Fri Mads #54: Borg­er Jon Stephensen, 24–12-59-XXXX


Her er der en lydafspiller

Men før du kan se den, skal du acceptere cook­ies fra vores lydleverandør.

Der er noget, jeg ved, for­di jeg ved det, og der er noget, jeg ikke ved, for­di de, der ved det hele, ikke vil tale med mig om det. En af dem siger til mig, at han/hun ikke må udtale sig, heller ikke til dyb bag­grund, “på grund af GDPR-reglerne” – hvilket er et bele­jligt argu­ment, som magt­fulde men­nesker ofte rækker ud efter, når de har noget at skjule. 

Hov­ed­per­so­n­en selv har fået mund­kurv på, så ham kan jeg heller ikke tale med. Til gengæld har jeg talt rundt om ham med kilder, som er tæt på både ham og sagen. 

Når jeg er optaget af det, er det, for­di det aner mig, at fyrin­gen af Jon Stephensen som tea­ter­di­rek­tør på Aveny‑T på Fred­eriks­berg er en poli­tisk skan­dale, der burde tiltrække langt mere opmærk­somhed, end den gør. For tænk, hvis det er sandt, dét som Jon Stephensen selv siger er grun­den til, at han fik spar­ket fra Aveny‑T; nem­lig at han skrev en kro­nik om dan­sk kun­st- og kul­turliv i Poli­tiken sam­men med stifteren af par­ti­et Mod­er­ater­ne, Lars Løkke Ras­mussen. I så fald er det en særde­les alvorlig sag, som han­dler om ytrings­fri­hed og måske end­da om et poli­tisk par­ti, der bag kulis­sen bland­er sig i ledelsen af en kun­st­ner­isk virk­somhed. Dette par­ti er naturligvis Socialdemokrater­ne, men det kan også tænkes, at de kon­ser­v­a­tive har en lillefin­ger med i spillet. 

Fød­sels­dagslø­jer 🇩🇰🥳

Som sådan lige en sag for Fri­heds­brevet at gå ombord i. Så det har jeg tænkt mig at skrive mangt og meget om her i mit nyheds­brev num­mer 54. Gen­remæs­sigt er vi ude i en klum­mel­yse, alt­så en hybrid mellem en hold­nings­baseret klumme og en kilde­un­der­bygget analyse. Lidt af et vovestykke, men der skal også noget særligt til i et nyheds­brev, som i dagens anled­ning udkom­mer med flaget hejst. 

I søndags fyldte Fri­heds­brevet nem­lig et år. I den forbindelse har vi fået lavet en vide­ofilm, som mark­er­er, hvem vi er, og hvad vi er ude på: Videoen kom­mer fra YouTube.

Jeg vil gerne dele tre billed­er med jer. Det første billede er fra Fri­heds­brevets redak­tion­slokale, dag et, år nul, som var den 5 juni 2021: 

Det næste billede er fra i fredags, hvor vi sam­lede trop­perne for at markere at Fri­heds­brevet fylder et år: 

Som billed­erne vis­er, er der sket meget hen­over de sen­este tolv måned­er. Vi har fået nye lokaler, hold­et er vok­set, flere er kom­met til. Her­til har vi fået opbygget en pod­castafdel­ing, og lige om lidt står vores nye pod­cast­studie klar. Hvad, der er end­nu bedre, er, at vi dagligt lykkes med at udkomme med ind­hold, som vores medlem­mer vil betale for. Det er der­for, vi fejrede os selv med en isskulptur: 

Så til alle dem, som er betal­ende medlem­mer af Fri­heds­brevet, skal der lyde et stort og varmt tak her­fra. Vi er meget glade for jeres støtte og håber, at det stadig kun er beg­y­n­delsen på et langt og smukt ven­skab ❤️

Til alle jer, der læs­er mit ugentlige nyheds­brev, men stadig ikke har meldt sig ind i Fri­heds­brevet, vil jeg nok engang opfor­dre jer til at gøre det. Jeg ved, at der nu er cir­ka 30 tusinde, som abon­ner­er på mit ugentlige nyheds­brev, og hvis gratis­terne iblandt jer vil give os en fød­sels­dags­gave, som virke­lig siger spar to, så tag og meld jer ind i Fri­heds­brevet allerede i dag. 

