Fri Mads #123: Mens vi ven­ter på Tred­je Verdenskrig


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

“Som kro­ni­kør begræn­ser jeg mig til at frem­stil­le begi­ven­he­der­ne, præ­cis som de ind­traf, og det er ikke min skyld, hvis de kan fore­kom­me usandsynlige.” 

– Fjo­dor Dosto­jevskij, Onde Ånder, Gyl­den­dal, 2023. 

Tænk at være så hel­dig at sid­de på klods hold af både Met­te Fre­de­rik­sen (S) og Søren Gade (V) i sel­ve­ste det øje­blik, hvor bun­den gik ud af SVM-regeringen. 

For det var lige præ­cis, hvad jeg gjor­de. Jeg sad på anden ræk­ke i Landstings­sa­len, til hørin­gen om kri­gen i Ukrai­ne, med direk­te udsigt til for­man­den for Esb­jerg Havn og stats­mi­ni­ste­ren, der sad og fum­le­de med mikro­fo­ner­ne i pane­let og ikke helt hav­de styr på, om de var tændt eller sluk­ke­de. Desvær­re for dem beg­ge var mikro­fo­ner­ne tændt. 

Dato­en var, bare for at være helt præ­cis og akku­rat, tirs­dag den 19. marts. 

Met­te Fre­de­rik­sen hav­de lige holdt en pep­talk om kri­gen i Ukrai­ne. Og midt i bifal­det, mens hun tog plads i pane­let ved siden af Søren Gade, opstod så det helt utro­li­ge moment, hvor Søren Gade opda­ger, at par­ti­fæl­len Mads Fug­le­de er gået over til Inger Støj­berg og Dan­marks­de­mo­kra­ter­ne – hvor­med den engang så almæg­ti­ge SVM-rege­ring plud­se­lig var ble­vet for­vand­let til en helt ordi­nær mindretalsregering. 

Hvis man kan tale om et point of no return, var det­te punk­tet, hvor­fra der ingen vej til­ba­ge var. 

Sagt på en anden måde var hele geni­a­li­te­ten med en bre­drø­vet, fler­tals­re­ge­ring henover mid­ten gået fløjten, og til­ba­ge sad så Søren Gade og Met­te Fre­de­rik­sen og så helt smadre­de ud. 

Det ene­ste, der mang­le­de, var bare, at Lars Løk­ke Ras­mus­sen hav­de sid­det ovre i hjør­net og spil­let noget trist musik på en trækharmonika. 

“Jeg har ikke hørt en skid” 

“Mads Fug­le­de er lige skif­tet til Inger,” sag­de en slu­kø­ret Søren Gade til Met­te Fre­de­rik­sen, hvil­ket alt­så kun­ne høres gen­nem deres mikrofoner. 

“Hvad for noget!?” spurg­te Met­te Frederiksen. 

“Mads Fug­le­de er lige skif­tet til Inger,” gen­tog Søren Gade. 

“Nå,” udbrød Met­te Frederiksen. 

“Jeg har ikke hørt en skid,” kon­sta­te­re­de Søren Gade så. Et sublimt valg af ord, som – anta­ger jeg – vil gå over i dan­marks­hi­sto­ri­en og måske end­da ende som par­ti­et Ven­stres gravskrift. 

Resten af tiden var der lan­ge pas­sa­ger, hvor Søren Gade zone­de helt ud og bare sad og stir­re­de kata­to­nisk ned i bor­det, mens den ukrain­ske ambas­sa­dør til Dan­mark og seni­o­r­for­sker Flem­m­ing Splids­bo­el sat­te ord på kri­gen mod rus­ser­ne. Men inde i for­man­den for Fol­ke­tin­get bob­le­de imid­ler­tid et til­ta­gen­de rase­ri, som snart skul­le slip­pes løs. 

Mod og mandshjerte

Søren Gade let­te­de på låget, så snart hørin­gen var slut, hvor han stil­le­de op til et impro­vi­se­ret pres­se­mø­de ude i Van­dre­hal­len. Jeg fulg­te med for lige at tage et bil­le­de af Søren Gade og for at høre, hvad han hav­de at sige om Mads Fug­le­des flugt over plankeværket. 

“Jeg bry­der mig ikke om det. Jeg synes, at når man har været med­lem af et par­ti læn­ge, og man så bli­ver uenig, så kun­ne det være pænt, at man infor­me­re­de sine tid­li­ge­re kol­le­ga­er, inden man bare send­te en pres­se­med­del­el­se ud,” erklæ­re­de Søren Gade. 

Man­den var vit­ter­lig vred. Han sag­de, at Mads Fug­le­de bur­de have været mand nok til selv at være mødt op for at se Ven­stres fol­ke­tings­grup­pe i øjne­ne og her for­tæl­le dem, at han løb fra går­den. I ste­det hav­de Mads Fug­le­de, som er på bar­sel, blot sendt en mail til par­tiets for­mand Tro­els Lund Poul­sen om, at nu hav­de han fået nok af Venstre. 

“Jeg håber, at hvis der er andre, der går med de sam­me tan­ker, at de så har mod og mands­hjer­te nok til at stil­le sig op for­an sin fol­ke­tings­grup­pe og for­tæl­le om sin beslut­ning,” lød det arrigt fra Søren Gade. 

I ste­det for at skæl­de ud på Mads Fug­le­de bur­de Søren Gade nok sna­re­re have vendt blik­ket indad. For er det ikke sandt, at Ven­stre hav­de ladet Mads Fug­le­de vok­se vildt? Ingen hav­de rig­tigt haft styr på, hvad han rend­te og lave­de, og så var han ble­vet selvra­di­ka­li­se­ret, og nu hav­de vi så balladen. 

