Fri Mads #58: Mads Brüg­ger kan selv være et blålys


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Da vi hil­ste på hin­an­den sid­ste man­dag, var jeg godt klar over, at Mink­kom­mis­sio­nens beret­ning kun­ne gå hen og bli­ve inter­es­sant og spræng­far­lig læs­ning, men jeg hav­de ikke i min vil­de­ste fan­ta­si fore­stil­let mig, at nyheds­u­gen vil­le bli­ve så vold­som, at dét, at Kri­sti­an Thu­le­sen Dahl nu er stop­pet i dansk poli­tik for at bli­ve hav­ne­be­tjent, kun er værd at næv­ne for at illu­stre­re, hvor lige­gyl­digt det egent­lig synes at være til sam­men­lig­ning med alt det, der i øvrigt er sket. 

Først eks­plo­de­re­de FE-sagen, da Ber­ling­s­ke hav­de gra­vet sig­tel­ser­ne af Lars Find­sen frem og des­u­den kun­ne beret­te, at de for­skel­li­ge par­ti­le­de­re af justits­mi­ni­ste­ren var ble­vet under­holdt med ekstremt inti­me detal­jer fra Lars Find­sens pri­vat­liv. Her­ef­ter gik den tid­li­ge­re efter­ret­nings­chef selv ud med en læn­ge­re band­bul­le i punkt­form, hvor han for­tal­te om sit syn på sagen og ind­drog Met­te Fre­de­rik­sens efter­hån­den mildt sagt kon­tro­ver­si­el­le depar­te­ments­chef Bar­ba­ra Bertelsen. 

Så kom Mink­kom­mis­sio­nens beret­ning, og så tvang Radi­ka­le rege­rin­gen til at udskri­ve valg inden 4. oktober. 

Helt vil­de ting, der bare vir­ker tem­me­lig langt væk nu, for­di en 22-årig mand ved 18-tiden i går, søn­dag, gik amok med en rif­fel i ind­købs­cen­tret Field’s i Øre­sta­den i Køben­havn og dræb­te to tee­na­ge­re på 17 år og en 47-årig mand. Mens jeg skri­ver dis­se ord, er adskil­li­ge andre hårdt sår­e­de, så dødstal­let kan selvsagt nå at stige. 

På Fri­heds­bre­vet har vi udkom­man­de­ret alle mand på dæk til at kom­me så dybt ned i tra­ge­di­en som over­ho­ve­det muligt. Vi skal under­sø­ge ger­nings­man­den og hans muli­ge moti­ver og even­tu­el­le inspira­tions­kil­der, vi skal for­stå, hvad der præ­cis ske­te inde i Field’s, og så skal vi natur­lig­vis også have kule­gra­vet hele for­lø­bet op til mas­sed­ra­bet i ind­købs­cen­te­ret. Og så bli­ver vores måske vig­tig­ste opga­ve det næste styk­ke tid at hol­de øje med, om myn­dig­he­der­ne har hånd­te­ret situ­a­tio­nen, som de skulle. 

Hel­dig­vis er mas­se­sky­de­ri­er ikke hver­dagskost i Dan­mark, og der­for over­skyg­ger det selv­føl­ge­lig også fuld­stæn­dig den øvri­ge nyhedsdagsorden. 

For Fri­heds­bre­vet synes jeg, at det vig­tig­ste er, at vi den kom­men­de tid udkom­mer med gen­ne­m­ar­bej­det jour­na­li­stik om gårs­da­gens angreb, og jeg vil der­for und­la­de at bru­ge spal­te­plads lige nu på at spe­ku­le­re, reflek­te­re eller kon­klu­de­re noget. 

Jeg tror på, at du også godt kan rum­me at læse om andet end ræds­ler­ne i Field’s, ja måske har du lige­frem brug for også at læse om noget andet. Ellers skal du være vel­kom­men til at gem­me det­te nyheds­brev til en anden dag. 

I hvert fald håber jeg, at du vil læse eller lyt­te med, når jeg i den­ne uge beskæf­ti­ger mig med rege­rin­gens tragi­ko­mi­ske pres­se­mø­de oven på Mink­kom­mis­sio­nens vold­som­me kri­tik. Jeg for­bi­går natur­lig­vis hel­ler ikke, at der de facto er udskre­vet valg, og så kan du til sidst glæ­de dig til, at det alli­ge­vel er lyk­ke­des mig at få et slags gen­mæ­le fra Kri­sti­an Jen­sen oven på Mads Brüg­gers “karak­ter­mord” på ham. Dog ikke fra Kri­sti­an Jen­sen selv, og hvor­dan dét hæn­ger sam­men, må du læse eller lyt­te nyheds­bre­vet til ende for at fin­de ud af. 

Men aller­først vil jeg for­tæl­le lidt om, hvad man i øje­blik­ket får for sine pen­ge, når man er abon­nent på Frihedsbrevet. 

Fri Hjul

Tour de Fran­ce er over os, og det dæk­ker vi selv­føl­ge­lig på Fri­heds­bre­vet med den guds­benå­de­de cykel­skri­bent Basti­an Emil Golds­ch­midt. Kær­lig­he­den til cykel­spor­ten fly­der ud af hans fin­gre, og jeg synes, at vi med Basti­an på Fri­heds­bre­vet kan til­by­de noget gan­ske ander­le­des, end du kan få andre ste­der. Hvis du er ramt af tour­fe­ber, er der alt­så ingen vej uden om at læse med her. 

