Fri Mads #18: Lyden af tavshed


Her er der en lydafspiller

Men før du kan se den, skal du acceptere cookies fra vores lydleverandør.

“Intet styrk­er magten så meget som tavshed,” skulle uni­ver­sal­ge­ni­et Leonar­do da Vin­ci efter sigende have sagt. Så måske er det sim­pelthen en magtøvelse, når regerin­gen og dens støt­teparti­er — på nær SF — har val­gt tavshe­den som svaret på opstandelsen over sagen om forsker Peter Vig­go Jakob­sen, lek­tor ved Insti­tut for Strate­gi hos Forsvarsakademiet. 

Lyden af tavshed 

For hvor er de dog stille, regerin­gen og kon­sorter. Så stille, at man kan høre lyden af deres tavshed. Som en sta­tisk brusen fra et tændt tv stil­let ind på en tom kanal, som kom­mer til os fra et værelse for enden af en lang gang. Men denne sag må ikke ties ihjel. Det er den for alvorlig til. Der­for vil jeg bruge noget af mit nyheds­brev num­mer 18 på at gen­fortælle, hvad der er sket med Peter Vig­go Jakob­sen. Min fromme hen­sigt er at bidrage til, at så mange danskere som muligt får at vide, hvad der er foregået. Og er du allerede inde i sagen, skad­er det jo ikke at få genopfrisket mis­eren én gang til. 

Det er Pakistans skyld 

Lad os lige reka­pit­ulere, hvad der er sket: Den 19. august bragte Avisen Dan­mark et inter­view med førnævnte Peter Vig­go Jakob­sen. Emnet var Tale­ban og Afghanistan, med fokus på naboen Pak­istan. Her kom­mer Peter Vig­go Jakob­sen med en dejligt klar og fyn­dig udtalelse. Han siger: “Jeg synes, Pak­istan er blevet rost lige lovligt meget taget i betragt­ning af, at det er Pak­istans skyld, at Kab­ul er faldet. Det er Pak­istans skyld, at Dan­mark har mis­tet 44 mand i Afghanistan. Havde det ikke været for Pak­istan, så havde der ikke været noget Taleban.” 

Sagde alt­så Peter Vig­go Jakob­sen. Dette er ikke et kon­tro­ver­sielt syn­spunkt. Det er bare rene ord for pen­gene. Kender man det mind­ste til Pak­istans ambi­tion­er om at have “strate­gisk dybde” i Afghanistan, og har man ful­gt bare per­ifert med i, hvad Pak­istans magt­fulde og notoriske efter­ret­ningst­jen­este ISI ren­der og laver, ved man, at Peter Vig­go Jakob­sen har så evig ret. Og uanset hvad, har Peter Vig­go Jakob­sen selvføl­gelig sin ytrings­fri­hed. Han har lov til at sige det, han siger. 

Helvede kender intet raseri som en afvist kvinde 💥

Men inde på Hol­mens Kanal num­mer 9, hvor Forsvarsmin­is­teri­et hold­er til, faldt Peter Vig­go Jakob­sens udtalelse ikke i god jord. Efter at Dan­mark havde fået lov til at bruge Islam­abad som bro­hoved for evakuerin­gen fra Afghanistan, skulle der nødig komme en spil­fordærv­er for­bi og ødelægge roman­cen mellem Dan­mark og Pak­istan. Ifølge Week­en­davisen udtalte forsvarsmin­is­ter Trine Bram­sen sig så høj­ly­dt om Peter Vig­go Jakob­sen, at adskil­lige medar­be­jdere i min­is­teri­et kunne høre det. Det er en pæn måde at sige på, at forsvarsmin­is­ter Trine Bram­sen er flip­pet totalt ud. 

Hvis du ikke stikker piben ind, så … 

Er det sådan magten fun­ger­er, at det sim­pelthen er nok, at Trine Bram­sen råber, at hun er træt af Peter Vig­go Jakob­sen? Det hør­er en servil embeds­mand, og så drejer teknokrati­ets tand­hjul af sig selv, og allerede dagen efter, fredag den 20. august, bliv­er der afholdt et møde mellem Forsvarsakademiets dekan, Peter Dahl Thru­elsen og Peter Vig­go Jakob­sen. Ifølge Week­en­davisen får Peter Vig­go Jakob­sen her at vide, at han hellere må se at få skruet ned for char­men. Hvis ikke vil hans afdel­ing blive omstruk­tur­eret eller helt udfly­t­tet fra Køben­havn. Siden har ingen hørt noget fra Peter Vig­go Jakob­sen. Også hans tavshed er slående. 

Intet at se her, passér venligst gaden

At Week­en­davisen har ret i sin frem­still­ing af sags­for­lø­bet, blev indi­rek­te bekræftet i går, hvor selveste chefen for Forsvarsakademiet, kon­tread­mi­ral Hen­rik Ryberg, trådte frem på Face­book med en pressemed­delelse på mere end 400 ord. For­målet var at imødegå Week­en­davisens artikel med en under­streg­n­ing af, at alt skam er i skønneste orden hos Forsvarsakademiet, både hvad angår ytrings — og forskn­ings­fri­he­den. Her­til er der bare at sige, at når man skal bruge 400 ord på at fork­lare, at den hel­lige grav er velfor­varet, er det et tegn på, at der helt sikkert er et prob­lem. Og går man tek­sten efter med en tæt­tekam, find­er man da også denne uhyggelige passus: 

“Forsvarsakademiets ledelse har ikke fået pålæg om, at vores forskere eller andre medar­be­jdere ikke må udtale sig, men vi er indimellem i dia­log med overordnede myn­dighed­er om udtalelser fra Forsvarsakademiets medar­be­jdere, der kan berøre kom­plekse og føl­somme emn­er. Forsvarsakademiets ledelse delt­ager selvføl­gelig gerne i den dia­log. Hvis fak­tuelle ting eller spørgsmål om oper­a­tionssikker­hed skal bel­y­ses, så er det vigtigt, at vi kan engagere os i en uformel dia­log med overordnede myndigheder.”

