Fri Mads #18: Lyden af tavshed


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

“Intet styr­ker mag­ten så meget som tavs­hed,” skul­le uni­ver­sal­ge­ni­et Leo­nar­do da Vin­ci efter sigen­de have sagt. Så måske er det sim­pelt­hen en magtø­vel­se, når rege­rin­gen og dens støt­te­par­ti­er — på nær SF — har valgt tavs­he­den som sva­ret på opstan­del­sen over sagen om for­sker Peter Vig­go Jakob­sen, lek­tor ved Insti­tut for Stra­te­gi hos Forsvarsakademiet. 

Lyden af tavshed 

For hvor er de dog stil­le, rege­rin­gen og konsor­ter. Så stil­le, at man kan høre lyden af deres tavs­hed. Som en sta­tisk bru­sen fra et tændt tv stil­let ind på en tom kanal, som kom­mer til os fra et værel­se for enden af en lang gang. Men den­ne sag må ikke ties ihjel. Det er den for alvor­lig til. Der­for vil jeg bru­ge noget af mit nyheds­brev num­mer 18 på at gen­for­tæl­le, hvad der er sket med Peter Vig­go Jakob­sen. Min from­me hen­sigt er at bidra­ge til, at så man­ge dan­ske­re som muligt får at vide, hvad der er fore­gå­et. Og er du alle­re­de inde i sagen, ska­der det jo ikke at få genop­fri­sket mise­ren én gang til. 

Det er Paki­stans skyld 

Lad os lige reka­pi­tu­le­re, hvad der er sket: Den 19. august brag­te Avi­sen Dan­mark et inter­view med før­nævn­te Peter Vig­go Jakob­sen. Emnet var Tale­ban og Afg­ha­ni­stan, med fokus på nabo­en Paki­stan. Her kom­mer Peter Vig­go Jakob­sen med en dej­ligt klar og fyn­dig udta­lel­se. Han siger: “Jeg synes, Paki­stan er ble­vet rost lige lov­ligt meget taget i betragt­ning af, at det er Paki­stans skyld, at Kabul er fal­det. Det er Paki­stans skyld, at Dan­mark har mistet 44 mand i Afg­ha­ni­stan. Hav­de det ikke været for Paki­stan, så hav­de der ikke været noget Taleban.” 

Sag­de alt­så Peter Vig­go Jakob­sen. Det­te er ikke et kon­tro­ver­si­elt syns­punkt. Det er bare rene ord for pen­ge­ne. Ken­der man det mind­ste til Paki­stans ambi­tio­ner om at have “stra­te­gisk dyb­de” i Afg­ha­ni­stan, og har man fulgt bare peri­fert med i, hvad Paki­stans magt­ful­de og noto­ri­ske efter­ret­ning­s­tje­ne­ste ISI ren­der og laver, ved man, at Peter Vig­go Jakob­sen har så evig ret. Og uan­set hvad, har Peter Vig­go Jakob­sen selv­føl­ge­lig sin ytrings­fri­hed. Han har lov til at sige det, han siger. 

Hel­ve­de ken­der intet rase­ri som en afvist kvinde 💥

Men inde på Hol­mens Kanal num­mer 9, hvor For­svars­mi­ni­ste­ri­et hol­der til, faldt Peter Vig­go Jakob­sens udta­lel­se ikke i god jord. Efter at Dan­mark hav­de fået lov til at bru­ge Isla­ma­bad som bro­ho­ved for evaku­e­rin­gen fra Afg­ha­ni­stan, skul­le der nødig kom­me en spil­for­dær­ver for­bi og øde­læg­ge roman­cen mel­lem Dan­mark og Paki­stan. Iføl­ge Wee­ken­da­vi­sen udtal­te for­svars­mi­ni­ster Tri­ne Bram­sen sig så højlydt om Peter Vig­go Jakob­sen, at adskil­li­ge med­ar­bej­de­re i mini­ste­ri­et kun­ne høre det. Det er en pæn måde at sige på, at for­svars­mi­ni­ster Tri­ne Bram­sen er flip­pet totalt ud. 

