Fri Mads #29: Frygt ikke! Se, jeg for­kyn­der jer en stor glæ­de, som skal være for hele fol­ket: Appen er klar


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Den er god nok: Fri­heds­bre­vets læn­ge ven­te­de app kan nu hen­tes til både iOS og Android. Der er tale om en yderst ele­gant og smart løs­ning, der flet­ter tekst og lyd sam­men på fine­ste vis. Så det skal det meste af mit nyheds­brev num­mer 29 selv­føl­ge­lig hand­le om; jeg vil for­tæl­le dig alt om den­ne app, som er appen, der vil domi­ne­re alle andre apps. Og ved vejs ende, når jeg har skre­vet mig helt ud, vil du for­stå, at du er nødt til at mel­de dig ind i Fri­heds­bre­vet, som er en lil­le pris at beta­le for at få adgang til den­ne appli­ka­tio­ner­nes appli­ka­tion. Men det er ikke kun mig, der sæl­ger op på appen. Det er også mig, der skri­ver om noget af det frem­ra­gen­de ind­hold, som er på vej fra Fri­heds­bre­vets jour­na­li­ster og skri­ben­ter i kom­men­de uge, hvor­om jeg helt kort kan sige, at der er rig­tigt meget at glæ­de sig til.

Vel­kom­men til!

Men først

Sik­ke dog en vild en dag i dansk poli­tik. Det er til at bli­ve helt svedt af. Først bli­ver For­sva­rets Efter­ret­ning­s­tje­ne­ste (FE) fri­kendt af den sær­li­ge under­sø­gel­ses­kom­mis­sion for at have spio­ne­ret mod dan­ske bor­ge­re. Og for at have givet vild­le­den­de oplys­nin­ger til det til­syn der hol­der øje med tje­ne­sten. Når man tæn­ker på, hvor­dan for­svars­mi­ni­ste­ren for frem med brask og bram, da sagen duk­ke­de op og straks fri­tog FE-chef Lars Find­sen og andre leden­de med­ar­bej­de­re for tje­ne­ste, sid­der man nok engang til­ba­ge med et ind­tryk af en rege­ring, for hvem alle pro­ble­mer er et søm, der omgå­en­de skal ord­nes med en ham­mer. Men knapt hav­de man nået at syn­ke, før Inger Støj­berg bli­ver idømt 60 dages ube­tin­get fængsel af en næsten enig Rigs­ret. Et efter­tryk­ke­ligt gok i nød­den til Inger Støj­berg, som læn­ge vil give efter­klang i dansk poli­tik. Og så, net­op som kom­men­ta­ri­a­tet skul­le i gang med at ana­ly­se­re på dom­men, kom­mer jour­na­list Knud Meld­gaard – pres­sens sid­ste gent­le­man, kendt fra pres­se­mø­der i Stats­mi­ni­ste­ri­et – i klam­me­ri med demon­stran­ter for­an Rigs­ret­ten, der var godt i gang med at bræn­de Kor­a­nen af. “Ført væk med blod i ansig­tet,” skrev Ekstra Bla­det om Meld­gaards dra­ma­ti­ske holm­gang med Støj­bergs støt­ter. Og end­nu var klok­ken sta­dig kun to timer over mid­dag, og hvem tur­de tæn­ke på, hvad resten af dagen vil­le brin­ge for ikke at tæn­ke på hele den uge, vi nu skal igen­nem? Som Kjeld Abell sag­de om dan­sker­ne, så er vi lige­som en fla­ske ket­chup; “først kom­mer der ikke noget – og så kom­mer det hele på én gang.”

Her­sker-appen

Sam­men med det digi­ta­le bureau Adapt Agen­cy har vi fået byg­get den app, som vores med­lem­mer læn­ge har efter­s­purgt. Den gør det nem­me­re at få et hur­tigt over­blik over alt det ind­hold, vi udkom­mer med hen over ugen, og sam­ti­dig er det så let som at klø sig i nak­ken at skif­te mel­lem at læse eller at lyt­te vores ind­hold. Som jeg ser det, er den­ne app et afgø­ren­de skridt i Fri­heds­bre­vets kun halvt år gam­le histo­rie, og jeg er meget stolt af, at vi har fået byg­get løs­nin­gen så hurtigt.

