Fri Mads #25: Lad de tusin­de kon­spira­tions­te­o­ri­er blomstre


Her er der en lydafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores lydleverandør.

“Ethvert poli­tisk system, der pri­ser åben­hed, sam­ti­dig med at det hol­der sine hem­me­lig­he­der for sig selv, ska­ber et rum, hvor sam­men­svær­gel­ses­te­o­ri­er kan blom­stre,” skri­ver den bri­ti­ske pro­fes­sor David Run­ci­man i sin glim­ren­de bog Sådan ender demo­kra­ti­et (Infor­ma­tions For­lag, 2018). En såre sand og rele­vant obser­va­tion, som er sjov at tæn­ke på, hver gang man ser soci­al­de­mo­kra­ten Chri­sti­an Rab­jerg Mad­sen (MF) for­sva­re sin par­ti­for­mands åben­ly­se magt­fuld­kom­men­hed med absur­de for­sik­rin­ger om, hvor elle­vil­de sos­ser­ne er med åben­hed og gen­nem­sig­tig­hed. At man ikke både kan være trans­pa­rent og have sin tele­fon indstil­let til at slet­te sms’er auto­ma­tisk, siger jo sig selv. 

“Det ved jeg ikke” 🤷🏻‍♀️

Sene­st er det kom­met frem, at Justits­mi­ni­ste­ri­ets depar­te­ments­chef Johan Leg­arth også er med­lem af den cele­bre kreds af magt­ha­ve­re, der har tele­fo­nen kali­bre­ret til at slet­te sms’er auto­ma­tisk. Selv­føl­ge­lig kan Justits­mi­ni­ste­ri­et ikke for­tæl­le os, hvor­når det lige var, at Johan Leg­arth slog auto-slet til på sin mobi­los – på sam­me måde som Stats­mi­ni­ste­ri­et ikke vil for­tæl­le, om tid­li­ge­re stabs­chef Mar­tin Ros­sen også slet­te­de sine sms’er auto­ma­tisk, da han arbej­de­de hos stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen. Efter fle­re hen­ven­del­ser fra Fri­heds­bre­vet hen­vi­ste Stats­mi­ni­ste­ri­et til sidst til det ikke-svar, Met­te Fre­de­rik­sen kom med, da Fri­heds­bre­vets Sofie Frøkjær til pres­se­mø­det i Spejlsa­len i for­ri­ge uge spurg­te hen­de, hvor­vidt Ros­sen også var ble­vet råd­gi­vet til at slet­te sms’er. “Det ved jeg ikke,” lød Met­te Fre­de­rik­sens lako­ni­ske svar, før hun haste­de vide­re til næste spørgs­mål, for den dis­kus­sion hav­de hun fak­tisk ikke lyst til at gå ind i. 

Medie … hvaffornoget? 

Men det har jeg, så det skri­ver jeg mere om i det­te, mit nyheds­brev num­mer 25. Og så skri­ver jeg om et for de fle­ste men­ne­sker kom­plet ukendt nævn, nem­lig Medi­e­næv­net. Når året rin­der ud, skal der udpe­ges syv nye med­lem­mer til næv­net, så det er oplagt at kaste et til­ba­ge­blik på det gam­le medi­e­nævn, der har tjent os tro­fast gen­nem fire lan­ge år. Og så selv­føl­ge­lig lidt om, hvad Fri­heds­bre­vet udkom­mer med i den­ne uge. Som sæd­van­lig er min skjul­te dags­or­den ikke andet end, at jeg håber, du snart får øjne­ne op for, hvor meget godt ind­hold Fri­heds­bre­vet har på hyl­der­ne, og mel­der dig ind i klubben. 