Fri Kul­tur

Basti­an Emil Golds­ch­midts sær­li­ge dyb­de og ind­sigt kan ikke stå ale­ne, når det kom­mer til at dæk­ke årets Tour de Fran­ce. Det skyl­des, at der i år bli­ver brugt rig­tig man­ge dan­ske skat­te­kro­ner på arran­ge­men­tet, og for os på Fri­heds­bre­vet er den slags vig­tigt at hol­de øje med. Uden i øvrigt at tage stil­ling til, om det er skat­te­kro­ner­ne værd, kun­ne Fri Kul­tur i tors­dags løf­te slø­ret for, præ­cis hvor man­ge pen­ge der er ble­vet betalt til orga­ni­sa­tio­nen bag Tour de Fran­ce ale­ne for at få lov til at age­re vært­sland for Grand départ, så er du inter­es­se­ret i, hvor meget du har været med til at beta­le for det, så skal du bare klik­ke her. Vi fort­sæt­ter selv­føl­ge­lig med at arbej­de på at fin­de ud af, hvor meget hele her­lig­he­den præ­cis er løbet op i. 

En anden anbe­fa­lel­ses­vær­dig histo­rie fra vores kul­tur­re­dak­tion er føl­je­to­nen om vores kul­tur­mi­ni­ster Ane Hals­boe-Jør­gen­sen og hen­des spin­dok­tor David Tar­ps luksus­tur til Sili­con Val­ley. Når jeg skri­ver luksus­tur, er det bestemt ikke en til­s­ni­gel­se, da kul­tur­mi­ni­ste­rens fly­bil­let på busi­ness class ale­ne løb op i 98.000 kro­ner. For­må­let med turen var blandt andet, at Ane Hals­boe-Jør­gen­sen sam­men med sin råd­gi­ver skul­le opsø­ge tech­gi­gan­ter­ne og afle­ve­re et brev. På Fri­heds­bre­vet har vi tid­li­ge­re afdæk­ket, at bre­vet var sendt på for­hånd, og der­med kun­ne mini­ste­rens hund­e­dy­re tur over atlan­ten synes meget symbolsk. 

På årets fol­ke­mø­de spurg­te vores jour­na­list mini­ste­ren, om hun synes, at turen var pen­ge­ne værd, og her lød det fra en sam­men­bidt Hals­boe-Jør­gen­sen, at de alt­så hav­de haft møder på “top­le­del­ses­ni­veau”.

I den for­gang­ne uge kun­ne vi så føje et nyt kapi­tel til histo­ri­en, der hand­ler om, at EU’s kon­kur­ren­ce­kom­mis­sær, Mar­gret­he Ves­ta­ger, aldrig har været på besøg i Sili­con Val­ley for at mødes med tech­gi­gan­ter­ne. Nej, hun tager typisk til Was­hin­g­ton D.C. Eller andre ste­der. Bare ikke til Sili­con Val­ley, og der­med blaf­rer et vig­tigt spørgs­mål sta­dig i vin­den: Hvor­for var det dog, at Ane Hals­boe-Jør­gen­sen fandt det så byden­de nød­ven­digt at rej­se til Sili­con Val­ley med sin sær­li­ge råd­gi­ver for hund­redt­u­sind­vis af skattekroner? 

Jeg garan­te­rer, at Fri­heds­bre­vet føl­ger op på den­ne sag i de kom­men­de uger. 

Fri Tænk­ning

In other news så har min che­fre­dak­tørkol­le­ga Flem­m­ing Rose i wee­ken­den taget liv­tag med den måske stør­ste histo­rie på ver­dens­plan i sid­ste uge. På NATO-top­mø­det i Madrid lød den offi­ci­el­le histo­rie nem­lig, at Tyr­ki­ets præ­si­dent Erdo­gan hav­de bøjet sig og sagt ja til Fin­lands og Sve­ri­ges opta­gel­se i for­svar­sal­li­an­cen, og at der blev demon­stre­ret sam­men­hold og fæl­les front. Det for­tal­te alle medier. 

Hvis man – som Fri­heds­bre­vet – fulg­te med i tyr­ki­ske medi­er, blev der imid­ler­tid for­talt en noget anden histo­rie. Her lød det, at Vesten hav­de bøjet sig for Tyr­ki­ets auto­ri­tæ­re leder Erdo­gan, og at Fin­land og Sve­ri­ge hav­de for­plig­tet sig til at udle­ve­re folk med til­knyt­ning til det kur­di­ske arbej­der­par­ti PKK og Gülen-bevægelsen. 

Erdo­gan til­fø­je­de på en pres­se­kon­fe­ren­ce, at hvis han ikke fik sin vil­je, vil­le han ikke sen­de rati­fi­ce­rin­gen af de nor­di­ske lan­des opta­gel­se til sit par­la­ment. Som Flem­m­ing Rose note­re­de i sit nyheds­brev, kan Erdo­gan meget vel væl­ge at gøre den­ne sag til en del af sin valg­kamp i juni 2023. Med andre ord: Hvis man vil for­stå Tyr­ki­ets uden­rigs­po­li­tik og for­hold til Vesten, er det en god ide at føl­ge med i lan­dets inden­rigs­po­li­tik. Læs Flem­m­ing Roses Fri Tænk­ning her. 

Det koster kna­ster at lave den slags jour­na­li­stik, som vi laver her på Fri­heds­bre­vet, så det kan vi selvsagt ikke bli­ve ved med, hvis vi ikke bli­ver fle­re med­lem­mer. Der­for – hvis du kan lide, hvad du læser her – så vil jeg ind­træn­gen­de opfor­dre dig til at give os et skud og bli­ve med­lem. Du kan få de før­ste 14 dage for 0 kro­ner, og hvis du ikke synes, at det er noget for dig, kan du mel­de dig fra igen. 

