Fri Mads #73: Et for­ø­get bekymringsniveau ?


Her er der en lydafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores lydleverandør.

Man kan sove så lidt – og dår­ligt – at slut­re­sul­ta­tet min­der om tøm­mer­mænd. Man våg­ner op med kval­me og hoved­pi­ne, og som dagen skri­der frem, bli­ver man mere og mere grå­d­la­bil og støj­føl­som. Alt­så med andre ord den per­fek­te til­stand at befin­de sig i, når man skal gå stu­e­gang på Christiansborg. 

Fascis­men er flyt­tet ind ⚒

Mang­len på søvn skyl­des selv­føl­ge­lig, at jeg har sid­det og brændt mid­nat­so­li­en, mens jeg læste i Spionche­fen – erin­drin­ger fra cel­le 18.

En utro­lig bog er det. For­bløf­fen­de, sim­pelt­hen. Godt skre­vet, stramt skå­ret. En rig­tig page tur­ner.

Idet jeg låser min cykel for­an Chri­sti­ans­borg, den­ne fre­dag for­mid­dag den 14. okto­ber, tæn­ker jeg, at hvis bare halv­de­len af det uvæ­sen, som tid­li­ge­re FE-chef Lars Find­sen blot­læg­ger i sin bog, står til tro­en­de, er det ikke kun nød­ven­digt med en under­sø­gel­ses­kom­mis­sion. Så skal der sim­pelt­hen hol­des hoved­ren­gø­ring i både Stats­mi­ni­ste­ri­et, For­svars­mi­ni­ste­ri­et, Justits­mi­ni­ste­ri­et og i beg­ge de hem­me­li­ge tje­ne­ster. Det hele skal gen­nem­skyl­les med kaustisk soda, ren­ses helt ud, og så skal det byg­ges op igen fra bun­den af. 

For den er jo helt gal, ikke bare gal, som i at fascis­men står for døren. Nej, den er gal, som i at fascis­men rent fak­tisk er flyt­tet ind og har gjort det rig­tigt hyg­ge­ligt for sig selv med ryatæp­per og lava­lam­per og en pak­ke med snøfler. 

Dum som en dør ?

Hvor­dan kan jeg skri­ve det så skråsik­kert? Det kan jeg argu­men­te­re for med eksemp­lets magt. Og det bed­ste eksem­pel, jeg kan give på, at fascis­mens bjør­ne­klo har slå­et rod i sta­tens høj­be­de, er sce­nen fra bogen, hvor poli­ti­et afhø­rer Lars Find­sens bror. 

Gen­nem den måned­lan­ge rum­af­lyt­ning af Lars Find­sen har PET ops­nap­pet, at Find­sen har omtalt tid­li­ge­re for­svars­mi­ni­ster Tri­ne Bram­sen som væren­de “dum som en dør”, og det vil poli­ti­et nu ger­ne have uddy­bet. Hvad menes der med, at hun er dum som en dør, spør­ger de om. 

“At hun er dum som en dør,” lyder bro­de­rens lako­ni­ske svar. 

Bort­set fra at det er mor­somt sva­ret – samt en grov for­nær­mel­se af samt­li­ge døre i det­te land – er det også uhyg­ge­ligt. Det uhyg­ge­li­ge er, at en af fascis­mens mest distink­te ken­de­tegn nem­lig er mang­len på humor. For fascis­men er stupid, det dum­mes adels­mær­ke er gra­ve­ret i dens våbenskjold, og mang­len på humo­ri­stisk sans hæn­ger jo typisk sam­men med en lav intel­li­genskvo­tient. En funk­tion her­af er, at fascis­men ikke tole­re­rer lat­ter­lig­gø­rel­se af mag­ten. Det er fak­tisk det vær­ste, den ved. 