Til­ba­ge til star­ten

Men oven­stå­en­de er sådan set bare slut­nin­gen af mine sene­ste nota­ter fra mine ugent­li­ge stu­e­gan­ge i Fol­ke­tin­get. Begyn­del­sen går helt til­ba­ge til den 12. marts, hvor jeg kig­ge­de for­bi Slot­tet på Hol­men ved et-tiden om eftermiddagen. 

Oppe i Van­dre­hal­len kom jeg for­bi en sko­le­klas­se, der blev manu­du­ce­ret af ingen rin­ge­re end tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Anders Fogh Ras­mus­sen. Med glø­de­n­de kul i øjne­ne var han i gang med at for­tæl­le de unge men­ne­sker om, hvor galt fat det hav­de været med sam­ar­bejds­po­li­tik­ken under Anden Ver­denskrig, og jeg kun­ne sim­pelt­hen ikke fat­te, at Fogh sta­dig var mono­ma­nisk besat af det­te emne. Så jeg stop­pe­de op for at høre, hvad han sagde. 

“Fra den 9. april 1940 og til den 29. august 1943, hvor sam­ar­bejds­po­li­tik­ken stop­pe­de, fun­ge­re­de Fol­ke­tin­get næsten nor­malt. Når jeg siger næsten nor­malt, er det, for­di der alli­ge­vel var et par spe­ci­el­le ting,” lød det fra Anders Fogh Rasmussen. 

Et par spe­ci­el­le ting? Mon Fogh her sig­te­de til dansk par­la­men­ta­ris­mes aller­mør­ke­ste stund, til­ba­ge i august 1941, hvor tin­get enstem­migt vedt­og den grund­lovs­stri­di­ge kom­mu­ni­st­lov, hvorun­der med­lem­mer af Fol­ke­tin­get på skæn­dig vis blev anholdt og interneret? 

Så jeg spid­se­de ører, da Fogh fort­sat­te sin belæ­ring af skoleklassen: 

“Det ene var, at man etab­le­re­de noget, der hed Rigs­da­gens Sam­ar­bejds­ud­valg. Det bestod af ni med­lem­mer, der holdt deres møder for luk­ke­de døre for at und­gå‚ at tysker­ne kun høre hvad de beslut­te­de. Og… øh, hvem over­tog så sty­ret efter 1943? Det gjor­de depar­te­ments­che­fer­ne, som er de øver­ste embeds­mænd i et mini­ste­ri­um. De mød­tes så og traf de beslut­nin­ger, de kun­ne,” for­kla­re­de Anders Fogh Ras­mus­sen og gav her­med på en måde den per­fek­te beskri­vel­se af SVM-regeringen. 

Til gen­gæld nævn­te han ikke kom­mu­ni­st­loven, men det er sik­kert hel­ler ikke noget, der hol­der Anders Fogh Ras­mus­sen vågen om natten. 

Eulo­gi for Søren Pape Poulsen

Så gik jeg op i pres­se­lo­gen. Nede i salen var der næsten fuld pla­de, og de fle­ste MF’ere var klædt i sort. Der skul­le nem­lig være min­de­høj­ti­de­lig­hed for Søren Pape Poul­sen, de Kon­ser­va­ti­ves afdø­de leder, og hvis man gik og tænk­te, at nu hav­de den vist fået, hvad den kun­ne træk­ke med at ære Søren Pape Poul­sens livs­ger­ning, kun­ne man godt tro om igen. For­u­de ven­te­de høj­de­punk­tet i form af fæl­les­sang i Folketingssalen. 

Når jeg kig­ge­de rundt i salen, bed jeg mær­ke i en tyde­ligt berørt Inger Støj­berg. Hun var nok den, der så aller­mest ramt ud. Et styk­ke fra hen­de sad de Kon­ser­va­ti­ves Mona Juul, som snart vil­le træ­de frem som par­tiets nye leder. Helt oppe i ven­stre hjør­ne sad så løs­gæn­ge­ren Mike Fon­seca, helt klædt i sort, og var lyk­ke­ligt uvi­den­de om, at om føje tid, når Mads Fug­le­de hav­de for­ladt Ven­stre, så vil­le hans vær­di sti­ge betydeligt. 

På sto­le­ne ved siden af Fon­seca, hvor løs­gæn­ger­ne Lars Boje Mat­hie­sen og Jon Step­hen­sen skul­le have sid­det, var der tomt. 

Forel­skel­ses­san­gen

Umid­del­bart før Søren Gade rin­ge­de med klok­ken, kom uden­rigs­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (M) hasten­de ind i salen og tog plads ved siden af for­svars­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen (V) og stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen (S).

Nu kun­ne cere­mo­ni­en begynde. 

“Det var med stor sorg, at Fol­ke­tin­get modt­og med­del­el­sen om Søren Pape Poul­sens død,” sag­de Søren Gade og bemær­ke­de, at Fol­ke­tin­get frem­over vil bli­ve “mere stil­le uden ham, lidt kede­li­ge­re kan man sige”. 

Her­på fulg­te et minuts stil­hed, hvor alle rej­ste sig op. Lige neden for for­mands­sto­len stod de to men­ne­sker, som måske hav­de tæsket aller­mest løs på Søren Pape Poul­sen, mens han leve­de, nem­lig Met­te Fre­de­rik­sen og Lars Løk­ke Ras­mus­sen, og så meget kede ud af det. 

