Fri Mads #120: Solastalgia


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Wikipe­dia for­tæl­ler os, at ordet solastal­gia er dan­net af ​​det lat­in­ske ord sōlāci­um og det græ­ske algia, der til­sam­men beskri­ver en form for “følel­ses­mæs­sig eller eksi­sten­ti­el nød for­år­sa­get af miljøændringer”. 

Solastal­gi – som begre­bet hed­der på dansk – sva­rer alt­så til “den leve­de ople­vel­se af nega­tivt opfat­te­de miljøændringer”. 

Parkér lige den oplys­ning, for det ven­der vi til­ba­ge til senere. 

Para­dig­meskif­tet

I begyn­del­sen af året 2024 kom det så ende­lig; den sag­noms­pund­ne syste­momvæl­ten­de omkal­fa­tring af ældreplej­en, som patri­ar­ker og pro­fe­ter hav­de drømt om i årti­er. Hvad jeg taler om er selv­føl­ge­lig det, som stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen (S) kal­der for para­dig­meskif­tet.

Ingen tro­e­de det muligt, men nu ske­te det vir­ke­lig, og for­an­drin­ger­ne var enor­me. Fra den ene dag til den næste blev det for eksem­pel til­ladt på lan­dets ple­je­hjem at lade bebo­er­ne eks­pe­ri­men­te­re med narko­ti­ka og psykofarmaka. 

For hvor­for skul­le man ikke have lov til at ryge opi­um og trip­pe på syre, når man alli­ge­vel har udspil­let sin rol­le på arbejds­mar­ke­det og gen­nem man­ge år har bidra­get til fællesskabet? 

Det sto­re ædegilde 

Så ældreplej­en blev sat fri. Fra nu af skul­le det være sjovt at være gammel. 

Sam­ti­dig, inspi­re­ret af spil­le­fil­men Det Sto­re Æde­gil­de (1973), hvor fire ældre leve­mænd beslut­ter sig for at drik­ke og æde sig ihjel, blev der i sam­råd med mester­kok­ken Røde Claus opret­tet et ple­je­hjem i Frank­rig, hvor­til seni­o­r­bo­ge­re – efter at have under­skre­vet en for­plig­ten­de kon­trakt – kun­ne dra­ge til for her at begå assi­ste­ret selv­mord med den fine­ste gastro­no­mi og den bed­ste spi­ri­tuosa. Den ene­ste betin­gel­se var, at man skul­le have ja-hat­ten på og ikke måt­te tage den af igen. 

I for­hold til hvad det ellers vil­le have kostet at hol­de dis­se aldren­de, lever­plet­te­de væse­ner i live, var pen­ge­ne godt givet ud. En af de før­ste dan­ske­re, der rej­ste afsted for at æde og drik­ke sig ihjel, var den fol­kekæ­re bon vivant Flem­m­ing Øster­gaard, efter­fulgt af de her­rer Georg Metz og Niels Bar­fo­ed. Først­nævn­te døde, mens han sad og guf­fe­de con­fi­te­re­de andelår og drak San­cer­re til. 

M/S Thyra Frank

Men det aller­mest opsigtsvæk­ken­de var, at sta­ten køb­te et brugt kryd­stogtskib af rede­ri­et Cunard Line – et ordent­ligt svin – og omdan­ne­de det til et sej­len­de ple­je­hjem. Eller ret­te­re sagt (i for­hold til antal­let af pas­sa­ge­rer) 42 sej­len­de ple­je­hjem. Sam­let set er der 935 ple­je­hjem i Dan­mark, så det var sta­dig kun en lil­le del af kagen. 

Og så tør­ne­de ski­bet – som nu hed M/S Thyra Frank – ud på en enormt ambi­tiøs ver­den­s­om­sej­ling. Efter at have tur­ne­ret Mid­del­ha­vet, gik turen til Cari­bi­en, gen­nem Pana­ma­ka­na­len og så vide­re ud i Stil­le­ha­vet. Ide­en var, at når kryd­stogtski­bet ved vejs ende nåe­de til­ba­ge til Køben­havn, vil­le de fle­ste pas­sa­ge­rer være døde efter at have set det meste af ver­den – de fle­ste i en til­stand af dyb­t­følt fred og lyk­ke. Og så kun­ne man ellers fyl­de sku­den op til en ny ver­den­s­om­sej­ling. Alt­sam­men meget bil­li­ge­re, bed­re og sjove­re end at dri­ve 42 plejehjem. 

Der var, indrøm­met, vold­som druk om bord, og M/S Thyra Frank var band­lyst i vis­se hav­ne, og så var der alle de juri­di­ske pro­ble­mer med begra­vel­ser til søs. Men alli­ge­vel; det var klart at fore­træk­ke i for­hold til en ver­den af vok­sen­ble­er, nyre­breg­ner og regn­vå­de Velux-vinduer. 

Vir­ke­lig­he­den

Gid, det var så vel. Mens skim­melsvam­pen spi­rer lystigt på Rigs­ho­spi­ta­let, har vi fået udrul­let det læn­ge ven­te­de para­dig­meskif­te i ældreplej­en, og jeg er næp­pe den ene­ste, der nu sid­der til­ba­ge med en rime­lig flad fornemmelse. 

Bort­set fra at det vir­ker geval­digt selv­mod­si­gen­de at vil­le gøre op med minut­tyran­ni­et i ældreplej­en, sam­ti­dig med at Stats­mi­ni­ste­ri­et sty­re­de stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sens besøg på et ple­je­hjem i Kol­ding så ben­hårdt og anal­re­ten­tivt, at der iføl­ge Jyl­lands-Posten kun var sat fire minut­ter af til at hil­se på bebo­e­ren Gret­he Munk, ja, så er det slå­en­de, hvor fuld­kom­men ide­for­ladt det hele er. Og gud­sjam­mer­ligt trist. 

Tænk at vil­le spil­de folks tid med løf­tet om “et tværkom­mu­nalt til­syn” og noget med nog­le faste teams, man kan tale med om at byt­te et bad til en omsorgssamtale. 

Teams

I det hele taget er den hyp­pi­ge brug af ordet teams i sig selv symp­to­ma­tisk for, at der er noget helt galt i den offent­li­ge for­valt­ning. Tag bare Køben­havn for eksem­pel, hvor kom­mu­nens svøm­me­hal­ler dri­ves af et mystisk organ, der hed­der Team Bade. Hvad i alver­den bety­der det? 