Alt det­te er rig­hol­digt repræ­sen­te­ret i før­nævn­te sce­ne, for bort­set fra at det skuds­mål, som Find­sen har givet Tri­ne Bram­sen, intet over­ho­ve­det har med hans sag at gøre, så vid­ner sce­nen om en øms­kin­det og selv­høj­ti­de­lig stat, der kræ­ver, at dens mini­stre omta­les med reve­rens og respekt – også selv­om det fore­går i ens eget, pri­va­te hjem. Og så er det bare godt, gam­mel­dags dumt; det for­tæl­ler om en efter­ret­ning­s­tje­ne­ste, hvor små, dum­me og nøje­reg­nen­de mænd og kvin­der er kom­met til mag­ten. Fascis­me i prak­sis er, hvad det er. 

Men igen; jeg er bare en fyr, som har sovet for lidt og har haft en vild ople­vel­se med en bog. 

Brunsvi­ge­rens Dag ?

At Tri­ne Bram­sen vir­ke­lig er dum som en dør, bevi­ste hun i øvrigt til ful­de selv, sam­me dag som bogen udkom. I anled­ning af noget, der hed­der Brunsvi­ge­rens Dag, skul­le hun have afhen­tet en brunsvi­ger ved bage­ren i Sti­ge. Men så uden var­sel og nær­me­re for­kla­ring afly­ste Bram­sen den­ne optræ­den, for så plud­se­lig sene­re sam­me dag at duk­ke op på et foto på soci­a­le medi­er med en gigan­tisk brunsvi­ger i hæn­der­ne – med en løg­n­ag­tig for­sik­ring om at den­ne besyn­der­li­ge udvik­ling abso­lut intet hav­de med udgi­vel­sen af Find­sens bog at gøre.

Alt ved den­ne opfør­sel var idi­o­tisk og pin­ligt, og aller­mest idi­o­tisk er selv­føl­ge­lig i det hele taget at gøre et stort num­mer ud af, at man elsker at prop­pe sig med brunsvi­ger, det­te ækle, lor­te­far­ve­de bag­værk, som udø­ver en forun­der­lig til­træk­nings­kraft på de mest irri­te­ren­de, småt bega­ve­de og humor­for­lad­te men­ne­sker i det­te land. Som for eksem­pel Tri­ne Bramsen. 

Til­ba­ge på sporet ?

Men nu lader jeg vist for­tæl­leg­læ­den løbe afsted med mig. For det hand­ler jo om noget så stil­fær­digt som en stu­e­gang; alt­så hvad jeg ople­ver, når jeg går rundt på Chri­sti­ans­borg med mit fine, nye adgangs­kort. Et kort, der giver mig pri­vil­e­ge­ret adgang til alle dele af Borgen. 

Som beskre­vet i mit for­ri­ge nyheds­brev er kon­trak­ten mel­lem mig og læser­ne sim­pel og enkel: Hver fre­dag går jeg rundt på Bor­gen og ser, hvad der sker, og det meste af tiden kig­ger jeg bare – inspi­re­ret af det omni­po­ten­te rumvæ­sen The Wat­cher fra Mar­vel-uni­ver­set. Jeg kig­ger bare, og lige­som The Wat­cher gri­ber jeg ikke ind i begi­ven­he­der­nes gang, men nøjes med at være en betrag­ter. Til sidst går jeg hjem og renskri­ver mine nota­ter fra min stuegang. 

Så lad os kom­me i gang med det, og her­med vel­kom­men til mit nyheds­brev num­mer 73. 

Ved før­ste øjekast ?

Chri­sti­ans­borg er om end end­nu mere øde og for­ladt, end slot­tet var det for­ri­ge fre­dag. Stort set alle MF’e­re er ude på kampag­nespo­ret, og hvad der kan for­nem­mes af akti­vi­tet i byg­nin­gen den­ne fre­dag for­mid­dag består mest af tje­nen­de ånder, som er i gang med at for­be­re­de Kul­tur­nat­ten. På de føl­gen­de bil­le­der kan man se, hvor­dan der er gjort klar til hal­løj i de Kon­ser­va­ti­ves loka­le, og inde hos SF har de blæst en kæm­pe bal­lon op, der skal fore­stil­le Jorden: 


Men det skal selv­føl­ge­lig ikke for­hin­dre mig i at gå stu­e­gang, for måske er Chri­sti­ans­borg aller­mest inter­es­sant, net­op når der umid­del­bart ikke sker noget? 