Fri Hjul 🚴‍♀️

Hvis du mel­der dig ind alle­re­de i dag, kan du nå at mod­ta­ge næste udga­ve af Basti­an Emil Golds­ch­midts ene­stå­en­de nyheds­brev Fri Hjul, der kun hand­ler om cykel­sport. Det udkom­mer i mor­gen, og Golds­ch­midt skri­ver, at han har føl­gen­de ind­hold på plakaten: 

“Det er en repor­ta­ge, der går i fod­spo­re­ne på den østrig­ske repor­ter Egon Erwin Kisch, der i 1923 beskrev 6‑dagesløbet i Ber­lin som Den Ellip­se­for­me­de Træ­de­møl­le, for­di udfor­drin­ger­ne for ryt­ter­ne på banen min­de­de ham om mid­delal­der­li­ge tor­tur­me­to­der. Og seks­da­ge­slø­bet, som nu er et tre­da­ge­sløb, er i sand­hed hårdt. Over wee­ken­den kør­te ryt­ter­ne omgang efter omgang med hastig­he­der, der nær­me­de sig 80 kilo­me­ter i timen, og ryt­ter­ne i årets stær­ke felt udfor­dre­de hin­an­den i far­tens stilstu­di­er. Repor­ta­gen begyn­der ons­dag aften på Restau­rant Suri i Hol­bæk, hvor stjer­nesprin­te­r­en Mark Caven­dish sad til bords, og han repræ­sen­te­re­de her den drøm, som 3‑dagesløbet for­sø­ger at hol­de i live: Drøm­men om fart og kraft og for­ti­dens sto­re ryt­te­re som par num­mer 7 ledt an af Kay Wer­ner og Evan Kla­mer i 1950’ernes røg­fyld­te, tæt­pak­ke­de Forum.” 

Fri Tænk­ning om Rusland 

Hvad du også får som med­lem af Fri­heds­bre­vet, er che­fre­dak­tør Flem­m­ing Roses ugent­li­ge nyheds­brev Fri Tænk­ning. Rose har nog­le af ver­dens mest inter­es­san­te men­ne­sker på spe­ed dial, og hver uge læser han deres bøger, og bag­ef­ter inter­viewer han dem og for­mid­ler slut­te­lig resul­ta­tet i et skar­pt og kon­cist nyheds­brev. Som for eksem­pel i den­ne uge hvor Rose har talt med Tha­ne Gust­af­son, en af Vestens før­en­de eks­per­ter inden for rus­sisk ener­gipo­li­tik, og aktu­el med bogen Kli­mat: Rus­sia in the Age of Cli­ma­te Chan­ge. Vink­len er Rusland set som en ener­gisu­per­magt. Lan­det har enor­me reser­ver af olie, gas og kul, og inden for de sene­ste år har Rusland også etab­le­ret sig som ver­dens stør­ste eks­por­tør af atomkraft.

Til gen­gæld er Rusland en dværg inden for ved­va­ren­de ener­gi såsom vind og sol, som frem mod mid­ten af det 21. århund­re­de vil fyl­de sta­dig mere i det glo­ba­le energiforbrug.

Hvad vil den­ne epo­ke­gø­ren­de ener­gi­tran­si­tion og kli­ma­for­an­drin­ger bety­de for Ruslands øko­no­mi, poli­ti­ske system og sta­tus som stormagt? Få sva­ret i Fri Tænk­ning i den­ne uge. 

Kvak kvak 🦆

Og så til sagen: Hvis det lig­ner en and, går som en and, og lyder som en and, ja, så er det nok en and. Ansku­et såle­des lig­ner den lil­le kreds omkring Met­te Fre­de­rik­sen, der lige plud­se­lig begynd­te at slet­te deres sms’er auto­ma­tisk, gran­gi­ve­ligt et klas­sisk cover up. Man kan også ven­de det om og sige, at det næsten ikke kan være andet end et cover up. Så spørgs­må­let er i vir­ke­lig­he­den kun, hvad det mon var, som skul­le dæk­kes til? 