Der er selv­føl­ge­lig altid plads til for­bed­rin­ger: Den aktu­el­le ver­sion er ikke engang en 1.0, men en 0.8. Blandt andet mang­ler den funk­tion, som gør, at man kan dele ind­hol­det på soci­a­le medi­er. Vi arbej­der løben­de på at udvi­de med nye funk­tio­ner i app’en på bed­ste beskub. Alle­re­de i den­ne uge ændrer vi punkt­stør­rel­sen og linje­af­stan­den i brød­tek­sten, så artik­ler­ne bli­ver mere læse­ven­li­ge. Vi opti­me­rer både på den nuvæ­ren­de ver­sion de kom­men­de par uger og bars­ler des­u­den med ver­sion 0.9 tid­ligt i det nye år. Her vil vi sær­ligt foku­se­re på vores podcast-uni­vers og de der­til­hø­ren­de podcast-seri­er, som vi er ved at til­ret­te­læg­ge til jer i øjeblikket.

Ver­sion 1.0 for­ven­tes at lan­de til marts. Her vil vi intro­du­ce­re en ræk­ke af de funk­tio­na­li­te­ter, man fin­der i andre strea­m­ing-apps her­un­der mulig­hed for at dele ind­hold, vise gemt ind­hold samt opda­te­ring af lyd­af­spil­le­ren med bl.a. mulig­hed for at skip­pe og spole.

Men alt andet lige: Appen er her, og vi er meget gla­de for at kun­ne dele den med jer.

Den blå pil­le eller den røde pille?

Er du ikke med­lem af Fri­heds­bre­vet, kan du væl­ge at fort­sæt­te som hidtil. Du mod­ta­ger fort­sat mit nyheds­brev, som er vores ene­ste gra­tis pro­dukt. Hvis du er med­lem, så lig­ger appen klar til dig i App Sto­re eller Goog­le Play Sto­re. For at få adgang til appen skal du log­ge ind med din e‑mail og din adgangs­ko­de. Husk, at du altid kan nulstil­le dit pas­sword, hvis du har glemt det. Benyt ende­lig lej­lig­he­den til at luge ud i de nyheds­bre­ve i din ind­bak­ke, som du ikke får læst. Vi ønsker nem­lig ikke at over­svøm­me din post­kas­se med nyheds­bre­ve, som du har dår­lig samvit­tig­hed over, at du aldrig får åbnet. Med appen går du ikke glip af noget og kan nemt og enkelt føl­ge med i alt, hvad vi udgiver.

Fri Kri­tik

I den­ne uges udga­ve af nyheds­bre­vet Fri Kri­tik anbe­fa­ler Met­te Høeg først og frem­mest en nylig for­kor­tet og til­gæn­ge­lig udgi­vel­se af et af moder­nis­mens hoved­vær­ker, nem­lig det beryg­te­de og noto­risk ufær­di­ge masto­dont-værk Man­den uden egen­ska­ber af den østrig­ske for­fat­ter Robert Musil – som også er et over­set køns­po­li­tisk værk. Des­u­den er der nyhe­der om femi­ni­sti­ske efter­føl­ge­re til andre lit­teræ­re klas­si­ke­re; og så fort­sæt­tes decem­ber-short­lis­ten af årets bed­ste bøger.

