Fri Mads #125: Sports­bla­zer­nes Kongres

Når det­te læses – eller lyt­tes – er den for­kætre­de Mads Fug­le­de vendt til­ba­ge til Chri­sti­ans­borg, nu som med­lem af Dan­marks­de­mo­kra­ter­ne, og der­med er SVM-rege­rin­gen offi­ci­elt ble­vet en min­dre­tals­re­ge­ring (hvis man alt­så fra­reg­ner de nor­dat­lan­ti­ske man­da­ter). Så meget kan siges med sik­ker­hed. Det er også nagel­fast at skri­ve, at der fort­sat er mur­ren i kro­ge­ne hos Soci­al­de­mo­kra­ti­et. Et tryk tager til i styr­ke. En skyg­ge vok­ser i mør­ket. En dår­lig stem­ning har bidt sig fast. Pilen peger på stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen (S) som væren­de pro­ble­mets kerne. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her