ret­ter og her­til båret over med hen­des elen­di­ge ama­tør­kunst. Hold­nings­kor­ri­doren for afvi­gen­de syns­punk­ter om Kon­ge­hu­set hav­de aldrig været smallere. 

På TV 2 News sag­de kul­tur­mi­ni­ster Jakob Engel-Sch­midt, at søn­dags­ma­le­ren dron­ning Mar­gret­he var – citat – et “for­bil­le­de for andre kunst­ne­re”, samt at hen­des kunst har gjort “Dan­mark stør­re”. Han sag­de også, at det var modigt af dron­nin­gen at stil­le sig frem med sin kunst, og desvær­re var der ikke en jour­na­list, der udfor­dre­de den­ne absur­de påstand. 

Met­te Thie­sen

Da jeg nåe­de frem til Bor­gen, var slots­plad­sen alle­re­de fyldt godt op. Det var som at over­væ­re en urgam­mel, instink­t­dre­ven pro­ces, som når 1,5 mil­li­o­ner gnu­er plud­se­lig bry­der op og van­drer over Seren­ge­ti. Intet kun­ne stop­pe dis­se men­ne­sker i at nå frem til Slotsholmen. 

Jeg gik inden­for. Oppe på tred­je sal, på den Røde Gang, var der akti­vi­tet i et sam­rå­dsvæ­rel­se. Her var DR’s poli­ti­ske kor­re­spon­dent Chri­sti­ne Cord­s­en sam­let med ven­ner og fami­lie, og ved det andet vin­due stod Met­te Thie­sen fra Dansk Fol­ke­par­ti – også med fri­ends and family. Thie­sen var i gang med at åbne en fla­ske cava. 

“Der har aldrig været så man­ge MF’ere her­in­de som i dag,” sag­de hun til mig og grinede. 

En ældre kvin­de med gråt hår sag­de, at hun sådan håbe­de, at der ikke kom ter­ror. Et andet med­lem af for­sam­lin­gen sag­de, at det skul­le hun ikke fryg­te, for det hav­de dansk poli­ti styr på. Det sag­de den ældre kvin­de, at hun ikke rig­tigt tro­e­de, de havde. 

Ras­mus Jarlov 

Jeg gik ud på gan­gen. Plud­se­lig kom den syge­meld­te Ras­mus Jar­lov tril­len­de for­bi med en bar­ne­vogn. Han så ud til at være i topform. 

“Hej Ras­mus, hvad fejl­er du egent­lig?” spurg­te jeg. 

“Det har jeg ikke lyst til at tale om,” sva­re­de Ras­mus Jarlov. 

Så kom jeg for­bi døren til Libe­ral Alli­an­ces grup­pe­væ­rel­se. Jeg åbne­de den og fik øjen­kon­takt med Ole Birk Ole­sen, der sad nederst i loka­let sam­men med sin ægtefælle. 

“Her er luk­ket for pres­sen,” sag­de han. 

“Nå okay, jeg leder bare efter et sted med en god udsigt til slots­plad­sen,” sag­de jeg. 

“Her er luk­ket for pres­sen,” gen­tog Ole Birk Olesen. 

Så gik jeg ned på plad­sen. Aldrig hav­de jeg set så man­ge men­ne­sker på én gang. Hav­de de givet sig til at hop­pe, var Slots­hol­men sun­ket i havet. Fast­food­kæ­den Bur­ger King hav­de delt kon­ge­kro­ner af pap ud, som sad på man­ge af de frem­mød­tes hove­d­er. Stem­nin­gen var intens. Vi nær­me­de os klok­ken 15. 

Inde på Bor­gen, oppe i Stats­rå­ds­sa­len, var det hele alle­re­de ble­vet klap­pet af. Fre­de­rik var nu ble­vet til Kong Fre­de­rik X, og sene­re vil­le de til­ste­de­væ­ren­de poli­ti­ke­re give rør­strøm­s­ke inter­views om alt det, de hav­de følt og san­set. Fle­re hav­de sågar grædt undervejs. 

“Der blev vådt under kon­taktl­in­ser­ne,” sag­de kul­tur­mi­ni­ster Jakob Engel-Sch­midt til Ekstra Bla­det.

Så kom Met­te Fre­de­rik­sen og kong Fre­de­rik ud på bal­ko­nen. Opga­ve­for­mu­le­rin­gen var sådan set klar nok. Stats­mi­ni­ste­ren skul­le tre gan­ge sige: ”Hen­des Majestæt dron­ning Mar­gret­he 2. er abdi­ce­ret, læn­ge leve Hans Majestæt kong Fre­de­rik 10.,” og så ellers over­la­de ordet til den nye konge. 

I ste­det holdt Met­te Fre­de­rik­sen en tale, der var læn­ge­re end den, kong Fre­de­rik X kom med, før hun sag­de de for­lø­sen­de ord. Selv­føl­ge­lig kun­ne hun ikke stå for fristelsen. 