Så kom ope­ra­san­ge­ren Jens-Chri­sti­an Wandt ind i salen og sang for på Jens Rosen­dals Forel­skel­ses­sang, som er at fin­de i Højsko­lesang­bo­gen. Engang var san­gen kon­tro­ver­si­el i kir­ke­li­ge og bor­ger­li­ge kred­se, for­di den hand­ler om at være bøs­se og om at drik­ke sig fuld i øl, men nu om stun­der – og især hvis man som den­ne skri­bent i for­vej­en har det lidt svært med Højsko­lesang­bo­gen – er det en kli­stret, banal og sød­la­den affære. 

Der­til kom­mer, at poli­ti­ker­nes evner som san­ge­re ikke over­ra­sken­de lader meget til­ba­ge at ønske, og det bli­ver det jo ikke bed­re af. 

Måske det bare er mig, men det vir­ker, som om Fol­ke­tin­get i sti­gen­de grad har fået smag for det cere­mo­ni­el­le. I hvert fald har Søren Gade en lil­le event­ma­ger i maven, så meget er klart. Kun få uger siden var det, at DR’s pige­kor skrid­te­de ind i Fol­ke­tin­get og sang for Kong Fre­de­rik den Tien­de, og nu var der så fæl­les­sang fra Højskolesangbogen. 

Hvor skal det ende hen­ne? Skal der også være fæl­les­sang, næste gang et med­lem af Fol­ke­tin­get dør med støv­ler­ne på? Det­te spørgs­mål er reto­risk, men det er værd at tæn­ke over i tide, for hvis den­ne udvik­ling går upå­ag­tet hen, ender vi snart med at Sigurd Bar­rett per­ma­nent kom­mer til at sid­de ved siden af taler­sto­len med et elek­tro­nisk orgel for­an sig. 

Cere­mo­ni­en slut­te­de klok­ken 14, og af – og nu cite­rer jeg – “vær­dig­heds­hen­syn” var den plan­lag­te spør­ge­ti­me med stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen ble­vet aflyst. Det var dog uklart, hvad der var for en vær­dig­hed, der blev vist hen­syn til her. Met­te Fre­de­rik­sen selv gik hen til Pia Olsen Dyhr og kram­me­de med SF’s par­ti­le­der, og sam­men gik de ud af salen. 

På ægge­skal­ler

Næste gang jeg kom til mig selv, sad jeg i Spejlsa­len inde i Stats­mi­ni­ste­ri­et og ven­te­de på Met­te Fre­de­rik­sen, Tro­els Lund Poul­sen og Lars Løk­ke Ras­mus­sen. Kalen­der­bla­det viste den 13. marts, og så vidt jeg for­stod det, skul­le det nært fore­stå­en­de pres­se­mø­de hand­le om, at der snart skal bru­ges end­nu fle­re pen­ge på det for­svar, som vi ikke læn­ge­re har. 

Kort for­in­den hav­de Vla­di­mir Putin med­delt, at Rusland “tek­nisk set er klar til atom­krig”, samt at det vil være en “sig­ni­fi­kant eska­le­ring” af kri­gen, hvis der bli­ver sendt NATO-trop­per til Ukraine. 

Alt det­te bidrog til en gene­rel følel­se af, at hele den vest­li­ge ver­den går rundt på æggeskaller. 

Claus Djørup

Jeg sad ved siden af pres­se­kor­p­sets older­mand Claus Djørup. Han sag­de, at han var i gang med at ven­de sin døgn­ryt­me væk fra at være vågen til klok­ken fire om mor­ge­nen og i for­sø­get der­på kun hav­de sovet tre timer. Djørups søvn­hy­giej­ne var tyde­lig­vis gået helt i frø, og noget sag­de mig, at hvis han ikke pas­se­de på, så vil­le han snart bli­ve for­vand­let til en vampyr. 

“Jeg fik fan­de­me respekt for våben, da jeg var i Hjem­me­vær­net. Hold da helt kæft! Man skal ikke pege på mig med en lege­tøj­spi­stol,” sag­de Claus Djørup uop­for­dret og bekræf­te­de mig såle­des i, at den var helt gal. 

Knud Meld­gaard

“Kan du se hen over mine bre­de skul­dre?” spurg­te Knud Meld­gaard, che­fre­dak­tø­ren for maga­si­net Tran­s­eu­ro­pa, der blev kendt for sin flam­boy­an­te tøjstil til pres­se­mø­de­r­ne i de gode, gam­le corona-dage. 

Knud Meld­gaard, som var iført en gul vest, hav­de tyde­lig­vis ikke skru­et ned for char­men siden da. 

“Det kan jeg godt, men de er bre­de,” sva­re­de jeg Meld­gaard, der sad på for­re­ste ræk­ke i Spejlsa­len, lige for­an mig. 

“Du skal have en kro­ne til en iska­ge,” sag­de Knud Meld­gaard til mig. 

På Meld­gaards notes­blok kun­ne jeg se et langt spørgs­mål om, at “For­sva­ret er en mas­siv rode­bu­tik”. Det spørgs­mål kom han aldrig til at stille. 

Et stort geo­stra­te­gisk vakuum

Så kom tre­klø­ve­ret ind fra høj­re. Tro­els Lund Poul­sen i sort, Met­te Fre­de­rik­sen i brunt og Lars Løk­ke Ras­mus­sen i gråt. Sidst­nævn­te så om muligt mere bal­dret ud end nogen­sin­de, men han hav­de vist også været på lang­fart til Afri­ka; til Etio­pi­en og Syd­afri­ka, så vidt jeg var informeret. 