Det bety­der i hvert fald, at syste­met er helt tom for ide­er, og stik imod ånden fra Mari­en­borg evner rege­rin­gen slet ikke at tæn­ke nyt og modigt, selv­om der skal så lidt til for at ska­be ægte for­an­dring i ældreplej­en. Se for eksem­pel det­te fine eksem­pel fra Eng­land, hvor man med stor suc­ces har slå­et en vug­ge­stue og et ple­je­hjem sammen. 

Kan­dis og krebinet 

Den aller­stør­ste for­nær­mel­se er dog Stats­mi­ni­ste­ri­ets ide­er om, hvad der gør ældre dan­ske­re lyk­ke­li­ge. På ple­je­hjem­met, som Met­te Fre­de­rik­sen besøg­te, blev Shu-Bi-Dua-kopi­ban­det Shu­bi­duo ind­for­skre­vet til at musi­ce­re. Og i Mes­se C i Fre­de­ri­cia, hvor ældrere­for­men blev sat i søen til et fæl­les­mø­de med over 2.000 men­ne­sker, blev der slut­tet af med en – citat – “humør­bom­be” med James Pri­ce og Lis­bet Dahl. 

Bag ved alt det­te for­nem­mer man klart, at rege­rin­gen betrag­ter de ældre som en kon­stant; en befolk­nings­grup­pe, der aldrig ændrer sig og til hver en tid bli­ver jub­len­de gla­de for en dob­belt­pa­ne­ret kre­bi­net og en kon­cert med Kandis. 

Stren­ge tider 

Ak ja. Det er stren­ge tider, og ingen kom­mer soven­de til det. 

Hel­ler ikke under­teg­ne­de, der har været udfor­dret som stu­e­gæn­ger på Chri­sti­ans­borg. Såle­des er jeg mig pin­ligt bevidst, at jeg er bag­ud med i hvert fald en, mulig­vis to repor­ta­ger fra demo­kra­tiets hus. 

Årsa­gen er, at jeg ikke rig­tigt har haft tur i den; der er sket meget lidt i det poli­ti­ske, dels for­di SVM-rege­rin­gen har kastet en tyng­de­dy­ne af kedsom­hed ud over fol­ke­sty­ret, men også for­di med­lem­mer­ne af Fol­ke­tin­get har været på udvalgs­rej­ser til så fjer­ne him­mel­strøg som Egyp­ten og USA. 

“Jeg tror vi skal kig­ge dybt ind i tilsynsområdet”

Min notes­blok vid­ner om, at jeg vir­ke­lig har for­søgt at stø­ve bare et eller andet op. 

For eksem­pel har jeg været til sam­råd med soci­al­mi­ni­ster Per­nil­le Rosen­krantz-Theil (S) om sik­ker­he­den for bebo­er­ne på lan­dets boste­der, hvor han­di­cap­pe­de iføl­ge TV 2 for­gæ­ves lig­ger og skri­ger på hjælp om nat­ten, og et bleskif­te er en luksus, man kun kan drøm­me om. 

Det ene­ste jeg fik med fra sam­rå­det var, at Rosen­krantz-Theil i et anfald af beun­drings­vær­dig, men for­ment­lig­vis for­bi­gå­en­de ærlig­hed, spon­tant spurg­te om, hvor­dan det egent­lig kan være, at vi bru­ger for­mu­er på til­syn med dis­se boste­der, men alli­ge­vel er det kun, når pres­sen til­fæl­dig­vis kig­ger for­bi, at vi får afslø­ret, hvor galt det står til. I for­læn­gel­se her­af for­mu­le­re­de Rosen­krantz-Theil spon­tant en sæt­ning, som er lige til at gra­ve­re ind i en mes­sing­pla­de og sæt­te op på væggen: 

“Jeg tror, vi skal kig­ge dybt ind i til­syns­om­rå­det,” sag­de hun. 

En fralæg­ger

Sam­me dag, det var tirs­dag den 6/2, sad jeg oppe i Pres­se­lo­gen og kig­ge­de ned i salen. Fran­ciska Rosenkil­de, Alter­na­ti­vets for­s­vund­ne leder, var plud­se­lig vendt til­ba­ge fra de døde. Men kun for en kort bemærk­ning, for før man fik set sig om, var hun væk igen, og så oveni­kø­bet umid­del­bart før Mar­tin Lide­gaard (RV) og Pel­le Drag­sted (Ø) præ­sen­te­re­de deres stort anlag­te ide om at give grund­loven en grøn gen­nem­skriv­ning – et for­slag, som Alter­na­ti­vet også står bag. På det tids­punkt var kun Chri­sti­na Olu­me­ko (Å) til­ba­ge i salen, og hun gjor­de ikke lige­frem noget stort væsen ud af sig. Så hvis Rosenkil­de ikke er på vej væk fra Alter­na­ti­vet, er hun i hvert fald ude på noget, der lig­ner en fralægger. 

Kokain og crack 

Til sidst var jeg så tørstig efter noget spæn­den­de at skri­ve om, at jeg gik til yder­lig­he­der. Inspi­re­ret af svensk pres­se, som for nylig har swipet Rigs­da­gens toilet­ter for kokain og her fandt spor af tryl­le­pul­ver langt de fle­ste ste­der, køb­te jeg en æske våd­ser­viet­ter til at teste for spor af kokain. Og cra­ck. I alt swipe­de jeg fem-seks toilet­ter i Fol­ke­tin­get og fandt ingen ver­dens ting. Til sidst miste­de jeg helt inter­es­sen, for hvem gider at læse et styk­ke kon­struk­tiv jour­na­li­stik om, at de fol­ke­valg­te ikke er på kokain eller crack? 

Moral­ske standarder 

Tors­dag den 8. febru­ar skul­le vise sig at være dagen, hvor vin­den vend­te. Ende­lig gik tin­ge­ne min vej. Den­ne dag var nem­lig dagen, hvor løs­gæn­ge­ren Mike Fon­seca vend­te til­ba­ge til Fol­ke­tin­get, og pres­sen var helt på den anden ende. I et sam­fund, hvor alle har under­ka­stet sig inti­mi­te­tens tyran­ni, vil man ikke gå glip af en vok­sen mand, der skal rede­gø­re for sit for­hold til en fem­tenårig skolepige. 