En ny tidsregning

Næste dag fulg­te efter­spil­let. Kon­ge­fa­mi­li­en skul­le gæste Fol­ke­tin­get, og hele huset hand­le­de kun om det. Som jour­na­list kun­ne man enten væl­ge mel­lem at stå på trap­pen ved hove­d­ind­gan­gen, i en ind­heg­ning i Van­dre­hal­len eller oppe i Pres­se­lo­gen. Jeg valg­te det sid­ste. Der var næsten ingen plad­ser til­ba­ge, da jeg nåe­de frem, og efter mig fulg­te den myste­ri­ø­se, alle­steds­væ­ren­de ama­tør­fo­to­graf Has­se Fer­rold, der som bekendt evner at kom­me ind overalt. Han fik også mast sig ind i mæng­den af pressefolk. 

Alle MF’erne var i deres sti­ve­ste puds og myl­dre­de rundt og tog sel­fies og bil­le­der af sig selv og hin­an­den. Oppe på bal­ko­nen ved siden af Kon­ge­hu­sets loge sad den afblom­stre­de EU-kom­mis­sær Mar­gret­he Ves­ta­ger og ved siden af hen­de en grup­pe med­lem­mer af Euro­pa-Par­la­men­tet, der­i­blandt Anders Visti­sen (DF) og Mor­ten Løk­ke­gaard (V). Ovre på høj­re side af Kon­ge­hu­sets loge spot­te­de jeg tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Poul Nyrup Ras­mus­sen (S) og tid­li­ge­re for­mand for Fol­ke­tin­get Chri­sti­an Mej­da­hl (V).

Klok­ken 9.58 gjor­de de kon­ge­li­ge deres entre. For­man­den Søren Gade nåe­de lige akku­rat at pud­se næse, før hele tin­get rej­ste sig op. 

“Det dan­ske rige fik offi­ci­elt i går et nyt statsover­ho­ved,” sag­de Søren Gade og kaste­de sig så ud i en lang tale om, hvil­ket for­mi­da­belt men­ne­ske dron­ning Mar­gret­he er. 

Den fik også godt med sovs og kar­to­f­ler med hen­syn til kon­gens fortræf­fe­lig­he­der, og talen kul­mi­ne­re­de, da Søren Gade sag­de – og det­te er alt­så sket i vir­ke­lig­he­den – at med tronskif­tet har vi fået “en ny tidsregning”. 

“Nu skal vi væn­ne os til en ny tids­reg­ning,” var, hvad Søren Gade sag­de helt præ­cist. Med andre ord var det år nul, dag et, at det­te optrin fandt sted. 

Søren Gade tak­ke­de “fra de dybe­ste lag” af sit hjer­te, og så gik tale­sta­ven vide­re til Met­te Fre­de­rik­sen. Hun lag­de for med at sige, at dron­ning Mar­gret­he har “vist os, at for­tid og nutid er to sider af sam­me sag”, hvil­ket jo er en svim­len­de vild sæt­ning, for hvad bety­der det? 

Men det var kun de ind­le­den­de knæbøj­nin­ger, for lidt efter sag­de Met­te Fre­de­rik­sen, at det efter hen­des mening er “hævet over enhver tvivl, at dron­ning Mar­gret­he er en af de stør­ste regen­ter i Danmarkshistorien”. 

Kig­ge­de man op, over på kong Fre­de­rik, der sad og var øjen­vid­ne til den­ne pane­gy­ri­ske til­jubling af Kon­ge­hu­set, kun­ne man ikke lade være med at tæn­ke på, at hvis man tager man­dens tra­ck record i betragt­ning, taler meget for, at han før eller siden kom­mer til at spo­le­re det hele. For alle ved jo, at den­ne mand – som iføl­ge Met­te Fre­de­rik­sen både er “even­tyr­lig og almin­de­lig” – for gan­ske kort tid siden blev foto­gra­fe­ret på et for­tov i Madrid, hvor han fut­te­de rundt med en trist lil­le rul­le­kuf­fert, efter han hav­de over­nat­tet hos en mexi­cansk sexbombe. 

Jeg tror ikke, det var det­te faux pas, Met­te Fre­de­rik­sen hin­te­de til, da hun sag­de, at vores nye kon­ge er et men­ne­ske med “et gan­ske sær­ligt nærvær”. 

Nama­ste

Hel­dig­vis blev det hver­dag igen, og her­om hand­ler mit næste nyheds­brev. En helt almin­de­lig stu­e­gang fra par­la­men­tet i Sham­bal­la. Jeg ven­der til­ba­ge om en uges tid med nyt fra Fol­ke­tin­get og tak, for­di du læste eller lyt­te­de med. Og godt nytår, hvis det ikke er for sent at sige det? 

Med ven­lig hilsen 

Mads Brüg­ger, che­fre­dak­tør, Frihedsbrevet 

*Efter udgi­vel­sen har Sham­bal­la Jewels gjort Fri­heds­bre­vet opmærk­som på, at Per Ulrich Kar­pf bærer en kopi af et Shamballa-armbånd.

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her