Fri Mads #60 – Mon Jonas Vin­ge­gaard kom­mer ud i for­læn­get spilletid?


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Vel­kom­men til ugens nyheds­brev her på kana­len, som hand­ler en del om tidens helt sto­re nyheds­hi­sto­rie, nem­lig årets Tour de Fran­ce. Eller, det hand­ler egent­lig mest om den sports-was­hing, som jeg efter­hån­den synes, at man med ret­te kan kal­de poli­ti­ker­nes syge­li­ge behov for at omk­lam­re årets Tour de Fran­ce på soci­a­le medi­er. Der­u­d­over skal vi for­bi et (mis­lyk­ket) for­søg på at få stats­mi­ni­ste­ren til at tage til gen­mæ­le over for Mads Brüg­ger, men først vil jeg som sæd­van­lig skri­ve lidt om, hvil­ke glim­ren­de histo­ri­er der i øje­blik­ket udkom­mer på Frihedsbrevet. 

Rigs­po­li­ti­che­fens mas­si­ve svigt

Fri­heds­bre­vets jour­na­list Chri­sti­an Ste­mann har, siden Mink­kom­mis­sio­nens beret­ning udkom, spændt et tungt åg over sine skul­dre og båret på et stort kors, så vi andre slip­per. Han har nem­lig læst hele beret­nin­gen for os, og det kom­mer der nog­le vir­ke­lig inter­es­san­te ting ud af. Der skal efter­hån­den meget lidt til at over­ra­ske mig, men jeg må sige, at det var en vold­som ople­vel­se at læse dis­sek­tio­nen af rigs­po­li­ti­chef Thor­kild Fog­des age­ren i dage­ne under mink­af­liv­nin­ger­ne. Thor­kild Fog­de vid­ste alle­re­de dagen efter den ulov­li­ge ordre på pres­se­mø­det den 4. novem­ber 2020, at der mang­le­de hjem­mel, men han gjor­de ingen­ting ved det. Nej, tvær­ti­mod sad hans kadet­ter i dage­ne efter og rin­ge­de rundt til alle min­kav­le­re og for­tal­te dem, at de skul­le kom­me i gang med afliv­nin­ger­ne, selv­om poli­ti­et slet ikke hav­de hjem­len på plads. Og mere end to døgn efter, at han blev bekendt med udfor­drin­ger­ne, stod han på et nyt pres­se­mø­de side om side med Met­te Fre­de­rik­sen og co. og lod fort­sat som ingen­ting. Fik jeg nævnt, at Thor­kild Fog­de er uddan­net jurist? Det er sim­pelt­hen så van­vit­tigt, at den mand fort­sat er øver­ste chef for dansk poli­ti, og at han bare fort­sæt­ter i sit job, som om intet er hændt. Hvis du her midt i din som­mer­fe­rie træn­ger til at få pul­sen lidt i vej­ret, så læs Fri­heds­bre­vets rekon­struk­tion af Thor­kild Fog­des sto­re svigt her. 

Take out the trash-day

Og meget apro­pos, så er det jo en gængs jour­na­li­stisk disci­plin at hol­de lidt øje med, hvil­ke møgs­a­ger virk­som­he­der og myn­dig­he­der ser sit snit til at liste ud ad bag­dø­ren, når en plan­lagt begi­ven­hed ryd­der nyheds­fla­den. Take out the thrash-day kal­der man det­te vel­kend­te fæno­men, og den dag faldt i år den 30. juni, da Mink­kom­mis­sio­nens beret­ning udkom. En halv time før Fol­ke­tin­gets par­ti­er blev bri­e­fet om rap­por­tens ind­hold, og alle lan­dets jour­na­li­ster, som ikke var på Roskil­de Festi­val, sad med øjne­ne stift ret­tet mod den­ne kæm­pe nyhed, liste­de Kri­mi­nal­forsor­gen det, som Kri­mi­nal­forsor­gens direk­tør selv kald­te for “en vir­ke­lig skidt sag”, ud i en pressemeddelelse. 