Det er alt­så heller ikke, for­di vi ikke giv­er noget igen den anden vej. Det lig­ger os nem­lig meget på sinde, at vores medlem­mer får rigtig meget smæk for skillin­gen. Det har vi tænkt os at bevise hen­over som­meren, hvor vi ruller spæn­dende nye pod­cast­serier ud. Til den anden side af som­meren er der opsigtsvækkende jour­nal­is­tiske pro­jek­ter i støbeskeen, som jeg er sikker på vil bege­jstre vores medlem­mer i vin­ter­halvåret. Sidst, men ikke mindst, er der opda­teringer på vej til vores app, som gør den end­nu bedre. Blandt andet kan man glæde sig til en playliste og en play­er, der husker, hvor man er kom­met til i sin lyt­ning. Så what is not to like, spørg­er jeg bare. 

Er der nogen af jer, der gerne vil have et lille kig om bag betal­ingsvæggen, før I rækker ud efter porte­mon­næen, så får I på Insta­gram 10 udval­gte artik­ler fra Fri­heds­brevets arkiv­er. Kon­klu­sio­nen på den smagsprøve burde gerne være, at vi er alle pen­gene værd. 

Mord­sk­ab­steatret 🎭

Før vi kom­mer til fyrin­gen af Jon Stephensen som tea­ter­di­rek­tør for Aveny‑T, synes jeg, det er på sin plads at doku­mentere, hvor meget han har bety­det for dette lille køben­havnske teater. Han har fak­tisk bety­det det hele, og fortællin­gen om Jon Stephensen og Aveny‑T starter med skrot og slut­ter med slot. Fra et ned­kørt og ram­poneret skue­spilhus, der var plaget af skim­melsvamp og rot­ter, til et tip top istand­sat mod­erne teater, der netop har ind­vi­et et væk­sthus for unge kaldet House of T, som har kostet i omeg­nen af 40 mil­lion­er kro­ner – hvis ikke mere. Denne utrolige for­van­dling kan man takke nu forhen­værende tea­ter­di­rek­tør Jon Stephensen for. 

Kreativt har Jon Stephensen været på dup­perne. Han fik ideen til at sætte den norske tv-serie SKAM op på de skrå bræd­der, og det var ham, der lavede teater ud af Gre­ta Thun­berg. Visio­nen om at skabe et teater for både de unge og deres foræl­dre er Jon Stephensens vision, og han har været en dri­vende kraft over hele lin­jen. Hans sen­este suc­ces er teaterkon­certen om C.V. Jør­gensen, som spillede for udsol­gte sale i månedsvis. Af den grund har Ave­ny T for første gang i mange år penge på bankbo­gen samt over­skud i reg­n­sk­a­bet. Så teatrets bestyrelses­for­mand, den aldrende kon­ser­v­a­tive nestor Hen­ning Dyre­mose, har slet ikke uret, når han i forbindelse med Stephensens fyring har udtalt, at Aveny‑T har gen­nemgået “en fan­tastisk udvikling”, mens Jon Stephensen har stået i spid­sen for teatret. Det er fak­tisk en underdrivelse. 

Hvad, der også er vigtigt at få med, er, at Jon Stephensen altid har været en særde­les aktiv debat­tør og menings­dan­ner. Han har været klummeskribent og kro­nikør i nær sagt samtlige dag­blade og desu­den fast gæst i et væld af debat­pro­gram­mer på både radio og tv. Uanset hvad, man måtte mene om Jon Stephensen, er han en mand, som har sine meningers mod, og i forhold til at vi lever i et land, hvor de fleste ikke rigtig skal nyde noget, når debat­ten ras­er, har Jon Stephensen altid været en for­frisk­ende undtagelse. 

Der­for var det ikke karak­ter­afvi­gende, at han i starten af april måned skrev en kro­nik i Poli­tiken sam­men med tidligere statsmin­is­ter Lars Løkke Ras­mussen, stifter af par­ti­et Mod­er­ater­ne. Det var heller ikke usæd­van­ligt, at Stephensen her under­skriv­er sig som tea­ter­di­rek­tør og “medlem af Mod­er­ater­ne”, for Jon Stephensen har tidligere sig­naleret, at han gerne vil ind i poli­tik. Helt tilbage i 2009, da han var blevet fyret som teaterchef for Gasvær­ket, sagde han for eksem­pel til Poli­tiken, at hvis “enten Socialdemokrater­ne, SF eller de Radikale” ville tale med ham, kunne det “være spæn­dende at stille op til Folketinget”. Så allerede før han blev direk­tør for Aveny‑T, havde Stephensen klart mark­eret, at han havde poli­tiske ambi­tion­er. Som kor­tene faldt, var det så Mod­er­ater­ne, der gerne ville tale med ham. 

