Fri Mads #61 – En lære­streg til Mads Brüg­ger, som han sent vil glemme


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Vel­kom­men til mit fem­te nyheds­brev som som­mer­vi­kar på Fri Mads, hvor jeg afslut­ter min som­mer­mis­sion og giver Mads Brüg­ger en ordent­lig kæbe­ras­ler. I en erken­del­se af, at det ikke rig­tigt vil lyk­kes at få nogen andre til at sam­le hand­sken op, har jeg set mig nødsa­get til at gri­be til yder­lig­he­der, og jeg gru­er fak­tisk lidt for Mads Brüg­gers reak­tion, når han kom­mer hjem og opda­ger det. Hvad jeg har gjort, som er så slemt, kan du læse i slut­nin­gen af det­te nyheds­brev. Der­u­d­over skri­ver jeg den­ne man­dag lidt om agur­ke­ti­dens kor­re­la­tion med Ras­mus Jar­lov, og så skal vi også for­bi de 10 embeds­mænd, der fik så hård kri­tik af Mink­kom­mis­sio­nen, men som sta­dig er i fri dres­sur i top­pen af cen­tra­lad­mi­ni­stra­tio­nen. Først skal vi dog – vanen tro – lige for­bi noget af al den gode og inter­es­san­te jour­na­li­stik, som vores abon­nen­ter har kun­net mæske sig i den sene­ste uge. 

God fornøjelse! 

Kri­mi­nal­forsor­gen stak Fri­heds­bre­vet en plade

For­ri­ge uge afslø­re­de vi, hvor­dan Kri­mi­nal­forsor­gen i ly af al bal­la­den om Mink­kom­mis­sio­nens beret­ning sneg en rig­tig stin­ker ud. Det dre­jer sig om, at det tid­li­ge­re på året kom frem, at for­svar­sad­vo­ka­ters sam­ta­ler med deres kli­en­ter er ble­vet ulov­ligt aflyt­tet, hvil­ket er et groft brud på et af de aller­hel­lig­ste prin­cip­per i dansk rets­prak­sis. I sid­ste uge kun­ne vi så føje et nyt kapi­tel til den­ne grim­me histo­rie, som jeg er mere og mere over­be­vist om, vi kom­mer til at tale meget mere om i den nær­me­ste frem­tid. Det viser sig nem­lig, at Kri­mi­nal­forsor­gen alle­re­de var ble­vet adva­ret om de ulov­li­ge aflyt­nin­ger, et helt år inden man beslut­te­de sig for at iværk­sæt­te en under­sø­gel­se af sagen. De nye oplys­nin­ger står i skæ­ren­de kon­trast til tid­li­ge­re udmel­din­ger fra Kri­mi­nal­forsor­gen til Fri­heds­bre­vet. For til­ba­ge i marts oply­ste Kri­mi­nal­forsor­gen til os, at man først i febru­ar 2022 blev opmærk­som på pro­ble­met, samt at man ikke tid­li­ge­re var ori­en­te­ret om fejl­en. Det er altid bekym­ren­de, når en kæm­pe offent­lig insti­tu­tion som Kri­mi­nal­forsor­gen lyver for et medie, men det rej­ser også en lang ræk­ke andre kri­ti­ske spørgs­mål, som for eksem­pel hvor­for der dog gik så læn­ge, før man hand­le­de? Hvis du er inter­es­se­ret i Kri­mi­nal­forsor­gens mildt sagt kre­a­ti­ve svar på det, så læs artik­len fra vores poli­ti­ske jour­na­list Hen­rik Jen­sen her.

Kul­tur­mi­ni­ste­rens luksus­tur over Atlanten

Det står mig mere og mere uklart, hvor­for i alver­den vores kul­tur­mi­ni­ster Ane Hals­boe-Jør­gen­sen og hen­des spin­dok­tor David Tarp fandt det så byden­de nød­ven­digt at bru­ge fle­re hund­re­de tusin­de skat­te­kro­ner på en fed tur til Sili­con Val­ley for at afle­ve­re et brev til tech­gi­gan­ter­ne, som alle­re­de var ble­vet sendt på mail. Først inter­viewe­de vores kul­turjour­na­list Emil Fin­da­len IT-eks­per­ten John Strand, der under­stre­ge­de, at turen var fuld­stæn­dig menings­løs, for vil man i dia­log med tech­gi­gan­ter­ne, så fore­går det i Was­hin­g­ton D.C.. Den histo­rie gav spin­dok­tor David Tarp ikke meget for, som han skrev til vores jour­na­list på Twit­ter: “Som jour­na­list vil du da også hel­le­re tale med ledel­sen i en virk­som­hed i ste­det for dets hær af lob­byi­ster. Det giver da ingen mening at gå udenom top­le­del­sen, hvis man har den adgang, som Dan­mark har fået – blandt andet igen­nem techambassaden.” 