Pres­se­mø­det hand­le­de om, at nu blev der sat end­nu fle­re pen­ge af til For­sva­ret. Omtrent 40 mil­li­ar­der kro­ner. For­u­den alle de andre pen­ge, der alle­re­de var ble­vet allo­ke­ret. Så vidt jeg kun­ne reg­ne ud, hav­de vi for længst pas­se­ret de 200 mil­li­ar­der kro­ner, hvil­ket jo får den famø­se ældre-mil­li­ard til at blegne. 

Det mest forun­der­li­ge var dog, at ikke så meget som en brøk­del af dis­se ube­gri­be­li­ge sum­mer var nået frem til den skar­pe ende. Sol­da­ter­ne tjen­te sta­dig den sam­me fes­ne løn, og hvis de hav­de brug for en nat­kik­kert, kun­ne de aller­hø­jest håbe på at fin­de den i com­pu­ter­spil­let Call of Duty.

Kri­gen i Ukrai­ne hav­de varet i to år nu, og der var fort­sat ikke kom­met en dansk pro­duk­tion af artil­le­ri­gra­na­ter i gang oppe på Krud­ten, sta­tens gam­le ammu­ni­tions­fa­brik i Elling i Fre­de­riks­havn, som man først solg­te til Spa­ni­en for 18 mil­li­o­ner og siden­hen køb­te til­ba­ge for 19,6 millioner. 

Så vidt eks­per­ter for­står sig på sagen, skal vi ven­te mindst to år end­nu, før Dan­mark igen er i stand til at pro­du­ce­re ammu­ni­tion. Så i alt fire år vil det mindst have taget, før Krud­ten er kom­met op i omdrej­nin­ger, hvil­ket tyder på, at når det gæl­der kri­gen i Ukrai­ne, er håb åben­bart en stra­te­gi, som Stats­mi­ni­ste­ri­et hæl­der til. 

Ikke kun håb for Ukrai­ne, for tager man et sam­let blik ud over Vest­eu­ro­pa, ser man på et stort geo­stra­te­gisk vaku­um, som er opstå­et, for­di en hel gene­ra­tion af euro­pæ­i­ske poli­ti­ke­re – vores egne inklu­si­ve – fejl­ag­tigt tro­e­de, at kri­gens dage var tal­te. Nu kæm­per vi med at få stab­let bare en enkelt bri­ga­de på bene­ne og er reelt set ikke i stand til at for­sva­re os selv. Først om fire år vil vi have en kampklar bri­ga­de, og året efter – i 2029 – vil vi være i stand til at bekæm­pe ubå­de. Ind­til da kan vi ikke gøre andet end at håbe. 

“Det kom­mer med en pris” 

Bort­set fra fle­re pen­ge til For­sva­ret hav­de rege­rin­gen også et for­slag på vej om en udvi­det vær­nepligt samt fuld lige­stil­ling mel­lem kønnene. 

“Det kom­mer med en pris,” fastslog stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen, for Gud ved hvil­ken gang og sag­de så: 

“Vi får ikke råd til alt det, vi ger­ne vil have råd til i fremtiden.” 

Mens hun sag­de det, så det ud, som om for­svars­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen var stemp­let men­talt ud af pressemødet. 

Lars Løk­ke Ras­mus­sen benyt­te­de lej­lig­he­den til at min­de os om, at han lige hav­de været i Afri­ka, hvor man ikke har så stor fidus til Vesten og langt bed­re kan rela­te­re til både Kina og Rusland. Det for­blev uklart, hvor Løk­ke vil­le hen med den bemærk­ning, men det vir­ke­de, som om han var kom­met hjem fra Afri­ka med en for­stær­ket jeg-ople­vel­se, og det er jo ikke før­ste gang i Den Hvi­de Mands ver­dens­hi­sto­rie, at det er hændt. 

Fol­ke­tin­gets nye rammer 

Så blev det tors­dag den 14/3, hvor jeg kig­ge­de for­bi Fæl­les­sa­len. Her skul­le det afslø­res, hvil­ket arki­tekt­fir­ma der hav­de vun­det ret­ten til at teg­ne Fol­ke­tin­gets nye, underjor­di­ske mod­ta­ge­cen­ter, der skal flet­tes sam­men med det gam­le Rigs­ar­kiv, som i for­læn­gel­se her­af skal restau­re­res og moderniseres. 

Fem for­slag var ble­vet short­li­s­tet, og ud af dem hav­de dom­mer­ko­mi­te­en – hvoraf både Leif Lahn (S) og Søren Gade (V) beg­ge var med­lem­mer – valgt den vin­der, som nu skul­le bekendtgøres. 

På lang­bor­de var der disket op med hvid­vand, hin­d­bær­brus, cava og rød­vin og her­til fyld­te cho­ko­la­der og skå­le med nød­der og rosiner. 

Gæster­ne kom lang­somt drys­sen­de ind og gav sig til at tale med hin­an­den med sag­te stem­me­fø­ring. På to sto­re lær­re­der i bun­den af salen stod der skrevet: 

“Fol­ke­tin­gets nye rammer.” 

Jet­te Gottlieb

Blandt de frem­mød­te gæster løb jeg ind i Enheds­li­stens Jet­te Gottlieb. 

“Hvad tæn­ker du om ide­en om at udvi­de Fol­ke­tin­get?” spurg­te jeg hende. 

“Fol­ke­tin­gets admi­ni­stra­tion vok­ser og vok­ser, men det har jeg ikke så meget imod. Det er vig­tigt at fast­hol­de en ordent­lig balan­ce mel­lem mini­ste­ri­er­ne og Fol­ke­tin­get. Det ser jeg det her som en del af,” sva­re­de Jet­te Gottlieb. 

“Synes du, den er ved at for­ryk­ke sig, den balan­ce?” spurg­te jeg så. 

