Fri Mads #70: Mag­tens Voks­mu­se­um – en rej­sen­de udstil­ling af ti embedsmænd


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Se, når man fyl­der rundt, skal der jo ske noget sær­ligt. Der skal skri­ves med høj­re hånd, og der skal mel­des stort ud. Så lad os straks kom­me i gang med dét her i mit nyheds­brev num­mer 70 🤗 

Kine­se­ri­er 🇨🇳

Nu ved jeg ikke med dig, men hvad der fasci­ne­rer mig er, at der lige nu, ovre i Kina, as we spe­ak, sid­der en kine­ser og arbej­der på en ler­bu­ste af den hjem­send­te rigs­po­li­ti­chef Thor­kild Fog­de. Ind­til vide­re ser den sådan ud: 

Kine­se­ren er ansat på en virk­som­hed, der laver voks­fi­gu­rer, det vil sige life size gen­gi­vel­ser af vir­ke­li­ge per­so­ner, for­met i voks. Udover den hjem­send­te rigs­po­li­ti­chef arbej­des der også på ni andre voks­fi­gu­rer, her­i­blandt en af kon­tor­chef i Føde­va­re­mi­ni­ste­ri­et; Pao­lo Drost­by. Som ind­til vide­re ser sådan ud: 

Public ser­vi­ce

Ordre­gi­ve­ren er Fri­heds­bre­vet på min for­an­led­ning. Og nej, det er ikke bil­ligt at få lavet ti mands­hø­je voks­fi­gu­rer og så få dem trans­por­te­ret hele vej­en til Dan­mark, men hvad gør man ikke for at tje­ne offent­lig­he­den? I hvert fald ser jeg det som en ker­ne­op­ga­ve for Fri­heds­bre­vet at være med til at videre­for­mid­le ind­hol­det af den rap­port, som Mink­kom­mis­sio­nen udkom med; en rap­port, der alt­så har kostet skat­te­bor­ger­ne et stort to-cif­ret mil­li­onbe­løb. At tage noget, som man­ge helst vil læg­ge låg på, og give det til nogen, der egent­lig ikke er sær­ligt inter­es­se­re­de i det, er jo public ser­vi­ce, når det er finest. 

Som bekendt hand­ler rap­por­ten især om de ti embeds­mænd, der har gjort sig skyl­di­ge i tje­ne­ste­for­se­el­ser af vari­e­ren­de grov­hed. Vær­st af alt er, at man blandt mis­dæ­der­ne fin­der en depar­te­ments­chef i Stats­mi­ni­ste­ri­et, som om nogen bur­de have rejst spørgs­må­let om, hvor­vidt der var lov­hjem­mel til at ned­læg­ge et helt erhverv. For det var der som bekendt ikke. 

Det er den­ne depar­te­ments­chef og de ni andre embeds­mænd, der nu er ved at bli­ve lavet til voks­fi­gu­rer i Kina. 

Nej, vi skal ikke videre 🛑

Og hvor­for så det? For­di det, der lig­ger mig på sin­de, er at kur­si­ve­re og accen­tu­e­re rap­por­tens cen­tra­le bud­skab, nem­lig at vi har været vid­ner til intet min­dre end et moralsk og fag­ligt kol­laps i top­pen af det dan­ske embeds­værk. Utro­ligt, men sandt. Men det er der mær­ke­ligt nok man­ge, der ger­ne vil dys­se ned. 

“Lad os nu kom­me vide­re,” siger de på for­skel­lig vis. 

For eksem­pel vil Con­nie Hede­gaard ger­ne vide­re. Poli­ti­for­bun­det vil også ger­ne vide­re, og det for­står man jo egent­lig godt, for hvor må det være mær­ke­ligt, at sel­ve­ste rigs­po­li­ti­che­fen er ble­vet sendt hjem for at have været med til at give “groft vild­le­den­de oplys­nin­ger” til danskerne. 