Men en gen­nem­gang, som vores jour­na­list Emil Fin­da­len har lavet, viser, at den techam­bas­sa­dør, som spin­dok­to­ren hen­vi­ser til, net­op har mød­tes med lob­byi­ster, der repræ­sen­te­rer big tech-fir­ma­er­ne, og der­med er vi igen til­ba­ge ved udgangs­punk­tet: Hvor­for skul­le kul­tur­mi­ni­ste­ren og hen­des entou­ra­ge dog fyre mere end 300.000 skat­te­kro­ner af på en tur til Sili­con Val­ley i foråret? 

TV 2 mang­ler en “aktu­el krog” til at tale om doping

Der­u­d­over har vores kul­tur­re­dak­tion lige­som alle andre natur­lig­vis haft blik­ket stift ret­tet mod Tour de Fran­ce, som Jonas Vin­ge­gaard vandt i går. Vidunderligt. 

Noget, de stør­ste entu­si­a­ster natur­lig­vis ikke er så gla­de for at snak­ke om og tæn­ke på, er dopings­pø­gel­set, da det jo øde­læg­ger den gode stem­ning. Det er sådan set også fair nok, og det kan også vir­ke både ube­ha­ge­ligt og uri­me­ligt, når den sym­pa­ti­ske og jord­bund­ne Jonas Vin­ge­gaard skal for­hol­de sig til spørgs­må­let om doping, mens han står der på top­pen af ver­den. Der­for var der også noget, der skur­re­de i ører­ne, da Vin­ge­gaards mage­lø­se sejr på Col du Gra­non på TV 2 blev sam­men­lig­net med Bjar­ne Riis i 1996, der jo fyld­te sig med epo, da han vandt tou­ren. Da Vin­ge­gaard først vandt den gule trø­je, var Bjar­ne Riis des­u­den live igen­nem for at for­tæl­le om, hvor vildt det egent­lig er at vin­de den gule trø­je. TV 2 nævn­te ikke lige Bjar­nes dope­de for­tid, og spørgs­må­let er, om det i vir­ke­lig­he­den ska­der mere, end det gav­ner, at man på den måde sidestil­ler de to kæm­pe­præ­sta­tio­ner uden at næv­ne, at den ene kom i hus ved hjælp af snyd. Det para­doks har Fri Kul­tur stil­let skar­pt på og inter­viewet TV 2’s sport­s­chef, der for­tæl­ler, at der har mang­let en “aktu­el krog” for at næv­ne dopin­gen, og at de ikke vil gen­ta­ge sig selv. Læs inter­viewet her.

Ulven fra Aal­borg – sid­ste afsnit

Fra vores finans­re­dak­tion kom i dag fjer­de afsnit af vores podcast­se­rie Ulven fra Aal­borg. Podcast­se­ri­en hand­ler om den kon­tro­ver­si­el­le byg­ge­ma­ta­dor og rig­mand Jes­per Sko­vs­gaard, der igen­nem en årræk­ke har været en af Soci­al­de­mo­kra­tiets stør­ste øko­no­mi­ske sponso­rer. I det sene­ste og fore­lø­bigt sid­ste afsnit af seri­en afslø­rer vores finansjour­na­list Mat­hi­as Blæ­del, hvor­dan et af lan­dets sto­re og hæder­kro­ne­de revi­sions­hu­se, Bei­er­holm, gør brug af nog­le meget kre­a­ti­ve for­ret­nings­me­to­der sam­men med rig­man­den Jes­per Sko­vs­gaards virk­som­hed, hvor de sam­men orke­stre­rer fal­ske leje­kon­trak­ter med det for­mål at kun­ne belå­ne sto­re ejen­dom­me. En opsigtsvæk­ken­de histo­rie, som vi fol­der helt ud i podca­sten. Du fin­der seri­en i Fri­heds­bre­vets app. 