“Ja, den for­ryk­ker sig altid, når der er en fler­tals­re­ge­ring,” lød det fra Jet­te Gottlieb. 

“Mod mini­ste­ri­er­ne?” spurg­te jeg for at være sikker. 

“Ja, ja… Sig mig, er du ble­vet doven på dine gam­le dage?” spurg­te Jet­te Gott­lieb mig så. 

Da jeg ikke sva­re­de med det sam­me, fort­sat­te hun: 

“Jeg har ikke set dig de sid­ste 25 fredage.” 

“Jamen, jeg har været andre ste­der,” sva­re­de jeg famlende. 

“Nå, for Søren,” sag­de Jet­te Gott­lieb med en vis skep­sis i stemmen. 

“Men jeg hol­der fast,” for­sik­re­de jeg hende. 

“Det tror jeg ikke på,” sva­re­de hun. 

“Der har jo blandt andet været møde­fri uge,” for­kla­re­de jeg som årsa­gen til mit fravær. 

“Nå?! Det lag­de jeg ikke mær­ke til,” sva­re­de Jet­te Gottlieb. 

“Jeg så du var til fæl­les­sang for Søren Pape Poul­sen?” spurg­te jeg så for at skif­te emne. 

“Jeg var ned i Fol­ke­tings­sa­len, ja, og så sang vi en sang. Det, synes jeg, var okay,” sva­re­de Jet­te Gott­lieb, og læn­ge­re kom vi ikke, for nu tog for­man­den for Esb­jerg Havn ordet. 

Histo­ri­ens vingesus

“Det er helt oprig­tigt en stor dag i dag. Jeg har glæ­det mig til at løf­te slø­ret for, hvem der har vun­det pro­jekt­kon­kur­ren­cen om, hvor­dan Fol­ke­tin­get kan udnyt­te Rigs­ar­ki­vets tid­li­ge­re byg­nin­ger. I bed­ste fald vil det tage mel­lem fem og otte år fra i dag, før det vil stå klar til brug. Hvis det bli­ver til noget, vil det være det stør­ste pro­jekt i Fol­ke­tin­get siden Chri­sti­an­borgs opfør­sel. Og som Fol­ke­tin­gets for­mand er jeg stolt af at være en del af så vig­tigt et pro­jekt,” lød det fra Søren Gade. 

Vin­de­ren af pro­jekt­kon­kur­ren­cen viste sig at være arki­tekt­fir­ma­et Cobe i sam­ar­bej­de med Arc­gen­cy, Dra­ch­mann Arki­tek­ter og Sweco Dan­mark. Hvis og såfremt det hele gli­der glat igen­nem, vil der om føje tid være et neds­æn­ket amfi­te­a­ter at fin­de inde i Rigs­dags­går­den, og i bun­den af det vil der være plan­tet et stort træ, som leder tan­ken hen på Val­by Tingsted. 

Bag ved træ­et åben­ba­res et underjor­disk besøgs­cen­ter med søj­le­gan­ge og butik, gar­dero­be og møde­lo­ka­ler. Der­fra kan man enten gå op i Fol­ke­tin­get eller op i Rigs­ar­ki­vets gam­le byg­nin­ger, hvor der er ble­vet ind­ret­tet spi­se­sted og udvalgs­væ­rel­ser og meget andet. 

I for­hold til de fire andre for­slag var det klart det bed­ste pro­jekt, der vandt, og hvis jeg sta­dig går stu­e­gang til den tid, vil det være noget, jeg vil glæ­de mig til at opleve. 

Stu­e­gang på udflugt

Det næste, der ske­te, var, at jeg tog på udflugt. Selv­om mit omdrej­nings­punkt jo er livet i Bor­gens gan­ge, tænk­te jeg, det alli­ge­vel var inden for ski­ven at dra­ge til Næst­ved, hvor den tid­li­ge­re ame­ri­kan­ske præ­si­dent Bara­ck Oba­ma mær­ke­ligt nok skul­le optræ­de for en udsolgt sal. Dels for­di jeg for­nem­me­de, at det var på tide med nog­le ekstra­cur­ri­cu­læ­re akti­vi­te­ter i mit vir­ke som stu­e­gæn­ger, men også for­di jeg hav­de en anta­gel­se om, at man­ge af de men­ne­sker, jeg til­ser på Slot­tet, også vil­le være at fin­de nede i Are­na Næst­ved. Så fre­dag den 15. marts dam­pe­de jeg afsted fra Hoved­ba­ne­går­den i syd­gå­en­de retning. 

Næve­ren

I gam­le dage var Næst­veds slo­gan “Sydsjæl­lands hoved­by”. I dag er det “Mærk Næstved”. 

Det før­ste, den ensom­me rej­sen­de mær­ker, når han eller hun træ­der ud af toget i Næst­ved, er en tung melan­ko­li. Som om man befin­der sig i en by, hvor grund­vil­kå­ret er, at livet gør ondt. En barsk ver­den, hvor ind­byg­ger­ne ryger på elek­tro­ni­ske ciga­ret­ter på stør­rel­se med hånd­gra­na­ter og træk­ker lan­ge slør­ha­ler af røg efter sig, når de kom­mer sjo­sken­de ned ad Næst­veds regn­vå­de gader. Jeg skri­ver bevidst “regn­vå­de”, for jeg er af den opfat­tel­se, at det altid reg­ner i Næstved. 