Og så er der DJØF – embeds­mæn­de­nes fag­for­bund – og deres for­mand Sara Ver­go, som selv­føl­ge­lig ser frem til, at vi “ryster det af os og kom­mer videre”. 

Sådan er jeg ikke ind­ret­tet. Jeg vil ikke kom­me vide­re. Jeg vil ger­ne bli­ve på smer­ten, og jeg vil ger­ne bidra­ge til at gøre den­ne smer­te til et ved­va­ren­de offent­ligt anlig­gen­de. For hvis det hænd­te får lov til at gå i glem­me­bo­gen, risi­ke­rer vi nem­lig, at det hele gen­ta­ger sig. 

En vær­dig udstilling 👌🏼

De, der ger­ne vil kom­me vide­re, er typisk også dem, der siger, at man ikke må hæn­ge embeds­mænd ud. 

“For de kan jo ikke for­sva­re sig,” til­fø­jes det ofte. 

At de ikke kan for­sva­re sig, har jeg aldrig helt for­stå­et, for embeds­mænd har jo deres stats­ga­ran­te­re­de ytrings­fri­hed. Dén kun­ne de pågæl­den­de ti embeds­mænd jo pas­sen­de have gjort brug af, da de blev pres­set til at gøre ting og sager, som var stik imod lega­li­tets­prin­cip­pet, alt­så det prin­cip, som fol­ke­sty­ret hvi­ler på; nem­lig at loven skal over­hol­des. De bur­de have råbt vagt i gevær, men i ste­det fulg­te de trop og kør­te embeds­vær­ket helt ud til brin­ken, til kan­ten af den mas­se­grav, hvor fem­ten mil­li­o­ner døde mink nu lig­ger og kom­poste­rer. Det synes jeg ikke skal gå upå­ag­tet hen, så selv­om man rig­tigt nok siger, at man ikke må udstil­le embeds­mænd, er det præ­cis, hvad Fri­heds­bre­vet nu vil gøre. Men, og det er meget vig­tigt at få med; vi vil gøre det på en vær­dig måde. Vær­dig­hed er sim­pelt­hen kodeordet. 

Cabi­net de Cire

Der­for har jeg gre­bet til­ba­ge til noget gam­melt og glemt; nem­lig voks­fi­gu­ren. De fle­ste dan­ske­re på min egen alder husker nok Mada­me Tus­sauds voks­mu­se­um, der boe­de i det fal­ske slot ved Råd­hus­plad­sen i Køben­havn. I dag er det luk­ket, men kort for­talt var det et sted, hvor dan­sker­ne kun­ne se voks­fi­gu­rer af kend­te, berøm­te og magt­ful­de men­ne­sker. Ide­en var, at man her­med kun­ne kom­me så tæt som muligt på ople­vel­sen af at møde et men­ne­ske, man ellers aldrig vil­le få lov til at møde. Som for eksem­pel Mik­hail Gor­batjov, Mar­ga­ret That­cher eller Micha­el Jack­son. Som sådan er voks­fi­gu­ren ikke en lat­ter­lig­gø­rel­se eller en ned­gø­rel­se af per­so­nen, som den fore­stil­ler. Det er sna­re­re en hyl­dest; en gam­mel­dags måde at løf­te en per­son op på. Kort sagt er det fint at bli­ve udstil­let i voks. 

Ud af skyggerne 

Kun­ne det – helt grund­læg­gen­de – ikke være inter­es­sant at kom­me så tæt som muligt på de ti embeds­mænd, som hjalp stats­mi­ni­ste­ren med at bry­de loven? Det synes jeg. Nor­malt er embeds­mænd nog­le efe­me­ri­ske væse­ner, som har deres gang i skyg­ger­ne. Man ser dem ikke. Man hører dem ikke. De fle­ste ved ikke engang, hvad de hed­der. Men når de har så meget magt, som de aller­mest magt­ful­de man­da­ri­ner jo har, er det kun sundt og godt at få dem frem i lyset – især når de har for­brudt sig mod loven. Det er præ­cis dét, som er kong­stan­ken bag min ide; at gøre det muligt for offent­lig­he­den at se en vel­lig­nen­de fysisk repræ­sen­ta­tion af de ti embeds­folk, som hele mise­ren dre­jer sig om. At kom­me tæt på de usyn­li­ge magt­ha­ve­re, vi ellers aldrig får lov til at møde. 