Sagen hand­ler om, at advo­ka­ters for­tro­li­ge sam­ta­ler med kli­en­ter i luk­ke­de fængs­ler – stik imod reg­ler­ne – er ble­vet opta­get. Et groft brud på helt grund­læg­gen­de rets­prin­cip­per. Sagen kom før­ste gang til offent­lig­he­dens kend­skab i marts, hvor en stor under­sø­gel­se blev igang­s­at, og resul­ta­ter­ne fra den valg­te man alt­så at offent­lig­gø­re lige præ­cis klok­ken 10.29 på Sto­re Mink­dag. Var det så en til­fæl­dig­hed, at den lige nøj­ag­tig blev plan­lagt til at bli­ve offent­lig­gjort der? Det er der alt­så ikke meget, der tyder på, for som vi på Fri­heds­bre­vet kun­ne for­tæl­le, lå under­sø­gel­sen alle­re­de klar den 22. juni. 

For­svar­sad­vo­kat Erbil Kaya siger det bed­re end mig: “Det er ekstremt bemær­kel­ses­vær­dig tim­ing, at man af alle dage og tids­punk­ter væl­ger at offent­lig­gø­re lige præ­cis på det tids­punkt. Man læg­ger sig jo i slip­strøm­men af en nyhed, som, man ved, vil læg­ge hele Dan­mark ned. Og det viser for mig, at man prø­ver at få dys­set sagen ned.” 

Læs den inter­es­san­te arti­kel fra vores poli­ti­ske jour­na­list Hen­rik Jen­sen her.

“Det har vi et dej­ligt svar til. Det kom­mer lige straks.” 

Fra vores kul­tur­re­dak­tion var der også spæn­den­de ting at hen­te i den for­gang­ne uge. Her vil jeg især frem­hæ­ve myste­ri­et om det nye maga­sin Neoman, der i både lay­out og navn umi­sken­de­ligt min­der om Euro­man. På for­si­den af Neomans før­ste udga­ve er bizart nok Bri­an Lyk­ke, der udover at være sku­e­spil­ler og komi­ker også er ur-redak­tør på… Euro­man. Det er da hel­ler ikke med Bri­an Lyk­kes gode vil­je, at han er endt på for­si­den af det nye maga­sin. Komi­ke­ren blev inter­viewet for et år siden, og her fik han ikke at vide, hvad bla­det hed. Bag Neoman står blandt andre che­fre­dak­tør Hou­dai­fa Har­rar, cre­a­ti­ve director Ibra­him Bouji­da og kul­tur­re­dak­tør Amin Al-Jade­ri. Da vores kul­turjour­na­list Per Lys­holt rin­ge­de til Neoman for at spør­ge, hvor­for de har plagi­e­ret Euro­man, lød sva­ret fra kul­tur­re­dak­tør Amin Al-Jade­ri: “Det har vi et dej­ligt svar til. Det kom­mer lige straks”. 

“Straks” har efter­føl­gen­de vist sig at være lidt af en til­s­ni­gel­se, men det ændrer ikke på, at myste­ri­et om Neoman er meget for­nø­je­lig som­mer­læs­ning, og du fin­der histo­ri­en her. 

Ulven fra Aal­borg slår til igen!

Til sidst vil jeg også lige anbe­fa­le den nye­ste epi­so­de af vores podcast­se­rie Ulven fra Aal­borg, som udkom tid­li­ge­re i dag. Podcast­se­ri­en hand­ler om den kon­tro­ver­si­el­le byg­ge­ma­ta­dor og rig­mand Jes­per Sko­vs­gaard, der igen­nem en årræk­ke har været en af Soci­al­de­mo­kra­tiets stør­ste øko­no­mi­ske sponso­rer. I det nye­ste afsnit giver vi mikro­fo­nen til nog­le af dem, som vir­ke­lig er kom­met galt afsted som føl­ge af Jes­per Sko­vs­gaards kyni­ske for­ret­nings­me­to­der. Vi møder blandt andet en fami­lie fra Farum i Nord­s­jæl­land, der køber det, de tror er et nyop­ført kva­li­tets­hus af Jes­per Sko­vs­gaard, for så at flyt­te ind i noget, der lyder mere som et pil­rå­d­dent kolonihavehus. 