“Vi er til for dig” 

Hvor trist det hele er med Næst­ved, ind­kaps­les fint af Region Sjæl­lands mot­to, som står skre­vet på en lil­le sund­heds­kli­nik ikke langt fra tog­sta­tio­nen. “Vi er til for dig,” lyder regio­nens valg­s­prog, og jo mere man tæn­ker over det, jo mere uhyg­ge­ligt bli­ver det­te slo­gan, for hvor­for i alver­den gøre opmærk­som på det aller­mest selv­føl­ge­li­ge og åben­ly­se? Måske, tæn­ker jeg, for­di Region Sjæl­land i vir­ke­lig­he­den slet ikke er til for det enkel­te men­ne­ske, men ude­luk­ken­de er til for sig selv eller end­nu vær­re; måske er til for noget, der er så skræm­men­de, at man slet ikke tør at tæn­ke på det. 

Øje­bliks­bil­le­der

Det ene­ste spi­se­sted‚ jeg fik øje på under min van­dring op til Are­na Næst­ved, var etablis­si­men­tet Mun­ke­gril­len, som så ud til at være lukket. 

Noget andet, der stak i øjne­ne, var, at Udlæn­din­ge­sty­rel­sen – som i 2020 blev udflyt­tet til Næst­ved – til­sy­ne­la­den­de har fået byg­get sig et kæm­pe­stort nyt hoved­sæ­de. Hvad der fore­gik af fortræ­de­lig­he­der bag dis­se tyk­ke, mur­stens­be­klæd­te mure, kun­ne man kun gis­ne om, men jeg er sik­ker på, at det hand­le­de om at gøre men­ne­sker ondt. 

Tag pen­ge­ne og løb 

Forun­der­ligt var det at tæn­ke på, at Næst­ved – hvis ikke Dan­marks mest ano­ny­me by, så i hvert fald Sjæl­lands – var lyk­ke­des med at lan­de sel­ve­ste Bara­ck Oba­ma. Som jeg for­stod det, var det kul­mi­na­tio­nen på en pro­ces, der begynd­te for seks år siden, hvor Jakob Brix­vold, direk­tø­ren for Are­na Næst­ved, oprin­de­ligt hav­de fået ide­en om at hen­te USA’s før­ste sor­te præ­si­dent til byen. 

For Bara­ck Oba­ma vil­le det her­med være syven­de gang, at han kom til Dan­mark, og den­ne gang gjor­de han det selv­føl­ge­lig først og frem­mest for pen­ge­nes skyld. Jeg mener; hvor­for ellers rej­se hele den lan­ge vej til Næstved? 

Så vidt jeg kun­ne reg­ne ud, hav­de Are­na Næst­ved solgt bil­let­ter for omtrent seks mil­li­o­ner kro­ner, og mon ikke det er rime­ligt at anta­ge, at to af dem var øre­mær­ket til at ryge direk­te ned i Oba­mas muld­var­pe­skind? Han var ble­vet hyret til at tale i en time, og han hav­de sik­kert ikke i sin­de at bli­ve hæn­gen­de et minut mere end højest nød­ven­digt. Det var et spørgs­mål om at tage pen­ge­ne og løbe. 

Ordi­næ­re men­ne­sker kan gøre ordi­næ­re ting

Det før­ste, jeg bemær­ke­de, da jeg nåe­de frem til Are­na Næst­ved, var en ræk­ke sto­re, blå bil­l­bo­ards med Bara­ck Oba­mas løg­n­ag­ti­ge cita­ter påtrykt. 

“Yes we can, yes we did,” stod der på det ene af dem, og ingen af dele­ne er jo san­de i posi­tiv for­stand. For det, Bara­ck Oba­ma kun­ne, og det, Bara­ck Oba­ma gjor­de, var at føre en slin­gren­de poli­tik, der sam­let set gjor­de ver­den til et far­li­ge­re sted, og som oveni­kø­bet skub­be­de mil­li­o­ner af frem­med­gjor­te, for­bi­tre­de og forar­me­de hvi­de ame­ri­ka­ne­re i arme­ne på Donald Trump. 

På et andet skilt stod der skrevet: 

“Sam­men kan ordi­næ­re men­ne­sker gøre ekstra­or­di­næ­re ting,” og det er jo om muligt end­nu mere løgn, for hvis ordi­næ­re men­ne­sker mod alle for­vent­nin­ger lyk­kes med at gøre noget ekstra­or­di­nært, så er de jo net­op ikke ordi­næ­re men­ne­sker, men ekstra­or­di­næ­re mennesker. 

Sahra-Josep­hine Hjorth

På den anden side af gar­dero­ben, inde i foy­e­ren, vrim­le­de det med Næst­veds bedste­bor­ger­skab, men der var også – kun­ne jeg for­stå på van­d­rø­re­ne – kom­met folk rej­sen­de helt fra Nor­ge og Eng­land for at se giraffen. 

I for­bi­far­ten fik jeg et kort glimt af den skan­da­li­se­re­de IT-fusen­tast Sahra-Josep­hine Hjorth, som jo har været med i Oba­ma Foun­da­tion’s ledel­ses­pro­gram og engang var på vej ind i Fri­heds­bre­vets besty­rel­se, hvil­ket jeg for­tæl­ler om i den­ne podcast.

Hun var klædt i en pink bla­zer og gik med kryk­ker, men før jeg nåe­de at bli­ve sik­ker på, at det rent fak­tisk var hen­de, var hun for­s­vun­det i mæng­den, og trods tal­ri­ge for­søg på at efter­spo­re hen­de i for­sam­lin­gen for­blev hun bor­te. Til sidst kom jeg i tvivl om, hvor­vidt det vir­ke­lig var Sahra-Josep­hine Hjorth, jeg hav­de set. 

