Fri Mads #54: Bor­ger Jon Step­hen­sen, 24–12-59-XXXX


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Der er noget, jeg ved, for­di jeg ved det, og der er noget, jeg ikke ved, for­di de, der ved det hele, ikke vil tale med mig om det. En af dem siger til mig, at han/hun ikke må udta­le sig, hel­ler ikke til dyb bag­grund, “på grund af GDPR-reg­ler­ne” – hvil­ket er et belej­ligt argu­ment, som magt­ful­de men­ne­sker ofte ræk­ker ud efter, når de har noget at skjule. 

Hoved­per­so­nen selv har fået mund­kurv på, så ham kan jeg hel­ler ikke tale med. Til gen­gæld har jeg talt rundt om ham med kil­der, som er tæt på både ham og sagen. 

Når jeg er opta­get af det, er det, for­di det aner mig, at fyrin­gen af Jon Step­hen­sen som tea­ter­di­rek­tør på Aveny‑T på Fre­de­riks­berg er en poli­tisk skan­da­le, der bur­de til­træk­ke langt mere opmærk­som­hed, end den gør. For tænk, hvis det er sandt, dét som Jon Step­hen­sen selv siger er grun­den til, at han fik spar­ket fra Aveny‑T; nem­lig at han skrev en kro­nik om dansk kunst- og kul­tur­liv i Poli­ti­ken sam­men med stif­te­ren af par­ti­et Mode­ra­ter­ne, Lars Løk­ke Ras­mus­sen. I så fald er det en sær­de­les alvor­lig sag, som hand­ler om ytrings­fri­hed og måske end­da om et poli­tisk par­ti, der bag kulis­sen blan­der sig i ledel­sen af en kunst­ne­risk virk­som­hed. Det­te par­ti er natur­lig­vis Soci­al­de­mo­kra­ter­ne, men det kan også tæn­kes, at de kon­ser­va­ti­ve har en lil­le­fin­ger med i spillet. 

Fød­sels­dagslø­jer 🇩🇰🥳

Som sådan lige en sag for Fri­heds­bre­vet at gå ombord i. Så det har jeg tænkt mig at skri­ve mangt og meget om her i mit nyheds­brev num­mer 54. Gen­re­mæs­sigt er vi ude i en klum­me­ly­se, alt­så en hybrid mel­lem en hold­nings­ba­se­ret klum­me og en kil­de­un­der­byg­get ana­ly­se. Lidt af et vove­styk­ke, men der skal også noget sær­ligt til i et nyheds­brev, som i dagens anled­ning udkom­mer med fla­get hejst. 

I søn­dags fyld­te Fri­heds­bre­vet nem­lig et år. I den for­bin­del­se har vi fået lavet en video­film, som mar­ke­rer, hvem vi er, og hvad vi er ude på: 

Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leve­ran­dør.

Video­en kom­mer fra YouTube.

Jeg vil ger­ne dele tre bil­le­der med jer. Det før­ste bil­le­de er fra Fri­heds­bre­vets redak­tions­lo­ka­le, dag et, år nul, som var den 5 juni 2021: 

Det næste bil­le­de er fra i fre­dags, hvor vi sam­le­de trop­per­ne for at mar­ke­re at Fri­heds­bre­vet fyl­der et år: 

Som bil­le­der­ne viser, er der sket meget henover de sene­ste tolv måne­der. Vi har fået nye loka­ler, hol­det er vok­set, fle­re er kom­met til. Her­til har vi fået opbyg­get en podcastaf­de­ling, og lige om lidt står vores nye podcast­stu­die klar. Hvad, der er end­nu bed­re, er, at vi dag­ligt lyk­kes med at udkom­me med ind­hold, som vores med­lem­mer vil beta­le for. Det er der­for, vi fejre­de os selv med en isskulptur: 

Så til alle dem, som er beta­len­de med­lem­mer af Fri­heds­bre­vet, skal der lyde et stort og varmt tak her­fra. Vi er meget gla­de for jeres støt­te og håber, at det sta­dig kun er begyn­del­sen på et langt og smukt ven­skab ❤️

Til alle jer, der læser mit ugent­li­ge nyheds­brev, men sta­dig ikke har meldt sig ind i Fri­heds­bre­vet, vil jeg nok engang opfor­dre jer til at gøre det. Jeg ved, at der nu er cir­ka 30 tusin­de, som abon­ne­rer på mit ugent­li­ge nyheds­brev, og hvis gra­ti­ster­ne iblandt jer vil give os en fød­sels­dags­ga­ve, som vir­ke­lig siger spar to, så tag og meld jer ind i Fri­heds­bre­vet alle­re­de i dag. 