Jar­lov-reg­len

Selv­om der alt­så ikke er meget agur­ke­tid at spo­re i Fri­heds­bre­vets jour­na­li­stik, så er det som om, at den årli­ge høj­tid for nyhed­s­tør­ke og pseu­do-debat­ter har sne­get sig lang­somt ind på os alli­ge­vel. Og hur­ra for det! De sid­ste man­ge uger og måne­der har været så hæs­blæ­sen­de, at jeg ikke tro­e­de, at der i år vil­le bli­ve plads til den dej­ligt tos­se­de og fred­som­me­li­ge peri­o­de midt i indu­stri­som­mer­fe­ri­en. Men hvis sten­bi­der­rogn er en for­års­be­bu­der, så kan man måske sige, at det kon­ser­va­ti­ve fol­ke­tings­med­lem Ras­mus Jar­lov er det sam­me for som­me­rens agur­ke­tid. Der fin­des nem­lig en lov, der fore­skri­ver, at jo mere nyheds­strøm­men går ned i tem­po, jo mere inter­es­se kom­mer der plud­se­lig for Ras­mus Jar­lov. Loven hed­der… Nej ok, det bli­ver alli­ge­vel for oplagt. 

Det star­te­de den 12. juli, da et læser­brev om Ras­mus Jar­lovs tur til årets Fol­ke­mø­de ram­te Ekstra Bla­det. Læser­bre­vet var spæk­ket med fak­tu­el­le fejl, og Ekstra Bla­det har sene­re und­skyldt, at det over­ho­ve­det blev bragt, men det fik også åben­ba­ret en pin­lig sand­hed: Da Jar­lov skul­le til et deba­ta­r­ran­ge­ment i Allin­ge, valg­te han at par­ke­re på en han­di­cap­plads. Her er det vig­tigt at næv­ne, at Ras­mus Jar­lov alt­så ikke er han­di­cap­pet – i hvert fald ikke i tra­di­tio­nel for­stand, hvor man får et blåt skilt, som man kan læg­ge i forruden. 

Dagen efter gik Jar­lov så på Face­book for at give sin ver­sion af sagen. En mara­ton­tekst på hele 1351 ord, og sådan en distan­ce bevæ­ger poli­ti­ke­re sig alt­så kun ud på, når de har vir­ke­lig dår­lig samvit­tig­hed eller føler behov for, at noget skal nuan­ce­res meget, meget hårdt. Et groft resumé er, at Ras­mus Jar­lov tog til Fol­ke­mø­det på kryk­ker med en bræk­ket fod, og da han skul­le par­ke­re sin hvi­de BMW, så valg­te han en han­di­cap­par­ke­rings­plads, som han men­te, at han var beret­ti­get til i situ­a­tio­nen på grund af sin bræk­ke­de fod. Hans kone hav­de nem­lig tjek­ket på Fol­ke­mø­de­ts hjem­mesi­de, hvor det frem­gik, at Fol­ke­mø­det hen­stil­le­de til, at man hav­de han­di­cap­til­la­del­se, hvis man skul­le bru­ge han­di­cap­plads. Det opfat­te­de Jar­lov af uransa­ge­li­ge årsa­ger som om, at det ikke var for­budt at par­ke­re uden han­di­cap­til­la­del­se, selv­om en par­ke­rings­vagt på plad­sen for­tal­te ham, at han ikke måt­te og vil­le få en bøde, hvis han par­ke­re­de dér. Ras­mus Jar­lov kun­ne dog ikke se på man­den, at han var par­ke­rings­vagt, og han stav­re­de afsted på sine kryk­ker, for den debat, han skul­le til, var åben­bart vig­ti­ge­re end god kon­ser­va­tiv pli. Så blev par­ke­rings­vag­ten så vred, at han rin­ge­de til poli­ti­et og fik bug­se­ret Jar­lovs bil væk, og resten er historie. 

Grun­den til, jeg synes, at histo­ri­en er inter­es­sant, er ikke, for­di jeg er for­ar­get over, at Ras­mus Jar­lov med et travlt pro­gram og en bræk­ket fod i et svagt øje­blik nap­pe­de en han­di­cap­plads på en par­ke­rings­plads, hvor der – iføl­ge poli­ti­ke­ren – i øvrigt var mas­ser af andre ledi­ge plad­ser. Jar­lov erken­der også på Face­book, at han har hand­let for­kert, så det er hel­ler ikke grun­den til, at jeg koger en ekstra gang sup­pe på det. Jeg har selv fået min andel af par­ke­rings­bø­der, så jeg skal bestemt ikke spil­le hel­lig, men for­tæl­lin­gen rum­mer nu en helt sær­lig her­lig­heds­vær­di, idet Ras­mus Jar­lov skri­ver, at han i ram­me alvor tro­e­de, at det var til­ladt for ham at hol­de på en han­di­cap­plads, for­di han jo hav­de bræk­ket foden. Som om det lige er ens egen dags­form, der afgør, om man må nyde det sær­li­ge privilegium. 

