Fri Mads #88: I fjor i Marienborg


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

At tvæt­te et lig. Det er gam­mel­daws sprog for at vaske et lig eller at være en døde­va­sker. Og det er net­op det, jeg var vid­ne til i den for­gang­ne uge, da der var min­de­høj­ti­de­lig­hed for Ritt Bjer­re­gaard i Fol­ke­tin­get. I ånde­lig for­stand selv­føl­ge­lig, for det var ikke sådan fat, at Ritt var lagt lit de para­de i Van­dre­hal­len, og folk så hav­de stå­et med sva­ne­mær­ke­de våd­ser­viet­ter og vasket hen­des afsjæ­le­de lege­me. I ste­det blev Ritt afsprit­tet med så meget lov­pris­ning, at man var ble­vet helt flov på hen­des veg­ne – hvis det ikke lige var, for­di man vid­ste, at Ritt Bjer­re­gaard sag­tens hav­de kun­net rum­me al den­ne lobh­ud­ling. At lobh­ud­le er også et gam­mel­dags ord, som bety­der, at man roser nogen på en over­dre­ven måde. 

Dags­or­den 📝

Her­om vil jeg beret­te i mit nyheds­brev num­mer 88, som så sam­ti­dig er min syt­ten­de stu­e­gang i Fol­ke­tin­get. Men ikke kun det, for jeg har også været til ver­dens­målsu­ge i Fæl­les­sa­len, hvor jeg mød­te Sti­ne Bos­se. Bag­ef­ter var jeg til door­step med Gransk­nings­ud­val­get om Sam­sam-sagen. Og så ops­nap­pe­de jeg et ryg­te om, hvad der fore­gik bag kulis­sen, da SVM-rege­rin­gen var til kon­fe­ren­ce på hotel­let Kol­le­Kol­le. Og tro mig, når jeg skri­ver, at det er noget, du ikke vil gå glip af. 

Den Men­tale Kriger 🤺

I minut­ter­ne før jeg trå­d­te ind i Bor­gens indre, den 1. febru­ar klok­ken 13.30, var Nye Bor­ger­li­ges leder, Lars Boje Mat­hie­sen, ble­vet set i sel­skab med den såkald­te Men­tale Kri­ger, ali­as sport­sco­ach Kim Boye. Så vidt vides gui­de­de Lars Boje Mat­hie­sen bemeld­te Kim Boye rundt på Chri­sti­ans­borg, men hvad dis­se to styr­vol­ter ellers ren­der og laver med hin­an­den, mel­der histo­ri­en ikke noget om. 

Dog er det inter­es­sant, at Kim Boye iføl­ge Altin­get har trå­de til Men in Bla­ck-bevæ­gel­sen, hvis tals­mand har givet inter­view til DR i Den Men­tale Kri­gers kon­tor i Ener­gi­hu­set i Bal­lerup. Hvil­ket min­der mig om, at jeg ved en given lej­lig­hed må få spurgt Lars Boje Mat­hie­sen, hvad han egent­lig tæn­ker om stormen på kon­gres­sen i Was­hin­g­ton den 6. janu­ar 2021. 

Løk­kes lever 🍺

Oppe i Van­dre­hal­len traf jeg en af lan­dets vil­de­ste bana­ner, nem­lig jour­na­list og per­for­man­ce­kunst­ner René Fre­dens­borg. Han var på repor­ta­ge for Ekstra Bla­det. Ide­en var at spør­ge poli­ti­ker­ne om, hvil­ke orga­ner de ger­ne vil­le done­re, såfremt det bli­ver stan­dard, at man som bor­ger i Dan­mark er fri­vil­lig organ­do­nor, med min­dre man aktivt går ind og væl­ger det fra. 

“Vil­le du for eksem­pel have Lars Løk­kes lever?” spurg­te René Fre­dens­borg mig. 

“Ved du hvad, René, jeg tror fak­tisk, at Løk­ke har et sandt kraft­værk af en lever, så det har jeg ikke noget imod,” sva­re­de jeg. 