Hvis du ikke stik­ker piben ind, så … 

Er det sådan mag­ten fun­ge­rer, at det sim­pelt­hen er nok, at Tri­ne Bram­sen råber, at hun er træt af Peter Vig­go Jakob­sen? Det hører en ser­vil embeds­mand, og så dre­jer tek­no­kra­tiets tand­hjul af sig selv, og alle­re­de dagen efter, fre­dag den 20. august, bli­ver der afholdt et møde mel­lem For­svar­sa­ka­de­miets dekan, Peter Dahl Thru­el­sen og Peter Vig­go Jakob­sen. Iføl­ge Wee­ken­da­vi­sen får Peter Vig­go Jakob­sen her at vide, at han hel­le­re må se at få skru­et ned for char­men. Hvis ikke vil hans afde­ling bli­ve omstruk­tu­re­ret eller helt udflyt­tet fra Køben­havn. Siden har ingen hørt noget fra Peter Vig­go Jakob­sen. Også hans tavs­hed er slående. 

Intet at se her, pas­sér ven­ligst gaden

At Wee­ken­da­vi­sen har ret i sin frem­stil­ling af sags­for­lø­bet, blev indi­rek­te bekræf­tet i går, hvor sel­ve­ste che­fen for For­svar­sa­ka­de­mi­et, kon­tre­ad­miral Hen­rik Ryberg, trå­d­te frem på Face­book med en pres­se­med­del­el­se på mere end 400 ord. For­må­let var at imø­de­gå Wee­ken­da­vi­sens arti­kel med en under­streg­ning af, at alt skam er i skøn­ne­ste orden hos For­svar­sa­ka­de­mi­et, både hvad angår ytrings — og forsk­nings­fri­he­den. Her­til er der bare at sige, at når man skal bru­ge 400 ord på at for­kla­re, at den hel­li­ge grav er vel­for­va­ret, er det et tegn på, at der helt sik­kert er et pro­blem. Og går man tek­sten efter med en tæt­te­kam, fin­der man da også den­ne uhyg­ge­li­ge passus: 

“For­svar­sa­ka­de­miets ledel­se har ikke fået pålæg om, at vores for­ske­re eller andre med­ar­bej­de­re ikke må udta­le sig, men vi er indi­mel­lem i dia­log med over­ord­ne­de myn­dig­he­der om udta­lel­ser fra For­svar­sa­ka­de­miets med­ar­bej­de­re, der kan berø­re kom­plek­se og føl­som­me emner. For­svar­sa­ka­de­miets ledel­se del­ta­ger selv­føl­ge­lig ger­ne i den dia­log. Hvis fak­tu­el­le ting eller spørgs­mål om ope­ra­tions­sik­ker­hed skal bely­ses, så er det vig­tigt, at vi kan enga­ge­re os i en ufor­mel dia­log med over­ord­ne­de myndigheder.”

Ufor­mel dialog 😱

Hvad begre­bet “ufor­mel dia­log med over­ord­ne­de myn­dig­he­der” dæk­ker over er svært at sige, men i mine ører lyder det skræm­men­de. Og klamt. Som noget der fore­går i mør­ke. Et eller andet er i hvert fald helt galt hos For­svar­sa­ka­de­mi­et, og hvis det vir­ke­lig pas­ser, at Peter Vig­go Jakob­sen er ble­vet tru­et til tavs­hed af rege­rings­ap­pa­ra­tet, er det på en måde vær­re end den oprin­de­li­ge histo­rie, som var, at han sim­pelt­hen var ble­vet fyret. At Peter Vig­go Jakob­sen oveni­kø­bet får mund­kurv på, sam­ti­dig med at vi har en rege­ring, som hol­der skå­l­ta­ler om, at de vil frem­me en åben og demo­kra­tisk debat, gør kun skan­da­len end­nu større. 

Fri Finans

Nå, så fik jeg ven­ti­le­ret min har­me over sagen om Peter Vig­go Jakob­sen. Nu gæl­der det Fri­heds­bre­vet: Gode ting ven­ter nem­lig for­u­de i den­ne uge. Alle­re­de i dag udkom­mer nyheds­bre­vet Fri Finans, hvor vi har en histo­rie om, at Dansk Indu­stri bli­ver beskyldt for at spil­le en dob­bel­trol­le i sund­heds­guru Chri­sti­an Bitz’ plagi­atsag. Og så afslø­rer vi en af stif­ter­ne bag nybagt par­ti­le­der Lars Løk­ke Ras­mus­sens nye erhvervspo­li­ti­ske mødested. 