I Ege­dal Kom­mu­ne har Jes­per Sko­vs­gaard også huse­ret, og her kal­der kom­mu­nens kom­mu­nal­di­rek­tør i en opta­gel­se Jes­per Sko­vs­gaards fir­ma for nog­le “svind­le­re”, og Ege­dal Kom­mu­nes borg­me­ster tøver ikke med at tage udtryk­ket “ban­dit­ter i habit­ter” i brug. 

Der er alt­så smæk for skil­lin­gen i tred­je afsnit af Ulven fra Aal­borg, og hvem mang­ler ikke en god podcast­se­rie til hæn­ge­køj­en i dis­se dage? Du fin­der alle Fri­heds­bre­vets podcast­se­ri­er i Fri­heds­bre­vets app, og der er nok at gå i gang med. 

For­læn­get spilletid 

Det er den 12. okto­ber 2019. Lan­dets stats­mi­ni­ster er i godt humør. Hun er i hvert fald ét stort smil, da hun tager opstil­ling for­an Kanal 5’s kame­ra­er ved Dan­marks natio­nalsta­dion, Par­ken. Hun er pas­sen­de klædt til anled­nin­gen iført en lang hvid jak­ke med røde fir­kan­ter på og lige om lidt skal hun ind og se Dan­mark spil­le mod Schweiz i EM-kva­li­fi­ka­tio­nen. Glæ­den og enga­ge­men­tet lyser ud af hen­de, da hun bli­ver spurgt af en jour­na­list, hvor­dan hun tror, at kam­pen ender. 

“Vi sad lige og snak­ke­de om det på vej her­ind,” for­tæl­ler hun og under­stre­ger der­med, at net­op kam­pens resul­tat er noget, der har lig­get hen­de per­son­ligt på sinde. 

Hun fort­sæt­ter: “Vi tror nok mest på 1–0 til Dan­mark eller på 1–1 og så for­læn­get og så 2–1 til Dan­mark i sid­ste ende.” 

Met­te Fre­de­rik­sen fik fak­tisk ret i sit før­ste bud på cif­fer­tips 1–0, og hav­de hun bare stop­pet sin tale­strøm dér, hav­de det egent­lig været ret sejt. Men som alle andre børn og voks­ne i Par­ken den aften må have vidst, så er der alt­så ikke mulig­hed for for­læn­get spil­le­tid i en sim­pel grup­pe­spilskamp i EM-kva­li­fi­ka­tio­nen. Måske tro­e­de stats­mi­ni­ste­ren, at hun skul­le ind og se ishockey? 

På Face­book und­skyld­te hun sene­re brø­le­ren ved at skri­ve, at hun ikke ken­der “alle reg­ler­ne”, men “elsker at se bold”, mens hun lag­de et foto af sig selv op med et lands­holds-hal­størklæ­de højt hævet over hove­d­et. Og her skul­le man så tro, at stats­mi­ni­ste­ren hav­de lært af epi­so­den, og frem­over afholdt sig fra at klo­ge sig på noget, hun tyde­lig­vis hver­ken har for­stand på eller inter­es­se for, men nej, fod­bold sam­ler jo dan­sker­ne, og hvis der er noget, der sam­ler dan­sker­ne, så vil Met­te Fre­de­rik­sen stå i mid­ten af rund­kred­sen, så da Dan­mark spil­le­de mod Østrig to år sene­re, gjor­de hun et nyt for­søg som fod­bold­kom­men­ta­tor: “Så du den der red­ning af Sch­mei­chel også? Jamen, det er jo helt vildt,” spurg­te Met­te Fre­de­rik­sen reto­risk en tv-repor­ter på live tv efter kam­pen. Desvær­re for stats­mi­ni­ste­ren var Kas­per Sch­mei­chel, som Ekstra Bla­det efter­føl­gen­de gjor­de opmærk­som på, ikke note­ret for en ene­ste red­ning i hele kam­pen. Én gang var han ude i fuld læng­de, men der var for­in­den dømt offside. 