En irre­versibel proces

Løkkes og Stephensens kro­nik er en højstemt opfor­dring til at opruste dan­sk kun­st og kul­turliv. Kort sagt fores­lår de, at der fre­mover skal bruges en mil­liard kro­ner mere om året på området, hvilket selvføl­gelig også ville være til gavn for Aveny‑T. Som sådan en helt igen­nem uskadelig kro­nik, men givet at Socialdemokrater­ne har behan­dlet kul­turlivet sted­mod­erligt under coro­n­akrisen, kan den selvføl­gelig læs­es som en indi­rek­te kri­tik af regerin­gen. En anden ting, der kan have fremkaldt sure min­er hos magt­fulde men­nesker, er, at Jon Stephensen i kro­nikken taler på veg­ne af Mod­er­ater­ne. Fore­trækker man en poli­tisk neu­tral tea­ter­di­rek­tør, er Jon Stephensen selvk­lart et ordentligt skud pulver. 

Uanset hvad, lad­er kro­nikken til at have igangsat en irre­versibel pro­ces, der ledte frem til Jon Stephensens fyring. Det er i hvert fald Jon Stephensens egen opfat­telse af for­lø­bet, mens Hen­ning Dyre­mose bedyr­er, at afskedi­gelsen intet har med kro­nikken at gøre, samt at Jon Stephensen alene blev gået på grund af “ledelses­mæs­sige og for­ret­ningsmæs­sige forhold, som ikke omfat­ter poli­tik”. Her­til har Dyre­mose til­fø­jet, at der ikke gem­mer sig en per­son­ale­sag bag denne tågede for­mu­ler­ing, så det drejer sig alt­så ikke om MeToo eller anden grænseover­skri­dende adfærd fra Stephensens side, må man forstå på bestyrelses­for­man­den. Efter­som Jon Stephensen i fredags udtog stævn­ing mod Aveny‑T for uret­mæs­sig fyring, synes det heller ikke oplagt, at han har taget af kassen eller på anden måde har lavet økonomisk fikumdik, for så ville han jo nok holde lav profil. 

Så hvad er det lige prob­lemet er med borg­er Jon Stephensen, 24–12-59 ‑XXXX? Ifølge alt, hvad vi har fået at vide og kender til, har han ikke taget af kassen, han har ikke vold­taget sekretæren, og Aveny‑T har udviklet sig til en kom­mer­ciel og kreativ suc­ces under hans ledelse. Hvor­for skulle han så fyres? 

Ifølge mine oplysninger er det tilsyneladende kor­rekt, når Jon Stephensen siger, at han blev fyret på grund af kro­nikken. I den forbindelse er det inter­es­sant og rel­e­vant, at Stephensen ifølge mine kilder tidligt i for­lø­bet gav udtryk for, at Hen­ning Dyre­mose var blevet stik­tos­set over kronikken. 

Her er et eksem­pel: Tirs­dag den 5 april, to dage efter at kro­nikken var blevet bragt i Poli­tiken, og flere uger før Jon Stephensen blev fyret, var P1-radioværten og jour­nal­is­ten Christof­fer Emil Bru­un på Bet­ty Nansen Teatret og se Ani­mal Farm. Det var Jon Stephensen også. Til Christof­fer Emil Bru­un – der tidligere har været kro­nikredak­tør på Poli­tiken – sagde Jon Stephensen, at bestyrelses­for­mand Hen­ning Dyre­mose var gået “fuld­stændig agurk over kro­nikken og mente, at den var til skade for teatret”. Sådan husker Christof­fer Emil Bru­un, at ordene faldt, og hvad end­nu vigtigere er, så erindr­er Christof­fer Emil Bru­un klart, at Jon Stephensen sagde til ham, at Hen­ning Dyre­mose nu ville trække sig som bestyrelses­for­mand på grund af kro­nikken. Jon Stephensen sagde også til Christof­fer Emil Bru­un, at han følte sig truet på sit job. 

Fra flere kilder ved jeg end­videre, at advokat Vibeke Bor­berg, i tiden der ful­gte offentlig­gørelsen af kro­nikken, blev kon­tak­tet af Jon Stephensen og spurgt, om hun ville afløse Hen­ning Dyre­mose som bestyrelses­for­mand for Aveny‑T. Til Bor­berg skulle Jon Stephensen have sagt, at Hen­ning Dyre­mose offi­cielt vil stoppe på grund af alder, men uof­fi­cielt han­dlede hans afgang om kro­nikken, som Dyre­mose angiveligt var fle­jnet ud over. Mine kilder siger også, at poli­tik­eren Uffe Elbæk blev spurgt af Jon Stephensen, om han ville ind i Aveny‑T’s bestyrelse som næst­for­mand, og det, har Elbæk bekræftet over for mig, er korrekt. 