Stats­mi­ni­ste­rens for­ry­gen­de mockumentary

Og nu til et pres­se­mø­de, der til trods for alt, der er sket siden, sta­dig sid­der i hove­d­et på mig. 

Tors­dag kom Mink­kom­mis­sio­nen ende­lig med sin beret­ning, og her synes jeg egent­lig, at Sten Bøn­sing, pro­fes­sor i for­valt­nings­ret, sam­men­fat­te­de det hele meget godt, da han til Ber­ling­s­ke udbrød: “Hold da kæft, et blodbad!” 

En ben­hård og søn­der­lem­men­de kri­tik af cre­men af det dan­ske embeds­værk med en vis Bar­ba­ra Ber­tel­sen i spid­sen. Bar­ba­ra Ber­tel­sens part­ner in cri­me – ja, det udtryk har vel sjæl­dent pas­set bed­re – Met­te Fre­de­rik­sen slap med på pres­se­mø­det d. 4. novem­ber 2020 at have udtalt sig “groft vild­le­den­de” og have udstedt en “klart ulov­lig” instruks. 

Enheds­li­sten var hur­tigt ude at fre­de rege­rin­gen, hvil­ket egent­lig ikke var så over­ra­sken­de al den stund, at man hos ven­stre­flø­jens yder­stol­pe gene­relt har argu­men­te­ret for så vidt­gå­en­de til­tag mod cor­o­na som over­ho­ve­det muligt og åben­bart kun går sådan rig­tigt op i, hvor­dan mini­stre opfø­rer sig, når det hand­ler om egne mær­kesa­ger som f.eks. børn i Syri­en eller klimaet. 

Hos Soci­al­de­mo­kra­tiets best fri­end fore­ver, SF, var man som sæd­van­lig ble­vet totalt galva­ni­se­ret over­for enhver kri­tik af rege­rin­gen. Fak­tisk var for­mand Pia Olsen Dyhr så til­pas lydig over­for Met­te Fre­de­rik­sen, at hun fire timer efter beret­nin­gen fra Mink­kom­mis­sio­nens offent­lig­gø­rel­se, det vil sige, mens alle sta­dig sad og for­søg­te at fin­de hoved og hale i, hvad der stod, slog et for­slag op på Twit­ter om at skri­ve ret­ten til fri abort ind i grundloven. 

Knald­god situ­a­tions­for­nem­mel­se, og i kon­kur­ren­cen om, hvem der er den stør­ste fan af Met­te Fre­de­rik­sen i lan­det af hen­de og Astrid Krag, synes jeg fak­tisk, at Pia Olsen Dyhr efter­hån­den er begyndt at træk­ke fra. 

Radi­ka­le vil­le til at star­te med ikke sige noget, men mon ikke, at de lige­som jeg sad kli­net til skær­men fre­dag klok­ken 10.00, da der var ind­kaldt til pres­se­mø­de i Stats­mi­ni­ste­ri­et, for det var jo en oplagt mulig­hed for at ople­ve Met­te Fre­de­rik­sen i en ny og mere beske­den rolle. 

Det, tænk­te jeg i hvert fald, var den logi­ske kon­se­kvens: At stats­mi­ni­ste­ren sim­pelt­hen var nødt til at karak­ter­ud­vik­le lidt på sin til tider tem­me­lig arro­gan­te og bed­re­vi­den­de offent­li­ge per­so­na og kom­me ind ad døren med tyde­ligt røde ører og en oprig­tigt und­skyl­den­de mimik. 

For­vent­nin­gens glæ­de er som bekendt ofte den stør­ste, og både de Radi­ka­le og jeg blev slemt skuf­fe­de, hvis vi hav­de håbet på at ople­ve en eller anden form for ydmyghed. 

Til gen­gæld over­ra­ske­de pres­se­mø­det posi­tivt på anden vis, idet jeg sæt­ter stor pris på crin­ge come­dy, alt­så den humo­ri­sti­ske gen­re, som de fle­ste nok vil ken­de fra mock­u­men­ta­ri­es som f.eks. tv-seri­en The Offi­ce. Her bru­ger man ofte et seri­øst uni­vers som f.eks. en arbejds­plads for at give kome­di­en en følel­se af vir­ke­lig­hed og iden­ti­fi­ka­tion. Når de for­skel­li­ge rol­ler så optræ­der nor­maf­vi­gen­de og ekstremt over­for hin­an­den, bli­ver det så uli­de­ligt pin­ligt, at man krum­mer tæer og griner. 

To minut­ters berømmelse

Nuvel. Met­te Fre­de­rik­sen star­te­de pres­se­mø­det, som hun ple­jer, med at kom­me ind og se meget alvor­lig ud. Omkring sig hav­de hun et back­ing­band i form af de fire raske sven­de erhvervs­mi­ni­ster Simon Kol­lerup, sund­heds­mi­ni­ster Magnus Heu­ni­cke, justits­mi­ni­ster Mat­ti­as Tes­faye og føde­va­re­mi­ni­ster Ras­mus Pre­hn. Især sidst­nævn­te, for­nem­me­de man hur­tigt, var meget høj på sig selv og af situ­a­tio­nen i øvrigt. Som om my time to shine bare lyste ud af øjne­ne på ham. 

“Kære alle sam­men,” ind­led­te stats­mi­ni­ste­ren, mens hun ikke engang kig­ge­de på publi­kum. Så gik hun igang med en slags hvad-sag­de-jeg, der hoved­sa­ge­ligt gik på, at kom­mis­sio­nen var enig med Met­te Fre­de­rik­sen i, at hun ikke hav­de vidst, at det var ulov­ligt at beor­dre alle mink slå­et ned. Og så vil­le hun i øvrigt ger­ne under­stre­ge, at rege­rin­gen har taget kri­tik­ken fra kom­mis­sio­nen “til efter­ret­ning”, som er et udtryk, der ikke bety­der noget som helst, men som poli­ti­ke­re ger­ne siger, hvis de har fået en ordent­lig beg­mand, som er svær at sluge. 