Tour de Likehunting

Jeg er selv­føl­ge­lig kom­plet ligeg­lad med, at Met­te Fre­de­rik­sen ikke ken­der reg­ler­ne i den stør­ste sports­gren i Dan­mark, og det bør du også være, men det, der til gen­gæld sma­ger lidt fisket, er for­stil­lel­sen både før og efter kam­pen. Alt­så dét at Met­te Fre­de­rik­sen møder op til en stor kul­tur­be­gi­ven­hed og fore­gi­ver, at hun synes, at det er enormt spæn­den­de, hvad resul­ta­tet bli­ver, selv­om hun ikke fat­ter en dad­del af, hvad det er, hun skal se. Som en blind stats­mi­ni­ster, der for­sø­ger at for­tæl­le dan­sker­ne om farverne. 

Du har nok hørt om fæno­me­net rain­bow-was­hing, som er ble­vet mere og mere udbredt de sene­re år og typisk kom­mer op til over­fla­den her­hjem­me i for­bin­del­se med årets Copen­ha­gen Pri­de, hvor virk­som­he­der går helt bana­nas i regn­bu­e­far­ver og bru­ger LGBTQ+-kampen og regn­bu­e­fla­get til at bran­de sig selv og sæl­ge pro­duk­ter, selv­om de aldrig har skæn­ket LGBTQ+-rettigheder en tan­ke i øvrigt. Men de dan­ske poli­ti­ke­re kan vir­ke­lig også være med, når det hand­ler om at snyl­te på andre popu­læ­re fæno­me­ner i tiden. 

I hvert fald sid­der Met­te Fre­de­rik­sens fod­boldop­træ­de­ner i bag­ho­ve­det på mig, når man i den­ne tid bli­ver kon­fron­te­ret med den ene gust­ne omfav­nel­se efter den anden af de dan­ske cykel­ryt­te­re til Tour de Fran­ce fra like­hunten­de poli­ti­ke­re i beg­ge ender af det poli­ti­ske spek­trum. Både Magnus Cort, Jonas Vin­ge­gaard og Mads Peder­sen har fået sto­re lykønsk­nin­ger på stats­mi­ni­ste­rens Ins­ta­gram-pro­fil, men er der vir­ke­lig nogen, der tror på, at hun har sid­det og set en fem timers Tour de Fran­ce-eta­pe her cir­ka tre måne­der før et fol­ke­tings­valg? Jeg gør i hvert fald ikke. 

Oppo­si­tio­nens leder, ind­til Søren Pape mel­der sig på banen, Jakob Elle­mann, høste­de mere end 2500 likes på at skri­ve: “Ja ja ja ja ja Vin­ge­gaard! Det er jo helt vildt, det der. Fan­ta­stisk kørt. Fan­ta­stisk angreb. Fan­ta­stisk sport­s­præ­sta­tion. Nu i gult i Tour de Fran­ce. Det er magisk. Kom så Jonas fra Thy”. Mis­for­stå mig ikke, det er da i grun­den rart at vide, at Ven­stres for­mand fak­tisk har en puls, men der­fra og så til at te sig på Face­book, som om han er prins Joa­chim til en San­ne Salo­mon­sen-kon­cert, er alt­så lige i over­kan­ten, hvis du spør­ger mig. 

