Fri Mads #119: Interessezonen


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Lad os begyn­de det­te nyheds­brev med det sjove­ste, jeg har med i posen. Som er, at så vidt jeg er ori­en­te­ret, er der en mor­som sjæl i Fol­ke­tin­gets admi­ni­stra­tion, der har beslut­tet, at løs­gæn­ge­ren Mike Fon­seca – der sta­dig er syge­meldt – er ble­vet til­delt et kon­tor ude på Ride­ba­nen ved siden af pri­va­ti­sten Jon Step­hen­sen. At net­op dis­se to mant­hers (alt­så det køns­li­ge mod­styk­ke til cou­gars) skal bo ved siden af hin­an­den, er nok et eksem­pel på, at vir­ke­lig­he­den har en udpræ­get sans for humor. 

Bede­mand for Nye Borerlige

Mens vi er på Ride­ba­nen, så er Nye Bor­ger­li­ges fol­ke­tings­grup­pe ved at bli­ve luk­ket ned. Bede­man­den for det hele er Kim Edberg, mens den tid­li­ge­re par­ti­le­der Per­nil­le Ver­mund nu slår sine fol­der ovre hos Libe­ral Alli­an­ce, der i mel­lem­ti­den er gået hen og ble­vet Dan­marks næst­stør­ste parti. 

Kim Edberg er ved at opbyg­ge en erfa­rings­bank, som er ret ene­stå­en­de, og om ikke andet kan han snart for­fat­te hånd­bo­gen Sådan luk­ker du en fol­ke­tings­grup­pe ned. Det er jo før­ste gang, at en fol­ke­tings­grup­pe går i opløs­ning på den­ne måde, og hver dag lærer Kim Edberg noget nyt. 

For eksem­pel har Edberg erfa­ret, at Fol­ke­tin­get for­ven­ter, at alle kvit­te­rin­ger for varer, der er ble­vet ind­købt for Nye Bor­ger­li­ges grup­pe­støt­te­mid­ler, skal prin­tes ud og tapes fast på de pågæl­den­de varer. Det kan man hur­tigt få tiden til at gå med. 

På Kim Edbergs whi­te­bo­ard står der skrevet: 

For­ma­lia.

Regn­skab.

Frem­tid.

Hvad frem­ti­den angår, er der sta­dig ikke nyt at mel­de. Kim Edberg siger, at han både kan se sig selv hos Libe­ral Alli­an­ce, Ven­stre og hos Dan­marks­de­mo­kra­ter­ne, men det er ikke ble­vet til mere end ved tanken. 

Lars Eld­rup er tilbage 

I peri­fe­ri­en omkring Kim Edberg sker der imid­ler­tid ret vil­de ting. Iføl­ge mine oplys­nin­ger er medstif­te­ren af Nye Bor­ger­li­ge, Peter Sei­er Chri­sten­sen, begyndt at røre på sig. Han er sta­dig med­lem af Fol­ke­tin­get – nu som løs­gæn­ger – men er hjem­me­gå­en­de på grund af stress og kræft. 

Hvad jeg hører fra mine kil­der er, at Peter Sei­er Chri­sten­sen nu har hyret den tid­li­ge­re sekre­ta­ri­ats­chef for Nye Bor­ger­li­ge, Lars Eld­rup, som sin poli­ti­ske råd­gi­ver. En af mine kil­der har end­da set Lars Eld­rup ude på Ride­ba­nen med et gult bånd om hal­sen. En inter­es­sant manøv­re fra Peter Sei­er Chri­sten­sens side må man sige, for man hyrer jo kun en poli­tisk råd­gi­ver, hvis man ser en frem­tid for sig selv i dansk poli­tik. Selv ønsker Lars Eld­rup ikke at kom­men­te­re på dis­se oplysninger. 

Mar­tin & Lars 

På ryg­tebør­sen hører jeg sam­ti­dig, at løs­gæn­ge­ren Lars Boje Mat­hie­sen har blik­ket stift ret­tet mod Nye Bor­ger­li­ge, hvor han for en kort peri­o­de var par­ti­for­mand, ind­til han blev strit­tet ud. Efter sigen­de ven­ter Boje på, at han offi­ci­elt bli­ver budt inden­for igen af par­tiets hoved­be­sty­rel­se, og fle­re kil­der har for­talt mig, at han og byrå­ds­med­lem Mar­tin Hen­rik­sen – der tjen­te sine spo­rer som med­lem af Fol­ke­tin­get for Dansk Fol­ke­par­ti – lig­ger i drøf­tel­ser med hin­an­den om at dele par­ti­et imel­lem sig. Et andet sted i kulis­sen spø­ger den tid­li­ge­re næst­for­mand Hen­ri­et­te Erge­mann, som angi­ve­ligt også ger­ne vil til fadet igen. 