En kvin­de ved navn Carsten ?

For man kan jo være hel­dig. En af de før­ste, jeg ren­der ind i oppe i van­dre­hal­len, er Sofie Car­sten Niel­sen, poli­tisk leder af det Radi­ka­le Ven­stre. Hun er ved at bli­ve inter­viewet til DR. Og bag­ef­ter skal hun foto­gra­fe­res – til hvor ved jeg ikke. 

Mens det står på, chit chat­ter jeg med hen­des råd­gi­ver Chri­stof­fer Leh­mann. Han for­tæl­ler, at det er før­ste gang efter udskri­vel­sen af val­get, at Sofie Car­sten Niel­sen er til­ba­ge på Chri­sti­ans­borg. Sam­men kan de to gæve campaig­ners kig­ge til­ba­ge på et kik­set besøg på Lol­land, hvor Sofie Car­sten Niel­sen kom for ska­de at sige, at de træng­te øbo­e­re er nødt til at drop­pe deres gas­fyr. Vir­ke­lig en udmel­ding med schwung i, men sagen er bare den, at der ikke fin­des et ene­ste gas­fyr på hele Lol­land. Som sådan en dej­ligt dansk pen­dant til den udø­de­li­ge fran­ske sæt­ning qu’ils man­gent de la brio­che, alt­så “lad dem spi­se kage”, som en stor fransk prin­ses­se vist nok skul­le have sagt, da hun hør­te, at bøn­der­ne gik og mang­le­de brød. Leh­mann kal­der hæn­del­sen for “gas-for­ta­lel­sen”, hvil­ket jo er et pragt­fuldt udtryk. 

Nu står hun så dér, Sofie Car­sten Niel­sen. Hun er i hvi­de buk­ser, sort bla­zer og sor­te højhæ­le­de støv­ler. Håret er sam­let i en heste­ha­le. Når man taler med hen­de, for­nem­mer man en kvin­de, som alle­re­de er ble­vet så tynds­lidt af valg­kam­pen, at hun ikke rig­tig mag­ter at small tal­ke. Det kan selv­føl­ge­lig også bare være, at hun synes, at jeg er anstren­gen­de sel­skab, hvil­ket jeg bestemt ikke kan afvi­se, at jeg er. I hvert fald spil­ler det ikke rig­tigt ping-pong mel­lem os. 

Dagen for­in­den er det ble­vet meldt ud, at alle de bor­ger­li­ge par­ti­er vil have en under­sø­gel­ses­kom­mis­sion på grund af Find­sens bog. Lars Løk­ke Ras­mus­sen og Mode­ra­ter­ne er også med på vognen.

Til Poli­ti­ken siger Løk­ke, at bogen “øger bekym­rings­ni­veau­et”; en for­mu­le­ring, som jo igen demon­stre­rer, hvad Løk­ke kan med ord. Men skal det være før eller efter, at rets­op­gø­ret med Lars Find­sen er bragt til ende, at en kom­mis­sion skal kule­gra­ve FE-sagen? Heri består den nye skil­le­linje i dansk poli­tik, og på hvil­ken side befin­der de Radi­ka­le sig mon? 

Det vil jeg ger­ne tale med Sofie Car­sten Niel­sen om, men hun har ikke rig­tigt lyst. Hun siger, at hun ikke har noget at sige, som hun ikke sag­de dagen før, hvil­ket egent­lig ikke var så meget. Og des­u­den har hun ikke fået læst bogen end­nu, under­stre­ger hun. Jeg siger til hen­de, at jeg godt kan for­stå, at hun har for travlt til at læse bøger, men at hun skal glæ­de sig til at få taget hul på den, for­di den er så god. Mere bli­ver det ikke til imel­lem os, for nu skal hun vide­re. Her­fra går der en halv time, og så bli­ver det meldt ud, at de Radi­ka­le støt­ter en kom­mis­sions­un­der­sø­gel­se af FE-sagen. Og ikke kun det; de støt­ter en kom­mis­sions­un­der­sø­gel­se, før at sagen mod Lars Find­sen er ble­vet afgjort. 