Det er alt­så hel­ler ikke, for­di vi ikke giver noget igen den anden vej. Det lig­ger os nem­lig meget på sin­de, at vores med­lem­mer får rig­tig meget smæk for skil­lin­gen. Det har vi tænkt os at bevi­se henover som­me­ren, hvor vi rul­ler spæn­den­de nye podcast­se­ri­er ud. Til den anden side af som­me­ren er der opsigtsvæk­ken­de jour­na­li­sti­ske pro­jek­ter i stø­be­ske­en, som jeg er sik­ker på vil begej­stre vores med­lem­mer i vin­ter­hal­vå­ret. Sidst, men ikke mindst, er der opda­te­rin­ger på vej til vores app, som gør den end­nu bed­re. Blandt andet kan man glæ­de sig til en play­li­ste og en play­er, der husker, hvor man er kom­met til i sin lyt­ning. Så what is not to like, spør­ger jeg bare. 

Er der nogen af jer, der ger­ne vil have et lil­le kig om bag beta­lings­væg­gen, før I ræk­ker ud efter por­te­mon­næ­en, så får I på Ins­ta­gram 10 udvalg­te artik­ler fra Fri­heds­bre­vets arki­ver. Kon­klu­sio­nen på den smags­prø­ve bur­de ger­ne være, at vi er alle pen­ge­ne værd. 

Mord­s­k­ab­ste­a­tret 🎭

Før vi kom­mer til fyrin­gen af Jon Step­hen­sen som tea­ter­di­rek­tør for Aveny‑T, synes jeg, det er på sin plads at doku­men­te­re, hvor meget han har bety­det for det­te lil­le køben­havn­ske tea­ter. Han har fak­tisk bety­det det hele, og for­tæl­lin­gen om Jon Step­hen­sen og Aveny‑T star­ter med skrot og slut­ter med slot. Fra et ned­kørt og ram­po­ne­ret sku­e­spil­hus, der var pla­get af skim­melsvamp og rot­ter, til et tip top istand­s­at moder­ne tea­ter, der net­op har ind­vi­et et vækst­hus for unge kal­det Hou­se of T, som har kostet i omeg­nen af 40 mil­li­o­ner kro­ner – hvis ikke mere. Den­ne utro­li­ge for­vand­ling kan man tak­ke nu for­hen­væ­ren­de tea­ter­di­rek­tør Jon Step­hen­sen for. 

Kre­a­tivt har Jon Step­hen­sen været på dup­per­ne. Han fik ide­en til at sæt­te den nor­ske tv-serie SKAM op på de skrå bræd­der, og det var ham, der lave­de tea­ter ud af Gre­ta Thunberg. Visio­nen om at ska­be et tea­ter for både de unge og deres for­æl­dre er Jon Step­hen­sens vision, og han har været en dri­ven­de kraft over hele linj­en. Hans sene­ste suc­ces er tea­ter­kon­cer­ten om C.V. Jør­gen­sen, som spil­le­de for udsolg­te sale i måneds­vis. Af den grund har Ave­ny T for før­ste gang i man­ge år pen­ge på bank­bo­gen samt over­skud i regn­ska­bet. Så tea­trets besty­rel­ses­for­mand, den aldren­de kon­ser­va­ti­ve nestor Hen­ning Dyre­mo­se, har slet ikke uret, når han i for­bin­del­se med Step­hen­sens fyring har udtalt, at Aveny‑T har gen­nem­gå­et “en fan­ta­stisk udvik­ling”, mens Jon Step­hen­sen har stå­et i spid­sen for tea­tret. Det er fak­tisk en underdrivelse. 

Hvad, der også er vig­tigt at få med, er, at Jon Step­hen­sen altid har været en sær­de­les aktiv debat­tør og menings­dan­ner. Han har været klum­meskri­bent og kro­ni­kør i nær sagt samt­li­ge dag­bla­de og des­u­den fast gæst i et væld af debat­pro­gram­mer på både radio og tv. Uan­set hvad, man måt­te mene om Jon Step­hen­sen, er han en mand, som har sine menin­gers mod, og i for­hold til at vi lever i et land, hvor de fle­ste ikke rig­tig skal nyde noget, når debat­ten raser, har Jon Step­hen­sen altid været en for­fri­sken­de undtagelse. 