Poli­ti­ker­ne har vi jo set rige­ligt til i hele det­te cir­kus; stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen, sund­heds­mi­ni­ster Magnus Heu­ni­cke og davæ­ren­de føde­va­re­mi­ni­ster Mogens Jen­sen. Med fle­re. Vi ken­der dem til hud­løs­hed. Men embeds­mæn­de­ne der­i­mod, dem fik vi kun små, kor­te glimt af, når de haste­de ind og ud af Mink­kom­mis­sio­nens loka­ler. Hvem er de, hvad hed­der de, og hvor­dan ser de ud i vir­ke­lig­he­den? Det er dét, vi sam­men skal fin­de ud af i udstil­lin­gen Mag­tens Voksmuseum. 

Mag­tens Voks­mu­se­um vil – i al sin enkel­hed – være en udstil­ling, hvor man kan se de ti kine­sisk frem­stil­le­de voks­fi­gu­rer, der alt­så fore­stil­ler de pågæl­den­de ti embeds­mænd. Fra depar­te­ments­che­fen i Stats­mi­ni­ste­ri­et Bar­ba­ra Ber­tel­sen, over depar­te­ments­chef i Justits­mi­ni­ste­ri­et Johan Leg­arth og vide­re til de aller­mest ukend­te af dem. Som for eksem­pel Bir­git­te Buch eller Han­ne Lar­sen. Alle voks­fi­gu­rer bli­ver i øvrigt leve­ret fuldt påklæd­te, så det er også en tæk­ke­lig udstilling. 

Sådan bli­ver det

En for en vil man såle­des kun­ne tage de ti embeds­mænd i øje­syn, og ved siden af hver voks­fi­gur vil der så være en plan­che, hvor man kan læse deres CV samt et uddrag af den kri­tik, som Mink­kom­mis­sio­nen ret­te­de imod dem. Der vil også være et styk­ke tekst om, hvad de hid­ti­di­ge kon­se­kven­ser har været for de enkel­te embedsmænd. 

Alt sam­men over­sku­e­ligt og læse­ven­ligt fremstillet. 

Medi­ta­tion

Udstil­lin­gen vil des­u­den rum­me en plan­che, der gen­gi­ver nøg­len til det hele, som jo er embeds­mæn­de­nes syv cen­tra­le plig­ter. Og så kan man hver især gå rundt og medi­te­re på, hvad man mener og tæn­ker om det hænd­te, og hvor­dan det hele dog kun­ne gå så gru­e­ligt galt. Stil­le og roligt og først og frem­mest vær­digt. Det bli­ver alt­så, vil jeg nok engang under­stre­ge, en vær­dig udstilling. 

Poin­ten med det hele 

Her­med und­går vi, at det hele ender i et skæn­de­ri om, at pres­sen mob­ber de for­svars­lø­se embeds­mænd. For ingen kan have noget imod en vær­dig udstil­ling. Alt­så med min­dre man er en meget øms­kin­det skrivebordstomat. 

Gra­tis for medlemmer 

Hvad, det også bli­ver, er et med­lem­s­ar­ran­ge­ment. Alle med­lem­mer af Fri­heds­bre­vet kom­mer gra­tis ind, mens ikke-med­lem­mer må beta­le. Sådan får det være og her­med nok en grund til at mel­de sig ind i Fri­heds­bre­vet. Uan­set hvad kan alle, der er inter­es­se­re­de i at føl­ge med i det­te pro­jekt, alle­re­de nu mel­de sig til en mai­ling­li­ste her.