Så fulg­te en god por­tion spild­tid i det ven­te­væ­rel­se, som var reser­ve­ret til pres­sen. Her for­stod jeg, at det var ude­luk­ket for almin­de­li­ge døde­li­ge at kom­me i nær­he­den af Bara­ck Oba­ma. Det var kun, hvis man hav­de betalt 18.500 kro­ner for en VIP-bil­let, at man fik et minuts pen­ge med Oba­ma og her­un­der kun­ne få taget et bil­le­de med ham. 

Oba­magi­en

Klok­ken 16.30 ankom så en kara­va­ne af sor­te mini­bus­ser og seda­ner, omkran­set af motor­cy­kel­be­tjen­te. Det var Bara­ck Oba­ma, der ende­lig var nået frem til Den Råd­ne Banans hovedstad. 

Lidt efter sad jeg midt inde i en tæt­pak­ket Are­na Næst­ved. På sto­re tv-skær­me på hver sin side af sce­nen var der et bil­le­de af Bara­ck Oba­ma, der smi­le­de sit Col­ga­te-smil, og ved siden af ham stod der skrevet: 

“An eve­ning with Presi­dent Obama.” 

Rundt omkring i salen kun­ne jeg spot­te fle­re af Slot­tets bebo­e­re. Jeg så blandt andre skat­te­mi­ni­ster Jep­pe Bruus (S) – i sel­skab med Fre­de­ri­ci­as tid­li­ge­re borg­me­ster og for­hen­væ­ren­de lob­byist Jacob Bjer­re­gaard, som nu er sær­lig råd­gi­ver for Jep­pe Bruus. På gæste­li­sten var også mil­jø­mi­ni­ster Magnus Heu­ni­cke (S), men som søn af en tid­li­ge­re borg­me­ster for Næst­ved og valgt i Næst­ved­kred­sen hav­de han også møde­pligt til at del­ta­ge i den­ne epo­ke­gø­ren­de aften, hvor Næst­ved for alvor skul­le sæt­tes på landkortet. 

Des­u­den fik jeg øje på Pia Olsen Dyhr (SF), Fran­ciska Rosenkil­de (Å) og sund­heds- og inden­rigs­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de (V). Også de var taget til Næst­ved for at tap­pe ind på Oba­magi­en.

En vild dag på kontoret 

Ind­til nu hav­de det været uklart, hvem der skul­le inter­viewe Bara­ck Oba­ma, og ingen for­stod rig­tigt, hvad hem­me­lig­heds­kræm­me­ri­et mon skyld­tes. Hvor­for hol­de det hem­me­ligt, hvis det var Kim Bild­søe eller Johan­nes Lang­kil­de eller Bir­git­te Borup, som var ble­vet hyret ind til opga­ven? Men det var ingen af dele­ne, skul­le det snart vise sig. Bara­ck Oba­ma skul­le sim­pelt­hen inter­viewes på sce­nen af Are­na Næst­veds egen kom­mu­ni­ka­tions­chef, Phil­lip­pa Mai­gaard Filtenborg. 

At skri­ve, at Phil­lip­pa Mai­gaard Fil­ten­borg var nervøs, vil­le være en under­dri­vel­se. Hun hav­de, må man sige, en meget vild dag på kon­to­ret, men efter­som Oba­ma Foun­da­tion selv hav­de fore­slå­et og god­kendt de spørgs­mål, som måt­te stil­les til Oba­ma, hav­de det nok ikke haft den sto­re betyd­ning, hvis der var ble­vet hyret en pro­fes­sio­nel jour­na­list ind til opga­ven. Måske hav­de det end­da været end­nu mere pin­ligt, og fak­tisk gjor­de Phil­lip­pa Mai­gaard Fil­ten­borg det glim­ren­de. Pro­ble­met var ikke hen­de. Pro­ble­met var Bara­ck Obama. 

En uen­de­lig pøl­se af banaliteter

“Im so hap­py to be here in Næst­ved,” sag­de Bara­ck Oba­ma, da han tog plads i en dansk møbelklas­si­ker og bemær­ke­de, at han hav­de den sam­me læne­stol derhjemme. 

Det­te var start­skud­det på en til­sy­ne­la­den­de uen­de­lig pøl­se af bana­li­te­ter, pla­ti­tu­der og fal­be­la­der, som strøm­me­de ud af Bara­ck Oba­mas mund. 

Hvis man så bort fra, at han er en durk­dre­ven reto­ri­ker og sam­ti­dig fra­reg­ner, hvor over­be­vi­sen­de ame­ri­ka­ne­re altid vir­ker på en dan­sker og her­til sub­tra­he­rer, hvor ele­gant og kat­te­ag­tig en figur, han gør på en sce­ne, var det vir­ke­lig ikke impo­ne­ren­de, hvad Bara­ck Oba­ma hav­de at kom­me med. 

Var det narcis­si­stisk af Oba­ma at tro, at han ale­ne i kraft af sit fædren­de og mødren­de ophav – en hvid kvin­de og en sort mand – vil­le kun­ne for­e­ne og sam­le et split­tet og spal­tet USA, så var den­ne narcis­sis­me ikke ble­vet min­dre med tiden. I hvert fald var han sta­dig urok­ke­lig i tro­en på egne evner, og mod slut­nin­gen af en lang og pine­fuld time fik vi oveni­kø­bet at vide, at hans tee­na­ge­døtre har sagt til ham, at de fak­tisk synes, han er “ret cool” af en far at være. 