Ned i kaninhullet 🕳

Løser man bil­let til den dis­kus­sion, er der ikke langt til kon­spira­tions­te­o­ri­ens vil­de vover, men det er først og frem­mest soci­al­de­mo­kra­ter­nes egen skyld, at vi er hav­net der. For som oven­stå­en­de citat fra David Run­ci­man indi­ke­rer, er par­ti­et net­op selv med til at ska­be de bedst muli­ge vækst­be­tin­gel­ser for fan­ta­si­er om sam­men­svær­gel­ser bag mag­tens luk­ke­de døre. De siger, de elsker åben­hed, men slår sam­ti­dig knu­der på sig selv for at brem­se en til­trængt gen­nem­lys­ning af det for­tro­li­ge rum, som er sos­ser­nes natur­li­ge habi­tat. Tag for eksem­pel de mysti­ske bul­le­ti­ner, der udgik fra Justits­mi­ni­ste­ri­et i den for­gang­ne uge om pro­ces­sen med at gen­ska­be Met­te Fre­de­rik­sens sms’er. Det er nem­me­re at læse og for­stå filo­sof­fen Ludwig Witt­genste­in, end det er at deko­de Justits­mi­ni­ste­ri­ets kryp­to­gram­mer, og det er i sig selv en skan­da­le, at en myn­dig­hed på den måde dri­ver sprog­ligt gæk med offentligheden. 

Mag­tens Ø er mørklagt

Men det er ikke kun soci­al­de­mo­kra­ter­ne, der står for skud. For pilen peger på samt­li­ge de par­ti­er, som har været med til at give os en af Euro­pas mest restrik­ti­ve offent­lig­heds­lo­ve. Som resul­tat her­af er Slots­hol­men per­ma­nent ind­hyl­let i mør­ke, og det er sna­re­re und­ta­gel­sen end reg­len, at det lyk­kes pres­sen at få ind­sigt i, hvad der vir­ke­lig fore­går. Så læn­ge det­te ikke ændrer sig, vil Mag­tens Ø – alt­så Slots­hol­men – være det opti­ma­le bed for kon­spira­tions­te­o­ri­er at spi­re, vok­se og blom­stre i. 

Sam­men­svær­gel­ses­te­o­ri­ens guldalder 🙌🏼

Pro­fes­sor David Run­ci­man ser det 21. århund­re­de som sam­men­svær­gel­ses­te­o­ri­ens gul­dal­der og bemær­ker i den for­bin­del­se, at mens det tid­li­ge­re mest var tabe­re, som gav den som kon­spira­tions­te­o­re­ti­ke­re, så gæl­der det i sti­gen­de grad også vin­der­ne. Det er USA’s for­hen­væ­ren­de og måske kom­men­de præ­si­dent Donald Trump et godt eksem­pel på, for selv­om Trump vandt præ­si­den­tem­be­det, fort­sat­te han med at tale om sam­men­svær­gel­ser. Ide­en om kon­spira­tio­ner er sim­pelt­hen man­dens måde at anskue ver­den på. 

Vi er alle konspirationsteoretikere

At vi alle efter­hån­den er kon­spira­tions­te­o­re­ti­ke­re, gav beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster Peter Hum­mel­gaard – en vin­der, i den for­stand, at han er med­lem af rege­rin­gen – for­le­den dag et godt eksem­pel på: “Jeg har gået en lang tur med bar­ne­vog­nen i dag og mens min dat­ter sover, så deler jeg lige mine over­vej­el­ser fra bar­sels­fron­ten,” skrev han på Face­book. Det var dagen efter pres­se­mø­det i Stats­mi­ni­ste­ri­et, hvor Met­te Fre­de­rik­sen og justits­mi­ni­ster Nick Hæk­kerup for­søg­te at luk­ke sms-skan­da­len ned. Mens han gik rundt med bar­ne­vog­nen, var Hum­mel­gaard nået frem til, at oppo­si­tio­nen sim­pelt­hen står bag en sam­men­svær­gel­se mod Met­te Fre­de­rik­sen. På Face­book skrev Hummelgaard:

“Oppo­si­tio­nen fort­sæt­ter deres angreb. Det er muligt deres umid­del­ba­re kon­spira­tion blev punk­te­ret i går, men nu jag­ter de bare en ny. 