Fon­seca blev budt vel­kom­men til­ba­ge af sit gam­le par­ti i form af grup­pe­for­mand Hen­rik Frand­sen, der sag­de til DR, at det er helt ude­luk­ket, at Mode­ra­ter­ne gen­op­ta­ger sam­ar­bej­det med Mike Fonseca. 

“Mode­ra­ter­ne sam­ar­bej­der ikke med fol­ke­tings­med­lem­mer, voks­ne mænd, som har et for­hold til en ung pige på 15 år. Det lig­ger uden­for vores moral­ske stan­dar­der,” sag­de sæde­lig­heds­ord­fø­rer Hen­rik Frandsen. 

Bemærk det med de moral­ske stan­dar­der. Det, tror jeg, er en udta­lel­se, som kom­mer til at hjem­sø­ge partiet. 

Krib­le Gramse 

På vej ind til Bor­gen lyt­te­de jeg til Altin­gets inter­view med Mike Fon­seca. Han brug­te fle­re gan­ge et mær­ke­ligt udtryk. Han sag­de, at han ikke hav­de “krim­set gram­set” på per­so­na­let hos Mode­ra­ter­ne eller på par­tiets med­lem­mer. Ret at sige kan jeg ikke høre, om Fon­seca sag­de krim­se eller grim­se, men jeg går med krim­se. I hvert fald er det en god titel til en bør­ne­bog, om nogen skul­le have lyst; Krim­se Gram­se.

Da jeg nåe­de ind på Bor­gen, hav­de der alle­re­de været door­step med Fon­seca i Van­dre­hal­len. Nu var han væk. Men hvor? 

En kil­de for­tal­te mig, at Fon­seca i en over­gangs­pe­ri­o­de kom­mer til at sid­de i skjul i et kon­tor i Fol­ke­tin­gets admi­ni­stra­tion, før han bli­ver slu­set ud til de vil­de ovre på Ridebanen. 

En anden kil­de sag­de, at Fon­seca hav­de fået et ilde­be­fin­den­de og var ble­vet kørt på Hvi­d­ov­re. Plud­se­lig duk­ke­de han op på TV 2 News. Så vidt jeg kun­ne se, sad han i det bag­lo­ka­le til Landstings­sa­len, som kal­des Bon­destu­en. Da jeg trå­d­te ind i salen, stod en dør åben nede i hjør­net. Nog­le stem­mer kun­ne høres der­in­de­fra. Så snart de fik øje på mig, blev døren luk­ket i. 

Så gik jeg hen og ban­ke­de på. En vred mand åbne­de døren og vris­se­de, at rum­met var boo­k­et og smæk­ke­de så i. 

I mør­ket bag den vre­de mand nåe­de jeg kun lige at se et glimt af den bodygu­ard, som Fon­seca hav­de taget med sig ind på Bor­gen, nem­lig iføl­ge Ekstra Bla­det en mand ved navn Jør­gen Kjøl­ler, der selv har været fol­ke­tings­kan­di­dat for Mode­ra­ter­ne. Hele Kjøl­lers fremto­ning er i øvrigt lidt som sku­e­spil­le­ren Ove Ver­ner Han­sens figur Bøf­fen i film­se­ri­en om Olsen Ban­den; bred, stor, non­ver­bal og volds­pa­rat med en six­pen­ce på top­pen af det hele. 

Men jeg gik ikke min vej. Jeg sat­te mig til at ven­te for­an døren med den for­håb­ning, at jeg så kun­ne tale med Mike Fon­seca, efter at – antog jeg – TV 2 var fær­di­ge med ham. 

På min blok skrev jeg ned, at Mike Fon­seca lig­ner hesten i Picas­sos male­ri Guer­ni­ca, hvil­ket nu hvor jeg læser det, får mig til at tæn­ke, at det måske lige er groft nok, men som de gode gam­le cyber­pun­ke­re sag­de det; infor­ma­tion wants to be free.

Resten af ven­te­ti­den tænk­te jeg over, at Mode­ra­ter­ne må være mor­der­ligt kede af, at Fon­seca nu er til­ba­ge – og så oveni­kø­bet i fri dres­sur. Før han røg på por­ten, hav­de de haft ham under sik­ker kon­trol, og var alt for­lø­bet plan­mæs­sigt, vil­le ingen ved afslut­nin­gen af den nuvæ­ren­de fol­ke­tings­pe­ri­o­de have anet, hvem Mike Fon­seca er. 

Fra nu af er Mike Fon­seca på egen hånd og kan frit drø­ne omkring i Bor­gens kor­ri­do­rer og sige fuld­kom­men van­vit­ti­ge ting, og hver gang Fon­seca åbner mun­den, vil det fal­de til­ba­ge på hele ide­en om Moderaterne. 

Hvad der også er sjovt er, at nu hvor Fon­seca er stemp­let ind igen, er Mode­ra­ter­ne gået et man­dat til­ba­ge, og her­med hæn­ger deres plads i præ­si­di­et i en tynd tråd. Til okto­ber, når plad­ser­ne skal for­de­les efter par­ti­er­nes stør­rel­se, er der – som Ber­ling­s­ke har skre­vet om – udsigt til en lod­træk­ning mel­lem Dan­marks­de­mo­kra­ter­ne og Mode­ra­ter­ne om den plads, som Jep­pe Søe (M) bestri­der nu. Taber Mode­ra­ter­ne, kan det bety­de, at Jep­pe Søe må fraf­lyt­te den lej­lig­hed på Ride­ban­den, som han bebor. 

Et lil­le trylleslag 

Døren til Bon­destu­en gik op. Ud kom TV 2’s poli­ti­ske jour­na­list Anne Klejs­gaard Friis. 

“Hej Mads!” sag­de hun. 

“Hej Anne,” sva­re­de jeg. 

“Nå, dej­ligt at se dig,” sag­de Anne Klejs­gaard Friis. 

“Ja, i lige måde. Er han sta­dig der­in­de?” spurg­te jeg så. 

“Nej,” sva­re­de Anne Klejs­gaard Friis. 

“Nå?!” udbrød jeg forbløffet. 

He is gone. Med et lil­le tryl­leslag,” for­kla­re­de Anne Klejs­gaard Friis. 

Hun fortsatte: 

“Jeg ved ikke, hvor han er gået hen. Jeg tror, han er på vej et andet sted hen.” 

“Jamen øv,” sag­de jeg. 

“Ja… Vi ses,” sag­de Anne Klejs­gaard Fri­is og gik ud af Landstingssalen. 