Offi­ci­elt og til citat vil Lars Boje Mat­hie­sen ikke sige noget om oven­stå­en­de. Det ene­ste. han skri­ver til mig pr SMS. er som følger: 

“Jeg taler med man­ge men­ne­sker. Jeg kun­ne aldrig drøm­me om at for­tæl­le Jer jour­na­li­ster, hvem jeg taler med.” 

Skri­ver alt­så Lars Boje Mathiesen. 

Nå, men så lad os dre­je uret til­ba­ge til tirs­dag den 16. janu­ar, hvor jeg var ude på nok en stu­e­gang i Fol­ke­tin­gets kor­ri­do­rer, som jo er min fore­truk­ne interessezone. 

Stu­e­gang

Klok­ken var tæt på et om efter­mid­da­gen, da jeg fandt mig selv på trap­pen, der fører op til Bor­gen. Imod mig kom Dansk Fol­ke­par­tis for­mand Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt gåen­de, iført en sort diplo­mat­frak­ke og en sort fedora. I hån­den bar Mes­ser­s­ch­midt en flet­tet kurv, som rum­me­de rester­ne af den for­plej­ning, han brag­te med sig, da han og sam­le­ver­sken Dot hav­de været for­bi Slots­hol­men for at føl­ge tronskif­tet inde fra Folketinget. 

Mes­ser­s­ch­midt sag­de, at han nu var på vej til Chi­ca­go sam­men med Dot. På for­hånd hav­de han udset sig “nog­le gode ste­ak hou­ses og et par gode jazz­ste­der,” så alt teg­ne­de til en helt igen­nem her­lig rej­se til det ame­ri­kan­ske Midtvesten. 

Så gik jeg inden­for. På vej op ad trap­pen til Van­dre­hal­len mød­te jeg Ulla Øster­gaard, kom­mu­ni­ka­tions­che­fen for Mode­ra­ter­ne. På det soci­a­le medie X hav­de hun åben­bart bemær­ket min kri­tik af rege­rin­gens stort anlag­te ældrere­form, som stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen (S) jo kal­der for et para­dig­meskift.

“Para­dig­meskift! Det er da et godt ord,” sag­de Øster­gaard til mig. 

“Den sid­ste par­ti­le­der, der tal­te om et para­dig­meskift, var Kri­sti­an Thu­le­sen Dahl, og se bare, hvor­dan det gik med ham… “ sva­re­de jeg straks til­ba­ge. Øster­gaard så ud, som om jeg hav­de sagt til hen­de, at det net­op var kom­met frem, at Lars Løk­ke Ras­mus­sen skal gif­tes med Kat­he­ri­ne Diez. 

Par­ti­le­der­de­bat

Oppe i pres­se­lo­gen sad der et bredt udsnit af de poli­ti­ske jour­na­li­ster. Jeg tog plads ved siden af Bør­sens Jes­per Hvass. Bag mig sad DR’s poli­ti­ske kor­re­spon­dent Chri­sti­ne Cord­s­en. Ude i salen, oppe på taler­sto­len, stod stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen (S) og beret­te­de om ældrere­for­men. Hun var den før­ste taler i det, som var årets før­ste par­ti­le­der­de­bat. Oppe på lystav­len stod der, at det­te var møde num­mer 44. 

Da Met­te Fre­de­rik­sen var fær­dig med at slå tonen an, gik ordet vide­re til SF’s leder Pia Olsen Dyhr, der helt refleks­mæs­sigt spurg­te, om stats­mi­ni­ste­ren vil­le have skat­te­let­tel­ser eller vel­færd. Året var sta­dig ungt, men ved vejs ende vil det­te spørgs­mål nok stå til­ba­ge som et af de mest dov­ne spørgsmål. 

Natur­lig­vis kun­ne Met­te Fre­de­rik­sen sva­re Pia Olsen Dyhr i søv­ne. Hun sag­de, at: 

“Det stør­ste løft inden for psy­ki­a­tri­en, der nogen­sin­de er ble­vet faci­li­te­ret, er ble­vet faci­li­te­ret inden for den­ne regering.” 