Der­for var det ikke karak­ter­af­vi­gen­de, at han i star­ten af april måned skrev en kro­nik i Poli­ti­ken sam­men med tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen, stif­ter af par­ti­et Mode­ra­ter­ne. Det var hel­ler ikke usæd­van­ligt, at Step­hen­sen her under­skri­ver sig som tea­ter­di­rek­tør og “med­lem af Mode­ra­ter­ne”, for Jon Step­hen­sen har tid­li­ge­re sig­na­le­ret, at han ger­ne vil ind i poli­tik. Helt til­ba­ge i 2009, da han var ble­vet fyret som tea­ter­chef for Gas­vær­ket, sag­de han for eksem­pel til Poli­ti­ken, at hvis “enten Soci­al­de­mo­kra­ter­ne, SF eller de Radi­ka­le” vil­le tale med ham, kun­ne det “være spæn­den­de at stil­le op til Fol­ke­tin­get”. Så alle­re­de før han blev direk­tør for Aveny‑T, hav­de Step­hen­sen klart mar­ke­ret, at han hav­de poli­ti­ske ambi­tio­ner. Som kor­te­ne faldt, var det så Mode­ra­ter­ne, der ger­ne vil­le tale med ham. 

En irre­ver­si­bel proces

Løk­kes og Step­hen­sens kro­nik er en højstemt opfor­dring til at opru­ste dansk kunst og kul­tur­liv. Kort sagt fore­slår de, at der frem­over skal bru­ges en mil­li­ard kro­ner mere om året på områ­det, hvil­ket selv­føl­ge­lig også vil­le være til gavn for Aveny‑T. Som sådan en helt igen­nem uska­de­lig kro­nik, men givet at Soci­al­de­mo­kra­ter­ne har behand­let kul­tur­li­vet sted­mo­der­ligt under cor­ona­kri­sen, kan den selv­føl­ge­lig læses som en indi­rek­te kri­tik af rege­rin­gen. En anden ting, der kan have frem­kaldt sure miner hos magt­ful­de men­ne­sker, er, at Jon Step­hen­sen i kro­nik­ken taler på veg­ne af Mode­ra­ter­ne. Fore­træk­ker man en poli­tisk neut­ral tea­ter­di­rek­tør, er Jon Step­hen­sen selv­klart et ordent­ligt skud pulver. 

Uan­set hvad, lader kro­nik­ken til at have igang­s­at en irre­ver­si­bel pro­ces, der led­te frem til Jon Step­hen­sens fyring. Det er i hvert fald Jon Step­hen­sens egen opfat­tel­se af for­lø­bet, mens Hen­ning Dyre­mo­se bedy­rer, at afske­di­gel­sen intet har med kro­nik­ken at gøre, samt at Jon Step­hen­sen ale­ne blev gået på grund af “ledel­ses­mæs­si­ge og for­ret­nings­mæs­si­ge for­hold, som ikke omfat­ter poli­tik”. Her­til har Dyre­mo­se til­fø­jet, at der ikke gem­mer sig en per­so­na­lesag bag den­ne tåge­de for­mu­le­ring, så det dre­jer sig alt­så ikke om MeToo eller anden græn­se­over­skri­den­de adfærd fra Step­hen­sens side, må man for­stå på besty­rel­ses­for­man­den. Efter­som Jon Step­hen­sen i fre­dags udt­og stæv­ning mod Aveny‑T for uret­mæs­sig fyring, synes det hel­ler ikke oplagt, at han har taget af kas­sen eller på anden måde har lavet øko­no­misk fikum­dik, for så vil­le han jo nok hol­de lav profil. 

Så hvad er det lige pro­ble­met er med bor­ger Jon Step­hen­sen, 24–12-59 ‑XXXX? Iføl­ge alt, hvad vi har fået at vide og ken­der til, har han ikke taget af kas­sen, han har ikke vold­ta­get sekre­tæ­ren, og Aveny‑T har udvik­let sig til en kom­merci­el og kre­a­tiv suc­ces under hans ledel­se. Hvor­for skul­le han så fyres? 