For at være helt sik­ker gik jeg selv ind i Bon­destu­en og kig­ge­de efter. Fon­seca og hans muskel­mand var rig­tigt nok væk. De var smut­tet ud af en bag­dør bagerst i lokalet. 

2025 bræn­der!

Så gik jeg ud på trap­pen for­an Fol­ke­tin­get for at trø­ste mig selv med en ciga­ret. Nede i Rigs­dags­går­den stod en lil­le grup­pe akti­vi­ster og demon­stre­re­de mod kli­ma­mi­ni­ster Lars Aagaard (M).

“Vi kan mær­ke i vores hjer­ter, at Aagaard lyt­ter ikke til eks­per­ter,” stod der på deres banner. 

“2025 bræn­der! Aagaard, det’ en ommer!” råb­te demonstranterne. 

Jeg sluk­ke­de min ciga­ret. Lidt der­fra stod Ulla Øster­gaard, Mode­ra­ter­nes kom­mu­ni­ka­tions­chef, og fik sig også en smøg. Hun var iført en enorm dyne­frak­ke, og i ansig­tet så hun mistrøstig ud. Måske på grund af Fon­seca, men det kan selv­føl­ge­lig også være min til­ste­de­væ­rel­se, som fik mund­vi­ge­ne til at ven­de nedad. Så gik hun sin vej. 

Lidt efter kom de Kon­ser­va­ti­ves leder Søren Pape Poul­sen gåen­de op ad trap­pen til hove­d­ind­gan­gen. Han lig­ne­de en mand, der ende­lig har ind­set, at hans tid i dansk top­po­li­tik er forbi. 

Jan Carl­sen

På den igen. Jeg gik op i Van­dre­hal­len og vide­re hen i Provi­ant­hu­set. I bun­den af gan­gen, der skæ­rer gen­nem Provi­an­ten, kom jeg for­bi et kon­tor, hvor der sad en mand, jeg ikke hav­de set før. Kon­to­ret var pak­ket ned, og på et tomt bord stod der en buket blom­ster. Hvem jeg kig­ge­de på var ingen anden end Jan Carl­sen, andensup­ple­an­ten for Mode­ra­ter­ne, der var ble­vet kaldt ind til tin­ge, mens Mike Fon­seca var syge­meldt. Nu hvor Fon­seca var til­ba­ge, var det sid­ste dag på pin­den for Jan Carlsen. 

I et tid­li­ge­re nyheds­brev hav­de jeg skre­vet, at ud fra bil­le­der at døm­me lig­ner Jan Carl­sen en AI-gene­ret chef for et kri­stent pyramidespil. 

Hvil­ket, skul­le det vise sig, ikke var langt fra vir­ke­lig­he­den. Han kun­ne i hvert fald nemt gli­de ind i den rolle. 

Inte­r­ims­le­der

Jan Carl­sen bød mig inden­for og for­tal­te, at han ude i den vir­ke­li­ge ver­den arbej­der som kon­su­lent og sæl­ger sine ydel­ser som inte­r­ims­le­der.

Det var et ord, jeg aldrig hav­de hørt før. Jan Carl­sen sag­de, at en inte­r­ims­le­der er en “mid­ler­ti­dig leder.” 

“For at køre ter­mi­no­lo­gi­en vide­re kan man sige, at jeg har været inte­r­ims­fol­ke­tings­med­lem,” fort­sat­te Jan Carl­sen og til­fø­je­de, at det var “bran­dær­ger­ligt”, at han nu skul­le stoppe. 

“Nu er jeg lige begyndt at kom­me godt ind i det, og så skal jeg ud igen,” lød det fra Jan Carlsen. 

“Har du talt med Mike Fon­seca i hele det her for­løb?” spurg­te jeg. 

“Nej, det har jeg valgt ikke at gøre. Hvis han hav­de noget at sige til mig, kun­ne han jo gøre det,” sva­re­de Jan Carlsen. 

“Hvad er kom­met mest bag på dig ved at sid­de i Fol­ke­tin­get?” vil­le jeg vide. 

“Al det her juri­ste­ri. Det er jo en kæm­pe­stor lov­ma­ski­ne, der kører, og det kom bag på mig,” sva­re­de Jan Carlsen. 

Jet­te Gott­lieb

Jeg ønske­de ham held og lyk­ke ude i den vir­ke­li­ge ver­den og gik vide­re på min stu­e­gang. Nede på før­ste sal mød­te jeg Enheds­li­stens poli­ti­ske ord­fø­rer Pel­le Drag­sted, som var opta­get af ban­ker­nes enor­me overskud. 

Læn­ge­re nede ad gan­gen stod døren åben ind til Jet­te Gott­liebs (Ø) kon­tor, og til glæ­de for mig sad hun bag sit skri­ve­bord og var begra­vet i dokumenter. 

“Hej, Jet­te!” udbrød jeg begej­stret, for det var jo lang tid siden, at vi hav­de set hinanden. 

“God­dag,” sva­re­de Jet­te Gottlieb. 

“Jeg er lige ude på en lil­le run­de,” for­kla­re­de jeg. 

“Til­lyk­ke,” sag­de Jet­te Gottlieb. 

“Tak. Hvor­dan går det?” spurg­te jeg så. 

“Tja, de vil jo ikke den kol­lek­ti­ve tra­fik. Det er jo åben­lyst. Vi har lige udbyg­get Øre­sunds­for­bin­del­sen, det er meget godt, men det sker på bekost­ning af ret­ten til at kla­ge og på bekost­ning af, at mini­ste­ren får bemyn­di­gel­se under anlægs­fa­sen til at fast­læg­ge græn­se­vær­di­er for støj og sådan noget,” sva­re­de Gott­lieb og stop­pe­de, da en kvin­de trå­d­te ind på kontoret. 

“Det er min kon­tormak­ker Runa (Fri­is Han­sen, red.). Ken­der du hen­de?” spurg­te Jet­te Gott­lieb og for­kla­re­de, at Runa Fri­is Han­sen kom­mer fra Nord­jyl­land og er sted­fortræ­der for Peder Hvel­plund (Ø).

“Har du i øvrigt set, at By & Havn i Køben­havn vil lave en rek­la­me­kampag­ne til 43 mil­li­o­ner kro­ner?” spurg­te jeg Jet­te Gott­lieb, efter at jeg hav­de hilst på Runa Fri­is Hansen. 