Fri Tænk­ning

I den­ne måned er det 30 år siden, at Sov­je­tu­ni­o­nen gik i opløs­ning – det stør­ste geopo­li­ti­ske jord­s­kælv i anden halv­del af det 20. århund­re­de. Fle­re ste­der i det tid­li­ge­re Sov­je­tu­ni­o­nen fin­der der sta­dig efter­skælv sted i form af kri­ge og ulø­ste kon­flik­ter. Fri­heds­bre­vets che­fre­dak­tør Flem­m­ing Rose ople­ve­de som Moskva-kor­re­spon­dent sov­jet­sta­tens sam­men­brud på nær­me­ste hold. Han var så tæt på, at udskrif­ter af hans tele­fon­sam­ta­ler med cen­tra­le kil­der lå i et pen­ge­skab i Kreml hos præ­si­dent Gor­batjovs stabs­chef, da den­ne i august 1991 blev arre­ste­ret som en af kup­ma­ger­ne bag afsæt­tel­sen af den sov­je­ti­ske præ­si­dent. Sene­re blev Flem­m­ing Rose afhørt i straf­fesa­gen mod kup­ma­ger­ne, hvor et af ankla­ge­punk­ter­ne gjaldt ulov­lig tele­fo­n­af­lyt­ning. I den­ne uges Fri Tænk­ning taler Flem­m­ing Rose med Vla­dislav Zubok, histo­ri­e­pro­fes­sor på Lon­don School of Eco­no­mi­cs og for­fat­ter til en ny bog om histo­ri­en bag Sov­je­tu­ni­o­nens sam­men­brud base­ret på nye doku­men­ter og inter­views med man­ge af nøg­le­per­so­ner­ne. Zubok præ­sen­te­rer et nyt blik på Mik­hail Gor­batjov og Vestens rol­le i det sov­je­ti­ske sammenbrud.

Tit­len på bogen er Col­lap­se: The Fall of the Sovi­et Union.

Fri Tid

De To Sult­ne Piger har været på Kona Iza­kaya i Carls­berg Byen, hvor man sid­der i “en Star Trek-lig­nen­de set­ting” og bestil­ler delemad fra en app. De med­brag­te en Japan-ken­der som ledsa­ger, så den­ne gang er der alt­så tre sult­ne piger på spil.

Fri Finans

I den­ne uges Fri Finans kig­ges der nær­me­re på en byg­ge­ma­ta­dor med stær­ke for­bin­del­ser til Soci­al­de­mo­kra­ti­et. Mata­doren har svært ved at beta­le sine reg­nin­ger. I hvert fald frem­kal­der han dår­li­ge min­der, når man taler med man­ge af de små entre­pre­nø­rer, han har lavet for­ret­ning med.

Som et deja-vu fra sid­ste år er smit­te­o­p­spor­in­gen igen pres­set i knæ af den høje cor­o­nas­mit­te. Vi kaster vi et blik på, hvad der ske­te i kølvan­det på sid­ste års tota­le kol­laps. Det viste sig nem­lig at kom­me kon­su­lent­hu­set PwC til gode. De score­de kas­sen på at ryd­de op, effek­ti­vi­se­re og sæt­te smit­te­o­p­spor­in­gen på for­mel. Des­u­den arbej­der redak­tio­nen fra Fri Finans på fle­re ting, som de håber at kun­ne for­tæl­le dig mere om i morgen.

Hvad jeg ellers går og tæn­ker på

1: Så du lige­som jeg Ber­ling­s­ke Medi­as kon­cer­n­chef Anders Krab-Johan­sen i går i Dead­li­ne på DR2? Nu skrev jeg jo om Hr. Krab­be i for­ri­ge uge og tænk­te, at nu måt­te det være nok med det. Men det er det alli­ge­vel ikke, for gen­nem en helt igen­nem elen­dig og ama­tør­ag­tig kri­sesty­ring er det lyk­ke­des for man­den at gøre en TV2-skan­da­le til en Ber­ling­s­ke Media-skan­da­le. Kro­nen på vær­ket kom så i Dead­li­ne, hvor Krab-Johan­sen sag­de til vær­ten Ste­en Nørskov, at selv hvis han hav­de vidst alt det, vi ved om Micha­el Dyr­by i dag, så vil­le han sta­dig have ansat Dyr­by som che­fre­dak­tør. “Men jeg vil­le have stil­let nog­le andre spørgs­mål,” til­fø­je­de Krab-Johan­sen … hvad så end det skul­le bety­de? Det er en rysten­de udta­lel­se, som viser, at Anders Krab-Johan­sen intet har for­stå­et og intet har lært. Som en svensk for­fat­ter siger i tv-seri­en Tavs­he­dens Pris – om voldtægts­man­den Jean-Clau­de Arnault og skan­da­len i Det Sven­ske Aka­de­mi – så hand­ler #metoo først og frem­mest om at flyt­te skyl­den og skam­men væk fra ofret og over på kræn­ke­ren. Og i for­læn­gel­se her­af; over på dem, der hjæl­per og støt­ter kræn­ke­ren. Så når Anders Krab-Johan­sen i ful­de alvor siger, at han sta­dig ikke har nog­le pro­ble­mer med at gøre en sel­ver­klæ­ret kræn­ker til chef, viser han ikke kun, at han er helt ude af sync med tidens tone­klang, han viser også, at han er en del af problemet.