Iføl­ge mine oplys­nin­ger er det til­sy­ne­la­den­de kor­rekt, når Jon Step­hen­sen siger, at han blev fyret på grund af kro­nik­ken. I den for­bin­del­se er det inter­es­sant og rele­vant, at Step­hen­sen iføl­ge mine kil­der tid­ligt i for­lø­bet gav udtryk for, at Hen­ning Dyre­mo­se var ble­vet stik­tos­set over kronikken. 

Her er et eksem­pel: Tirs­dag den 5 april, to dage efter at kro­nik­ken var ble­vet bragt i Poli­ti­ken, og fle­re uger før Jon Step­hen­sen blev fyret, var P1-radiovær­ten og jour­na­li­sten Chri­stof­fer Emil Bruun på Bet­ty Nan­sen Tea­tret og se Ani­mal Farm. Det var Jon Step­hen­sen også. Til Chri­stof­fer Emil Bruun – der tid­li­ge­re har været kro­nik­re­dak­tør på Poli­ti­ken – sag­de Jon Step­hen­sen, at besty­rel­ses­for­mand Hen­ning Dyre­mo­se var gået “fuld­stæn­dig agurk over kro­nik­ken og men­te, at den var til ska­de for tea­tret”. Sådan husker Chri­stof­fer Emil Bruun, at orde­ne faldt, og hvad end­nu vig­ti­ge­re er, så erin­drer Chri­stof­fer Emil Bruun klart, at Jon Step­hen­sen sag­de til ham, at Hen­ning Dyre­mo­se nu vil­le træk­ke sig som besty­rel­ses­for­mand på grund af kro­nik­ken. Jon Step­hen­sen sag­de også til Chri­stof­fer Emil Bruun, at han føl­te sig tru­et på sit job. 

Fra fle­re kil­der ved jeg end­vi­de­re, at advo­kat Vibe­ke Bor­berg, i tiden der fulg­te offent­lig­gø­rel­sen af kro­nik­ken, blev kon­tak­tet af Jon Step­hen­sen og spurgt, om hun vil­le aflø­se Hen­ning Dyre­mo­se som besty­rel­ses­for­mand for Aveny‑T. Til Bor­berg skul­le Jon Step­hen­sen have sagt, at Hen­ning Dyre­mo­se offi­ci­elt vil stop­pe på grund af alder, men uof­fi­ci­elt hand­le­de hans afgang om kro­nik­ken, som Dyre­mo­se angi­ve­ligt var flej­net ud over. Mine kil­der siger også, at poli­ti­ke­ren Uffe Elbæk blev spurgt af Jon Step­hen­sen, om han vil­le ind i Aveny‑T’s besty­rel­se som næst­for­mand, og det, har Elbæk bekræf­tet over for mig, er korrekt. 

Hvad, der er vig­tigt at få med, er, at Jon Step­hen­sen iføl­ge mine oplys­nin­ger ikke hav­de for­hånds­o­ri­en­te­ret sin besty­rel­ses­for­mand om, at han skrev en kro­nik i Poli­ti­ken sam­men med Lars Løk­ke Ras­mus­sen. Bur­de han have gjort det? For­melt set nej, for Jon Step­hen­sen har selv­føl­ge­lig sin ytrings­fri­hed, og det, han skrev i kro­nik­ken, var ube­tin­get i tea­ter­bran­chens inter­es­se. På den anden side er det oplagt, at Dyre­mo­se er ble­vet pro­vo­ke­ret af at møde folk og ven­ner, der til hans over­ra­skel­se har for­talt ham, at Jon Step­hen­sen er ble­vet med­lem af Mode­ra­ter­ne og nu skri­ver kro­nik­ker sam­men med Lars Løk­ke Rasmussen. 