“Det er til grøn­va­sk­ning og ikke til andet. Det er fuld­stæn­dig langt ude! Det er skan­da­løst,” lød det promp­te fra Jet­te Gott­lieb, som åben­bart hav­de bemær­ket By & Havns udbud til den mil­li­ondy­re reklamekampagne. 

“Hvor­for vil de gøre rek­la­me for sig selv?” spurg­te jeg forundret. 

“For­di ellers over­le­ver de ikke. Den ene­ste grund til, at vi skal have en Lynet­te­holm, er, at ellers over­le­ver de ikke. Og vi skal have en Lynet­te­holm, så de kan få gen­nem­ført en hav­ne­tun­nel, som i øvrigt kun kan begrun­des med, at der skal være en Lynet­te­holm. Og en Metro skal de også have, for ellers har de hel­ler ikke noget at lave. Det var den sam­me model, de lave­de på Vesta­ma­ger. I janu­ar stil­le­de jeg et frem­ra­gen­de spørgs­mål og fik et dej­ligt svar. De skyl­der sta­dig 22 mil­li­ar­der væk på de metro­er, de har lavet ind­til nu,” sag­de Jet­te Gottlieb. 

“22 mil­lar­der?! Som de har i gæld?” spurg­te jeg forbløffet. 

“Ja! Det kan du så sam­men­hol­de med de 43 mil­li­o­ner. Så har du lidt at arbej­de med,” sva­re­de Jet­te Gottlieb. 

Lav­bundsjor­de

Nu gjaldt det et sam­råd med kli­ma­mi­ni­ster Lars Aagaard (M) om en sag, der er så pin­lig for rege­rin­gen, at den bur­de implo­de­re af skam. 

For at for­stå omfan­get af pin­lig­hed, skal vi til­ba­ge til den 10. janu­ar, hvor en kis­teg­lad kli­ma­mi­ni­ster Lars Aagaard holdt pres­se­mø­de sam­men med en mini­ster, der er end­nu mere hem­me­lig end selv ældre­mi­ni­ster Met­te Kier­k­gaard (M), nem­lig føde­va­re­mi­ni­ster Jacob Jen­sen (V).

Begej­stre­de som de var, kun­ne de to mænd med­dele pres­sen, at nu var den fan­de­me hjem­me. Sprit­nye bereg­nin­ger fra Aar­hus Uni­ver­si­tet angå­en­de de såkald­te lav­bundsjor­de viste nem­lig, at Dan­mark alle­re­de nu lever op til ambi­tio­ner­ne om at udle­de halv­treds pro­cent min­dre CO2 i 2025, end vi gjor­de i 1990. 

Hvil­ket jo var intet min­dre end fan­ta­stisk! Ende­lig en suc­ces for rege­rin­gen og så oveni­kø­bet inden for det områ­de, hvor suc­ces vejer allertun­gest, nem­lig klimaet. 

Men så faldt det hele fra hin­an­den. Først fik DR en for­sker fra Køben­havns Uni­ver­si­tet til at lave en udreg­ning, der viste, at CO2-udled­nin­gen fra lav­bundsjor­de i åre­ne fra 1990 til 2021 har været op til 35 mil­li­o­ner tons stør­re, end det nuvæ­ren­de regn­skab viser. 

Der­næst fik DR aktind­sigt i to tele­fon­no­ta­ter, der doku­men­te­rer, at for­sker­ne fra Aar­hus Uni­ver­si­tet på for­hånd hav­de adva­ret både Føde­va­re­mi­ni­ste­ri­et og Klima‑, Ener­gi- og For­sy­nings­mi­ni­ste­ri­et om at bru­ge deres tal til at for­tæl­le “en god nyhed for klimaet”. 

Med det stop­pe­de ikke Klima‑, Ener­gi- og For­sy­nings­mi­ni­ste­ri­et, som valg­te at lave en bereg­ning ude­luk­ken­de med de nye tal. Der­med kun­ne de her­rer Aagaard og Jen­sen prok­la­me­re for omver­de­nen, at udled­nin­ger­ne fra lav­bundsjor­de­ne var fal­det så meget, at 2025-målet kun­ne ind­fri­es. Med andre ord var der tale om et gement prokuratortrick. 

Og så kan det nok være, at kli­ma­ord­fø­rer­ne på Bor­gen så rødt. Mest vred af alle var Alter­na­ti­vets Tor­sten Gejl, som med ret­te sag­de til DR: 

“Jeg synes, det er ure­de­ligt. Jeg synes, det er mani­pu­la­tion. Jeg synes, det græn­ser til fifleri.” 

Så nu skul­le Lars Aagaard til sam­råd i Kli­ma­ud­val­get og have var­met rygstykkerne. 

“Der er plads nok på LinkedIn”

Da jeg nåe­de frem til udvalgs­væ­rel­set oppe på anden sal Rød Gang, stod kli­ma­mi­ni­ster Lars Aagaard og ven­te­de med sine folk. Som altid så han dej­ligt arro­gant ud, og når han åbner mun­den, og man til­med opda­ger, at han taler lige­som sku­e­spil­le­ren Mor­ten Grunwald, kan man ikke være andet end vild med ham. 

Jeg hav­de ikke fået skre­vet mig på del­ta­ger­li­sten og spurg­te en fol­ke­tings­be­tjent, om det kun­ne lade sig gøre. Det kun­ne det godt. Så gik jeg hen imod døren til udvalgs­væ­rel­set, idet jeg tro­e­de, at jeg alle­re­de måt­te træ­de ind, men det var en post­gang for tid­ligt, fik jeg at vide. 

“Var du lige lidt for hur­tig?” spurg­te Lars Aagaard mig. 

Story of my life,” sva­re­de jeg straks. 

“Den var dyb,” sag­de Lars Aagaard. 

Så gik Claus Djørup, det æld­ste akti­ve med­lem af Bor­gens pres­se­kor­ps, hen til Lars Aagaard og spurg­te, om han kun­ne få fire minut­ter med ham efter samrådet. 

“Tror du ikke, jeg har et møde?” spurg­te Lars Aagaard til­ba­ge og fortsatte: 

“Tror du, det her er et deltidsjob?” 

Claus Djørup så helt paf ud. 

“Der er plads nok på Lin­ke­dIn,” sag­de Lars Aagaard til Djørup, og så gik kli­ma­mi­ni­ste­ren ind i udvalgsværelset. 