Fri Tænk­ning

I mor­gen udkom­mer nyheds­bre­vet Fri Tænk­ning. Che­fre­dak­tør Flem­m­ing Rose har den­ne gang talt med pro­fes­sor David Buss om hans nye bog Bad Men: The Hid­den Roots of Sexu­al Decep­tion, Haras­sment & Assault. Buss er pro­fes­sor på Uni­ver­si­ty of Texas i Austin og en af evo­lu­tions­psy­ko­lo­gi­ens stif­te­re. Iføl­ge Buss er mænds seksu­el­le kræn­kel­ser af kvin­der den mest udbred­te men­ne­ske­ret­tig­heds­kræn­kel­se i ver­den, og han fore­slår der­for, at kvin­dens ret til selv at bestem­me hvor­når, hvor­dan og med hvem hun ønsker sex skal gøres til en fun­da­men­tal men­ne­ske­ret­tig­hed på linje med den ræk­ke af ret­tig­he­der, der er ned­fæl­det i FNs Men­ne­ske­ret­tig­hed­ser­klæ­ring. Fra et evo­lu­tions­psy­ko­lo­gisk per­spek­tiv er den­ne ret mere fun­da­men­tal end både ytrings­fri­hed, reli­gions­fri­hed og for­sam­lings­fri­hed, men alli­ge­vel er den ikke for­mu­le­ret som en norm eller lov nog­le ste­der. Læs mere om det i Fri Tænk­ning i morgen. 

Madens Fol­ke­mø­de i Fri Tid 🍽

Simon Jul for­tæl­ler at næste udga­ve af nyheds­bre­vet Fri Tid hand­ler om Madens Fol­ke­mø­de, der blev afholdt i wee­ken­den. Eller med Simons egne ord: “Det hand­ler om, at vi skal huske at elske vores råva­rer en lil­le­bit­te smu­le mere, end vi ple­jer. Ikke meget. Blot en smule.”

Hvad jeg ellers går og tæn­ker på 🤔

1️⃣ Stor­fil­men Dune. Har du set den film? Ellers er det bare spo­ren­stregs i bio­gra­fen med dig. I for­vej­en var jeg fan af den fransk-cana­di­ske fil­min­struk­tør Denis Vil­le­ne­u­ve, men det her er hans piè­ce de rési­stan­ce. Når du først har set Dune, vil du for altid tæn­ke til­ba­ge på Star Wars som DR Dra­mas Gøn­ge­høv­din­gen, og er du typen, som for­svær­ger alt, hvad der har med sci­en­ce fiction og kostu­med­ra­ma­er at gøre, så lav det hvi­de snit, og gå ind og se den film. Sik­ke dog en bedrift det er. Ale­ne lydsi­den er et mester­værk i sig selv. 

2️⃣ Meget er ble­vet sagt og skre­vet om under­sø­gel­sen af, hvor­dan de stu­de­ren­de på Jour­na­list­højsko­len stem­mer. Resul­ta­tet viste, at fler­tal­let stem­mer på Enheds­li­sten og Radi­ka­le Ven­stre. Det mener en mas­se bor­ger­li­ge er tegn på, at riget stan­der i våde. Blandt andet Ber­ling­s­ke Medi­as kon­cer­n­chef, Anders Krab-Johansen:

 

Nu for­står jeg ikke helt, hvor­dan Anders Krab-Johan­sen har tænkt sig, at ledel­sen og under­vi­ser­ne skal sik­re, at alle poli­ti­ske hold­nin­ger er lige­ligt repræ­sen­te­ret blandt sko­lens alum­ne. For så er det vel nød­ven­digt med sin­delags­kon­trol i en grad, som bur­de få en sand bor­ger­lig til at slå kor­sets tegn for sig? I øvrigt må det bor­ger­li­ge Dan­mark vir­ke­lig lide af min­dre­værds­kom­plek­ser, når det sta­dig hjem­sø­ges af ide­en om de røde lejes­ven­de. Per­son­ligt glæ­der jeg mig over, at under­sø­gel­sen også viser, at antal­let af stu­de­ren­de der stem­mer blankt næsten er ble­vet for­doblet fra 3,8 til 7,6 %. For det bur­de immer­væk være ide­a­let for alle jour­na­li­ster: At gå ned og stem­me, men at stem­me blankt.