Pape på hjul

Og bare rolig – de fle­ste andre par­ti­le­de­re kan også være med på Ins­ta­gram. Pia Olsen Dyhr lag­de et scre­en­dump op fra en arti­kel, da Mads Peder­sen vandt fre­dag, for der skul­le jo nødig ske det utæn­ke­li­ge, at Met­te Fre­de­rik­sen gjor­de noget, hun ikke selv gør. Søren Pape så rent fak­tisk cykel­løb, for det lag­de han et foto op af på Ins­ta­gram, og det tje­ner ham – trods alt – en smu­le til ære. I bil­led­ram­men fik han des­u­den plads til en lil­le vam­set hund og en halvt guf­fet Magnum-is, for dan­sker­ne elsker bare små, nut­te­de hunde og is, og så kun­ne alle sid­de og iden­ti­fi­ce­re sig med Søren Pape den dag på inter­net­tet og tæn­ke, at her er et rig­tigt og sim­pelt men­ne­ske, der sæt­ter pris på de små ting i til­væ­rel­sen. Jeg fore­stil­ler mig i øvrigt, at Pape har sid­det der i sin læne­stol og mun­tret sig geval­digt ved tan­ken om, at han i over­ført betyd­ning nu har sid­det sik­kert på hjul af Ven­stres for­mand i snart tre år og har obser­ve­ret, hvor­dan Elle­mann er syret mere og mere til før den sid­ste og afgø­ren­de stig­ning til efteråret. 

En, der ikke hav­de set cykel­løb og helt sik­kert også var totalt ligeg­lad med det, men par­tout skul­le skri­ve om det alli­ge­vel, var Sofie Car­sten Niel­sen, som lag­de et foto op fra Frank­rig af nog­le kajak­ker med tek­sten: “Det er sejt at Vin­ge­gaard har vun­det eta­pen og den gule trø­je i dag. Jeg har pad­let 15 kilo­me­ter på Orb (fransk flod, red.) med fire tee­na­ge­re. Også en lil­le medal­je værd,” skrev hun og holdt sig der­med meget on brand, for kun en sand radi­kal par­ti­le­der pad­ler rundt på en flod i Syd­frank­rig og tror på, at hun sam­ti­dig kan hol­de det sto­re bed­rag i live om, at hun har væl­tet regeringen. 

Cha­peau, Mes­ser­s­ch­midt og Villadsen

Per­nil­le Ver­mund var også meget begej­stret og lag­de et foto op af en arti­kel med Vin­ge­gaard i gult og var helt ærlig i sin like­hunting: “Jeg så desvær­re ikke selv eta­pen, men F.. det her er sejt. Cort sej­re­de i går og Vin­ge­gaard i gult i dag. To sto­re dan­ske sej­re i streg. Så flot,” efter­fulgt af stærk-arm-emo­ji og dannebrogs-emoji. 

Des­pe­ra­tio­nen efter at skul­le lukre­re på en sports­be­gi­ven­hed, som man ikke selv har gidet at se, bli­ver vel næp­pe meget mere tyde­lig end hos Vermund. 

Min glæ­de var ind­led­nings­vis stor, da jeg tjek­ke­de Libe­ral Alli­an­ces Alex Vanop­slag­hs pro­fi­ler på Ins­ta­gram og Face­book og kun­ne kon­sta­te­re, at de sene­ste man­ge opslag hand­le­de om poli­tik og ikke sport. Lige så stor blev imid­ler­tid skuf­fel­sen, da jeg opda­ge­de, at han i ste­det dyr­ker de dan­ske Tour de Fran­ce-hel­te på Twit­ter. Man kan håbe, at han trods alt hol­der sig der, da Twit­ter alli­ge­vel er ble­vet så skørt, at der ikke er så meget til­ba­ge at slå i stykker. 

De ene­ste to, der til­sy­ne­la­den­de har sprun­get over den her raske omgang sports-was­hing på soci­a­le medi­er, er Dansk Fol­ke­par­tis Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt og Enheds­li­stens poli­ti­ske leder, Mai Vil­lad­sen. De to skal mod­ta­ge en sjæl­den ros for at mod­stå fri­stel­sen for at ind­kas­se­re en mas­se dej­li­ge likes på noget, som de over­ho­ve­det ikke inter­es­se­rer sig for. Cha­peau, som man siger. 