Fif­le­ri

Sam­rå­det begynd­te med, at Alter­na­ti­vets Tor­sten Gejl sag­de, at når det gæl­der kli­ma­et, så er det for­kert, hvis Lars Aagaard betrag­ter Alter­na­ti­vet og de andre par­ti­er, der ikke er med i rege­rin­gen, som en opposition. 

“Vi har alle hån­den på koge­pla­den,” sag­de Tor­sten Gejl. Der­for for­stod Tor­sten Gejl ikke, at Lars Aagaard ikke hav­de invol­ve­ret de andre par­ti­er i udmel­din­gen af de fan­ta­sti­ske nye tal fra Aar­hus Universitet. 

Så gjor­de Lars Aagaard det, han er bedst til. Han trak tiden ud ved at læse højt fra et alen­langt responsum, som hans embeds­mænd hav­de skre­vet til ham. 

“Kan man have en anden mening? Ja. Det kan man godt, det er fair. Det er poli­tik,” lød det fra Lars Aagaard, som under­vejs skød al skyl­den på Aar­hus Uni­ver­si­tet og sam­ti­dig lod os for­stå, at han og hans mini­ste­ri­um er “i gang med at ændre verden”. 

På side­linj­en sad Mode­ra­ter­nes grup­pe­for­mand Hen­rik Frand­sen klar til at hjæl­pe sin par­ti­kol­le­ga Lars Aagaard. 

Frand­sen spurg­te, om Lars Aagaard del­te hans opfat­tel­se af, at hvis der er ble­vet fiflet med tal­le­ne, så må det være for­sker­ne på Aar­hus Uni­ver­si­tet, der har gjort det. Alt­så under­for­stå­et, at det er helt utæn­ke­ligt, at embeds­mænd i Lars Aagaards mini­ste­ri­um kun­ne fin­de på at fifle. 

Lars Aagaard svarede: 

“På mine gam­le dage er jeg ble­vet et kri­stent men­ne­ske, og jeg til­gi­ver dem, der siger fif­le­ri,” sag­de han, men fik dog til­fø­jet, at det ikke var for meget for­langt, hvis man stak ham en undskyldning. 

Så blev det nok for de Kon­ser­va­ti­ves Mona Juul. 

“Jeg er så død­træt af de her lan­ge svar, Lars! Om at det er Aar­hus Uni­ver­si­tet, der har lavet de her tal. Det er vi alle sam­men klar over. Pro­ble­met er, at du fejrer det, som om det var en kli­ma­sejr,” lød det fra hende. 

Lars Aagaard kun­ne ikke være mere ligeg­lad, for sådan er det, når man er mini­ster i en bred fler­tals­re­ge­ring hen over mid­ten. Man kan fif­le som man vil. 

Et døds­dømt kommanditselskab

Nå, men for­u­de ven­te­de dagens høj­de­punkt, nem­lig en recep­tion i Fæl­les­sa­len til ære for Pia Kjær­s­gaard (DF), som nu har været i dansk poli­tik i, læser og skri­ver, fyr­re­ty­ve år. På ryg­tebør­sen blev der hvi­sket om, at et top­navn fra dansk­top­pen var ble­vet hyret til at optræ­de for Pia Kjær­s­gaard, og hvis man for­sig­tigt gæt­te­de på Richard Ragn­vald, blev der suk­ket hån­ligt. Jeg tænk­te slet ikke stort nok. 

Så jeg gik ned til Fæl­les­sa­len, og på vej­en kom jeg for­bi Ven­stres grup­pe­væ­rel­se, hvor nok en recep­tion var under afvik­ling. Her var 60-års fød­sel­a­ren Anni Mat­t­hie­sen (V) i gang med sin tak­ket­a­le. Op ad væg­gen, plan­tet i en stol, sad Lars Chri­sti­an Lil­le­holt (V) med en helt enorm benskin­ne på det ene ben. Ved siden af ham, med ryg­gen til mig, stod older­man­den Ber­tel Haar­der (V).

Vid­ste man ikke bed­re, vil­le man anta­ge, at man hav­de stuk­ket hove­d­et inden­for til gene­ral­for­sam­lin­gen i et døds­dømt kommanditselskab. 

Anni Mat­t­hie­sen sag­de, at hen­des mot­to var, at “hvis man er gam­mel i skin­det, skal man være frisk i sin­det”, og så tak­ke­de hun for alle de man­ge fla­sker og sag­de, at det var godt, at Pre­ben Bang Hen­rik­sen (V) har kon­tor ved siden af hen­de, for han er “jo glad for rødvin”. 

Så fulg­te et bifald, og jeg var den, som var videre. 

A‑kæden

Jo mere jeg nær­me­de mig Fæl­les­sa­len, jo fle­re ner­ver fik jeg på veg­ne af Pia Kjær­s­gaard. Vel er jeg ikke ven­ner med nogen på Bor­gen, men i for­hold til at hele det poli­ti­ske pro­jekt, som Pia Kjær­s­gaard hav­de brugt sit voks­ne liv på at byg­ge op, styr­te­de i grus, net­op som hun nåe­de op til mag­tens tin­de, vil­le det have været ubær­ligt, hvis den­ne sto­re og flot­te dag også skul­le ende som en fuser. 

Hel­dig­vis for Pia Kjær­s­gaard viste recep­tio­nen sig at være et rig­tigt til­løbs­styk­ke. Der var en lang kø med gra­tu­lan­ter, som strak­te sig helt ned i recep­tio­nen, og inde i Fæl­les­sa­len var A‑kæden mødt op; hvor end jeg kig­ge­de hen, fik jeg øje på pro­fi­ler fra det bor­ger­li­ge og fra det bru­ne Danmark. 

Der var Karen Jespersen! 

Der var Chri­stop­her Arzrouni! 

Og så videre. 

En lil­le streg i reg­nin­gen var selv­føl­ge­lig dem, der ikke mød­te op. For eksem­pel Anders Fogh Ras­mus­sen (V), der sik­kert ikke var ble­vet stats­mi­ni­ster uden Pia Kjær­s­gaard. Claus Hjort Fre­de­rik­sen glim­re­de også med sit fra­vær, og i søster­so­li­da­ri­te­tens navn var det lidt mær­ke­ligt, at stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen (S) ikke lige kom for­bi og sag­de til­lyk­ke til den før­ste kvin­de, der blev for­mand for Fol­ke­tin­get. I det hele taget var der næsten ingen soci­al­de­mo­kra­ter i land­ska­bet, men til gen­gæld mød­te jeg snart det tæt­te­ste vi i Dan­mark kom­mer på en rig­tig bag­mand, nem­lig den gåde­ful­de Fritz Schur. 

