Fri Mads #76: Lat­te Lars og Met­te­ver­set ☕️🪐

Som med resten af Fol­ke­tin­get den­ne før­ste fre­dag i novem­ber måned fore­kom­mer også tred­je sal til høj­re, gul gang midt for, ren­set for al men­ne­ske­lig akti­vi­tet. Bort­set fra nog­le enkel­te fol­ke­tings­be­tjen­te, der van­drer hvil­e­løst rundt, som var de Non Play­ab­le Cha­ra­cters i et menings­løst com­pu­ter­spil, sker der slet ingen­ting. Men sceno­gra­fi­en og rek­vi­sit­ter­ne taler dog sit eget sprog om, hvor gru­somt et fol­ke­tings­valg kan være for taber­ne. Hår­dest gik det ud over den blå blok, og især par­ti­et Ven­stre, der næsten blev hal­ve­ret af væl­ger­ne. Som resul­tat her­af er der alle­re­de nu – blot to dage efter val­get – ble­vet stil­let flyt­te­kas­ser og rul­ler med hvi­de pla­sti­cpo­ser op for­an døre­ne til vel­kend­te Ven­stre-pro­fi­ler. Som for eksem­pel Eva Kjer Han­sen. En meget under­spil­let måde at sige “god tur hjem” på. Det ene­ste, de bort­vi­ste kan glæ­de sig over, er, at de nu kan bli­ve med­lem af den sag­noms­pund­ne loge F.F.F., kort for For­e­nin­gen af For­hen­væ­ren­de Fol­ke­tings­med­lem­mer, der fak­tisk hol­der til oppe på tred­je sal, gul gang. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her