En rej­se ind i sindet 🧠

Inde i mel­lem­gan­gen til ven­stre for Fol­ke­tings­sa­len, dér, hvor der hæn­ger portræt­ma­le­ri­er af alle Fol­ke­tin­gets for­mænd – og hvor der engang vil kom­me til at hæn­ge et portræt af besty­rel­ses­for­man­den for Esb­jerg Havn, nem­lig Søren Gade – stod Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt og blev inter­viewet af Sver­re Quist fra TV 2 News. Lede­ren af Dansk Fol­ke­par­ti for­tal­te om det sam­råd med kir­ke­mi­ni­ste­ren, som han skul­le til om en halv times tid. 

Da inter­viewet var slut, spurg­te jeg Mes­ser­s­ch­midt, om jeg måt­te føl­ges med ham over til sam­rå­det. Det måt­te jeg ger­ne, men han skul­le først op på tred­je sal og hen­te nog­le papi­rer, som hans per­son­li­ge assi­stent vil­le kom­me ham i møde med. 

Vi gik op ad trap­pen. Mes­ser­s­ch­midt rin­ge­de assi­sten­ten op. 

“Min assi­stent sva­rer aldrig,” sag­de han og fortsatte: 

“Jeg er begyndt altid at tage trappen.” 

“For motio­nens skyld?” spurg­te jeg. 

“Præ­cis,” sva­re­de Messerschmidt. 

I gan­gen på tred­je sal kom Mes­ser­s­ch­midts assi­stent ham i møde med en stak papi­rer. Det var skrift­lig ammu­ni­tion til sam­rå­det med kir­ke­mi­ni­ste­ren, der skul­le hand­le om afskaf­fel­sen af Sto­re Bede­dag. Mes­ser­s­ch­midt sag­de, at han hav­de læst op på lek­tien, og end­da hav­de været for­bi nog­le gam­le bøger om fol­kekir­kens histo­rie. Han erklæ­re­de, at han vil­le tage kir­ke­mi­ni­ste­ren med på en rej­se ind i sindet. 

“You wan­na hang aro­und for this one.” 

Vi gik ned til loka­le 1–133. Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt smut­te­de ind i udvalgs­væ­rel­set. Pres­sen og de andre til­hø­re­re måt­te først kom­me ind tyve minut­ter senere. 

Lidt der­fra, ved ind­gan­gen til Landstin­get, var nog­le fol­ke­tings­be­tjen­te ved at gøre klar til min­de­høj­ti­de­lig­he­den for Ritt Bjer­re­gaard. Pri­vat­per­so­nen Ritt Bjer­re­gaard var tid­li­ge­re på dagen ble­vet begra­vet fra Nor­dre Kapel på Vestre Kir­ke­gård. Nu var det så poli­ti­ke­ren Ritt Bjer­re­gaard, der skul­le siges far­vel til. 

Fol­ke­tings­be­tjen­te­ne tal­te om, at de måt­te se at få lavet en pro­tokol for dis­se min­de­høj­ti­de­lig­he­der. Det var den tred­je pro­mi­nen­te poli­ti­ker i streg: Først Lone Dybkjær, bag­ef­ter Uffe Elle­mann-Jen­sen, og nu alt­så så Ritt Bjer­re­gaard. Det kun­ne være rart med en fast, nedskre­ven frem­gangs­må­de, var de eni­ge om. 

Arran­ge­men­tet var sat til at gå i gang klok­ken 16.00. En jour­na­list fra DR del­te pro­gram­met med mig. Tri­ne Bram­sen (S) vil­le byde vel­kom­men, og så skul­le der vises en film om Ritt Bjer­re­gaard, hvor udvalg­te soci­al­de­mo­kra­ter chip­pe­de ind med betragt­nin­ger om, hvor geni­al Ritt Bjer­re­gaard hav­de været. Så fulg­te sang og gui­tar­spil med Anni­ka Aakjær og så en tale af stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen, der også hav­de holdt tale til Ritt Bjer­re­gaard ude på Vestre Kirkegård. 

“You wan­na hang aro­und for this one,” sag­de DR-jour­na­li­sten til mig. Det hav­de han ret i. For at bli­ve i det engel­ske var det not to be mis­sed.

Mini­ster­tid

Lou­i­se Scha­ck Elholm (V), som er kir­ke­mi­ni­ster, kom op ad trap­pen til Van­dre­hal­len. Med som ledsa­ger hav­de hun sær­lig råd­gi­ver Uffe Tang, tid­li­ge­re lob­byist hos Ulve­man & Børsting, tid­li­ge­re anker­mand hos TV 2 News, tid­li­ge­re poli­tisk kor­re­spon­dent for DR. Nu hav­de han taget sig en ny tur gen­nem sving­dø­ren, uden at nogen sat­te spørgs­måls­tegn ved det. 