Det min­der meget om en ame­ri­kansk inspi­re­ret smæ­de­kampag­ne, der kun hand­ler om at til­svi­ne stats­mi­ni­ste­ren. Kon­kret min­der det om den lan­ge kampag­ne som Ste­ve Ban­non, Roger Sto­ne og andre af Trumps ven­ner før­te ud i livet mod Hil­lary Clin­ton. Man­ge husker nok kam­prå­be­ne om, at Hil­lary skul­le smi­des i fængsel. De blev gen­ta­get igen og igen, selv­om det intet hav­de med vir­ke­lig­he­den at gøre. De bor­ger­li­ge føl­ger Ste­ve Ban­nons dre­je­bog. I kan for eksem­pel se, hvor­dan Ven­stres Ung­dom skri­ver Met­te for pri­son i deres vil­de kampag­ne. Den yder­ste ame­ri­kan­ske høj­re­fløj lyk­ke­des i sid­ste ende med deres angreb. Sådan skal det ikke gå her­hjem­me. Trump­ske tak­ti­ker må aldrig vin­de. Det synes jeg vi skal love hin­an­den. Udan­ske kon­spira­tio­ner skal ikke sni­ges ind i den hjem­li­ge poli­ti­ske debat.”

Det man siger, er man selv

Så i for­sø­get på at beskyt­te sit par­ti mod kri­tik af noget, der lig­ner en rig­tig sam­men­svær­gel­se – alt­så en koor­di­ne­ret slet­ning af sms’er af årsa­ger, vi end­nu ikke ken­der til bort­set fra, at den offi­ci­el­le grund om, at det ske­te af hen­syn til IT-sik­ker­hed, umu­ligt kan være sand – for­sva­rer Hum­mel­gaard sig med en ankla­ge om, at det fak­tisk er soci­al­de­mo­kra­ter­ne, der er ofre for en sam­men­svær­gel­se, nem­lig en koor­di­ne­ret smæ­de­kampag­ne, som end­da er inspi­re­ret af den yder­ste høj­re­fløj i USA. Hvil­ket absurd nok præ­cis er den måde, Donald Trump age­rer på. For da Demo­kra­ter­ne beskyld­te ham for at være agent for Vla­di­mir Putin, sva­re­de Trump som bekendt igen med at beskyl­de demo­kra­ter­ne for at være i gang med at plot­te et kup­for­søg mod ham. “Det man siger, er man selv,” som vi sag­de til hin­an­den i bør­ne­ha­ven til­ba­ge i 1970’erne.

Gna­ven forældelse 😡

Hvor skal det ende hen­ne med al den kon­spira­tions­te­o­ri? David Run­ci­man er bestemt ikke opti­mi­stisk. Han skri­ver i sin bog: “Vores sam­fund er ikke de før­ste demo­kra­ti­er i histo­ri­en, som kører fast i sam­men­svær­gel­ses­te­o­ri­er og fal­ske nyhe­der. Men vores er det før­ste uden ind­ly­sen­de udvej. Refor­mer kan gen­nem­fø­res, men er mulig­vis ikke nok. Vold er util­la­de­ligt, men er mulig­vis det ene­ste, der vir­ker. Demo­kra­ti­er er ble­vet væl­dig gode til at løse et pro­blem – vold – der i for­ti­den har været en for­ud­sæt­ning for at løse et andet – ulig­hed. Vi ved bare ikke, hvad der så sker. En mulig­hed er, at alt bare fort­sæt­ter som hidtil. Demo­kra­ti­et går ikke til i vold, det fort­sæt­ter bare udvik­lin­gen mod gna­ven forældelse.” 