I star­ten af maj måned var der så et ekstra­or­di­nært besty­rel­ses­mø­de hos Aveny‑T, som udvik­le­de sig helt enormt ube­ha­ge­ligt. I ste­det for at træ­de til side som besty­rel­ses­for­mand på grund af sin alder, valg­te Hen­ning Dyre­mo­se til Jon Step­hen­sens over­ra­skel­se at bli­ve på posten, og han erklæ­re­de sam­ti­dig sin mistil­lid til Jon Step­hen­sen. Den­ne mistil­lid hand­le­de ale­ne om kro­nik­ken i Poli­ti­ken, siger mine kil­der. Ved sam­me lej­lig­hed skal Dyre­mo­se have ytret, at han var ble­vet opfor­dret til ikke at “rok­ke ved båden” ved at fra­træ­de som besty­rel­ses­for­mand. Hvem, der skul­le have opfor­dret Dyre­mo­se til det, for­bli­ver uklart, men pilen peger mod Aveny‑T’s suk­ker­far; Fre­de­riks­berg Råd­hus. Klip til, at Jon Step­hen­sen kort tid efter bli­ver fyret på gråt papir, mens Hen­ning Dyre­mo­se bli­ver kon­sti­tu­e­ret tea­ter­di­rek­tør. Han har dog siden­hen givet sta­fet­ten vide­re til sku­e­spil­le­ren og dra­ma­ti­ke­ren Tho­mas Levin. 

Hvis det pas­ser, at Jon Step­hen­sen er ble­vet fyret på grund af kro­nik­ken, han skrev sam­men med Lars Løk­ke Ras­mus­sen, er det en skan­da­le med dob­belt salt­o­mor­ta­le. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det pas­ser, at kro­nik­ken beseg­le­de Step­hen­sens skæb­ne, så lad os bare drop­pe det hypo­te­ti­ske “hvis”. Det er en skan­da­le, men hvor der til gen­gæld er plads til spe­ku­la­tio­ner i meter­mål, ved­rø­rer spørgs­må­let om, hvor­for besty­rel­ses­for­mand Hen­ning Dyre­mo­se – som jo er et ruti­ne­ret poli­tisk dyr – dog har rea­ge­ret så vold­somt på Jon Step­hen­sens og Lars Løk­ke Ras­mus­sens stil­fær­di­ge kronik? 

Nu tager jeg tæn­ke­hat­ten på, og husk i den for­bin­del­se, at det aldrig har været for­budt at bru­ge sin fan­ta­si. Jeg tæn­ker på, at Fre­de­riks­berg har fået en soci­al­de­mo­kra­tisk borg­me­ster, hvil­ket er rele­vant, for­di Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne og Aveny‑T i den grad er for­bund­ne kar. Kom­mu­nen hol­der hån­den under tea­trets øko­no­mi, i 2015 over­tog kom­mu­nen de byg­nin­ger, hvor Aveny‑T har adres­se, og her­til udpe­ger kom­mu­nen to af besty­rel­sens med­lem­mer. En af dem er soci­al­de­mo­kra­ten Gun­vor Wibroe. Er det hen­de, som har hvi­sket Hen­ning Dyre­mo­se i øret på veg­ne af Fre­de­riks­bergs nye soci­al­de­mo­kra­ti­ske borg­me­ster Micha­el Vind­feldt? Og er der mon nogen, som har hvi­sket borg­meste­ren i øret? 

Hvad, vi alle­re­de ved og ikke et sekund bør glem­me i den­ne mise­re, er, at den her­sken­de klas­se af soci­al­de­mo­kra­ter er meget tynd­hu­det og der­for tager selv den mind­ste smu­le kri­tik ilde op. Læg der­til en situ­a­tion, hvor Aveny‑T gør sig for­håb­nin­ger om at kom­me på finans­lo­ven, efter­som tea­tret sta­dig står uden for sam­men­slut­nin­gen af stats­støt­te­de, køben­havn­ske tea­tre under Køben­havns Tea­ter. Til Jon Step­hen­sens sto­re skuf­fel­se kom Aveny‑T ikke på finans­lo­ven i 2022, men til gen­gæld kom Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne nok engang tea­tret til und­sæt­ning. Hæl­der man så Jon Step­hen­sens og Lars Løk­ke Ras­mus­sens kro­nik ned i det­te intri­ka­te spil keg­ler, kan det sag­tens tæn­kes, at der er nogen, som har tryk­ket Hen­ning Dyre­mo­se på maven. “Vi kan ikke lide Jon Step­hen­sen,” har de hvi­sket til ham. “Vi vil af med ham,” har de mumlet. 