2: På det sene­ste har jeg været til­ba­ge i tiden for at ret­te op på for­søm­mel­ser. Ting jeg mang­le­de at se, ople­ve, læse, lyt­te. Først og frem­mest var det meget til­freds­stil­len­de at fin­de og se David Lynch’s teg­ne­film Dum­bland, der udkom på hans hjem­mesi­de til­ba­ge i 2002. Nu kan man nemt og hur­tigt fin­de de 8 små epi­so­der, som til­sam­men udgør en halv time. Dum­bland hand­ler om en utro­ligt pri­mi­tiv og brutal fami­lie­far, der befin­der sig i en per­ma­nent til­stand af rase­ri. Et rase­ri som smit­ter af på hans kone og deres sva­ge­li­ge barn og på omgi­vel­ser­ne i det hele taget. Blandt andet hans nabo, der mang­ler en arm og har sex med en and. Det er meget sjovt og meget Lynch’sk, og sam­ti­dig har David Lynch – måske før alle andre – lyk­ke­des med at kana­li­se­re den vre­de i det ame­ri­kan­ske fol­ke­dyb, der sene­re drev Donald Trump frem mod sej­ren som præ­si­dent for USA.

3: Alan Moo­res (og Oscar Zara­tes) teg­ne­se­rie A Small Kil­ling fra 2011. Ende­lig fik jeg fat i den. Nog­le gan­ge har jeg helt glemt, at den fand­tes; der er gået hele og hal­ve år, og så plud­se­lig er jeg kom­met i tan­ke om, at jeg desvær­re helt er holdt op med at læse teg­ne­se­ri­er, og så har jeg plud­se­lig tænkt på A Small Kil­ling>, og hvor­dan dens fabel, som jeg husker den, altid har fasci­ne­ret og til­truk­ket mig. Noget med en engelsk rek­la­me­mand der rej­ser til Rusland for at sæl­ge soda­vand, men bli­ver for­fulgt af et dæmo­nisk barn, der duk­ker op i tide og uti­de. Nu har jeg ende­lig fået fat i teg­ne­se­ri­en, og det har vir­ke­lig været ven­te­ti­den værd. Jeg fandt i øvrigt A Small Kil­ling på en meget Alan Moore’sk måde: Jeg skul­le have sat et bat­te­ri i et quartz-ur. Urma­ge­ren sag­de, det vil­le tage et kvar­ter at sæt­te bat­te­ri­et i, så for at for­dri­ve tiden gik jeg ind i en nær­lig­gen­de teg­ne­se­ri­e­bu­tik og plud­se­lig på een af hyl­der­ne, lig­ger den der, i kun et eksem­plar, som om den sim­pelt­hen lå og ven­te­de på mig. Så jeg køb­te den og tog den med hjem. Den leve­de op til alle mine for­vent­nin­ger. A Small Kil­ling er et mester­værk og er klart værd at gæste, hvis man leder efter gra­fi­ske novel­ler, der ikke hand­ler om superhelte.

Far­vel

Nok for nu. Tak for­di du læste med. Jeg er til­ba­ge om en uge.

Mvh, che­fre­dak­tør Mads Brügger