Solastal­gi

Der var rig­tig man­ge gæster, og Pia Kjær­s­gaard var åben­lyst lyk­ke­lig, og på to sto­re lær­re­der blev der vist lys­bil­le­der af Pia Kjær­s­gaard sam­men med hunde. Små hunde, sto­re hunde, alle slags hunde. Var dis­se hund­e­bil­le­der ble­vet klip­pet sam­men med stil­l­bil­le­der fra isla­mi­sti­ske ter­r­or­anslag, hav­de den været helt hjem­me, men som Tol­stoj vist­nok har skre­vet, bli­ver man aldrig til­freds, hvis man leder efter perfektion. 

Og nu kom­mer vi til det, jeg skrev om i ind­led­nin­gen, for hvad der ven­te­de mig var en recep­tion i solastal­gi­ens tegn. Dansk Fol­ke­par­ti er grund­lagt på net­op det; den vre­de og de smer­ter, som nega­tivt opfat­te­de ændrin­ger af et mil­jø under hastig for­an­dring frem­brin­ger. En længsel mod en ver­den af i går og en lede ved ver­den af i dag. Solastal­gi. Nu med dob­belt skrue, for Dansk Fol­ke­par­ti kæm­per fort­sat med at gen­fin­de sin eksi­stens­be­ret­ti­gel­se. Det er ikke læn­ge­re nok at være vred på mus­li­mer­ne, for det er der efter­hån­den så man­ge i dansk poli­tik, der er. 

Fri­ka­del­le­trans­du­ce­ren

Omkring de to buf­fet­bor­de, som var pak­ket med fade med fri­ka­del­ler, der hele tiden blev fyldt op, svær­me­de for­fat­te­ren Ole Hylt­oft som en lil­le brum­bas­se omkring et blom­ster­bed med kro­kus. Hylt­oft var pilskal­det på nær hans ene øjen­bryn, ud fra hvil­ket der skød et enkelt hår, der lidt hav­de karak­ter af en anten­ne. Det var, gæt­te­de jeg, sik­kert en trans­du­cer gjort af hor­n­ma­te­ri­a­le, som bestan­digt led­te ham frem mod end­nu fle­re frikadeller. 

Den ægte vare

Som vær­tin­de stod Pia Kjær­s­gaard klar til at tryk­ke næve med hver enkelt gæst. Meget kan man mene om Pia Kjær­s­gaard, men hun har altid været den ægte vare. I en ver­den, hvor auten­ti­ci­tet er det fine­ste saf­ran, en poli­ti­ker kan have, har hun sta­tus af auten­ti­ci­te­tens Joakim Von And. Hun har til­sy­ne­la­den­de uudtøm­me­li­ge mæng­der af det­te efter­trag­te­de stof, og lyk­ke­mønt­en i den for­bin­del­se må siges at være eksa­mens­be­vi­set for at hun har gen­nem­ført en uddan­nel­se som hjem­me­hjæl­per. Hun er med andre ord, som det hed­der på engelsk, the real deal.

Er man for­fal­den til iro­nisk nihi­lis­me, er det såle­des ikke nemt at være gæst til en recep­tion for Pia Kjær­s­gaard, for Pia Kjær­s­gaard mener det alvor­ligt, og des­u­den skal man stå tid­ligt op, hvis man vil pro­vo­ke­re en pianist. 

Såle­des var der ingen, der tog notits af to-statsnå­len, som jeg hav­de plan­tet på mit jak­ke­re­vers: En pin med det isra­el­ske og palæsti­nen­si­ske flag sam­men. Et enkelt med­lem af Dansk Fol­ke­par­ti bemær­ke­de dog, i al stil­fær­dig­hed, at nålen hav­de været bed­re, hvis der hav­de været ild i det palæsti­nen­si­ske flag. 

Søren Gade

For­man­den for Esb­jerg Havn, Søren Gade, var den før­ste taler. Nu har jeg efter­hån­den lagt øre til en del Søren Gade-taler, og selv inden for den­ne kate­go­ri, alt­så kate­go­ri­en Søren-Gade-taler, var det lidt af en rodebutik. 

Som det ofte sker, når Søren Gade hol­der tale, kom­mer det hur­tigt til at hand­le om ham selv, for det egent­li­ge for­mål med Søren Gades taler er som regel at min­de publi­kum om, at han fak­tisk er en ret fed fyr. I det­te til­fæl­de skul­le vi høre om den­gang han var for­svars­mi­ni­ster. Og helt mær­ke­ligt blev det til sidst, hvor Fol­ke­tin­gets for­mand sag­de, at Stormen Pia – den kraf­tig­ste storm i otte år – måt­te være opkaldt efter Pia Kjærsgaard. 

Kol­lo og Krogsgaard 

Så trå­d­te nog­le af dansk­he­dens stør­ste kano­ner frem; Dort­he Kol­lo og pia­ni­sten Hen­rik Krogs­gaard. Ingen af dem har ændret udse­en­de i en men­ne­ske­al­der og har næsten karak­ter af leven­de mumi­er. Engang imel­lem under afsyng­ning af san­gen “Der er stjer­ner nok på him­len” frøs Kol­los mimik fast, mulig­vis på grund af for meget restyla­ne, og når det ske­te, var der tien­de­de­le af sekun­der, hvor hun så fuld­stæn­dig van­vit­tig ud. 

Den mest dan­ske sang i hele verden

Dort­he Kol­lo sag­de, at “Der er stjer­ner nok på him­len” er Pia Kjær­s­gaards ynd­lings­sang, men net­op nu, hvor jeg sid­der og skri­ver dis­se ord, opda­ger jeg, at Dort­he Kol­lo selv har for­talt til DR’s P5, at san­gen er hen­des egen ynd­lings­sang. Jeg læser også, at den er skre­vet af Jør­gen de Myli­us, og når vi såle­des har at gøre med en sang, der har sta­tus af ynd­lings­sang for både Dort­he Kol­lo og Pia Kjær­s­gaard, og som oveni­kø­bet er skre­vet af sel­ve­ste Myl­le, må det i sagens natur være den mest dan­ske sang i hele ver­den. Der­for er det vig­tigt at inter­es­se­re sig for den­ne sang, tæn­ker jeg. 

“Alle ver­dens man­ge guder kig­ger ned på den­ne jord. Den har ændret sig fra syd til højt mod nord,” sang Dort­he Kollo. 