Som til­sku­er hav­de man lige nået at sid­de og spe­ku­le­re over, hvad alle de mænd i jak­ke­sæt omkring hen­de dog skul­le til et pres­se­mø­de, som de fle­ste dybest set tro­e­de skul­le hand­le om Fre­de­rik­sens eget ansvar for at udste­de en ulov­lig ordre, men så var det, at hun åben­ba­re­de sin geni­a­le kom­mu­ni­ka­tions­plan og præ­sen­te­re­de sine fire med­brag­te ministre. 

De vil­le få to minut­ter hver, for­kla­re­de hun, til at spo­le situ­a­tio­nen til­ba­ge til novem­ber 2020 “og den situ­a­tion, vi stod i den­gang”. Det stod alt­så meget hur­tigt klart, at Met­te Fre­de­rik­sen vil­le for­sø­ge at storytel­le sig ud af et af de grove­ste statsover­greb på bor­ger­ne i nye­re tid. 

Som nævnt sæt­ter jeg alt­så stor pris på ufri­vil­lig sati­re, og der­for sad jeg også fuld af for­vent­ning ved udsig­ten til, at Ras­mus Pre­hn skul­le slip­pes løs på den sto­re sce­ne. Først skul­le sund­heds­mi­ni­ster Magnus Heu­ni­cke dog lige optræ­de med nog­le åben­ly­se og irre­le­van­te fak­ta, såsom at vi i novem­ber 2020 ikke hav­de vac­ci­ner end­nu, og at der var sti­gen­de smit­te. Det ene­ste, Cap­tain Obvious glem­te at få med, var måske, at vej­ret i novem­ber 2020 alt­så var mar­kant dår­li­ge­re, end det er nu her i juli 2022. 

Pre­hn og de ban­ge nordjyder

Ordet blev her­ef­ter givet vide­re til føde­va­re­mi­ni­ster Ras­mus Pre­hn, der enten ikke hav­de fået memo­et om, at han kun måt­te tale to minut­ter, eller også var så beru­set over den sto­re ople­vel­se, at han bare blev ved og ved med at tale. Han hav­de prin­tet to sto­re kort, sådan så han kun­ne vise, hvor hur­tigt smit­ten på mink­far­me­ne den­gang i efter­å­ret 2020 spred­te sig. Jeg gæt­ter på, at han fik idéen til plan­cher­ne, mens han gen­nem cor­o­na­pan­de­mi­en har sid­det der­hjem­me og set mis­un­de­ligt til, når Magnus Heu­ni­cke på tid­li­ge­re pres­se­mø­der har fyret den af med den ene cor­ona­ku­r­ve efter den anden. Dan­sker­ne for­står det nem­lig ikke, hvis man bare for­tæl­ler dem, at smit­ten blandt mink spred­te sig hur­tigt. De skal se det – på to kort! 

Ras­mus Pre­hn fort­sat­te med at for­tæl­le, at han selv er bosid­den­de i Nord­jyl­land, og at han husker, hvor skræm­te han og de andre nord­jy­der var i novem­ber 2020, og hvor man­ge der den­gang tog kon­takt til ham for at for­tæl­le ham, hvor ban­ge de var. Lige her kun­ne man fak­tisk godt have ønsket sig, at en af de frem­mød­te jour­na­li­ster hav­de afbrudt mini­ste­rens tale ved at råbe: “Spurgt!”

Hvis vi anta­ger, at det, Ras­mus Pre­hn for­tal­te, var et even­tyr, kræ­ver det ikke en kan­di­dat­grad i dansk at gen­nem­skue, at hel­ten i den for­tæl­ling er Met­te Fre­de­rik­sen, og at skur­ken er min­ke­ne. Som Pre­hns tale­strøm skred frem, aftog den sati­ri­ske effekt sig lang­somt, og jeg må indrøm­me, at jeg begynd­te at sid­de og tæn­ke på alt muligt andet, lige ind­til erhvervs­mi­ni­ster Simon Kol­lerup fik ordet: 

“Og nu er vi så til­ba­ge i novem­ber 2020,” ind­led­te han og under­stre­ge­de der­med de fem mini­stres fæl­les storytel­ling-kon­cept end­nu engang, for sådan en god idé skal selv­føl­ge­lig gen­ta­ges igen og igen. 

Justits­mi­ni­ste­rens fem cent

Til sidst skul­le lan­dets justits­mi­ni­ster, murer­s­ven­den fra Albert­slund, Mat­ti­as Tes­faye, have ordet. Mod­sat Ras­mus Pre­hn lig­ne­de han ikke en, der hav­de set syn­der­ligt frem til dagens fore­stil­ling. Som han stod der, klædt ud som vok­sen, min­de­de han fak­tisk mere om en kon­fir­mand, der hav­de glemt, at hans mor hav­de bedt ham om at skri­ve en tale, og helt i panik fem minut­ter inden showti­me hav­de prin­tet en ud, som han hav­de fun­det på nettet. 

Har man i øvrigt set Mat­ti­as Tes­faye gøre sig i inter­views og debat­ter, har man ople­vet en skarp og reflek­te­ret mand, der er godt skå­ret for tun­gebån­det, og måske der­for var kon­tra­sten så vold­som. Fak­tisk vir­ke­de Mat­ti­as Tes­faye så ube­kvem ved situ­a­tio­nen, at jeg føler mig helt over­be­vist om, at han i løbet af de 2 timer og 20 minut­ter, som pres­se­mø­det vare­de, på et tids­punkt har stå­et og dag­drømt om, hvor­vidt Nick Hæk­kerup måske kun­ne bru­ge en sous­chef ovre i Bryggeriforeningen. 