Hvad, der er vigtigt at få med, er, at Jon Stephensen ifølge mine oplysninger ikke havde forhånd­sori­en­teret sin bestyrelses­for­mand om, at han skrev en kro­nik i Poli­tiken sam­men med Lars Løkke Ras­mussen. Burde han have gjort det? Formelt set nej, for Jon Stephensen har selvføl­gelig sin ytrings­fri­hed, og det, han skrev i kro­nikken, var ubetinget i teater­branchens inter­esse. På den anden side er det oplagt, at Dyre­mose er blevet pro­vok­eret af at møde folk og ven­ner, der til hans over­raskelse har for­t­alt ham, at Jon Stephensen er blevet medlem af Mod­er­ater­ne og nu skriv­er kro­nikker sam­men med Lars Løkke Rasmussen. 

I starten af maj måned var der så et ekstra­ordinært bestyrelses­møde hos Aveny‑T, som udviklede sig helt enormt ube­hageligt. I stedet for at træde til side som bestyrelses­for­mand på grund af sin alder, val­gte Hen­ning Dyre­mose til Jon Stephensens over­raskelse at blive på posten, og han erk­lærede sam­tidig sin mist­il­lid til Jon Stephensen. Denne mist­il­lid han­dlede alene om kro­nikken i Poli­tiken, siger mine kilder. Ved samme lej­lighed skal Dyre­mose have ytret, at han var blevet opfor­dret til ikke at “rokke ved båden” ved at fratræde som bestyrelses­for­mand. Hvem, der skulle have opfor­dret Dyre­mose til det, for­bliv­er uklart, men pilen peger mod Aveny‑T’s sukker­far; Fred­eriks­berg Råd­hus. Klip til, at Jon Stephensen kort tid efter bliv­er fyret på gråt papir, mens Hen­ning Dyre­mose bliv­er kon­stitueret tea­ter­di­rek­tør. Han har dog siden­hen givet stafet­ten videre til skue­spilleren og dra­matik­eren Thomas Levin. 

Hvis det pass­er, at Jon Stephensen er blevet fyret på grund af kro­nikken, han skrev sam­men med Lars Løkke Ras­mussen, er det en skan­dale med dobbelt salto­mor­tale. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det pass­er, at kro­nikken beseglede Stephensens skæb­ne, så lad os bare droppe det hypotetiske “hvis”. Det er en skan­dale, men hvor der til gengæld er plads til speku­la­tion­er i meter­mål, vedrør­er spørgsmålet om, hvor­for bestyrelses­for­mand Hen­ning Dyre­mose – som jo er et ruti­neret poli­tisk dyr – dog har rea­geret så vold­somt på Jon Stephensens og Lars Løkke Ras­mussens stil­færdi­ge kronik? 

Nu tager jeg tænke­hat­ten på, og husk i den forbindelse, at det aldrig har været for­budt at bruge sin fan­tasi. Jeg tænker på, at Fred­eriks­berg har fået en socialdemokratisk borgmester, hvilket er rel­e­vant, for­di Fred­eriks­berg Kom­mune og Aveny‑T i den grad er for­bundne kar. Kom­munen hold­er hån­den under teatrets økono­mi, i 2015 over­tog kom­munen de bygninger, hvor Aveny‑T har adresse, og her­til udpeger kom­munen to af bestyrelsens medlem­mer. En af dem er socialdemokrat­en Gun­vor Wibroe. Er det hende, som har hvisket Hen­ning Dyre­mose i øret på veg­ne af Fred­eriks­bergs nye socialdemokratiske borgmester Michael Vin­d­feldt? Og er der mon nogen, som har hvisket borgmesteren i øret? 

Hvad, vi allerede ved og ikke et sekund bør glemme i denne mis­ere, er, at den hersk­ende klasse af socialdemokrater er meget tyn­d­hudet og der­for tager selv den mind­ste smule kri­tik ilde op. Læg der­til en sit­u­a­tion, hvor Aveny‑T gør sig forhåb­ninger om at komme på finansloven, efter­som teatret stadig står uden for sam­menslut­nin­gen af statsstøt­tede, køben­havnske teatre under Køben­havns Teater. Til Jon Stephensens store skuf­felse kom Aveny‑T ikke på finansloven i 2022, men til gengæld kom Fred­eriks­berg Kom­mune nok engang teatret til und­sæt­ning. Hælder man så Jon Stephensens og Lars Løkke Ras­mussens kro­nik ned i dette intrikate spil kegler, kan det sagtens tænkes, at der er nogen, som har trykket Hen­ning Dyre­mose på maven. “Vi kan ikke lide Jon Stephensen,” har de hvisket til ham. “Vi vil af med ham,” har de mumlet. 