Vok­senskæl­dud

Så kom Dan­marks­de­mo­kra­ter­nes anfø­rer Inger Støj­berg på banen. Hun vil­le ikke tale om ældreple­je. Hun vil­le høre, om det vir­ke­lig kun­ne have sin rig­tig­hed, at under­sø­gel­sen af FE-skan­da­len er timet og til­ret­telagt på en måde, som gør, at selv hvis gransk­nin­gen leder frem til at en eller fle­re mini­stre har gjort uret, så vil tids­fri­sten for at stil­le dem til ansvar til den tid være udløbet. 

I ste­det for at sva­re på spørgs­må­let spurg­te Met­te Fre­de­rik­sen om, hvor­for Inger Støj­berg er “ligeg­lad med vores ældre”. Bemærk her ordet “vores”, som også går igen, når Met­te Fre­de­rik­sen taler om “vores unge”. 

“Jeg håber ikke, spørgs­må­let er udtryk for, at Dan­marks­de­mo­kra­ter­ne ikke er opta­get af den­ne dags­or­den,” sag­de Met­te Fre­de­rik­sen endvidere. 

I sin ripo­ste sag­de Inger Støj­berg så, at det var “tar­ve­ligt”, at stats­mi­ni­ste­ren ikke sva­re­de på spørgs­må­let og i ste­det diske­de op med “lidt voksenskældud”. 

“Der er ingen grund til at bli­ve sur over, at jeg som S‑formand er opta­get af ældrepo­li­tik,” sva­re­de Met­te Fre­de­rik­sen, som nok en engang min­de­de om, at der er “fuld­stæn­dig til­lid til vores efterretningstjenester”. 

Alex Vanop­slagh, der står i spid­sen for Libe­ral Alli­an­ce, fort­sat­te, hvor Inger Støj­berg hav­de slup­pet. Han sag­de, at det sen­der et pro­ble­ma­tisk sig­nal til befolk­nin­gen, at selv hvis det viser sig, at stats­mi­ni­ste­ren skal stil­les til ansvar for FE-skan­da­len, så vil der være gået så lang tid, at hun ikke kan stil­les til ansvar alligevel. 

Så greb Met­te Fre­de­rik­sen til et af sine mest anvend­te tri­cks og sag­de, at det er justits­mi­ni­ste­ren, der er “res­sort­mæs­sig ansvarlig”. 

“Så tag dis­kus­sio­nen med justits­mi­ni­ste­ren,” sag­de hun og fortsatte: 

“Man kan fuld­stæn­dig sto­le på myn­dig­he­der­ne i Dan­mark. Jeg har meget stor til­lid til både FE og PET.” 

Hel­heds­ple­je

Så duk­ke­de Søren Pape Poul­sen op, for­man­den for de Konservative. 

“Jeg vil ger­ne tale ældre,” sag­de Pape og spurg­te, om udtryk­ket hel­heds­ple­je bety­der, at pri­va­te leve­ran­dø­rer nu bli­ver luk­ket ind i ældresektoren. 

“Det hand­ler om at få den enkel­te ældre i cen­trum,” sva­re­de Met­te Fre­de­rik­sen, hvil­ket jo egent­lig er en tan­ke­væk­ken­de for­mu­le­ring, for det­te svar siger jo indi­rek­te, at den enkel­te ældre ikke har været i cen­trum. Hvad der så har været i cen­trum, kan man kun gis­ne om. 

700 mil­li­o­ner kroner 

Næste leven­de bil­le­de var den poli­ti­ske ord­fø­rer for Enheds­li­sten, Pel­le Drag­sted. Han gik til bid­det og spurg­te ind til, at rege­rin­gen i tiden omkring tronskif­tet – hvor alles opmærk­som­hed var ret­tet mod kon­ge­fa­mi­li­en – hav­de opsagt et poli­tisk for­lig, der betød, at der ellers hav­de været 700 mil­li­o­ner kro­ner ekstra på vej til kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re og fol­ke­pen­sio­ni­ster som føl­ge af, at rege­rin­gen sid­ste år afskaf­fe­de sto­re bede­dag. Lidt mere tek­nisk sagt var det et for­lig, der siger, at over­før­sels­ind­kom­ster­ne føl­ger løn­ud­vik­lin­gen med to års forsinkelse. 

Så midt i udrul­nin­gen af ældrere­for­men har rege­rin­gen alt­så taget 700 mil­li­o­ner kro­ner fra de gam­le, mens de sad og hep­pe­de på dron­ning Mary og kong Frederik. 