Det er sim­pelt­hen så dumt, når man tæn­ker over det. At det skul­le være op til én selv at diag­no­sti­ce­re, hvor­vidt man er kva­li­fi­ce­ret til han­di­cap­par­ke­ring. “Mon ikke vi lige kan nap­pe han­di­cap­plad­sen i dag, for Allan har jo lidt med lysken?!” 

Der­for er det også nød­ven­digt at dvæ­le lidt ved, for Ras­mus Jar­lov er jo hver­ken dum eller kendt som en sju­skedor­te. Jeg har nydt at føl­ge ham under minks­kan­da­len, hvor han har været oppo­si­tio­nens måske skar­pe­ste og mest nid­kæ­re kri­ti­ker af rege­rin­gen, og mit gene­rel­le bil­le­de af ham er da også, at han nor­malt har styr på sine ting, møder op vel­for­be­redt som få til debat­ter, lige­som jeg sta­dig har til gode at se ham fal­de fuld­stæn­digt igen­nem i et kri­tisk interview. 

Af den grund tæn­ker jeg, at det måske i vir­ke­lig­he­den for­tæl­ler noget stør­re og mere gene­relt om vores poli­ti­ke­re: at de bare har kro­nisk svært ved at indrøm­me, at de engang imel­lem gør noget for­kert og gør det helt over­lagt. At de er men­ne­sker, der indi­mel­lem syn­der og bevidst sæt­ter egne behov over fæl­les­ska­bets reg­ler, men ikke vil stå ved det, om så det gjaldt livet. Som når Ras­mus Pre­hn går ud og tør­rer reg­nin­gen af på skat­te­bor­ger­ne med en fik­tiv mid­dags­gæst og efter­føl­gen­de skri­ver, at han “har hand­let i god tro og ikke haft nogen vin­ding ud af det”. Eller den lil­le per­le fra 2019, hvor Dansk Fol­ke­par­tis davæ­ren­de tra­fi­kord­fø­rer Kim Chri­sti­an­sen blev fil­met, mens han kør­te i bil på motor­vej­en og sam­ti­dig holdt en tele­fon op til øret. Efter­føl­gen­de hæv­de­de DF’eren så, at han ikke tal­te i tele­fon, men sad og lyt­te­de til musik, og det, vid­ste han alt­så ikke, var ulov­ligt, hvil­ket er en for­kla­ring, som er så hjer­ne­død, at den ikke engang vil­le gå an fra en infor­ma­tions­mi­ni­ster i Irak. 

Nej, destil­le­rer man idi­o­ti i et labo­ra­to­ri­um, er det Kim Chri­sti­an­sen, Ras­mus Pre­hn og Ras­mus Jar­lovs for­kla­rin­ger, som til sidst lig­ger og skvul­per rundt i bun­den af kolben. 

Et skrig efter opmærksomhed

Efter han­di­cap­mi­se­ren skul­le man tro, at Ras­mus Jar­lov ikke hav­de brug for mere opmærk­som­hed resten af juli måned, men i fre­dags gik han så på Twit­ter og skrev apro­pos ingen­ting: “Tænk udlæn­din­gepo­li­tik som antal gan­ge kul­tur­for­skel. Sum­men må ikke bli­ve for stor. Så bli­ver de soci­a­le og kul­tu­rel­le udfor­drin­ger for sto­re og for­an­drin­gen af det dan­ske sam­fund for stor. 100.000 nord­mænd vil­le være ret upro­ble­ma­tisk, mens 10.000 soma­li­e­re er en kæm­pe udfordring.” 

Twe­e­tet kan i sig selv ikke noget. Der er intet over­ra­sken­de eller nyt i det. Ingen spæn­den­de og unik ind­sigt. Ingen­ting. Man for­nem­mer ikke lige­frem, at Ras­mus Jar­lov har fået dis­se bana­le ord hvi­sket i sit øre, efter han har båret et offer­lam frem for guder­ne i et sten­tem­pel i Del­fi. Alli­ge­vel er den kon­ser­va­ti­ve eks-erhvervs­mi­ni­ster nu ble­vet talk of town på Twit­ter, for­di han under sit twe­et sva­rer på et spørgs­mål fra en Twitter-bruger: 

Helt som Ras­mus Jar­lov må have for­ven­tet, da han udtryk­te sig så fir­kan­tet, er det eks­plo­de­ret med ankla­ger om, at han er racist, nazist og et meget for­fær­de­ligt men­ne­ske. Eller som David Trads tar­ve­ligt udlag­de det: “Her er Ras­mus Jar­lovs ver­sion af Mar­tin Lut­her Kings berøm­te tale: ‘Jeg har en drøm om, at vi en dag vil leve i en nation, hvor folk ale­ne bli­ver dømt på far­ven af deres hud, og ikke på den uddan­nel­se, de måt­te have taget. Jeg har en drøm’.” 