På intet tids­punkt var der noget, der bare lig­ne­de selv­kri­tik eller indrøm­mel­se af egne fejl, og man for­nem­me­de klart, at i Oba­mas ver­den er populis­men – som jo er en reak­tion på eli­tens og her­un­der Bara­ck Oba­mas fejl­slag­ne poli­tik – til­sy­ne­la­den­de noget dif­fust ond­skab, som er opstå­et helt ud af den blå luft. 

Bara­ck Oba­ma vil­le ikke engang tage Donald Trumps navn i sin mund. Han vil­le hel­ler ikke tale om kri­gen i Gaza, kri­gen i Ukrai­ne, Putin, Xi Jin­ping, Kina og Taiwan. Til gen­gæld vil­le Bara­ck Oba­ma ger­ne råd­gi­ve Næst­ved Kom­mu­ne om, hvor­dan de får styr på deres CO2-regnskab. 

Var det trist, at Gor­batjov, Sov­je­tu­ni­o­nens sid­ste gene­ral­se­kre­tær, opt­rå­d­te i en tv-rek­la­me for Pizza Hut, så var det deci­de­ret tragi­ko­misk at se Bara­ck Oba­ma i Are­na Næst­ved. Var man den mind­ste smu­le i tvivl om, at vi nu befin­der os i den post­li­be­ra­le æra, var Oba­mas besøg i Næst­ved en klar ansku­e­lig­gø­rel­se heraf. 

Alt det­te skal selv­føl­ge­lig ikke rok­ke ved, at det var en bedrift, at Næst­ved var lyk­ke­des med at få Oba­ma til byen, for det var det. 

VIP FOTO LINE

Ude i gar­dero­ben fik jeg affo­to­gra­fe­ret en bil­led­gu­i­de til dør­mæn­de­ne, så de kun­ne se, hvil­ke par­ti­le­de­re og mini­stre der var sat til at gæste Are­na Næst­ved den­ne aften. 

Ulig de andre med­lem­mer af Fol­ke­tin­get som var på gæste­li­sten, stod der skre­vet under nav­net Dan Jør­gen­sen (S) – mini­ster for udvik­ling og glo­bal kli­ma­po­li­tik – at “Dan Jør­gen­sen plus en” til­hør­te kate­go­ri­en “VIP FOTO LINE” (sic). Hvil­ket, så vidt jeg er ori­en­te­ret, bety­der, at Dan Jør­gen­sen og hans ledsa­ger var blandt de gan­ske sær­ligt udvalg­te, som ikke kun hav­de fået lov til at sid­de helt oppe ved sce­ne­kan­ten i et der­til ind­ret­tet loun­ge­om­rå­de, men også skul­le foto­gra­fe­res sam­men med Bara­ck Oba­ma. Hvor­dan det er lyk­ke­des Dan Jør­gen­sen at sik­re sig bil­let­ter til en vær­di af 18.500 kro­ner styk­ket, må andre tage sig af at bore i, men noget, som vir­ke­lig undrer mig, er, at Dan Jør­gen­sen end­nu ikke har offent­lig­gjort bil­le­det af ham og Oba­ma. Det er meget off brand, at han ikke har gjort det. 

Åh, dis­se minder 

Det sid­ste, jeg husker fra den­ne sæl­som­me aften, er, at jeg står uden for Are­na Næst­ved i aften­mør­ket og ryger en ciga­ret, og for­bi mig kom­mer så Sahra-Josep­hine Hjorth hal­ten­de med sin kryk­ker, og jeg når lige at bemær­ke, at det vir­ke­lig er hen­de, samt at hun er sam­men med sin lil­le søn, som vel har været omtrent de fem år, og af en eller anden grund taler hun engelsk med ham. Og før jeg har set mig om, er hun for­s­vun­det ud i den næst­ve­di­an­ske nat. 

Jacob Jen­sens hoved på et fad 

Så gik der nog­le dage, og snart nær­me­de jeg mig Bor­gen igen. Her hør­te jeg et sæl­somt ryg­te, der gik på, at nu hvor dansk poli­tik er på vej til­ba­ge til en nor­mal­til­stand – med en min­dre­tals­re­ge­ring som skal tæk­kes Fol­ke­tin­get – er der kræf­ter i oppo­si­tio­nen, som op til som­me­ren vil have et blo­dof­fer i form af en mini­sters hoved på et fad. Alt­så 25 pund kød fra SVM-rege­rin­gen, som skal bekræf­te, at de har for­stå­et, hvem der nu bestemmer. 

Ryg­tet går på, at den mini­ster, som står for skud, er den mest ano­ny­me mini­ster af dem alle, nem­lig Ven­stres føde­va­re­mi­ni­ster, Jacob Jen­sen. For så kom­mer det til at gøre end­nu mere ondt på Ven­stre, som jo har det svært i for­vej­en, og sådan er poli­tik jo så gru­somt. Men det er kun et ryg­te, og som alle gode ryg­ter kan det godt være sandt, men det kan også være løgn. 

Yes we can

Så nåe­de jeg frem til slut­nin­gen af mit 123ende nyheds­brev. Tak, for­di du læste eller lyt­te­de med. Illu­stra­tio­nen, som er teg­net af Malt­he Emil Kibs­gaard, fore­stil­ler selv­føl­ge­lig Bara­ck Oba­ma, Sahra-Josep­hine Hjorth og under­teg­ne­de for­klædt som Mar­vels kos­mi­ske voy­eur The Wat­cher. Som bekendt kig­ger han bare, han blan­der sig aldrig. Ud fra den devi­se ven­der jeg til­ba­ge med en ny stu­e­gang fra Demo­kra­tiets Hus, så snart jeg har nok på blokken. 

Med ven­lig hilsen 

Mads Brüg­ger, che­fre­dak­tør, Frihedsbrevet