Hv-spørgs­mål

“Hvor­når bli­ver det så?” vil du sik­kert ger­ne vide. Og hvor­hen­ne? Hvad det før­ste angår, er mit bed­ste svar, at udstil­lin­gen løber af stab­len så snart som muligt. Regn med om nog­le uger fra nu. Det er et stort arbej­de at lave voks­fi­gu­rer, og bag­ef­ter skal de trans­por­te­res hele vej­en til Dan­mark. Det tager sin tid, men jeg skal lige love for, at kine­ser­ne knok­ler med at skyn­de sig. Hvad angår venue, som det hed­der på nutids­dansk, leder vi efter et egnet udstil­lings­sted, der er så tæt på Chri­sti­ans­borg som muligt. Det vil jeg også ori­en­te­re om, så snart en afta­le er fal­det på plads. 

Imens, på Fri­heds­bre­vets kon­ti på de soci­a­le medi­er, vil du i kom­men­de tid kun­ne se film og bil­le­der af voks­fi­gu­rer­ne, efter­hån­den som arbej­det med at få dem klar skri­der frem. Men intet slår selv­føl­ge­lig at se de ti voks­fi­gu­rer i vir­ke­lig­he­den, hvor­for jeg tæn­ker, at Mag­tens Voks­mu­se­um fak­tisk godt kan gå hen og bli­ve lidt af et tilløbsstykke. 

Fri­heds­bre­vet er et medie for hele landet 

Noget andet er, at vi ger­ne vil have udstil­lin­gen ud i lan­det. I hvert fald til Nord­jyl­land, hvor der jo er man­ge, der har følel­ses­mæs­si­ge aktier i afliv­nin­gen af de dan­ske mink. Så hvis du har et vel­eg­net udstil­lings­sted og sam­ti­dig har mod på at læg­ge loka­ler til en begi­ven­hed, som – gæt­ter jeg – vil væk­ke opmærk­som­hed i lokal­mil­jø­et, så skriv til mads@frihedsbrevet.dk.

Hvad jeg ellers går og tæn­ker på

1️⃣ Hvor glad jeg er for vores nye nyheds­brev og podcast om uden­rigs­po­li­tik, der hed­der Fri­is´ Diplo­mat­post. Som tit­len siger, er det med Fri­is Arne Peter­sen, Dan­marks mest gar­ve­de diplo­mat i front. Hver uge tager han dig med Jor­den rundt og sæt­ter – i sel­skab med Flem­m­ing Rose – fokus på geopo­li­ti­ske brænd­punk­ter og tema­tik­ker. Og ja, du kan kun lyt­te eller læse med, hvis du mel­der dig ind i Fri­heds­bre­vet og hen­ter appen. Så hvor­for gør du ikke det? 

2️⃣ Sagen om kän­dis­præ­sten Flem­m­ing Pless. Der er så man­ge ting, som er så absur­de ved den­ne affæ­re, at det skri­ger til him­len – pun inten­ded. For halvan­det år siden gik fem kvin­der til Kir­ke­mi­ni­ste­ri­et og beret­te­de om, at den­ne cele­bre præst fra Chri­sti­ans­havn i Køben­havn har mis­brugt den betro­e­de magt, som en ordi­ne­ret sjæ­le­sør­ger jo har. Lige siden har Kir­ke­mi­ni­ste­ri­et så været i gang med at under­sø­ge Pless, men net­op som resul­ta­tet af under­sø­gel­sen er på trap­per­ne, kom­mer Flem­m­ing Pless begi­ven­he­der­nes gang i for­kø­bet og mel­der, at han har søgt og fået sin afsked som præst.

På Face­book skri­ver Pless, at han siger und­skyld til “dem jeg util­sig­tet har sår­et”, men han siger ikke, hvad han und­skyl­der for – og mere vig­tigt; til hvem han und­skyl­der. Der­med får vi ikke at vide, hvad resul­ta­tet af under­sø­gel­sen var – det ved kun Kir­ke­mi­ni­ste­ri­et og Pless – og hvad der er end­nu vær­re er, at Pless her­fra udmær­ket kan fort­sæt­te sit vir­ke – bare nu i pri­vat regi, med end­nu min­dre kon­trol – med at være præst til bryl­lup­per, begra­vel­ser og dåbshandlinger. 