Twit­ters økosystem

I sin grun­des­sens udgør Ras­mus Jar­lovs twe­et den per­fek­te mad­ding, hvis man vil akti­ve­re den yder­ste ven­stre­fløj: Det er i sin form unu­an­ce­ret, gene­ra­li­se­ren­de og for­mu­le­ret på en måde, så det, han skri­ver – taget ud af kon­tekst – lyder meget vær­re end det, han mener. Ras­mus Jar­lov mener jo ikke, at en per­son fra Nor­ge er et bed­re og rare­re men­ne­ske end en per­son fra Soma­lia. Ytrin­gen dæk­ker over det meget bana­le fak­tum, som ikke bør kom­me bag på nogen voks­ne men­ne­sker, at det iføl­ge sta­ti­stik­ker gene­relt er let­te­re at inte­gre­re nord­mænd end soma­li­e­re. At soma­li­e­re – også når man kor­ri­ge­rer for socioø­ko­no­mi­ske for­hold – begår mere kri­mi­na­li­tet i Dan­mark, end nord­mænd gør, og at man i det hele taget har en let­te­re gang på jord i det dan­ske sam­fund, når man kom­mer fra Nor­ge end fra et udvik­ling­s­land i Afrika. 

For­skel­li­ge Twit­ter-typer med Sti­ne Bos­se og Sikan­dar Sid­dique i ascen­dan­ten har så høstet hund­red­vis af likes fra lige­sin­de­de ved at mis­for­stå Jar­lov bevidst og skri­ve, hvor streng og raci­stisk han bare er, mens Jar­lov kun­ne ind­ta­ge rol­len som den sto­re mar­tyr, for­di han har mod­ta­get reak­tio­ner, der er mar­kant dum­me­re end det, han selv skrev, og som helt tyde­ligt mis­re­præ­sen­te­rer hans syns­punkt. Det er i al sin enkelt­hed et for­bil­led­ligt øko­sy­stem, men det har alt­så også rig­tig gode vækst­be­tin­gel­ser her i den søde agur­ke­tid, hvor folk sav­ner noget for­ud­si­ge­ligt og banalt, som man kan rea­ge­re på og for­ar­ges over. Og sådan har vi det så dej­ligt i Danmark. 

Hvis den kom­men­de uge i den offent­li­ge debat bli­ver lige så ilt­fat­tig som den for­gang­ne, synes jeg, at du i ste­det for oven­stå­en­de skal ret­te opmærk­som­he­den mod dis­se tre ting:

– Vi er nu gået ind i den fjer­de uge, siden Mink­kom­mis­sio­nen udkom med sin beret­ning, der inde­holdt en søn­der­lem­men­de kri­tik af 10 topem­beds­mænd. Ingen af de 10 – her­un­der depar­te­ments­che­fer­ne i Stats­mi­ni­ste­ri­et, Justits­mi­ni­ste­ri­et og Mil­jø­mi­ni­ste­ri­et – Bar­ba­ra Ber­tel­sen, Johan Leg­arth og Hen­rik Studs­gaard samt rigs­po­li­ti­chef Thor­kild Fog­de – er ble­vet hjem­sendt til trods for, at kom­mis­sio­nen kon­klu­de­re­de om dem alle, at de har begå­et tje­ne­ste­for­se­el­ser af en sådan grov­hed, at der er grund­lag for, at det offent­li­ge søger at dra­ge dem til ansvar. Kom­mis­sio­nens ord er ikke til at tage fejl af, og der­for er det også en helt utro­lig følel­se af afmagt, man bli­ver ramt af, når man tæn­ker på, at de 10 embeds­mænd bare fort­sæt­ter i deres magt­ful­de stil­lin­ger uden som mini­mum at have fået for­læn­get deres som­mer­fe­rie hjem­me i haven, ind­til der er ble­vet taget stil­ling til, hvad kon­se­kven­sen skal være for de grove tje­ne­ste­for­se­el­ser. Man får efter­hån­den en mere og mere klam for­nem­mel­se af, at nogen eller noget hol­der hån­den over dem, for når man tæn­ker på, hvor­dan che­fen for For­sva­rets Efter­ret­ning­s­tje­ne­ste Lars Find­sen eksem­pel­vis var hjem­sendt i mere end et år på bag­grund af en hen­ven­del­se fra en whi­st­le­blower – en mistan­ke, som Find­sen sene­re blev pure ren­set for – så er det totalt ufor­stå­e­ligt, at folk, der bevi­se­ligt har fejl­et så ekla­ta­nt, i prin­cip­pet kan få lov til at gøre det igen, mens vi andre sid­der og ven­ter på, at et gråt og ansigts­løst organ som Med­ar­bej­der- og Kom­pe­ten­cesty­rel­sen får fin­ge­ren ud. 