Det blev ikke bed­re for Mat­ti­as Tes­faye, da pres­sen fik lov at stil­le spørgs­mål, og Met­te Fre­de­rik­sen valg­te at bru­ge sin justits­mi­ni­ster som lyn­af­le­der. På spørgs­må­let om, hvor­for hun ikke men­te, at hun hav­de hand­let groft uagt­somt, som er et vig­tigt spørgs­mål, da det er noget, man kan døm­mes for i en even­tu­el rigs­rets­sag, skynd­te hun sig at sen­de bol­den vide­re til sin justitsminister. 

At sige, at klap­pen her­ef­ter gik ned for ham, er nok en under­dri­vel­se. Han vir­ke­de som en, der befandt sig til en fysik- og kemiek­sa­men og hav­de truk­ket det ene­ste grund­stof i det peri­o­di­ske system, som han ikke hav­de for­be­redt sig på. Pin­ligt er ikke et dæk­ken­de ord, og igen sad man efter­ladt med ind­tryk­ket af, at Tes­faye blev holdt bag pul­ten i Stats­mi­ni­ste­ri­et mod sin vilje. 

Som crin­ge come­dy betrag­tet var spørgs­må­le­ne fra pres­sen ellers det abso­lut­te høj­de­punkt. Met­te Fre­de­rik­sen kun­ne eller vil­le sim­pelt­hen ikke sva­re fyl­dest­gø­ren­de på, hvor­for der ikke skal laves en advo­ka­tun­der­sø­gel­se af, om der er grund­lag for at stil­le hen­de for en rigs­ret, og brug­te hele tiden sin mere og mere usam­men­hæn­gen­de justits­mi­ni­ster som mis­silskjold, når argu­men­ter­ne slap op. 

Et gråt appa­rat ved navn Med­ar­bej­der- og Kompetencestyrelsen

Fri­heds­bre­vets jour­na­list Mik­kel Jen­sen bore­de i, om det var rig­tigt for­stå­et, at stats­mi­ni­ste­ren ikke behø­ver en uaf­hæn­gig advo­kat­vur­de­ring for at fin­de ud af, om hun har brudt loven, men at hun skal bru­ge Med­ar­bej­der- og Kom­pe­ten­cesty­rel­sen for at fin­de ud af, om hun vil behol­de sin egen depar­te­ments­chef Bar­ba­ra Ber­tel­sen. Til det sva­re­de hun noget med, at sådan kun­ne man ikke stil­le det op, men hvor­dan man så kun­ne stil­le det op, gav hun ikke rig­tigt noget bud på. 

Efter en læn­ge­re udveks­ling med vores jour­na­list stod det dog klart, at stats­mi­ni­ste­ren sta­dig­væk har til­lid til sin depar­te­ments­chef, hvil­ket må være det ende­gyl­di­ge bevis på, at Met­te Fre­de­rik­sen ikke har lært noget som helst af hele den­ne mise­re, og man fik igen for­nem­mel­sen af, at der svæ­ver nog­le slet­te­de sms’er mel­lem de to rundt i sky­en et sted, som kun­ne slut­te beg­ges kar­ri­e­re meget brat. 

En anden ting, som måske hel­ler ikke var den sto­re over­ra­skel­se, men som alli­ge­vel stod mere klart end nogen­sin­de efter fre­da­gens pres­se­mø­de, var, at Dan­mark har en stats­mi­ni­ster, som er helt igen­nem ufor­lig­ne­lig, når det kom­mer til at und­vi­ge de mest ube­kvem­me spørgs­mål. Alle de spørgs­mål, som er så svæ­re at for­kla­re, sen­des fluks vide­re til en hjæl­pe­løs justits­mi­ni­ster eller et gråt appa­rat ved navn Med­ar­bej­der- og Kompetencestyrelsen. 

Da Met­te Fre­de­rik­sen og de fire kor­dren­ge hav­de afslut­tet, her­ske­de der ingen tvivl om, at det nar­ra­tiv, som både pres­sen, væl­ger­ne og poli­ti­ske med- og mod­stan­de­re var ble­vet for­søgt spist af med, var, at nok har rege­rin­gen brudt loven, men alle hav­de alt­så hjer­tet på ret­te sted i hele processen. 

“Vi stod alt­så lige midt i en meget slem pan­de­mi, hal­lo, og er I egent­lig klar over, hvor tidspres­se­de vi var, hva?” 

Det er åben­bart sådan, poli­ti­ke­re i det her land for­kla­rer og for­sva­rer sig selv, når de har mis­brugt deres magt. Har man ulov­ligt beor­dret asylan­sø­ge­re tvangs­ad­skilt, for­di det pas­ser ind i sit poli­ti­ske pro­gram, så har man jo kun gjort det, for­di man er en sand ildsjæl, der er mod­stan­der af bar­ne­bru­de. Har man uden lov­hjem­mel ned­luk­ket et helt erhverv, har man jo gjort det, for­di man var meget ansvar­lig og pas­se­de på både Dan­marks omdøm­me og bebo­er­ne ude på ple­je­hjem­me­ne. Snip, snap, snu­de, og så er der ikke læn­ge­re noget galt med, at magt­fuld­kom­ne mini­stre ulov­ligt udste­der ordrer, der har vold­som­me kon­se­kven­ser for borgerne. 