Helt ærligt; Hvad er det dog, der fore­går her? Når man der­til læg­ger, at Flem­m­ing Pless er et poli­tisk dyr, der har været valgt ind i regions­rå­det for Soci­al­de­mo­kra­ti­et, og som er gode ven­ner med stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen, synes sagen end­nu mere betændt. Det må der gøres noget ved: Først og frem­mest må vi have at vide, hvad kon­klu­sio­nen på under­sø­gel­sen af Pless var. Og hvil­ke kon­se­kven­ser den var sat til at få. Stod Pless til at bli­ve eks­kom­mu­ni­ke­ret som præst? Var han ble­vet fyret, hvis han ikke selv hav­de sagt op? Eller blev han fri­fun­det? Og hvor­for i alver­den har det taget halvan­det år at under­sø­ge manden? 

Sidst, men ikke mindst vil jeg ger­ne vide, om der er andre kvin­der end de før­nævn­te fem, som er ble­vet kræn­ket af Pless? Er der det, så er de meget vel­kom­ne til at hen­ven­de sig til Fri­heds­bre­vet på frihedsbrevet@protonmail.com – og det sam­me er alle andre, som måt­te vide noget om den­ne sag. Til sidst vil jeg ger­ne kip­pe med fla­get for jour­na­list og radiovært Dit­te Okman, som i sin podcast Det, vi taler om tro­ligt har holdt snor i sagen om Flem­m­ing Pless, mens resten af pres­sen har lig­get på den lade side. Den sene­ste udga­ve af Det, vi taler om er et must hear, hvis man inter­es­se­rer sig for sagen. 

3️⃣ Hvor stolt jeg er over, at Fri­heds­bre­vet – uden at få så meget som en kro­ne i medi­e­støt­te – er i stand til at udkom­me med jour­na­li­stik, som har fået en depar­te­ments­chef til at rej­se sig op og sige und­skyld. Det ske­te her i wee­ken­den i for­bin­del­se med vores sene­ste afslø­ring af føde­va­re­mi­ni­ster Ras­mus Pre­hn. Bemærk i øvrigt, at depar­te­ments­chef Mor­ten Niels Jakob­sen føler sig kal­det til at omta­le Pre­hn som “vores dyg­ti­ge og gode minister.” 

4️⃣ Så du pres­se­mø­de fra Stats­mi­ni­ste­ri­et i dag? Den ukend­te Jared Kus­h­ner-agti­ge mand ude til ven­stre i bil­le­det var forsk­nings­mi­ni­ster Jes­per Peter­sen (S). Ham er der mangt og meget at sige om – det får ven­te til en anden dag – men i den­ne ombæ­ring vil jeg blot bemær­ke, at Jes­per Peter­sen nu er sprun­get ud som sati­re-eks­pert. Det gjor­de han under en tale til Viden­ska­ber­nes Sel­skab, hvor han kald­te DR-pro­gram­met Ellen Imel­lem for et “fejl­sla­gent for­søg på sati­re”, som har “brudt til­li­den til medi­er­ne”. Her­med er jeg nu en end­nu stør­re fan af Ellen Imel­lem, end jeg var i for­vej­en, for man kan være sik­ker på, at hvis Jes­per Peter­sen synes, noget ikke er sjovt, så er det sjovt. 

Vi ses i Fri Mads #71 👋🏼

Nå, men her­med slut­ter så mit halvfjerds­indsty­ven­de nyheds­brev. Jeg håber, det har bekom­met dig vel. Jeg er til­ba­ge om en uge fra nu med fle­re cau­se­ri­er og iagt­ta­gel­ser, samt nyt om hvad der fore­går på Fri­heds­bre­vet. Tak, for­di du læste eller lyt­te­de med. 

Mvh
Mads Brüg­ger, che­fre­dak­tør, Frihedsbrevet