Kon­struk­tiv på falderebet

Hvis jeg med den­ne tira­de har irri­te­ret dig, for­di du ind­til nu har sid­det der­hjem­me og tro­et, at du for en gangs skyld hav­de noget til­fæl­les med vores poli­ti­ke­re, så bekla­ger jeg. I så fald vil jeg ger­ne gøre det godt igen og anbe­fa­le dig, at du, i ste­det for poli­ti­ker­nes udspe­ku­le­re­de SoMe-hyl­de­ster til Dan­marks cykel­stjer­ner, begyn­der at læse Dan­marks bed­ste cykel­sport­s­skri­bent Basti­an Emil Golds­ch­midts for­ry­gen­de tek­ster fra årets Tour de Fran­ce, som han dæk­ker for os på Fri­heds­bre­vet. Det er sim­pelt­hen intet min­dre end en fryd at læse for selv en halv­bagt sæson-entu­si­ast som mig. Er du vim­mer, hvor kan han skri­ve, og han gør det om Jonas Vin­ge­gaards sejr på Col du Gra­non og om et af ver­dens vil­de­ste cykel­fæ­no­me­ner, Vin­ge­gaards hold­kam­me­rat Wout van Aert. Basti­an Emil Golds­ch­midt er så velskri­ven­de, at han vil­le kun­ne få et man­dags­mø­de i Digi­ta­li­se­rings­sty­rel­sen til at lyde som Agatha Chri­sties Mor­det i Ori­en­t­eks­pres­sen.

I øvrigt

– Jeg er gene­relt ikke syn­der­ligt kon­spira­to­risk anlagt, men jeg har alli­ge­vel haft en ubæn­dig trang til at flet­te mig en bøl­le­hat af sølv­pa­pir, efter jeg læste Ber­ling­s­kes histo­rie fra wee­ken­den, der hand­ler om, at Stats­mi­ni­ste­ri­ets depar­te­ments­chef, Bar­ba­ra Ber­tel­sen, selv er med til at ansæt­te en ny direk­tør i Med­ar­bej­der- og Kom­pe­ten­cesty­rel­sen, mens sam­me sty­rel­se har afgø­ren­de ind­fly­del­se på, hvad der skal ske med Bar­ba­ra Ber­tel­sen i kølvan­det på hen­des mas­si­ve svigt i minkskandalen. 

Når man ser på, hvor­dan Bar­ba­ra Ber­tel­sens loy­a­le støt­ter har det med at kla­re sig rig­tig godt i cen­tra­lad­mi­ni­stra­tio­nen, kun­ne det sag­tens være en tan­ke, at der bli­ver instal­le­ret en rig­tig nik­ke­duk­ke som direk­tør i Med­ar­bej­der- og Kom­pe­ten­cesty­rel­sen. Det, der bestyr­ker mine ban­ge anel­ser, er selv­føl­ge­lig, at det jo efter­hån­den er alment kendt, hvor detal­je­o­ri­en­te­ret Bar­ba­ra Ber­tel­sen er, og hvor­dan hun ikke er ban­ge for at blan­de sig i ting, som egent­lig ikke rig­tig er hen­des bord. Som under cor­ona­kri­sen, hvor hun blan­de­de sig i pla­ce­ring af fly­ers, pla­ka­ter og sprit­stan­de­re i de dan­ske luft­hav­ne. Eller som da hun sad og sms’ede depar­te­ments­che­fen i Sund­heds­mi­ni­ste­ri­et om, hvad Kåre Møl­bak fra Sta­tens Serum Insti­tut skul­le mene på det famø­se minkpres­se­mø­de, hvor Met­te Fre­de­rik­sen udsted­te en ulov­lig ordre. Man har på for­nem­mel­sen, at ingen­ting er til­fæl­digt, når det kom­mer til Bar­ba­ra Ber­tel­sen, og der­for bør det løbe alle koldt ned ad ryg­gen, hvis hun rent fak­tisk har adgang til ansæt­tel­ses­pro­ces­sen i Med­ar­bej­der- og Kompetencestyrelsen. 

