Fri Mads #26: Luxem­bourg Tur Retur


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Hvis Fri­heds­bre­vet hav­de opda­get det før Ekstra Bla­det gjor­de, hav­de vi selv­føl­ge­lig bragt histo­ri­en, men nok mest som en side­be­mærk­ning. Den er som føl­ger: For­ret­nings­man­den Denis Viet-Jacob­sen, der er mede­jer af Medi­e­hu­set Fri­he­den A/S – udgi­ve­ren af Fri­heds­bre­vet – har flyt­tet det hol­dings­el­skab, hvori hans eje­ran­del befin­der sig, ned til stor­fyr­sten­døm­met Luxem­bourg, som er et kendt skat­te­ly. I for­hold til hvad der ellers er i svang i den­ne tos­se­de ver­den alt­så ret udra­ma­tisk, men ikke for Ekstra Bla­dets rubriks­ned­ke­re, der lør­dag aften gik i totalt bre­aking mode med gule bjæl­ker: “Afslø­ring: Pen­ge­mand flyt­ter Brüg­gers medie i skat­te­ly,” stod der at læse. 

På den anden side 💁🏻‍♂️

Hvil­ket selv­føl­ge­lig ikke pas­ser, for Medi­e­hu­set Fri­he­den A/S er fort­sat et dansk regi­stre­ret aktie­sel­skab, der er under­lagt dansk sel­skabs­skat. Og det bli­ver det ved med at være, lige­som at alle de ansat­te, mig selv inklu­si­ve, beta­ler skat i Dan­mark. At en af sel­ska­bets aktio­næ­rer laver en manøv­re med sine aktier (som i øvrigt er fuldt ud lov­lig), er jo svært at klan­dre Medi­e­hu­set Fri­he­den A/S for – lige­såvel som ingen bebrej­der Novo eller AP Møller/Mærsk for de aktio­næ­rer, der har valgt at pla­ce­re deres aktier i et skattely. 

Nyt nyheds­brev på vej 🙌🏼

Så Fri­heds­bre­vet er alt­så ikke flyt­tet i skat­te­ly. Det skri­ver jeg mere om læn­ge­re frem­me, men jeg har skam andet på bed­ding her i mit nyheds­brev num­mer 26: Nem­lig at Fri­heds­bre­vet i den­ne uge udvi­der med et nyheds­brev om den kri­mi­nel­le under­ver­den. Og så selv­føl­ge­lig en smu­le om hvad man kan glæ­de sig til fra vores dyg­ti­ge jour­na­li­ster og skri­ben­ter i kom­men­de tid.

Fri­heds­bre­vet er sta­dig frit 💪🏼

Fri­heds­bre­vet har tid­li­ge­re bragt histo­ri­er om for­ret­nings­folk, der prak­ti­se­rer aggres­siv skat­te­tænk­ning, en eufe­mis­me for at fla­ge ud til et skat­te­ly. Det vil Fri­heds­bre­vet bli­ve ved med at gøre. Selv­føl­ge­lig skal vi også for­tæl­le om aggres­siv skat­te­tænk­ning, når det gæl­der en af vores eje­re, hvil­ket net­op er grun­den til, at jeg skri­ver om det her. 

Dan­mark er et skattely

Hvad der er sjovt ved det hele, er at Dan­mark sådan set selv er et skat­te­ly. Det er vi på grund af vores lem­pe­li­ge beskat­ning af hol­dings­el­ska­ber, som bety­der, at der ikke skal beta­les udbyt­teskat, hvis man ejer mere end ti pct. af aktier­ne i sel­ska­bet, og udbyt­tet udbe­ta­les til et andet EU-land eller til et land, som Dan­mark har en dob­belt­be­skat­nings­ove­renskomst med. Til gen­gæld til­by­der Luxem­bourg noget, som Dan­mark ikke har: nem­lig en nær­mest grund­lovs­fæ­stet diskre­tion. Her er det svæ­re­re at hol­de øje med, hvem der har hvil­ke pen­ge, og hvad de gør med dem. 

En mand der ikke vil ses 

Måske det er der­for, at Denis Viet-Jacob­sen har flyt­tet sit hol­dings­el­skab til Luxem­bourg? Det aner mig i hvert fald, at Denis Viet-Jacob­sens finan­si­el­le dis­po­si­tio­ner knyt­ter an til hans pres­se­stra­te­gi, som er, at han slet ikke vil i pres­sen. Han er nem­lig medi­e­sky af natur, hvil­ket han i øvrigt er fuld­kom­men i sin gode ret til at være. Det står jo ikke skre­vet i loven, at en for­ret­nings­mand skal stil­le op, når medi­er­ne rin­ger. Til gen­gæld fin­der jour­na­li­ster det helt enormt pir­ren­de, når nogen ikke vil tale med dem. 