Men det vil jeg ger­ne gøre, for hvad glæ­de har dan­sker­ne egent­lig af at beta­le for, at Uffe Tang dri­ver sit spil? 

Mini­ste­ren og hen­des por­te­føl­je stil­le­de sig op for­an døren til udvalgs­væ­rel­set. Rundt om hjør­net kom så jour­na­li­sten Sver­re Quist. 

“Hej Sver­re! Skal du til sam­råd eller min­de­høj­ti­de­lig­hed for Ritt?” spurg­te Lou­i­se Scha­ck Elholm. 

“Lidt af det hele,” sag­de Sver­re Quist og fortsatte: 

“Vi skal lige nå at for­tæl­le, at der er sam­råd, og så skal vi snak­ke med Ritt Bjerregaard.” 

“Men da vel ikke snak­ke med hen­de?” spurg­te ministeren. 

“Nej! Ikke med hen­de. Haha!” sag­de Sver­re Quist og grinede. 

Kir­ke­ud­val­get ⛪️

Så blev vi luk­ket ind i udvalgs­væ­rel­set. Bor­de­ne, som MF’erne var pla­ce­ret ved, var arran­ge­ret i en fir­kant. Længst væk, i mid­ten, sad kir­ke­ud­val­gets for­mand, Søren Esper­sen. Han så helt sluk­ket ud. Som om han sta­dig rekon­va­les­ce­re­de efter en klod­set udført lobo­to­mi. Til ste­de var også Ven­stre-nota­bi­li­te­ter som Lars Chri­sti­an Lil­le­holt og Pre­ben Bang Hen­rik­sen. På den mod­sat­te side af fir­kan­ten sad Søren Søn­der­gaard fra Enheds­li­sten og Bjar­ne Laust­sen fra Soci­al­de­mo­kra­ti­et. Kim Edberg fra Nye Bor­ger­li­ge var også med og hav­de sat sig ved siden af Mes­ser­s­ch­midt, som igen sad ved siden af Pre­ben Bang Henriksen. 

Mor­ten Mes­ser­s­ch­midts høj­re arm hvi­le­de med albu­en oven på den ven­stre, og så hav­de han pla­ce­ret to af høj­re hånds læng­ste fin­gre inde i det styk­ke under den ven­stre del af hagen, som slut­ter lige før øret begyn­der. Posi­tu­ren gav ind­tryk af et over­le­gent renæs­san­ce­men­ne­ske, som var i besid­del­se af uover­truf­ne argumenter. 

Sam­rå­det kan sam­men­fat­tes meget kort. Så det vil jeg gøre. Det hand­le­de om, hvor­le­des grund­lovens påbud om, at sta­ten skal under­støt­te fol­kekir­ken, egent­lig har­mone­rer med, at rege­rin­gen er i gang med at sløj­fe en af kir­kens hel­lig­da­ge. Umid­del­bart ikke sær­ligt godt, men den, der beta­ler for orke­stret, bestem­mer musik­ken, og skæ­rer man ind til benet, er det net­op essen­sen af for­hol­det mel­lem stat og kir­ke i Dan­mark. Biskop­per­ne hav­de fået en tvangs­bol­le stuk­ket ned i hal­sen, og nu hav­de de bare at slu­ge den. Sådan blev det selv­føl­ge­lig ikke for­mu­le­ret af kir­ke­mi­ni­ster Lou­i­se Scha­ck Elholm. Hun gjor­de der­i­mod meget ud at for­kla­re udval­get om, hvor­dan hun både hav­de invol­ve­ret og inklu­de­ret biskopperne. 

I øvrigt vir­ker Lou­i­se Scha­ck Elholm som en dyg­tig poli­ti­ker. Hen­de skal man hol­de øje med. 

En, der i hvert fald hol­der øje med hen­de, er Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt. Som sam­rå­det skred frem, tog hans vre­de til i styr­ke. Til sidst tal­te han i ver­sa­ler og sagde: 

“Det her hand­ler ikke om at for­sva­re Dan­mark. Det hand­ler om, AT I ØDELÆGGER DANMARK, OG JEG GLEMMER JER ALDRIG FOR DET!” 