– Apro­pos Mink­kom­mis­sio­nens beret­ning, så kan jeg vir­ke­lig anbe­fa­le den som god­nat­læs­ning, hvis du er typen, der godt kan lide en god gyser inden sen­ge­tid. I sid­ste uge skrev jeg lidt om rigs­po­li­ti­chef Thor­kild Fog­de, men jeg synes ikke, at depar­te­ments­chef i Justits­mi­ni­ste­ri­et Johan Leg­arth skal sny­des for et shou­tout her. Iføl­ge afhø­rin­gen med en anden, der får høvl i rap­por­ten, nem­lig afde­lings­chef Anne-Met­te Lyh­ne Jen­sen, så rin­ge­de hun til Johan Leg­arth dagen efter pres­se­mø­det den 4. novem­ber 2020 og for­tal­te den uddan­ne­de jurist, at der mang­le­de hjem­mel til at gen­nem­fø­re ordren om afliv­ning af alle mink, som stats­mi­ni­ste­ren hav­de udstedt dagen for­in­den. Iføl­ge afde­lings­che­fen rea­ge­re­de depar­te­ments­chef Leg­arth med et “nå” eller noget i den ret­ning og fore­tog sig ikke yder­li­ge­re. Han rea­ge­re­de alt­så sådan cir­ka med sam­me inter­es­se og enga­ge­ment, som jeg vil­le gøre, hvis nogen rin­ge­de til mig og for­tal­te, at TV 2 har pla­ner om en sæson mere af Lin­de på Lan­geland. Ret­fær­dig­he­dens gudin­de Justi­tia bli­ver godt nok typisk afbil­det med bind for øjne­ne, men det er alli­ge­vel at tage den til næste niveau, når Johan Leg­arth sam­ti­dig put­ter fin­gre­ne i beg­ge ører. Igen: Han er IKKE hjem­sendt og sid­der sta­dig med hæn­der­ne på rat­tet inde i Justits­mi­ni­ste­ri­et. God­nat og sov godt. 

– Lan­dets stats­mi­ni­ster, som afbrød sin ferie og haste­de til Paris alt, hvad rem­mer og tøj kun­ne hol­de, da det stod helt klart, at Jonas Vin­ge­gaard hav­de vun­det Tour de Fran­ce. Hun impo­ne­re­de lige fra sin ankomst med det­te citat til B.T. på spørgs­må­let om, hvor­for det var så vig­tigt for hen­de at afbry­de sin ferie og tage til Frank­rig: “For­di det er meget, meget sær­ligt det her. Jeg ved snart ikke, hvad man skal sam­men­lig­ne det med. Jeg synes egent­lig, at det, der er så vildt i år, er, at alle er eni­ge om, at det er den rig­ti­ge vin­der af Tour de France.” 

Pragt­fuldt citat, for som alle ved, var hele sport­s­ver­de­nen meget split­tet efter sid­ste års Tour de Fran­ce, hvor hund­re­de­års­ta­len­tet Tadej Pogačar smadre­de alt og alle og vandt med mere end fem minut­ter ned til Jonas Vin­ge­gaard. “Var Tadej Pogačar nu også den rig­ti­ge vin­der?,” spurg­te alle sig selv og hin­an­den om. 

Uan­set at Met­te Fre­de­rik­sen nok ikke rig­tig har vidst, hvad der egent­lig fore­gik omkring hen­de, da hun i går kom til Paris, må man sige, at hun ikke kun­ne have ønsket sig en bed­re affy­rings­ram­pe her kort før den kom­men­de valg­kamp. Alle medi­er var pla­stret til med fotos af Met­te Fre­de­rik­sen og Jonas Vin­ge­gaard på sce­nen i Paris. For selv­føl­ge­lig skul­le stats­mi­ni­ste­ren da med op på sce­nen og have sin bid af ram­pe­ly­set. Det er jo også hen­des præ­sta­tion på Face­book og Ins­ta­gram under Tour de Fran­ce, som hele ver­den fejre­de i går, og man skal alt­så ikke under­vur­de­re mulig­he­den for, at det var Lands­mo­der Fre­de­rik­sens opbak­ning, der lige fik Vin­ge­gaard det sid­ste styk­ke op ad Hauta­cam. Skul­le man i øvrigt være i tvivl om, hvor knald­hårdt stats­mi­ni­ste­rens SoMe-team får mal­ket begi­ven­he­den, er det bare at kig­ge på hen­des Face­book-opslag, hvor Met­te Fre­de­rik­sen ufri­vil­ligt er kom­met til at give os et kig bag kulisserne: 