Injuri­esa­gen

Det er også klart, at Denis Viet-Jacob­sen er ærekær og går langt for at vær­ne om sit renom­mé. Som for eksem­pel da Ekstra Bla­det stemp­le­de ham som en “skat­te­ly­kon­ge”. Det tog han ilde op og anlag­de der­for en injuri­esag mod Ekstra Bla­dets davæ­ren­de che­fre­dak­tør Poul Mad­sen samt to af avi­sens jour­na­li­ster, her­i­blandt Andreas Lund Munk, som nu arbej­der på Fri­heds­bre­vet. Injuri­esa­gen end­te med, at Denis Viet-Jacob­sen tab­te, hvil­ket jo bare bekræf­ter den gam­le regel om, at man ikke skal læg­ge sig ud med folk, som køber blæk i tøndevis. 

På tele­fo­nen med Denis 📞

Set fra min stol er Denis Viet-Jacob­sen imid­ler­tid en ide­el aktio­nær, for på intet tids­punkt har han blan­det sig i Fri­heds­bre­vets redak­tio­nel­le linje. Fak­tisk har jeg kun talt med ham en enkelt gang, siden Fri­heds­bre­vet gik i luf­ten for snart et halvt år siden. Det var da vi ansat­te før­nævn­te jour­na­list Andreas Lund Munk. Injuri­esa­gen mel­lem Denis Viet-Jacob­sen og Ekstra Bla­det var sta­dig i gang, og jeg tænk­te, at han skul­le høre det fra mig først, at jeg nu vil­le hyre en jour­na­list, som han snart skul­le møde i ret­ten. Ikke for at få Denis Viet-Jacob­sens god­ken­del­se, men kun for at ori­en­te­re ham om det. Sam­ti­dig tænk­te jeg, at det var en god måde at tryk­te­ste Fri­heds­bre­vets udgi­ve­rer­klæ­ring, som Denis Viet-Jacob­sen jo har skre­vet under på. Så jeg rin­ge­de ham op, og sam­ta­len der fulg­te, kun­ne ikke have for­lø­bet bed­re: Da jeg hav­de for­talt ham, at jeg vil­le ansæt­te Andreas Lund Munk, sag­de Denis Viet-Jacob­sen ordret: “Det gør du bare. Det skal jeg ikke blan­de mig i.” 

Fri Ban­dit 🥷

Fri­heds­bre­vet er et eks­pe­ri­ment, og eks­pe­ri­men­tet fort­sæt­ter ufortrø­de­nt. I den­ne uge lan­ce­rer vi nem­lig et nyt nyheds­brev, som ude­luk­ken­de hand­ler om den kri­mi­nel­le under­ver­den. Det kal­der vi selv­føl­ge­lig for Fri Ban­dit. Årsa­gen bag ini­ti­a­ti­vet er, at det igen træk­ker op til storm: En ny ban­de­krig skul­le være på vej. Selv­om Loy­al To Fami­lia er ble­vet for­budt af Højeste­ret, lever gade­ban­den i bed­ste vel­gå­en­de og er end­da ved at ruste op. Sam­ti­dig er der til­ta­gen­de spæn­din­ger på Chri­sti­a­nia, hvor Skan­di­navi­ens stør­ste has­h­mar­ked befin­der sig. Og så er vin­te­r­en over os, og gade­ban­der­ne tri­ves bedst med lan­ge og mør­ke næt­ter. En anden anled­ning er, at vi har fået en kil­de med en helt unik og dyb ind­sigt i de kri­mi­nel­le mil­jø­er. Den­ne kil­de kal­der vi for Den Sor­te Sva­ne, og det er ved­kom­men­de, som for­fat­ter nyheds­bre­vet under det­te pseudonym. 

Den Sor­te Svane 🦢

Den Sor­te Sva­ne er vi nødt til at hol­de ano­nym. Sim­pelt­hen for­di ved­kom­men­de ved alt om alle og nu er klar til at tage bla­det fra mun­den. Som noget helt ene­stå­en­de har Den Sor­te Sva­ne også doku­men­ta­tio­nen i orden. Det er der­for, vi har valgt det tea­tral­ske navn Den Sor­te Sva­ne. Det er en kil­de, som man umid­del­bart ikke vil­le tro fand­tes i vir­ke­lig­he­den, lige­som man i for­ne tider fandt det umu­ligt, at der skul­le fin­des sor­te sva­ner. Men det gør der alt­så: Der fin­des sor­te svaner. 