Mens Sofie Car­sten Niel­sen og jeg har talt sam­men, er Sop­hie Løh­de, Ven­stres poli­ti­ske ord­fø­rer, duk­ket op i Van­dre­hal­len. Hun skal også inter­viewes til DR. Det står jeg og kig­ger lidt på og snup­per et bil­le­de af sce­ne­ri­et. For det er jo det, jeg gør; jeg kig­ger bare. 

The sound of silen­ce hos Ø ?

Jeg går vide­re. Nede i Provi­ant­hu­set for­sø­ger jeg at fin­de et med­lem af Enheds­li­sten, som kan sige noget inter­es­sant om, hvor­for net­op det­te par­ti, hvis stif­ten­de med­lem­mer histo­risk set har været over­vå­get af de hem­me­li­ge tje­ne­ster, dog ikke jub­ler af glæ­de bare ved tan­ken om en under­sø­gel­ses­kom­mis­sion, der skal kule­gra­ve FE-sagen. For den­ne skan­da­le rum­mer jo alt det, som Enheds­li­sten er i oppo­si­tion til. Men alli­ge­vel er de helt stil­le. Næsten lige så stil­le som når man spør­ger dem om, hvor­vidt Dan­mark skal have et mod­ta­ge­cen­ter i Rwan­da eller ej. 

Gott­lieb og Skipper 

Igen er jeg hel­dig. Inde på sit kon­tor sid­der min­sand­ten kory­fæ­et Jet­te Gott­lieb (Ø), en legen­de på ven­stre­fløj­en. Til­ba­ge i 2009 anlag­de hun sag mod PET for at have over­vå­get hen­de ulov­ligt, mens hun var med i Ven­streso­ci­a­li­ster­ne. Der­for tæn­ker jeg, at FE-sagen må være guf for en som hen­de, men til min over­ra­skel­se vil hun ikke sige noget. 

“Nej,” sva­rer hun reso­lut, da jeg spør­ger, om jeg må sæt­te mig ned ved hen­des møde­bord. Hun siger, at jeg skal tale med Søren Søn­der­gaard eller Eva Flyvholm. 

Ude på gan­gen igen møder jeg en pres­se­chef fra Enheds­li­sten, som vir­ker helt svim­mel ved synet af mig. Han lover mig at sør­ge for, at jeg kan få en kom­men­tar til Enheds­li­stens syn på en mulig kom­mis­sions­un­der­sø­gel­se af FE-sagen, men som dagen skri­der frem, hører jeg aldrig fra ham. 

Til gen­gæld møder jeg Per­nil­le Skip­per, som er i højt humør. Hun er på vej ud i byen for at med­vir­ke i podca­sten Mads & A‑Holdet. Hun vil hel­ler ikke sige noget om Lars Find­sen og FE-sagen. For hen­des ved­kom­men­de skyl­des det, at hun snart stop­per på Chri­sti­ans­borg, for­di hun fal­der for Enheds­li­stens rota­tions­prin­cip. Vi ønsker hin­an­den en god weekend. 

Jeg går en eta­ge ned, ned til dér hvor Dan­marks­de­mo­kra­ter­ne og Dansk Fol­ke­par­ti resi­de­rer. Også her er der tomt og stil­le. Dog hører jeg en lav­mælt mum­len inde fra Inger Støj­bergs kon­tor, men ikke højt nok til at det kan høres fra gangen. 

Noget dej­ligt og skønt 

“Vi er på ret­te vej,” siger Dansk Fol­ke­par­tis nyheds­chef Jes­per Gis­li til mig, da jeg kom­mer for­bi hans kon­tor og spør­ger om, hvor­dan det går. 

“Ah, lige­som Alter­na­ti­vet er på ret­te vej,” sva­rer jeg med hen­vis­ning til, at de to par­ti­er lig­ger lige højt i menings­må­lin­ger­ne. Eller lige lavt, om man vil. 