“Og så læg­ger jeg kron­prin­sen i story,” nåe­de der akku­rat at stå på hen­des Face­book-side i to minut­ter, inden nogen opda­ge­de fejl­en, men Face­books redi­ge­rings­hi­sto­rik glem­mer ikke. De fede photo-op’s skal jo smø­res helt jævnt ud over alle plat­for­me, og er der noget bed­re end at kun­ne mar­keds­fø­re sig med både kron­prin­sen og den nykro­ne­de kon­ge af dansk cykel­sport lige op til et valg? Nej. 

Gad vide, om Met­te Fre­de­rik­sen også lige slår et smut for­bi Dis­neyland Paris og får en sel­fie med Fedt­mu­le, nu hun alli­ge­vel er i området? 

Mads Brüg­ger elsker Zetland

Nå, vi skal jo til det. Jeg har læn­ge været ved at opgi­ve ævred og drop­pe tan­ken om at bru­ge mit som­mer­vi­ka­ri­at som skri­bent på det­te nyheds­brev til at få givet Mads Brüg­ger en opdra­gen­de olfert. Det har – med en enkelt und­ta­gel­se – vist sig nær­mest umu­ligt, og jeg har fået afslag på stri­be. Men som man siger: Hvis Muham­med ikke vil kom­me til bjer­get, må bjer­get kom­me til Muham­med. Og det er lige præ­cis dét, der er sket. Først lidt forhistorie: 

Egent­lig har jeg læn­ge haft Lea Kors­gaard på listen, alt­så besty­rel­ses­for­man­den for både Dan­marks Medie- og Jour­na­list­højsko­le og net­me­di­et Zet­land. Mads Brüg­ger har fle­re gan­ge lan­get ud efter hen­de, blandt andet for­di hun tog til cele­bri­ty-mid­dag med den kon­tro­ver­si­el­le YouTu­be-psy­ko­lo­gi­pro­fes­sor Jor­dan B. Peter­son på en frikir­kes reg­ning. Også hen­des medie Zet­land har fået Mads Brüg­gers kær­lig­hed at føle. Efter Lea Kors­gaard blev udnævnt som besty­rel­ses­for­mand for Dan­marks Medie- og Jour­na­list­højsko­le, blev Mads Brüg­ger depri­me­ret, for­di han ikke mener, at Zet­land laver egent­lig jour­na­li­stik, hvor man måler afstan­den mel­lem det, mag­tens men­ne­sker siger, og det, mag­tens men­ne­sker gør. “Var jeg Lea Kors­gaard, hav­de jeg klart sagt nej tak til den­ne klam­me omfav­nel­se fra syste­mets side,” som Mads Brüg­ger skrev og sam­men­lig­ne­de Zet­land med det ame­ri­kan­ske feel­go­od-maga­sin Reader’s Digest. 

Jeg har dog aldrig fået kon­tak­tet Lea Kors­gaard, for­di jeg på for­hånd tænk­te, at det var nyt­tes­løst, og at det nok også er svært at få “en rej­sen­de i kon­struk­tiv jour­na­li­stik”, som Mads Brüg­ger kal­der hen­de, til rig­tigt at gå til makronerne. 

Så fore­stil dig min glæ­de, da jeg plud­se­lig i sid­ste uge fik en mail fra niche­me­di­et Medi­aWatch, hvor føl­gen­de stod: “Vi kører en som­mer­se­rie, Medi­awat­chs som­mer­ba­ro­me­ter, hvor Ida Ebbens­gaard (Zet­lands che­fre­dak­tør, red.) i sit ind­læg ret­ter kri­tik mod Mads Brüg­gers nyheds­brev, og det skal han jo have lov til at sva­re på. Jeg har skre­vet til ham, men har fået autosvar. Ved ikke, om du har en linje åben til ham?” 