Er der mon også en kon­ser­v­a­tiv akse i sagen? Som for eksem­pel at Dyre­mose – selv en gam­mel kon­ser­v­a­tiv magt­poli­tik­er – bliv­er kon­tak­tet af det kon­ser­v­a­tive medlem af Fred­eriks­berg kom­mu­nalbestyrelse Niko­laj Bøgh. Sid­st­nævnte er en tro­fast væb­n­er for Aveny‑T, men er muligvis blevet rigtig ærg­erlig over af at opdage, at teatrets direk­tør Jon Stephensen har teamet op med Lars Løkke Ras­mussen og Mod­er­ater­ne. På den anden side bedyr­er Niko­laj Bøgh over­for mig, at han, citat: “aldrig nogensinde har talt med Dyre­mose om Jons still­ing på teatret”. Desu­den til­fø­jer Bøgh, at han “altid har bakket Jon op som teaterchef og fak­tisk flere gange talt med ham om kro­nikken, og rost ham for at sætte så stærk fokus på kulturpolitikken.” 

Så er der alle de ubek­endte i sagen. En per­son, jeg er meget optaget af i den forbindelse, er kul­tur­pam­peren Chris­t­ian Have, som er medlem af Aveny‑T’s bestyrelse. Foru­den et væld af andre bestyrelser i dan­sk kul­turliv. Hvilken rolle har han spillet i fyrin­gen af Jon Stephensen? Det ønsker Chris­t­ian Have ikke at svare på og med­del­er gen­nem en tals­mand, “at alle fore­spørgsler vedrørende Aveny‑T og Jon skal rettes til bestyrelsesformanden.” 

Når fyrin­gen af Jon Stephensen ikke umid­del­bart lign­er det, som det efter min mening er, nem­lig en poli­tisk fyring, er det for­di Hen­ning Dyre­mose og resten af bestyrelsen han­dlede i sid­ste øje­b­lik. Da Stephensen røg ud, var der kun fem dage til, at han sam­men med Fred­eriks­bergs borgmester skulle åbne væk­sthuset House of T, og her­fra var der kun en uge til, at Jon Stephensen ville træde op på sce­nen som folket­ingskan­di­dat for Mod­er­ater­ne. Så hvis Stephensen skulle fyres, uden at han­dlin­gen eksploderede lige op i face på Dyre­mose og kom­pag­ni, stod der et vin­due åbent i meget kort tid. 

De nåede det lige, og sam­tidig udskød bestyrelsen offentlig­gørelsen af reg­n­sk­a­bet i en måned. Forståeligt nok, for reg­n­sk­a­bet for­ventes at blive det bed­ste i Aveny‑T’s his­to­rie, og det havde ikke været nemt at skille sig af med Jon Stephensen, sam­tidig med at reg­n­sk­a­bet var udkommet. 

For mig at se har kul­tur­min­is­teren og Fred­eriks­berg Kom­mune en vigtig opgave foran sig. En haste­sag, om man vil. Det er at opfor­dre den sid­dende bestyrelse på Aveny‑T til at træde tilbage øje­b­likke­ligt og så ellers at få genansat Jon Stephensen som tea­ter­di­rek­tør – sam­men med en nyud­peget bestyrelse. Sker det ikke, må vi leve med, at en beviseligt dygtig kun­st­ner­isk og kom­mer­ciel chef for et markant køben­havn­sk teater mist­ede sit arbe­jde, for­di han var poli­tisk aktiv og i den forbindelse ytrede hold­ninger, som the pow­ers that be ikke ville finde sig i. Kan vi leve med det? Det men­er jeg ikke, at vi kan. 

Roger over and out 👋🏼

Så kom vi i mål. Malthe Emil Kib­s­gaard har denne gang teg­net mig som super­hel­ten Jær­ven, fly­vende på en speed­er bike fra Star Wars, og ved siden af svæver så den gæve lille jæt­te­dreng Quark, kendt fra Peter Mad­sens teg­ne­serie Val­hal­la. Jeg er tilbage igen om en uge og takker for, at du læste eller lyt­tede med. 

Med ven­lig hilsen, Mads Brüg­ger, chefredak­tør, Frihedsbrevet