“Det skal jeg ikke udta­le mig om,” sva­rer Gis­li. På den anden side af gan­gen er der luk­ket ind til Mes­ser­s­ch­midts kon­tor. Han er ude for at føre valg­kamp, men ven­der vist nok til­ba­ge til Bor­gen sidst på dagen for at være med til Kulturnatten. 

Ved et til­stø­de­n­de køk­ken, som hører under Dansk Fol­ke­par­tis hat, bak­ser en mand rundt med et sandwi­chskilt med en pla­kat for par­ti­et. Det hele ser så trist ud, at jeg beslut­ter mig for at tage et bil­le­de af det. 

Man­den spør­ger, hvad jeg laver her, og jeg sva­rer, at jeg er ude på stuegang. 

“Og så skri­ver du noget dej­ligt og skønt om os,” siger han i en sar­ka­stisk tone. Plud­se­lig gen­ken­der jeg man­den fra min kata­stro­fa­le optræ­den hos Dansk Erhvervs­for­e­ning, hvor han hjalp Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt af med sin bomulds­hund Hugo. 

“Jeg skri­ver noget dej­ligt og skønt om alle,” sva­rer jeg. 

“Ja tak,” sva­rer man­den og knej­ser med nak­ken, som jeg sjæl­dent har set et men­ne­ske knej­se før. 

Så går han sin vej. 

Men den er fak­tisk god nok: Jeg skri­ver noget dej­ligt og skønt om alle. Som for eksem­pel de to per­so­ner fra Enheds­li­stens fol­ke­tings­grup­pe, som jeg møder i ele­va­to­ren på vej op til Provi­ant­hu­sets øver­ste sal. De bærer beg­ge en tal­ler­ken med højt belagt smør­re­brød. Selv­om der hver­ken er flæ­ske­s­teg eller rød­kål på deres selvs­mur­te mad­der, lug­ter der net­op af det i ele­va­to­ren; flæ­ske­s­teg og rød­kål. Måske et efter­levn fra Dansk Fol­ke­par­tis stor­heds­tid? De to tal­ler­ken­bæ­re­re er midt i en for­tro­lig og dybt alvor­lig sam­ta­le, da jeg træ­der ind i elevatoren. 

“Det er ikke sjovt,” siger den ene. 

“Nej, det er ikke sjovt,” sva­rer den anden. 

En, som hel­ler ikke synes, det er sjovt, er kli­ma­mi­ni­ster Dan Jør­gen, som jeg pas­se­rer i Van­dre­hal­len på vej­en til­ba­ge fra Provi­ant­hu­set. Han er ved at bli­ve inter­viewet til en af TV 2’s regionaler. 

“Hej Dan,” siger jeg. 

“Hej,” sva­rer Dan Jør­gen­sen og smi­ler for­skræk­ket. Mere kom­mer vi ikke hin­an­den ved i den­ne ombæ­ring, men mon ikke vores veje snart kryd­ses igen? I øvrigt hav­de han ikke cow­boy­støv­ler på. 

Jeg går ud til Ride­ba­nen. I et af kon­to­rer­ne har min før­ste stu­e­gang vakt så stor begej­string, at de har fået lavet valg­pla­ka­ter med mig: 

Pla­ka­ten, hvor der står “din mor” på, er et throw­ba­ck til en lil­le epi­so­de på Twit­ter, hvor jeg skrev “din mor” til Pia Olsen Dyhr, SF’s par­ti­for­mand. Kort for­talt kun­ne jeg ikke stå for fri­stel­sen til at sva­re “din mor” til net­op det­te spørgsmål: 

Vin­te­r­en kom­mer ❄️

Ude på en af Ride­ba­nens ter­ras­ser nyder jeg en ciga­ret. Efter­år­s­vej­ret er strå­len­de. Høj him­mel og solskin. Som en for­års­dag. Men mør­ket er på vej, mør­ket og kul­den. Alt­så vin­te­r­en; det er vin­te­r­en, som kom­mer nu. Og Tred­je Ver­denskrig måske? Bli­ver rus­ser­ne pres­set ud af Don­bas, er det ikke utæn­ke­ligt, at Putin upper gamet med tak­ti­ske atomvåben. 