Er der mon også en kon­ser­va­tiv akse i sagen? Som for eksem­pel at Dyre­mo­se – selv en gam­mel kon­ser­va­tiv magt­po­li­ti­ker – bli­ver kon­tak­tet af det kon­ser­va­ti­ve med­lem af Fre­de­riks­berg kom­mu­nal­be­sty­rel­se Niko­laj Bøgh. Sidst­nævn­te er en tro­fast væb­ner for Aveny‑T, men er mulig­vis ble­vet rig­tig ærger­lig over af at opda­ge, at tea­trets direk­tør Jon Step­hen­sen har tea­met op med Lars Løk­ke Ras­mus­sen og Mode­ra­ter­ne. På den anden side bedy­rer Niko­laj Bøgh over­for mig, at han, citat: “aldrig nogen­sin­de har talt med Dyre­mo­se om Jons stil­ling på tea­tret”. Des­u­den til­fø­jer Bøgh, at han “altid har bak­ket Jon op som tea­ter­chef og fak­tisk fle­re gan­ge talt med ham om kro­nik­ken, og rost ham for at sæt­te så stærk fokus på kulturpolitikken.” 

Så er der alle de ube­kend­te i sagen. En per­son, jeg er meget opta­get af i den for­bin­del­se, er kul­tur­pam­pe­ren Chri­sti­an Have, som er med­lem af Aveny‑T’s besty­rel­se. For­u­den et væld af andre besty­rel­ser i dansk kul­tur­liv. Hvil­ken rol­le har han spil­let i fyrin­gen af Jon Step­hen­sen? Det ønsker Chri­sti­an Have ikke at sva­re på og med­del­er gen­nem en tals­mand, “at alle fore­spørgs­ler ved­rø­ren­de Aveny‑T og Jon skal ret­tes til bestyrelsesformanden.” 

Når fyrin­gen af Jon Step­hen­sen ikke umid­del­bart lig­ner det, som det efter min mening er, nem­lig en poli­tisk fyring, er det for­di Hen­ning Dyre­mo­se og resten af besty­rel­sen hand­le­de i sid­ste øje­blik. Da Step­hen­sen røg ud, var der kun fem dage til, at han sam­men med Fre­de­riks­bergs borg­me­ster skul­le åbne vækst­hu­set Hou­se of T, og her­fra var der kun en uge til, at Jon Step­hen­sen vil­le træ­de op på sce­nen som fol­ke­tings­kan­di­dat for Mode­ra­ter­ne. Så hvis Step­hen­sen skul­le fyres, uden at hand­lin­gen eks­plo­de­re­de lige op i face på Dyre­mo­se og kom­pag­ni, stod der et vin­due åbent i meget kort tid. 

De nåe­de det lige, og sam­ti­dig uds­kød besty­rel­sen offent­lig­gø­rel­sen af regn­ska­bet i en måned. For­stå­e­ligt nok, for regn­ska­bet for­ven­tes at bli­ve det bed­ste i Aveny‑T’s histo­rie, og det hav­de ikke været nemt at skil­le sig af med Jon Step­hen­sen, sam­ti­dig med at regn­ska­bet var udkommet. 

For mig at se har kul­tur­mi­ni­ste­ren og Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne en vig­tig opga­ve for­an sig. En hastesag, om man vil. Det er at opfor­dre den sid­den­de besty­rel­se på Aveny‑T til at træ­de til­ba­ge øje­blik­ke­ligt og så ellers at få genan­sat Jon Step­hen­sen som tea­ter­di­rek­tør – sam­men med en nyud­pe­get besty­rel­se. Sker det ikke, må vi leve med, at en bevi­se­ligt dyg­tig kunst­ne­risk og kom­merci­el chef for et mar­kant køben­havnsk tea­ter miste­de sit arbej­de, for­di han var poli­tisk aktiv og i den for­bin­del­se ytre­de hold­nin­ger, som the powers that be ikke vil­le fin­de sig i. Kan vi leve med det? Det mener jeg ikke, at vi kan. 

Roger over and out 👋🏼

Så kom vi i mål. Malt­he Emil Kibs­gaard har den­ne gang teg­net mig som super­hel­ten Jær­ven, fly­ven­de på en spe­e­der bike fra Star Wars, og ved siden af svæ­ver så den gæve lil­le jæt­ted­reng Quark, kendt fra Peter Mad­sens teg­ne­se­rie Val­hal­la. Jeg er til­ba­ge igen om en uge og tak­ker for, at du læste eller lyt­te­de med. 

Med ven­lig hil­sen, Mads Brüg­ger, che­fre­dak­tør, Frihedsbrevet