Af gode grun­de kan jeg sige meget lidt om Den Sor­te Sva­ne. Per­so­nen har ple­jet omgang med kri­mi­nel­le i åre­vis og ken­der vir­ke­lig sine lus på gan­gen. Ved­kom­men­de har aldrig været ind­blan­det i per­son­far­lig kri­mi­na­li­tet, men ken­der selv­føl­ge­lig folk der har. På nuvæ­ren­de tids­punkt er ved­kom­men­de ude af kri­mi­na­li­tet og har hen­vendt sig til Fri­heds­bre­vet med ønsket om at få et nyheds­brev hos os. Det har vi sagt ja til. Den Sor­te Sva­ne mod­ta­ger et fast honorar for sit arbej­de og er indstil­let på at bli­ve redi­ge­ret ud fra de sam­me sun­de prin­cip­per, som ken­de­teg­ner resten af Fri­heds­bre­vets udgi­vel­ser. Vi er under­lagt Pres­se­næv­net og føl­ger de pres­se­e­ti­ske reg­ler, og såfremt Den Sor­te Sva­ne brin­ger oplys­nin­ger eller påstan­de til torvs, som kal­der på fore­læg­gel­se hos en mod­part, vil en jour­na­list fra Fri­heds­bre­vet sør­ge for det. I så fald vil det frem­gå i bun­den af Den Sor­te Sva­nes nyheds­brev, som vi alt­så kal­der Fri Bandit. 

Fri Tid 🕐

Om sit nyheds­brev Fri Tid i den­ne uge skri­ver renæs­san­ce­men­ne­sket Simon Jul: “Det hand­ler om det glem­te guld i de vege­ta­bil­ske pro­te­i­ners uni­vers. De tør­re­de bælg­frug­ter er i vin­ter­hal­vå­ret en beløn­nen­de til­stand af nyt­tig næring og utæm­met vels­mag. Det er direk­te idi­o­tisk ikke at kaste sig grå­digt i grams på dis­se. Men selv­føl­ge­lig er alt der skin­ner ikke guld, og sådan er det også med pro­duk­tio­nen af man­ge af de impor­te­re­de bælgfrugter.”

Fri Tænk­ning

Nyheds­bre­vet Fri Tænk­ning foku­se­rer i den­ne uge på en euro­pæ­isk poli­ti­ker, der lige om lidt for­la­der sit embe­de og såle­des fra nu af vil være en histo­risk figur. Nav­net er natur­lig­vis Angela Mer­kel. Hvad er hem­me­lig­he­den bag Mer­kels suc­ces som poli­ti­ker, hvor­dan kun­ne hun vin­de fire valg og være ved mag­ten i 16 år? Hvor­dan har Mer­kel hånd­te­ret præ­si­den­ter i øst og vest – fra Geor­ge W. Bush, Bara­ck Oba­ma og Donald Trump til Vla­di­mir Putin og Xi Jin­ping? Og hvad karak­te­ri­se­rer hen­de som men­ne­ske? Det har Mor­ten Høi Jen­sen talt med den ame­ri­kan­ske jour­na­list Kati Mar­ton og for­fat­ter til en ny Mer­kel-bio­gra­fi om. Hun siger blandt andet, at Bara­ck Oba­ma var mere impo­ne­ret af Mer­kel end hun af ham.

Hvad jeg ellers går og tæn­ker på 🤔

1️⃣ At det sta­dig over­går min for­stand, hvor­for Met­te Fre­de­rik­sen har haft fle­re mobil­te­le­fo­ner i den kor­te tid, hun har været stats­mi­ni­ster. Hvad er grun­den til det? Hvad der er end­nu mere mær­ke­ligt, er at Stats­mi­ni­ste­ri­et ikke kan rede­gø­re for, hvem der nu har Met­te Fre­de­rik­sens aflag­te mobiltelefoner. 

2️⃣ De andre. Iføl­ge 2020-regn­ska­bet for JP/Politikens Hus – som jo udgi­ver Ekstra Bla­det – betal­te hele kon­cer­nen 65 mil­li­o­ner kro­ner i skat i 2020, sva­ren­de til 23% af deres over­skud. Men her­fra kan man fra­træk­ke medi­e­støt­ten i 2020 på cir­ka 67 mil­li­o­ner kro­ner, hvil­ket giver en net­toskat, der fak­tisk lyder som beskat­nin­gen i et skattely 😉

Schéi­nen dag nach 👋🏼

Som man siger på luxem­burgsk, når man siger “far­vel og ha’ en god dag.” 

Jeg er til­ba­ge om en uge. 

Mvh, che­fre­dak­tør Mads Brügger