Nej, man skul­le have gjort som Josue; Søren Pape Poul­sens eks­mand. Pak­ket sine syd­havs­frug­ter og flø­jet afsted til Den Domi­ni­kan­ske Repu­blik, hvor rom­men fly­der frit, og livet er let at leve. I hvert fald let­te­re end det er i de nedad­vend­te mund­vi­ges land, Danmark. 

“Det er sgu Josue, som har reg­net den ud,” siger jeg til mig selv. 

I øvrigt er det på Ride­ba­nen, at jeg hører et lil­le styk­ke gang­slad­der om, hvad Josue laver nu. Han arbej­der for et fir­ma i Pun­ta Cana, der sæl­ger anord­nin­ger, som for­hin­drer hav­tang i at skyl­le op på stran­den for­an luksus­ho­tel­ler­ne i Den Domi­ni­kan­ske Repu­blik, siger ryg­tet. Er det sandt? Det lyder det til at være, og hvis det er, så godt for Josue, at han har fået noget at rive i. Vi træn­ger alle til at kom­me videre. 

Også mig. Jeg går til­ba­ge til Van­dre­hal­len. Her ser jeg igen Sop­hie Løh­de, nu i sam­ta­le med TV 2. 

“Hvor­for foto­gra­fe­re­de du mig lige før?” spør­ger hun. Jeg for­kla­rer hen­de, at jeg er ude at gå stu­e­gang. Så star­ter inter­viewet med hen­de til TV 2. De taler om Løk­kes udspil til en sundhedsreform. 

Et flek­si­belt iværksætterliv

Bag­ef­ter føl­ger jeg med hen­de oven­på. Hun skal vide­re til et inter­view med en lokal­ra­dio. Selv går jeg vide­re til kan­ti­nen i nær­he­den af Stats­mi­ni­ste­ri­et. De ene­ste spi­sen­de er TV 2‑journalisten fra før, som inter­viewe­de Sop­hie Løh­de, og så en grup­pe af tre-fire unge kvin­der. Jeg køber tre styk­ker smør­re­brød og en gin­ger ale. 

For­di jeg for­dø­jer mad bedst i en til­stand af rase­ri, lyt­ter jeg imens til sene­ste afsnit i Zet­lands serie med par­ti­le­de­re, der leger med på en leg om, hvor­dan Dan­mark kom­mer til at se ud, hvis de får uen­de­lig magt i tre valg­pe­ri­o­der. For nu skal det nem­lig være slut med “poli­tisk fnid­der”, som Zet­land bru­ger som und­skyld­ning for pseu­dokri­tisk at hol­de mikro­fo­nen for den ene par­ti­le­der efter den anden. Og sene­ste afsnit er så – meget apro­pos – med før­nævn­te Sofie Car­sten Niel­sen. Hvor­dan fore­stil­ler hun sig så, at ver­den ser ud i 2035, efter at hun har været ved mag­ten i 12 år?

For det før­ste fore­stil­ler hun sig en pige, der hed­der Alma, som går i otten­de klas­se. Når Alma møder i sko­len, bli­ver hun lige “gro­un­ded” af lære­ren, der “helt old school” skri­ver op på tav­len, hvad de skal lave den dag. Almas far er læge, og Almas mor lever “et flek­si­belt iværk­sæt­ter­liv”, men vi får ikke at vide, hvad det er for noget iværk­sæt­te­ri, Almas mor egent­lig har gang i. 

“Hun har sat sit arbejds­liv fri,” siger Sofie Car­sten Niel­sen bare.

For det andet; ude i sam­fun­det er folk ble­vet så raske og sun­de, at selv de 80-åri­ge hjæl­per til med at ple­je andre gam­le. Det med at sør­ge for, at folk skal kom­me i bad, er nu ble­vet “ren tek­no­lo­gi” for­kla­rer Sofie Car­sten Niel­sen, men hun for­tæl­ler ikke om der­med menes sådan en kran, som Else Marie Lar­sen blev hejst op i. I det hele taget fore­stil­ler Sofie Car­sten Niel­sen sig en fuld­stæn­dig frik­tions­fri frem­tid, hvor alle lever et menings­fuldt liv. 

