Fri Mads #77: “Jeg kan fak­tisk godt spil­le poker” 🃏

Dér, hvor det sner på Chri­sti­ans­borg, den­ne fre­dag for­mid­dag den 11/11 2022, er oppe ved grøn gang, anden sal, til høj­re. Alt­så gan­gen, der fører ind til Stats­mi­ni­ste­ri­et. De fle­ste kon­to­rer langs det­te afsnit er bebo­et af de kon­ser­va­ti­ve MF’ere, her­i­blandt sel­ve­ste Señor Pape, og iro­ni­en er selv­føl­ge­lig, at lige net­op nu, hvor Team Pape er aller­mest pres­se­sky og sær­ligt sen­si­tiv, ja så er de ble­vet belej­ret af en hær af pres­se­folk, der ven­ter på nyt fra de igang­væ­ren­de rege­rings­for­hand­lin­ger inde hos Stats­mi­ni­ste­ri­et. Det ene­ste med­lem af den kon­ser­va­ti­ve fol­ke­tings­grup­pe, der har udnyt­tet medi­er­nes til­ste­de­væ­rel­se i nær­mil­jø­et, er Mai Merca­do, som er kom­met ud på gan­gen for at opta­ge en video til sin pro­fil på Tik­Tok – og det til lyden af “Kute & Neat” med Sasique. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her