Uformel dialog 😱

Hvad begre­bet “uformel dia­log med overordnede myn­dighed­er” dækker over er svært at sige, men i mine ører lyder det skræm­mende. Og klamt. Som noget der foregår i mørke. Et eller andet er i hvert fald helt galt hos Forsvarsakademiet, og hvis det virke­lig pass­er, at Peter Vig­go Jakob­sen er blevet truet til tavshed af regeringsap­pa­ratet, er det på en måde værre end den oprindelige his­to­rie, som var, at han sim­pelthen var blevet fyret. At Peter Vig­go Jakob­sen ovenikø­bet får mund­kurv på, sam­tidig med at vi har en regering, som hold­er skål­taler om, at de vil fremme en åben og demokratisk debat, gør kun skan­dalen end­nu større. 

Fri Finans 

Nå, så fik jeg ven­til­eret min harme over sagen om Peter Vig­go Jakob­sen. Nu gælder det Fri­heds­brevet: Gode ting ven­ter nem­lig forude i denne uge. Allerede i dag udkom­mer nyheds­brevet Fri Finans, hvor vi har en his­to­rie om, at Dan­sk Indus­tri bliv­er beskyldt for at spille en dobbel­trolle i sund­heds­gu­ru Chris­t­ian Bitz’ pla­giat­sag. Og så afs­lør­er vi en af stifterne bag nybagt par­tiled­er Lars Løkke Ras­mussens nye erhvervspoli­tiske mødested. 

Fri Tænkning 

I mor­gen udkom­mer nyheds­brevet Fri Tænkn­ing. Chefredak­tør Flem­ming Rose har denne gang talt med pro­fes­sor David Buss om hans nye bog Bad Men: The Hid­den Roots of Sex­u­al Decep­tion, Harass­ment & Assault. Buss er pro­fes­sor på Uni­ver­si­ty of Texas i Austin og en af evo­lu­tion­sp­sykolo­giens stiftere. Ifølge Buss er mænds sek­suelle krænkelser af kvin­der den mest udbredte men­neskerettighed­skrænkelse i ver­den, og han fores­lår der­for, at kvin­dens ret til selv at bestemme hvornår, hvor­dan og med hvem hun ønsker sex skal gøres til en fun­da­men­tal men­neskerettighed på lin­je med den række af ret­tighed­er, der er ned­fældet i FNs Men­neskerettighed­serk­læring. Fra et evo­lu­tion­sp­sykol­o­gisk per­spek­tiv er denne ret mere fun­da­men­tal end både ytrings­fri­hed, reli­gions­fri­hed og for­sam­lings­fri­hed, men alligev­el er den ikke for­muleret som en norm eller lov nogle sted­er. Læs mere om det i Fri Tænkn­ing i morgen. 

Madens Folkemøde i Fri Tid 🍽

Simon Jul fortæller at næste udgave af nyheds­brevet Fri Tid han­dler om Madens Folkemøde, der blev afholdt i week­enden. Eller med Simons egne ord: “Det han­dler om, at vi skal huske at elske vores råvar­er en lillebitte smule mere, end vi ple­jer. Ikke meget. Blot en smule.”

Hvad jeg ellers går og tænker på 🤔

1️⃣ Stor­fil­men Dune. Har du set den film? Ellers er det bare sporen­stregs i biografen med dig. I forve­jen var jeg fan af den fran­sk-canadiske filmin­struk­tør Denis Vil­leneuve, men det her er hans pièce de résis­tance. Når du først har set Dune, vil du for altid tænke tilbage på Star Wars som DR Dra­mas Gønge­høvdin­gen, og er du typen, som forsværg­er alt, hvad der har med sci­ence fic­tion og kos­tume­dra­maer at gøre, så lav det hvide snit, og gå ind og se den film. Sikke dog en bedrift det er. Alene lyd­si­den er et mester­værk i sig selv. 

2️⃣ Meget er blevet sagt og skrevet om under­søgelsen af, hvor­dan de stud­erende på Jour­nal­isthøjskolen stem­mer. Resul­tatet viste, at fler­tal­let stem­mer på Enhed­slis­ten og Radikale Ven­stre. Det men­er en masse borg­erlige er tegn på, at riget stander i våde. Blandt andet Berlingske Medias kon­cernchef, Anders Krab-Johansen:

 

Nu forstår jeg ikke helt, hvor­dan Anders Krab-Johansen har tænkt sig, at ledelsen og under­vis­erne skal sikre, at alle poli­tiske hold­ninger er ligeligt repræsen­teret blandt skolens alumne. For så er det vel nød­vendigt med sin­de­lagskon­trol i en grad, som burde få en sand borg­erlig til at slå korsets tegn for sig? I øvrigt må det borg­erlige Dan­mark virke­lig lide af min­dreværd­skom­plekser, når det stadig hjem­søges af ideen om de røde lejesvende. Per­son­ligt glæder jeg mig over, at under­søgelsen også vis­er, at antallet af stud­erende der stem­mer blankt næsten er blevet for­doblet fra 3,8 til 7,6 %. For det burde immervæk være ide­alet for alle jour­nal­is­ter: At gå ned og stemme, men at stemme blankt.