“Når du er den, der gør rent på toilet­tet, gør du ikke kun det; du hjæl­per også til ude i køk­ke­net,” siger hun, hvil­ket jo egent­lig lyder helt enormt ulæk­kert. Da Sofie Car­sten Niel­sen er fær­dig med at for­tæl­le om sin frem­tids­vi­sion til Zet­land, har jeg fået lyst til at ryge cra­ck, sur­fe por­no og grund­læg­ge en asbe­st­fa­brik i Ama­zo­nas, men husk på; jeg lider af søvnun­der­skud og har et føl­somt gemyt. 

Medie Mash Up 

Til­ba­ge på gan­ge­ne igen. Jeg går rundt og rundt. Da klok­ken slår 14, stil­ler jeg ind på TV 2 Play på min mobil­te­le­fon for her at se Søren Lip­pert inter­viewe Lars Find­sen. Lip­perts spørgs­mål er sådan set gode nok – han er bed­re end sit ryg­te – men Find­sen slår knu­der på sig selv for ikke at sva­re på dét, Lip­pert spør­ger om. 

Som inter­viewet skri­der frem, spør­ger see­ren i sti­gen­de grad ikke kun sig selv om, hvor­for Find­sen dog er stil­let op til inter­viewet, når han tyde­lig­vis intet har at sige om sin bog. Nej, den årvåg­ne seer tæn­ker, at det lige­frem vir­ker, som om at Find­sen er ude på en fralæg­ger til sin egen bog; som om han intet har med den at gøre, og der­for ikke rig­tigt vil ken­des ved den. 

“Det er så din for­tolk­ning. Jeg beskri­ver nog­le arbejds­mæs­si­ge rela­tio­ner,” siger Find­sen på kan­cel­li­s­prog om de opsigtsvæk­ken­de nøg­les­ce­ner i bogen, hvor stats­mi­ni­ste­ri­ets depar­te­ments­chef Bar­ba­ra Ber­tel­sen beskri­ves som Tan­te Lydia fra Tje­ne­rin­dens For­tæl­ling. Vildt mærkeligt! 

Hvad der bidra­ger til mær­ke­lig­he­den er, at jeg sam­ti­dig, mens jeg ser Lip­pert og Find­sen på min mobil, kom­mer for­bi sund­heds­mi­ni­ster Magnus Heu­ni­cke, der er ved at bli­ve inter­viewet til DR om Løk­kes ide­er til en reform af sund­heds­væ­se­net. Heu­ni­cke står i et geval­digt manspre­ad og er klædt i nøj­ag­tigt det sam­me sæt tøj, som Find­sen bærer i inter­viewet med Lip­pert; en dyr hvid dress shirt og et sort jak­ke­sæt, intet slips, den øver­ste skjor­tek­nap knap­pet op. 

Lip­pert er næsten klædt på sam­me måde, bort­set fra at han bærer en gul lom­me­klud med sor­te prik­ker på. Men Lip­pert er jo også spø­ge­fug­len blandt dis­se tre iden­tisk klæd­te mænd. Det for­står man på Find­sens egen bog, hvor Søren Lip­pert plud­se­lig optræ­der i sin egen­skab af davæ­ren­de for­svars­mi­ni­ster Nick Hæk­kerups sær­li­ge rådgiver. 

Hvis du nogen­sin­de befin­der dig i et loka­le, hvor Søren Lip­pert går for at være byens sjove­ste mand, så er du i det for­ker­te lokale.

Når jeg kig­ger ned på min mobil­te­le­fon, kan jeg se Lip­pert og Find­sen sid­de i, hvad der lig­ner, et Bolia showroom, og når jeg kig­ger op, ser jeg Heu­ni­cke med vidt spred­te ben. 

Jeg tager den ene af mine air­pods ud, og de to inter­views smel­ter sam­men til et fasci­ne­ren­de mash up.

“ … tom­me ope­ra­tions­stu­er, tom­me hospi­tals­sen­ge,” siger Magnus Heu­ni­cke i mit ene øre. 