Selv­om Met­te Fre­de­rik­sen sag­de, at hun bekla­ge­de, kun­ne hun sta­dig ikke tage i sin mund, at hun per­son­ligt hav­de begå­et nogen fejl, og selv­om hun sag­de, at hun tog kri­tik­ken fra kom­mis­sio­nen alvor­ligt, sag­de hen­des kro­p­s­sprog og den kal­ku­le­re­de spin­stra­te­gi det præ­cis modsatte. 

Selv ikke BBB – alt­så Bruta­le Bar­ba­ra Ber­tel­sen – vil­le stats­mi­ni­ste­ren skil­le sig af med, og det til trods for, at Mink­kom­mis­sio­nen ellers skri­ver, at depar­te­ments­che­fen har begå­et tje­ne­ste­for­se­el­ser af en sådan grov­hed, at der er grund­lag for, at det offent­li­ge søger at dra­ge hen­de til ansvar. 

Det smuk­ke demokrati

Radi­ka­les respons på den­ne tri­ste fore­stil­ling i Spejlsa­len var at udskri­ve fol­ke­tings­valg. Ikke lige nu, måt­te man for­stå, bare inden den 4. okto­ber. Til gen­gæld vil­le de ikke kræ­ve en advo­ka­tun­der­sø­gel­se af, om sagen skal føre til en rigs­rets­sag mod Met­te Fre­de­rik­sen. Det kun­ne måske godt lug­te lidt af, at rets­stats­prin­cip­per­ne i Radi­ka­les øjne kun er uden par­ti­far­ve, hvis de alt­så skal bru­ges til at rets­for­føl­ge Inger Støjberg. 

På Fri­heds­bre­vet har vi fak­tisk hele tiden plan­lagt efter et sep­tem­ber­valg, for­di det kom os for øre, at det var noget, man i Soci­al­de­mo­kra­tiets egen kampag­ne­af­de­ling tal­te om, så set i det lys er det svært ikke at tæn­ke, at de retskaf­ne Radi­ka­le er ude i en god gam­mel­dags gra­tis omgang. Som jeg skrev på Twit­ter lør­dag, så vir­ker det som om, at Radi­ka­le ger­ne vil vise, at de tager minksa­gen så alvor­ligt, at de vil have have et fol­ke­tings­valg, men dog ikke så alvor­ligt, at det skal gå ud over sommerferien. 

Det fik et hoved­be­sty­rel­ses­med­lem fra de Radi­ka­le ved navn Mads Bay til at skri­ve, at “det jo hand­ler om, at det er uhy­re vig­tigt, at vi som sam­fund får en demo­kra­tisk drøf­tel­se af, hvad vi vil”, og spurg­te mig så, om jeg syn­tes, at man bedst får det, når en stor del af befolk­nin­gen er udenlands? 

En demo­kra­tisk drøf­tel­se. Smag lige på det engang. Det må godt nok være en vig­tig drøf­tel­se, siden den lige­frem er demo­kra­tisk. For sådan er det jo med ord, som man sæt­ter “demo­kra­tisk” for­an, så bli­ver de bare så fan­dens vig­ti­ge, alt­så. Lidt lige­som hvis man spør­ger nogen, om noget ikke er et demo­kra­tisk pro­blem. Dvs. ikke bare et pro­blem, men et demo­kra­tisk pro­blem. Av, så er den straks værre. 

Eller hvis man skal vise, at man vir­ke­lig har lært noget af at udste­de en ulov­lig ordre, så kan man opret­te et demo­kra­ti­ud­valg, og så er alle gla­de, for hvis det er et udvalg, hvor ordet demo­kra­ti ind­går i, så må det i sagens natur være meget fint og godt, og så skal det hele nok gå, så læn­ge vi bare får gang i sådan et udvalg. Også selv­om vi fak­tisk alle­re­de har et demo­kra­ti­ud­valg. Det hed­der mig bekendt Folketinget. 

I øvrigt…

I øvrigt mener jeg 1: At der er noget depri­me­ren­de i, at man til det kom­men­de fol­ke­tings­valg har val­get mel­lem at støt­te en blok med Met­te Fre­de­rik­sen i og en blok med Inger Støj­berg i, og af den grund ale­ne vir­ker det mere fri­sten­de end nogen­sin­de at stem­me blankt efter sommerferien. 

I øvrigt mener jeg 2: At man som­me­ti­der skal pas­se på, hvad man ønsker sig. F.eks. en advo­ka­tun­der­sø­gel­se, der, hvis man skal tro fle­re jura­eks­per­ter, for­ment­lig vil­le ende med at kon­klu­de­re, at der ikke er et sik­kert grund­lag for en rigs­rets­sag mod Met­te Fre­de­rik­sen. Hvis jeg sad i oppo­si­tio­nen, vil­le jeg der­for være gan­ske til­freds med et hur­tigt valg, hvor man kan spil­le for­ar­get over, at der ikke er ble­vet lavet en advo­ka­tun­der­sø­gel­se, og der­med insi­nu­e­re, at rød bloks stats­mi­ni­ster­kan­di­dat ikke har rent mel i posen. 

I øvrigt mener jeg 3: At jeg, set i lyset af alt det her, rig­tig godt kun­ne tæn­ke mig at høre den tid­li­ge­re pres­se­chef i Finans­mi­ni­ste­ri­et Sig­ga Nol­søe uddy­be, hvad hun præ­cis men­te den­gang i 2020, hvor hun fra­t­rå­d­te sin stil­ling fri­vil­ligt med orde­ne: “Jeg kan bare sige, at det er en svær stil­ling at have, hvis man ikke er pro­fes­sio­nel socialdemokrat.” 