Medi­e­næv­net

Apro­pos gna­ven for­æl­del­se, så er der noget, der hed­der Medi­e­næv­net. Ja, det hed­der det nævn, som er beskik­ket af kul­tur­mi­ni­ste­ren til at udde­le cir­ka 400 mil­li­o­ner kro­ner i støt­te om året til pres­sen. Hoved­par­ten er den såkald­te pro­duk­tions­støt­te, men de har også en innova­tions­pul­je, hvor der kan søges om støt­te til at udvik­le nye medi­er. Sene­st har Medi­e­næv­net givet 2,5 mil­li­o­ner til innova­tion til A4 Medi­er, men det frem­går ikke præ­cist, hvad fag­be­væ­gel­sens medi­e­sel­skab mon skal bru­ge alle de dej­ligt man­ge pen­ge til. På Twit­ter skri­ver A4’s che­fre­dak­tør og direk­tør Kri­sti­an Mad­sen, at det er “til udvik­ling af et nyt spæn­den­de pro­jekt”, men det vil jeg ger­ne se, før jeg tror det. I det hele taget vil jeg ger­ne sæt­te spørgs­måls­tegn ved, om Medi­e­næv­nets med­lem­mer over­ho­ve­det er kva­li­fi­ce­re­de til at bedøm­me, om et medie, der ansø­ger om mid­ler til at udvik­le noget nyt, rent fak­tisk har fat i noget, der vir­ke­lig er værd at bru­ge skat­te­kro­ner på. For ser man på næv­nets sam­men­sæt­ning, er det slå­en­de, hvor lidt bran­che­er­fa­ring der er repræ­sen­te­ret blandt de syv med­lem­mer. Går man deres merit­ter igen­nem, tæn­ker jeg i hvert fald ikke, at de har været de mest oplag­te kan­di­da­ter at rin­ge til, hvis man skal bru­ge nogen til at kom­me med en kva­li­fi­ce­ret vur­de­ring, hvis en entre­pre­nør en dag byder ind med det colum­bu­sæg, som hele medi­e­bran­chen higer efter. Som sådan er Medi­e­næv­net en fæt­ter til Radio- og tv-næv­net, der også har været præ­get og bela­stet af med­lem­mer uden helt basal og prak­tisk fun­de­ret viden om, hvor­dan man laver radio og tv. Så det bli­ver spæn­den­de at se, hvem kul­tur­mi­ni­ste­ren beskik­ker som nye med­lem­mer af Medi­e­næv­net, når året rin­der ud. 

Hokus pokus, Fri­heds­bre­vet i fokus

Fri­heds­bre­vet kun­ne selv­føl­ge­lig aldrig fin­de på at ansø­ge Medi­e­næv­net om noget som helst. Vi kan sag­tens fin­de ud af at udvik­le “nye spæn­den­de pro­jek­ter” uden pen­ge fra sta­ten. Som for eksem­pel vores nye app, der udkom­mer til decem­ber. Jeg er i gang med at beta­te­ste den nu og er meget begejstret. 

Fri Tid i 4D

Ind­til appen kom­mer, skal du ind på hjem­mesi­den eller gen­nem din ind­bak­ke, hvis du vil læse eller lyt­te til, hvad Fri­heds­bre­vet udkom­mer med. Som for eksem­pel Simon Juls nyheds­brev Fri Tid, som i den­ne uge går til fil­men. Han skri­ver: “I den­ne uge skal man i sin frie tid gå ombord i mad­ret­ter fra film, så kan man lave sin egen 4D-sanseoplevelse.” 

Fri Finans 💰

I mor­gen kig­ger redak­tio­nen bag nyheds­bre­vet Fri Finans nær­me­re på et hypet elcy­kel-mær­ke, der har pro­du­ce­ret en ulov­lig cykel, som fort­sat tril­ler rundt på de dan­ske veje. Og så hol­der redak­tio­nen snu­den i spo­ret på vac­ci­na­tions­krav i erhvervs­li­vet og for­sø­ger at få svar fra Mær­sk på, om rede­ri­et fort­sat vil tvin­ge med­ar­bej­der­ne til at bli­ve vac­ci­ne­ret, hvis de vil møde ind.