“ … en res­sort­mi­ni­ster kan ikke inden­for ram­mer­ne af eget man­dat hjem­sen­de FE’s ledel­se,” siger Lars Find­sen i det andet. 

Sådan bli­ver det ved. 

Min stu­e­gang num­mer to er ved at være slut. På vej ned til gar­dero­ben, for at stemp­le ud fra Chri­sti­ans­borg, møder jeg en jour­na­list fra Børsen. 

“Din mor,” siger han og peger på mig. 

“Nej, nej, DIN mor,” sva­rer jeg. 

OBS ?

Det­te var i øvrigt den sid­ste gra­tis Fri Mads. Fra og med på næste man­dag kom­mer jeg bag beta­lings­væg­gen. Så hvis du vil fort­sæt­te med at føl­ge med i min stu­e­gang på Chri­sti­ans­borg, er du nødt til at bli­ve beta­len­de med­lem af Frihedsbrevet.

Jeg tæn­ker, at det er alle pen­ge­ne værd, for selv hvis du er ved at være træt af mig, så over­vej lige de man­ge gode ting og sager, som du får adgang til hos Fri­heds­bre­vet. Først og frem­mest under­sø­gen­de jour­na­li­stik, når det er bedst – som for eksem­pel vores afslø­ring i dag af, hvor­dan dan­ske soci­al­de­mo­kra­ter i Bruxel­les sen­der EU-pen­ge op til soci­al­de­mo­kra­ter­ne i Dan­mark for at skri­ve om soci­al­de­mo­kra­ter­ne nede i Bruxel­les i soci­al­de­mo­kra­ter­nes dan­ske med­lems­blad. Men også dyb bag­grund, som for eksem­pel Flem­m­ing Roses inter­view med den nor­ske poli­to­log Asle Toje. 

Noget andet, du får adgang til som beta­len­de med­lem, er alle vores podcasts. Som det dag­li­ge nyheds­over­blik med Maya Teke­li og vores popu­læ­re doku­men­tar­se­rie om den kon­tro­ver­si­el­le it-iværk­sæt­ter Sahra-Josep­hine Hjorth, som i øvrigt lige er røget ud af Dansk Indu­stri Digi­tals bestyrelse. 

Fri Kri­stof­fer ?‍?

Vi fort­sæt­ter dog med at have et nyheds­brev til gra­ti­ster­ne, og det tager min kol­le­ga Kri­stof­fer Erik­sen sig af. Fra og med på fre­dag udkom­mer hans nyheds­brev Fri Kri­stof­fer, hvor che­fre­dak­tør Kri­stof­fer Erik­sen for­tæl­ler om, hvad der sker på Fri­heds­bre­vet og sik­kert også leve­rer nog­le vel­gø­ren­de svir­pe­re i alle kom­pas­sets ret­nin­ger, som den eff­ne rev­ser af medi­er og poli­tik han jo er. Kri­stof­fers nyheds­brev vil være gra­tis og til­gæn­ge­ligt for alle, også dem der ikke er akti­ve, beta­len­de med­lem­mer af Frihedsbrevet. 

Men som sagt; hvis man vil mod­ta­ge Fri Mads #74 på næste man­dag, skal man skyn­de sig at mel­de sig ind i Fri­heds­bre­vet. På for­hånd tak til dem der gør det. 

På Twit­ter er Kri­stof­fer Erik­sen kendt som Listig Hjort. Der­for ser hans ikon sådan ud.

Good Bei­rut ??

Jeg er til­ba­ge om en uge, men næste gang kun for beta­len­de med­lem­mer. Til den­ne uge har Malt­he Emil Kibs­gaard igen teg­net mig som The Wat­cher, svæ­ven­de i Van­dre­hal­len på Chri­sti­ans­borg, med en bal­lon i hæn­der­ne, som fore­stil­ler en noget ram­po­ne­ret Pinoc­chio. Og så kan du ellers gå og medi­te­re lidt på, hvad det så skal betyde. 

Tak, for­di du læste eller lyt­te­de med. 

Mvh

Mads Brüg­ger, che­fre­dak­tør, Frihedsbrevet