Hvad mon den afgå­en­de embedskvin­de men­te med det – og kan der mon træk­kes en lige linje fra Met­te Fre­de­rik­sens soci­al­de­mo­kra­ti­ske omkal­fa­tring af cen­tra­lad­mi­ni­stra­tio­nen til den ulov­li­ge ordre, som hun gav på pres­se­mø­det d. 4. novem­ber 2020? 

En use­ri­øs og doven dokumentarist

Nå, jeg kun­ne sik­kert bli­ve ved i en uen­de­lig­hed med at skri­ve om mink-løjer­ne i fre­dags, men det for­hol­der sig jo fak­tisk sådan, at jeg er på en meget vig­tig, og meget nød­ven­dig mis­sion her, imens Mads Brüg­ger er på som­mer­fe­rie. Jeg vil sim­pelt­hen frel­se hans sjæl ved at til­by­de nog­le af de per­so­ner gen­mæ­le, som han i nær­væ­ren­de nyheds­brev har givet en ordent­lig tur i vridemaskinen. 

I sid­ste uge for­søg­te jeg ihær­digt at over­be­vi­se den tid­li­ge­re V‑minister Kri­sti­an Jen­sen om, at han skul­le tage bla­det fra mun­den, men ak, han var kom­met vide­re, lod han mig vide, og hav­de i øvrigt ikke tid til den slags. Mads Brüg­ger hav­de ellers vir­ke­lig givet Jen­sen tørt på og argu­men­te­ret sten­hårdt for, hvor­for det var inde for ski­ven at kal­de Kri­sti­an Jen­sen for et blå­lys, ved især at rede­gø­re for, hvor­dan den tid­li­ge­re skat­te­mi­ni­ster hav­de hove­d­ansva­ret for fle­re af de skan­da­ler, der har været i SKAT de sene­re år. 

Der­for var min begej­string stor, da jeg efter mit sene­ste nyheds­brev fik en besked i min ind­bak­ke fra Kri­sti­an Jen­sens tid­li­ge­re spin­dok­tor Chri­stop­her Arzro­u­ni, som lod mig vide, at han gla­de­ligt vil­le tage til gen­mæ­le på Kri­sti­an Jen­sens veg­ne. Det er ellers ved at være nog­le år siden, at Chri­stop­her Arzro­u­ni fik pen­ge for den slags, så man kan sige, at det, Arzro­u­ni reelt til­by­der, er en omgang på husets reg­ning til skat­te­bor­ger­ne. Det kun­ne jeg selv­føl­ge­lig ikke sige nej til, så jeg rin­ge­de ham op: 

Hej Chri­stop­her, det er Kri­stof­fer. Jeg er vir­ke­lig glad for, at du vil hjælpe.

“Haha, ja når nu Kri­sti­an ikke vil.” 

Man siger jo, at spin­dok­to­ren er men­ne­skets bed­ste ven. Eller det ved jeg fak­tisk ikke, om man siger, men man kan måske godt argu­men­te­re for, at det er sådan, nu hvor du går i bre­chen for din tid­li­ge­re chef, selv­om det er man­ge år siden, at du var spin­dok­tor for ham.

“Ja, det er det. Men han er sta­dig­væk en ven, og vi tal­te da også om Brüg­gers noget mis­for­stå­e­de karak­ter­mord. Det var et meget mis­for­stå­et karak­ter­mord. Og det er ikke, for­di jeg har noget imod karak­ter­mord, hvis de er kor­rek­te, men man skul­le ikke tro, at Brüg­ger var doku­men­ta­rist, når man ser, hvad han skriver.” 

Men lad mig star­te med at spør­ge så – hvad vil du ger­ne sige som gen­mæ­le for Kri­sti­an Jensen?

“Brüg­ger tager fejl. Sim­pelt­hen. Slet og ret. Han tager fak­tu­elt fejl. Én ting er, at han måske ikke kan lide Kri­sti­an Jen­sen eller synes, at han er kede­lig. Det er vi andre, der har gjort i tidens løb, men han tager jo sim­pelt­hen fak­tu­elt fejl. Og det, synes jeg, er det vig­tig­ste at sige i den sag.” 

Mads Brüg­ger sky­der jo vir­ke­lig med skar­pt efter Kri­sti­an Jen­sen. Han når i sit nyheds­brev både at kal­de ham vok­sen­nørd, blå­lys… og springgymnast.

“Spring­gym­nast? Men det er jo sandt. Han er sta­dig en habil spring­gym­nast. Jeg har set ham slå en salt­o­mor­ta­le til et grundlovsmøde.” 

Okay?

“Han var iført jak­ke­sæt. Der var vi to sær­li­ge råd­gi­ve­re, og den ene sag­de “nej nej nej, det må du ikke” og den anden – det var mig – sag­de, at det skul­le han bare gøre.” 

Spring­gym­nast er måske hel­ler ikke et direk­te skældsord, jeg vil­le bare ikke selv kun­ne lide at bli­ve kaldt den slags. Hvis du skul­le sæt­te tre ord på Mads Brüg­ger, hvad skul­le det så være?

“Jeg ken­der ham jo ikke, så det kan jeg jo ikke gøre. Jeg har det sådan, at jeg for­sø­ger at hol­de mig til fak­ta, så jeg er ikke ude i at skul­le karak­te­ri­se­re et men­ne­ske, jeg ikke ken­der. Og der synes jeg også, at doku­men­ta­ri­sten Brüg­ger måske lige skul­le have taget sig lidt sam­men, for hans hoved­kri­tik af Kri­sti­an Jen­sen er jo, at Kri­sti­an Jen­sen var skyld i skat­te­væ­se­nets pro­ble­mer. Og det er sim­pelt­hen forkert.” 

Det har han ingen aktier i?