Jeg nåe­de ikke at få note­ret, hvad Met­te Fre­de­rik­sen sva­re­de, men det var helt sik­kert ikke et svar på det, Pel­le Drag­sted spurg­te om. På det tids­punkt var jeg mest opta­get af, at jeg hav­de fået øje på løs­gæn­ge­ren Jon Step­hen­sen, der sad og sur­mu­le­de nede i bun­den af salen, iført en sort slipover. 

Tro­lex

Klok­ken 13.22 var det slut med Met­te Fre­de­rik­sen i den var­me taler­stol. Nu invi­te­re­de Søren Gade Ven­stres for­mand, for­svars­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen, op på podi­et. Imens sat­te Met­te Fre­de­rik­sen sig hen ved siden af Pia Olsen Dyhr og gav sig til at mær­ke på hen­des swe­a­ter. Oppe fra taler­sto­len sag­de Trolex: 

“Ven­stre er i rege­rin­gen for at gøre en for­skel og for at være med til at lave nog­le struk­tu­rel­le refor­mer, der kan brin­ge Dan­mark et bed­re sted hen.” 

Mens jeg skrev dis­se ord ind på min bær­ba­re com­pu­ter, vis­ne­de mine fingre. 

Da Tro­lex var fær­dig med sin tale, spurg­te Søren Pape Poul­sen om, hvor­dan går det egent­lig går i rege­rin­gens grøn­ne udvalg – som jo, så vidt vides, har afløst Lars Løk­ke Ras­mus­sens efter­hån­den legen­da­ri­ske tem­poræ­re udvalg for havvind i Udenrigsministeriet. 

“Jeg synes, det går godt i rege­rin­gen gene­relt,” sva­re­de Tro­els Lund Poulsen. 

Når jeg bli­ver gammel 

Ved fjor­ten­ti­den kom uden­rigs­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (M) i krydsil­den. Han lag­de for med at tale om, at ældrere­for­men bli­ver “en lil­le revo­lu­tion i fri­sæt­tel­sen af den offent­li­ge sektor”. 

Sene­re sag­de Løk­ke, at når han bli­ver gam­mel, vil han ger­ne selv på ple­je­hjem. Han til­fø­je­de, at når den tid kom­mer, er han ikke sik­ker på, at han vil i bad hver dag, og des­u­den vil han selv bestem­me, hvor­når han skal barberes. 

Dis­se bemærk­nin­ger frem­kald­te nog­le bil­le­der, som jeg helst hav­de været fri for. 

Grup­pe­ar­bej­de

Men der­med var dagen ikke slut, den var fak­tisk kun lige begyndt. For om afte­nen drog alle med­lem­mer­ne fra de tre rege­rings­par­ti­er op til en lil­le get toget­her på Marienborg. 

Først fik de for­ret med fisk – mine kil­der siger enten rim­met laks eller hvid fisk – og så en hoved­ret med kyl­ling. Ikke vold­somt meget, og sene­re på afte­nen var der mindst en Ven­stre­mand, der tøf­fe­de rundt og føl­te sig gammelsulten. 

Des­sert var der ikke noget af, og det var nok, for­di afte­nens pro­gram hav­de taget sig sær­ligt uhel­digt ud, hvis det var kom­met frem, at SVM’erne hav­de sid­det og guf­fet kage, mens de hav­de talt om, hvor­dan de kun­ne hjæl­pe de aller­mest for­stak­le­de danskere. 

For det var nem­lig det, de skul­le, dis­se bra­ve SVM’ere. Del­ta­ger­ne blev delt op i ti bor­de med syv-otte per­so­ner ved hvert bord, hvor ord­fø­re­re fra de for­skel­li­ge par­ti­er led­te grup­per­ne. Og så sad de og tal­te om, ja, brai­ne­de på, hvad man kan gøre for at hjæl­pe de cir­ka 9.000 dan­ske­re, som vir­ke­lig er på span­den. De hjem­lø­se, de psy­kisk syge, pose­mæn­de­ne, sut­ter­ne. De fortabte. 

Man ser det for sig: Lan­dets lov­gi­ve­re, med­lem­mer­ne af de rege­rings­bæ­ren­de par­ti­er, sam­let på Mari­en­borg i deres fine tøj, hvor de sid­der og drik­ker vin og øl – der var også en alko­hol­fri Nor­dic på menu­en, hvis man hav­de hvid janu­ar – og taler med hin­an­den om, hvad vi skal gøre med de dan­ske­re, som er aller­mest gud­sjam­mer­ligt på røven. 