Fri Kri­tik 🎭

Om sit nyheds­brev i den­ne uge skri­ver Met­te Høeg: “Ugens Fri Kri­tik bli­ver et slags pat­chwork af ide­er om deter­mi­nis­me i græsk tra­ge­die; smer­te og lidel­se som menings­gi­ven­de; trans­skrip­tio­ner af dia­lo­ger i cock­pit­tet på nedstyr­ten­de fly som god­nat­læs­ning; samt Mari­an­ne Stid­sens exit fra KU og åbnin­gen af et nyt uni­ver­si­tet dedi­ke­ret til aka­de­misk fri­hed i Austin, Texas.”

Hvad jeg ellers går og tæn­ker på

1️⃣ Mens vi taler om sam­men­svær­gel­ses­te­o­ri­er, så har jeg lige set Net­flix-seri­en om den såkald­te Skan­di­a­mand, alt­så den ensom­me og alko­ho­li­se­re­de stak­kel Stig Engström, som nu mistæn­kes for at være man­den, der skød og dræb­te Sve­ri­ges stats­mi­ni­ster Oluf Pal­me. I seri­en – som i øvrigt er frem­ra­gen­de, se den! – møder man den selv­fo­rel­ske­de efter­forsk­nings­le­der Hans Holmér, der stod i spid­sen for jag­ten på Pal­mes mor­der. Holmérs pro­blem var, at han ikke vil­le tro på, at en enkelt gal­ning kun­ne have skudt Pal­me. Han var over­be­vist om, at der lå en stør­re sam­men­svær­gel­se bag, hvil­ket bevir­ke­de, at poli­ti­et bevidst igno­re­re­de en af de mest oplag­te mistænk­te, nem­lig Stig Engström. 

2️⃣ Jeg har også lige set den schweizi­ske doku­men­tar The Bubb­le, der hand­ler om USA’s stør­ste pri­va­te­je­de sam­fund for pen­sio­ni­ster, som er bebyg­gel­sen The Vil­la­ges i Flo­ri­da, USA. I skri­ven­de stund er The Vil­la­ges på stør­rel­se med to gan­ge Man­hat­tan, og der bor cir­ka 150.000 seni­o­r­bor­ge­re der. En usyn­lig og hem­me­lig­heds­fuld ledel­se hol­der bebo­er­ne travlt beskæf­ti­ge­de i omtrent 3.000 for­skel­li­ge akti­vi­tets­klub­ber, som byder på alt fra syn­kronsvøm­ning til mave­dans. Og så selv­føl­ge­lig golf; mas­se­vis af golf! Overalt i lyg­tepæ­le­ne i The Vil­la­ges hæn­ger der højt­ta­le­re, som døg­net rundt udsen­der pro­gram­mer fra bebyg­gel­sens lokal­ra­dio, som er for­bun­det med Fox News. Den oplys­ning, som dog gjor­de størst ind­tryk på mig, var, at når ambu­lan­cer kører ind i områ­det, skal de sluk­ke for deres sire­ner. Årsa­gen er, at ellers vil­le man kon­stant høre brø­len­de sire­ner i bag­grun­den, for bor­ger­ne i The Vil­la­ges er hele tiden ved at dø. 

I Dan­mark for­ven­tes antal­let af ældre over 65 år at sti­ge med omkring 64 pro­cent frem til år 2040, så det kan være, at vi snart ender som en skan­di­na­visk udga­ve af The Vil­la­ges. På veje­ne vil der køre lyd­lø­se ambu­lan­cer rundt i pen­dul­fart, og i alle lyg­tepæ­le hæn­ger der højt­ta­le­re som døg­net rundt udsen­der Café Hack i en båndsløjfe. 

Nok for nu. Jeg er til­ba­ge om uge. Tak for­di du læste med 👋🏼

Mvh, Mads Brüg­ger, che­fre­dak­tør, Frihedsbrevet