“Det har han aktier i. Og det har han også taget ansvar for. Og det er det andet sted, hvor Mads Brüg­ger går galt i byen, for­di han påstår, at Kri­sti­an Jen­sen ikke har taget noget ansvar. Brüg­ger skri­ver, at han har goog­let. Ja, det kan da godt være, at han har goog­let. Men i så fald er han en ufat­te­ligt doven doku­men­ta­rist. For han kun­ne jo bare have gået ind på Info­me­dia, og der kun­ne han have set, at Kri­sti­an Jen­sen er den ene­ste af de tid­li­ge­re skat­te­mi­ni­stre, der gang på gang har stil­let op til inter­views om de pro­ble­mer, der har været i skattesystemet.” 

Mmm…

“F.eks. tog han et inter­view med Mar­tin Kras­nik i Wee­ken­da­vi­sen, efter Kras­nik hav­de ret­tet en lig­nen­de kri­tik, som det Brüg­ger fyre­de af. Så sag­de han til Mar­tin Kras­nik: ‘Kom og besøg mig i Finans­mi­ni­ste­ri­et! Du stil­ler lige præ­cis de spørgs­mål, du vil, og jeg sva­rer efter fat­tig evne’. Og det kom der en arti­kel ud af. Den var ikke spe­ci­elt opsigtsvæk­ken­de, for Kras­nik fik jo på den måde resear­chet sin histo­rie ihjel.” 

Mmm…

“Og det er måske der, hvor Brüg­ger valg­te at være sati­ri­ker frem for doku­men­ta­rist i sin karak­te­ri­stik af Kri­sti­an Jensen.” 

Jeg faldt fak­tisk også over et gam­melt twe­et (fra Mads Brüg­ger, red.), hvor han har kaldt dig for en humor­for­ladt og selv­høj­ti­de­lig medi­e­fri­ka­del­le. Er der noget, du vil sige til­ba­ge på egne veg­ne også?

“Det har han sådan set ret i. Jeg er ret humor­for­ladt, når det gæl­der fakta.” 

Okay. Jeg kan ikke få dig til at skrue en tand op for kri­tik­ken af Mads Brügger? 

“Hmm… Han er jo useriøs.” 

Ja, hvad mere?

“Hvis han vil tages alvor­ligt som doku­men­ta­rist, så synes jeg, at han skul­le tage at oppe sig en smule.” 

En use­ri­øs fusentast?

“Nej. Jeg ved ikke, om han er en fusen­tast eller ej. Bare useriøs.” 

Jeg tror bare vir­ke­lig, at han vil­le have godt af at få nogen på sinkadusen. 

“Men jeg er ikke sådan en, der udde­ler kri­tik af folk, jeg ikke ken­der. For karak­te­r­e­gen­ska­ber, jeg ikke ved, om de har. Alt­så han er… for hur­tig på aftræk­ke­ren! Hvis du leder efter sådan noget dér…” 

Mmm… Jamen jeg leder jo også lidt efter en god over­skrift, ikk’.

“Jaaaa okay… Men så vil jeg sige, at det er Mads Brüg­ger, der er et blålys.” 

Ja!

“Mads Brüg­ger kan selv være et blålys!” 

Det er godt!

“Noget af det mindst blå­lys-agti­ge, jeg ken­der, det er Kri­sti­an Jen­sen. Han er jo født bank­mand. Alt­så af den gam­le sko­le. Der­for kald­te vi ham jo også Kri­sti­an Kede­lig i Ven­stres Ung­dom, så det der med at kal­de ham et blå­lys, det er godt nok mis­for­stå­et. Det er ver­dens mind­ste blå­lys så.” 

Her til sidst, var der så noget i den kri­tik af Kri­sti­an Jen­sen, du godt kun­ne gen­ken­de som tid­li­ge­re råd­gi­ver. Det kun­ne f.eks. være det her med, at Kri­sti­an Jen­sen, da han hav­de haft den her skæb­nedag i Brej­ning, sæt­ter Vol­be­ats “For Evigt” på, da han kører hjem. Alt­så… Kan du føl­ge, at det var sådan lidt uværdigt?

“(Arzro­u­ni puster ud, red.) Han brug­te Vol­be­at til at kom­me op i gear, når han f.eks. skul­le ind og præ­sen­te­re finans­lov. Alt­så jeg har en video, hvor han står og spil­ler Vol­be­at for ful­de drøn, og en af hans sekre­tæ­rer dan­ser til det på finans­mi­ni­ster­kon­to­ret, så når man ken­der sam­men­hæn­gen med den sang, så giver det fak­tisk ret god mening, at han sæt­ter Vol­be­at på.” 

Men kan du ikke også godt se, at der skal siges fra over for den slags?

“Ja, jeg vil­le da sæt­te noget andet på, men… Han er jo fra Jylland.” 

En doven dokumentarist

Efter min sam­ta­le med Chri­stop­her Arzro­u­ni gik der til­sy­ne­la­den­de en prås op for ham. I hvert fald har han sendt mig en besked, som jeg har lovet at brin­ge her, hvor han skriver: 

“Nu ved jeg, hvad jeg vil kal­de ham. En doven dokumentarist!” 

Jeg har selv­føl­ge­lig spurgt Mads Brüg­ger på sms, om han har nogen kom­men­ta­rer til Chri­stop­her Arzro­u­nis kri­tik. Til det har han bare sendt mig den­ne sel­fie fra Mozambique: 

Det var, hvad jeg hav­de til dig den­ne man­dag. Vi ses i næste uge! 

Bed­ste hilsner, 

Kri­stof­fer Erik­sen, che­fre­dak­tør, Frihedsbrevet