Sidst på afte­nen hav­de Tro­els Lund Poul­sen, Met­te Fre­de­rik­sen og Lars Løk­ke Ras­mus­sen sam­let op på grup­pe­ar­bej­det og bun­det sløj­fe på sean­cen. Løk­ke hav­de været helt rør­strøm­sk og hav­de talt om, at hvis bare bor­ger­ne i det­te land dog vid­ste, hvor meget rege­rin­gen arbej­de­de for den­ne lil­le grup­pe aller­mest soci­alt udsat­te dan­ske­re, så vil­le meget være vundet. 

En kil­de har for­talt mig, at Løk­ke hav­de rost del­ta­ger­nes ind­sats så meget, at det næsten måt­te have været iro­nisk ment, mens en anden kil­de bemær­ke­de, at Løk­ke hav­de grædt, så rørt hav­de han været over, hvor meget godt rege­rin­gen vil­le gøre for man­den på risten. 

Ope­ra­en “Nor­dic Waste”

Mens jeg sid­der og skri­ver dis­se linjer, kom­mer ånden fra Mari­en­borg strøm­men­de ind over mig. Jeg ser for mig en stort anlagt ope­ra med en helt bestemt sceno­gra­fi, nem­lig jord­bun­ker­ne hos Nor­dic Waste i Ølst. Lag på lag af hvid mikro­fil­ler fra Aal­borg Port­land, tons­vis af sand med halv­råd­ne mink og net­op leve­ret foru­re­net jord oppe fra Nor­ge. Alt det­te ses i baggrunden. 

I for­grun­den ses ti bor­de fra Mari­en­borgs gil­desal, hvor­om­kring ope­ra­san­ger­ne sid­der, klædt ud som poli­ti­ke­re fra Soci­al­de­mo­kra­ti­et, Ven­stre og Mode­ra­ter­ne. Og så syn­ger de ellers af deres lun­gers ful­de kraft om, hvor­dan de vil hjæl­pe de mest fat­ti­ge, mest smadre­de og mest ulyk­ke­li­ge danskere. 

For­di det er fik­tion, kan vi godt til­la­de os at syre lidt ud her, så jeg tæn­ker, at Mode­ra­ter­nes Nan­na Got­fred­sen under­vejs træk­ker en chil­lum frem og ryger Ven­stres Pre­ben Bang Hen­rik­sen knok­leskæv. Og i ste­det for bare at græ­de, tud­brø­ler Lars Løk­ke Ras­mus­sen, mens han gen­nem­fø­rer sin arie. 

Mod styk­kets slut­ning bli­ver en ope­ra­san­ger, der lig­ner mil­li­ar­dæ­ren Tor­ben Øster­gaard Niel­sen, hen­ret­tet og lagt på hjul og stej­le oppe på jord­b­jer­get. Det sid­ste, vi hører, er sund­heds­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de, der syn­ger, om der er nogen, der vil med hen­de på Toga Vinstue. 

Hele den­ne ope­ra skal selv­føl­ge­lig hed­de Nor­dic Waste. Den titel giver jo lige­som sig selv på forhånd. 

God wee­kend

Nå, nu løb den helt af med mig, og vi skal ned på jor­den igen. Jeg har hel­ler ikke så meget mere at mel­de i den­ne ombæ­ring. I øvrigt har den­ne uge været en sløj uge som stu­e­gæn­ger, for de fle­ste poli­ti­ke­re er på udvalgs­rej­ser, så jeg tæn­ker, det må være i næste uge, at høsten skal hen­tes hjem til gården. 

Under alle omstæn­dig­he­der ven­der jeg snart til­ba­ge med en ny stu­e­gang fra Fol­ke­tin­get. Til den­ne ombæ­ring har Malt­he Emil Kibs­gaard teg­net Met­te, Tro­lex og Lars, de tre lede­re af SVM-rege­rin­gen, sid­den­de i en Harald Nyborg-pavil­li­on, mens den fat­ti­ge, dan­ske almue kig­ger på, iført deres bel­or­te­de klap­hat­te. Jeg står som Mar­vels kos­mi­ske voy­eur The Wat­cher, og vif­ter ser­vilt for rege­rin­gen. For sådan er jeg; jeg hjæl­per nem­lig til, hvor jeg kan. 

Tak, for­di du læste eller lyt­te­de med og tak, for­di du er med­lem af Frihedsbrevet. 

Med ven­lig hilsen 

Mads Brüg­ger, che­fre­dak­tør, Frihedsbrevet

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her