– Hvis du læste med i sid­ste uge, så ved du, at jeg er lidt af en Ras­mus Pre­hn-afi­cio­na­do, og der­for blev jeg helt salig ved læs­ning af Nord­jy­skes søn­der­lem­men­de leder om føde­va­re­mi­ni­ste­ren. Det er alt­så bal­sam for sjæ­len, når lokal­pres­sen hud­flet­ter sit eget bys­barn med en pas­sa­ge som denne: 

“Hvor er det direk­te ulæk­kert, at der fin­des mindst én poli­ti­ker – end­da en mini­ster – som fin­der det i orden at for­sø­ge at fed­te sig ind hos jour­na­li­ster med rige­ligt med mad og drik­ke. Den slags fin­des der fak­tisk et rig­tigt grimt ord for – et ord, som vi ger­ne gri­ber til, når det fore­går i udlan­det, men viger til­ba­ge for, når det sker her i lan­det. Og ja, ordet er lidt læn­ge­re end bestik.” 

Når man tæn­ker på, at Ras­mus Pre­hn aldrig – som i aldrig – for­pas­ser en mulig­hed for at pra­le med, at han er fra Nord­jyl­land, må det alt­så svie som et papercut på glan­sen, når det stør­ste medie i loka­l­om­rå­det hæl­der ham totalt ned ad bræt­tet. Nama­ste, mini­ster, så kan du gå og medi­te­re lidt på den i dit sommerhus. 

– Hvor er det dog vildt med den tota­le neds­melt­ning i SAS. Er der over­ho­ve­det nogen, der tror på, at det sel­skab kan over­le­ve? Selv hvis det lyk­kes at nå en afta­le mel­lem pilo­ter­ne og virk­som­he­den, tror jeg ikke, at der er man­ge kun­der til­ba­ge, når den her kon­flikt er over­stå­et. Man skal ikke kaste gode pen­ge efter dår­li­ge pen­ge, siger man, og der­for tæn­ker jeg per­son­ligt, at det er på høje tid at træk­ke stik­ket ud på den respira­tor, der hol­der kun­stigt liv i SAS. Et øko­no­misk med­li­den­heds­drab simpelthen. 

Mis­sion: Impossible

Inden jeg er helt fær­dig med ugens nyheds­brev, har jeg lige et vig­tigt hæn­ge­par­ti. Som faste læse­re vil vide, for­sø­ger jeg at bru­ge mit som­mer­vi­ka­ri­at kon­struk­tivt ved at kon­tak­te nog­le af alle de men­ne­sker, der har fået et ordent­ligt gok i nød­den af Mads Brüg­ger her i Fri Mads. Min idé er at give Mads Brüg­gers ofre gen­mæ­le, og hidtil har det ikke været en udpræ­get suc­ces: Kun Kri­sti­an Jen­sens tid­li­ge­re spin­dok­tor Chri­stop­her Arzro­u­ni har for alvor sam­let hand­sken op (på veg­ne af Kri­sti­an Jen­sen), og selv soci­al­de­mo­kra­ten Ben­ny Engel­bre­cht, som jeg ellers vir­ke­lig hav­de høje for­vent­nin­ger til, valg­te i grove træk at tak­ke nej. 

Af den grund tænk­te jeg, at der intet var at miste, da jeg her til jubilæums­nyheds­brev num­mer 60 valg­te at gå efter gul­det og for­sø­ge stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen. Mads Brüg­ger har skudt med skar­pt efter stats­mi­ni­ste­ren utal­li­ge gan­ge og sene­st i maj, da hun udgav sin egen podcast. 