“Aha,” tænk­te jeg og fort­sat­te for mig selv: “Er det mon en sang om Det Glo­ba­le Syd?” 

“Der er krig og vold der­ne­de, der er børn, der lider nød, er der bit­ter­hed og vre­de, har vi mistet vores glød,” fort­sat­te Dort­he Kollo. 

“Måske en sang om kri­gen i Gaza?” tænk­te jeg og nåe­de frem til, at det i hvert fald er en sang, der er god at have på play­li­sten, når Tred­je Ver­denskrig bry­der ud. 

Mens jeg var for­dy­bet i egne tan­ker, var Kol­lo gået i gang med “Vel­kom­men til ver­den”, som Pia Kjær­s­gaard blev invi­te­ret til at syn­ge med på. 

Fritz Schur

Plud­se­lig fik jeg øje på Fritz Schur, den sag­noms­pund­ne grå emi­nen­ce fra Anders Fogh Ras­mus­sens hof. Brid­ge­mak­ker med Prins Hen­rik. Kam­mer­her­re. For­hand­ler af ener­gi­drik­ke, toilet­pa­pir og kon­do­mer. Bosid­den­de på Chri­sti­ans­holm, det lil­le slot ved Klam­pen­borg. Ved siden af ham stod i øvrigt Karen Elle­mann-Jen­sen, den sid­ste Elle­mann-Jen­sen i dansk politik. 

Jeg gik hen til Fritz Schur, som er meget høje­re, end man skul­le reg­ne med. 

“Det er da Fritz Schur, er det ikke?” spurg­te jeg. 

“Jo, det er det,” sva­re­de Fritz Schur og så egent­lig ret til­freds ud over at kun­ne bekræf­te, at det net­op var tilfældet. 

“Kan du sæt­te nog­le ord på Pia Kjær­s­gaards betyd­ning for dansk poli­tik?” spurg­te jeg. 

“Pia har jo været nybry­den­de i man­ge hen­se­en­der, også som Fol­ke­tin­gets for­mand. Både i spørgs­må­let om, hvor man­ge ind­van­dre­re vi skal have, og hvor meget vi skal accep­te­re i sam­fun­det. Men også i kam­pen for de ældre. Hun var jo den, der tog over, da Frem­skridtspar­ti­et brød sam­men. Men jo, hun har haft en stor betyd­ning gen­nem åre­ne,” sag­de Fritz Schur. 

“Hvor læn­ge har du selv kendt hen­de?” spurg­te jeg. 

“30–40 år eller sådan noget,” sva­re­de Fritz Schur. 

Der var så man­ge ting‚ jeg ger­ne vil­le have spurgt Fritz Schur om, men læn­ge­re kom vi ikke, for nu gik Richard Ragn­vald på sce­nen og frem­før­te en spe­ci­a­lud­ga­ve af solastal­gi­ens signatursang. 

Kære lil­le Pia 

“Kære lil­le Pia, kære lil­le Pia, til­lyk­ke med de fyr­re år, og i dag der skal du fejres af ven­ner­ne på Chri­sti­ans­borg. Du skal have san­ge og blom­ster, og så skal der hej­ses et flag,” sang Richard Rang­vald.

Recep­tio­nen nær­me­de sig sit kli­maks nu. Det slog mig, at der slet ikke er brug for hver­ken kokain eller cra­ck på Chri­sti­ans­borg, når man alle­re­de i for­vej­en fær­des i et mil­jø, som er ultra-psykedelisk. 

Kig­ge­de man ind i Richard Ragn­valds sjæl, kig­ge­de man ind i – som der skre­vet står i Bibe­len – et “run­gen­de malm og en klin­gen­de bjæl­de”. Det er i hvert fald ikke kvan­te­me­ka­nik, der opta­ger ham, så meget er klart, men han er åben­lyst glad for livet og elsker Pia Kjær­s­gaard, og det var fak­tisk røren­de at være vid­ne til, hvor rig­tigt ægte gla­de de er for hin­an­den, Pia Kjær­s­gaard og Richard Ragnvald. 

Dansk Fol­ke­par­ti Ungdom 

ming­le­de jeg vide­re. Jeg kom for­bi en tyk­ma­vet, ældre mand, der stod og tog bil­le­der med en mobil­te­le­fon med et Dan­ne­brog på cove­ret. Bedst som jeg tro­e­de, at jeg skul­le hjem og skri­ve, at Dansk Fol­ke­par­ti er et par­ti, som har frem­ti­den bag sig, fik jeg øje på to unge mænd, der lig­ne­de klo­ner af Peter Kofod (DF). De var beg­ge kort­klip­pe­de og iført bla­ze­re og stod ved buf­fe­ten og tog fri­ka­del­ler op med deres pege­fin­gre og tom­melt­ot­ter og holdt dem frem for sig, som var det trø­f­ler fra Pie­mon­te, før de med ken­der­mi­ne tog en bid af dunserne. 

Pia Kjær­s­gaard Prisen

Så blev det par­ti­for­mand Mor­ten Mes­ser­s­ch­midts tur. Han sag­de, at Pia Kjær­s­gaard skal huskes for at have givet stem­me til dem, der ingen stem­me har, og der­for bli­ver der nu indstif­tet en pris i hen­des navn, der skal gå til en per­son, som gør net­op det; giver de uden­for­stå­en­de lov til at bli­ve hørt. 

Hvem skal så vin­de den før­ste Pia Kjær­s­gaard Pris for at give stem­me til dem, der ingen stem­me har? I min bog er der kun en oplagt og indis­kuta­belt vær­dig kan­di­dat, og han hed­der natur­lig­vis Mike Fonseca. 

Tak for nu

Nå, det blev en lang affæ­re den­ne stu­e­gang, men jeg skyld­te jo også på kon­to­en, kan man sige. Hvad illu­stra­tio­nen angår, har Malt­he Emil Kibs­gaard meget oplagt teg­net mig i rol­len som The Wat­cher i et ømt øje­blik sam­men med Pia Kjær­s­gaard og Richard Ragn­vald. Jeg ven­der til­ba­ge igen sna­rest muligt med en ny rap­port fra Bor­gen. Tak, for­di du lyt­te­de eller læste med, og tak, for­di du er med­lem af Frihedsbrevet. 

Med ven­lig hilsen 

Mads Brüg­ger, che­fre­dak­tør, Frihedsbrevet

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her