Bingo! Lige hvad jeg har gået og ledt efter. Kri­tik­ken fra Zet­lands che­fre­dak­tør lød sådan her på spørgs­må­let om, hvad hun har taget sig til hove­d­et over det for­gang­ne halvår: 

“Fri­heds­bre­vets nyheds­brev med Mads Brüg­ger. Det er ret vildt at læse. Jour­na­li­stik blan­des med ran­dom spe­ku­la­tion, fore­stil­le­de detal­jer og erkendt uun­der­byg­ge­de histo­ri­er, som Brüg­ger kal­der ‘klum­me­ly­se’. Fri­heds­bre­vet er klart mest inter­es­sant, når de rent fak­tisk kan under­byg­ge deres jour­na­li­stik – som man jo skal kun­ne, før der er tale om journalistik.” 

Lyk­ken vil, at Mads Brüg­ger har truk­ket stik­ket fuld­stæn­digt på sin som­mer­fe­rie, og der­med er jeg jo den ene­ste, der kan sva­re noget på hans veg­ne de næste to ugers tid, ind­til han kom­mer hjem. Jeg er godt nok ble­vet udsty­ret med et tele­fon­num­mer, som jeg kan fan­ge ham på i til­fæl­de af en nød­si­tu­a­tion, men dels kva­li­fi­ce­rer kri­tik fra Zet­land i et bran­che­me­die åben­lyst ikke til det, og dels øjne­de jeg med det sam­me en gyl­den mulig­hed for vir­ke­lig at give Mads Brüg­ger en lære­streg, som han sent vil glemme. 

Først over­ve­je­de jeg et kort øje­blik at skri­ve til Medi­aWatch, at jeg hav­de ind­hen­tet et citat fra Mads Brüg­ger og så skri­ve noget absurd groft, der vil­le sen­de ham ud i sit livs shit­storm, uden han over­ho­ve­det var klar over, at han gik og var cen­trum for sådan en. Det stod mig dog hur­tigt klart, at det vær­ste, jeg over­ho­ve­det kun­ne gøre mod ham, var at udtryk­ke dyb sym­pa­ti for både Ida Ebbens­gaard og Zet­land. Jeg over­ra­sker nok ingen, når jeg for­tæl­ler, at Mads Brüg­ger ikke har spe­ci­elt meget til overs for hver­ken Zet­land eller dets che­fre­dak­tør, og jeg så for mig, hvor­dan han vil­le bli­ve meget pin­ligt berørt, hvis han blev frem­stil­let som Zet­land-super­fan. Så jeg sva­re­de Medi­awatch, at de kun­ne cite­re mig for følgende: 

Efter jeg tryk­ke­de send, og cita­tet blev bragt, har en flig af tvivl dog plud­se­lig sat sig i mig, og en lang ræk­ke spørgs­mål er begyndt at cir­ku­le­re bagerst i hove­d­et. Er jeg sim­pelt­hen gået langt over stre­gen her? Hvor­dan vil­le jeg egent­lig selv rea­ge­re, hvis nogen tog mig til ind­tægt for at elske Zet­land? Vil­le jeg begyn­de at græ­de? Måske. Og kan min pra­cti­cal joke der­med risi­ke­re at få mig fyret? Bort­vist uden løn? Rets­for­fulgt for grov bag­va­skel­se? Jeg spira­le­rer derudad. 

Jeg har prø­vet den følel­se man­ge gan­ge før. Bon­de­an­ge­ren, der ind­træf­fer, lige efter man har ekse­kve­ret en rig­tig god – men også meget ond – joke. Gru­en for reak­tio­nen, som uund­gå­e­ligt vil kom­me, og ofte er det bare ren para­noia. Lige den­ne gang er jeg dog ban­ge for, at jeg er kom­met til at begå helligbrøde. 

Der­for tror jeg også, at det er på tide at indstil­le min som­mer­mis­sion. I mine næste nyheds­bre­ve, vil jeg ikke næv­ne Mads Brüg­ger med et ene­ste ord, og det ved jeg, du kan for­stå, for det er alt­så mit job, der er på spil her. 

Vi ses i næste uge. For øvrigt: Hvis du har læst med så langt og end­nu ikke er med­lem af Fri­heds­bre­vet, så synes jeg du skal give et abon­ne­ment et skud. Kun hvis vi bli­ver med­lem­mer nok, kan vi på sigt bli­ve med at eksi­ste­re. Du kan få de før­ste 14 dage for 0 kro­ner. Jeg håber, du vil være med til at støt­te et frit og uaf­hæn­gigt medie, der ikke er ven­ner med nogen. 

Bed­ste hilsner 

Kri­stof­fer Erik­sen, che­fre­dak­tør, Frihedsbrevet