Her var Mads Brüg­ger mildt sagt ikke impo­ne­ret: “Noget af det før­ste, der sprin­ger i ører­ne og øjne­ne, er det dår­li­ge sprog og den lave intel­lek­tu­el­le hori­sont – og her taler jeg både om ind­pak­nin­gen og ind­hol­det,” skrev han og kri­ti­se­re­de vide­re Met­te Fre­de­rik­sens sprog for at være “et påfal­den­de barn­ligt sprog, hvor det bana­le høj­ti­de­ligt bæres rundt, som var det guld­korn sak­set fra Pla­tons dialoger”. 

Mads Brüg­ger kal­der også Met­te Fre­de­rik­sen for “selv­fo­rel­sket” og kon­sta­te­rer vide­re, hvor “for­bløf­fen­de dår­lig en inter­viewer” hun er og begrun­der det blandt andet med, at stats­mi­ni­ste­ren ikke kan fin­de ud af at lyt­te ordent­ligt efter, hvad gæsten siger, og sam­men­lig­ner hen­de til sidst med “en ADHD-ramt tee­na­ger på kanal­rund­fart på YouTube”. 

Der var alt­så nok at fore­læg­ge Met­te Fre­de­rik­sen, og jeg send­te der­for føl­gen­de håbe­ful­de besked til hen­des presseafdeling: 

“Kære Pres­se­af­de­ling,

Over som­me­ren vika­ri­e­rer jeg for Mads Brüg­ger, som er gået på lang som­mer­fe­rie her­in­de fra Fri­heds­bre­vet, og jeg pas­ser hans nyheds­brev Fri Mads, som I måske ken­der. I den for­bin­del­se har jeg et håb om, at nog­le af de per­so­ner, som Mads Brüg­ger har kri­ti­se­ret i sit nyheds­brev, vil del­ta­ge i et kort inter­view om Mads Brüg­ger og hans kri­tik. Man kan kal­de det et til­bud om gen­mæ­le. Der­for håber jeg meget på, at Met­te Fre­de­rik­sen på et tids­punkt henover som­me­ren kan afse fem minut­ters tid til at tale med mig, da hun om nogen har været gen­stand for hans pen. Vil I høre hen­de ad, om det kan lade sig gøre?

Ring ende­lig, hvis jeg skal uddy­be noget.

Bed­ste hils­ner Kri­stof­fer Erik­sen, Frihedsbrevet”

Sva­ret kom kort­fat­tet tre dage senere: 

“Kære Kristoffer 

Tak for hen­ven­del­sen. Der tak­kes nej til del­ta­gel­se. Mvh” 

Ingen begrun­del­se. Ingen­ting. En usæd­van­ligt gold afvis­ning. Men hvis du har fulgt med i mine sene­ste nyheds­bre­ve, så ved du, at jeg jo ikke giver op så let. Så jeg skrev: 

“Hej,

Hvad hvis vi nu udvi­der inter­viewet til ikke kun at hand­le om at kri­ti­se­re Mads Brüg­ger, men også at rose Jonas Vin­ge­gaard og/eller kvin­delands­hol­det i Fod­bold. Vil­le det have inter­es­se for statsministeren?

VH. Kri­stof­fer”

Min sid­ste mail har jeg under­ligt nok ikke fået svar på, og der­med ender vej­en blindt. 

Tak, for­di du læste med. 

Bed­ste hilsner 

Kri­stof­fer Erik­sen, che­fre­dak­tør, Frihedsbrevet 

Ps. Ugens teg­ning fra Malt­he Kibs­gaard viser mig klædt som Joke­ren fra Bat­man, der kører på en lad­cy­kel med Mads Brüg­ger ombord. Bemærk, at Mads Brüg­ger både er iført en Höv­ding og en cykel­hjelm: Den moder­ne mands liv­rem OG seler. Hvil­ken sym­bo­lik der lig­ger gemt i det, må du selv gå og tyg­ge lidt på.