Imens sad Lou­i­se Scha­ck Elholm og smi­le­de ven­ligt til ham. 

På side­linj­en var hen­des par­tei­genos­sen klar med med­lø­ben­de spørgs­mål til at træk­ke vin­den ud af sej­le­ne. Og til at få tiden til at gå. Lars Chri­sti­an Lil­le­holt fra Ven­stre vil­le for eksem­pel vide, om der mon fin­des sto­re bede­da­ge i andre lan­de. Og så gik der jo tid med det. 

Helt mær­ke­ligt var det også at ople­ve en soci­al­de­mo­kra­tisk poli­ti­ker kaste en soft­ball til en mini­ster fra Ven­stre. Det ske­te, da Bjar­ne Laust­sen vil­le høre, om det vir­ke­lig kan pas­se, at det kan tage op til 10 år at ændre i fol­kekir­kens alterbog. 

Ingen adgang for pressen 🚷

Da sam­rå­det med kir­ke­ud­val­get var slut, var min­de­høj­ti­de­lig­he­den for Ritt Bjer­re­gaard ved at gå i gang. Jeg gik bog­sta­ve­ligt lige ud i den. Men ikke langt, for jour­na­li­ster­ne skul­le hol­de sig bag en afspær­ring, og på den anden side af den gik de ind­bud­te gæster så rundt. De ming­le­de med hin­an­den og drak hvid­vin og spi­ste sna­cks, og enkel­te af dem, som Mogens Jen­sen (S) og Ras­mus Pre­hn (S), fik sig lige en hånd­ba­jer for at vise – gæt­ter jeg – at de er gode socialdemokrater. 

Blandt de invi­te­re­de var der også jour­na­li­ster. Elisa­bet Sva­ne fra Poli­ti­ken var der, og Jens Ring­berg fra Dan­marks Radio var der. Jeg fik også øje på poli­tisk kom­men­ta­tor eme­ri­tus Peter Laut­rup Lar­sen. De var alle ble­vet clea­ret til at kom­me med til min­de­høj­ti­de­lig­he­den. De andre jour­na­li­ster, mig selv ibe­reg­net, måt­te pænt ven­te uden for Landstings­sa­len. En ansat hos Soci­al­de­mo­kra­ti­et sag­de til mig, at jeg kun­ne se arran­ge­men­tet live på TV 2 News. 

De Stær­ke Kvin­ders Dag 🧗‍♀️

Og så vrim­le­de det selv­føl­ge­lig med stær­ke kvin­der. Han­ne Vibe­ke Holst, Hel­le Degn, Anne Lin­net og Lone Kühl­mann var der. Fag­for­e­nings­le­de­ren Lizet­te Ris­gaard lige­så. Det­te var de stær­ke kvin­ders dag. For som Mogens Lyk­ke­toft har sagt det, blev Ritt Bjer­re­gaard “et sym­bol på den stær­ke kvin­de”. Man kan end­da sige, at Ritt Bjer­re­gaard var de stær­ke kvin­ders stær­ke kvinde. 

Jeg tænk­te på, om jeg skul­le skri­ve noget kri­tisk om begre­bet “den stær­ke kvin­de”, men skød det hur­tigt hen. At skri­ve om stær­ke kvin­der er jo far­li­ge­re end at skri­ve om islam. 

Så fik jeg øje på den poli­ti­ske ope­ra­tør og opportu­nist Kas­per Fogh. Han hav­de været spin­dok­tor for Ritt Bjer­re­gaard, da hun var over­borg­me­ster, og sene­re hen blev han spin­dok­tor for tid­li­ge­re kul­tur­mi­ni­ster Joy Mogen­sen. Da hun stop­pe­de, røg Kas­per Fogh ud, og noget må være galt, for bud­dy­sy­ste­met hav­de svig­tet ham. Han var ikke kom­met ind i var­men igen. Nu gik han hvil­e­løst rundt blandt gæster­ne og del­te nog­le ordent­li­ge kram­me­tu­re ud til de før­en­de soci­al­de­mo­kra­ter. Blandt andet så jeg ham omfav­ne justits­mi­ni­ster Peter Hummelgaard. 

Hvad jeg også bemær­ke­de var, at der over Kas­per Fog­hs skul­der hang en kæm­pe­mæs­sig brun læderta­ske, der lidt lig­ne­de et styk­ke acces­sory til et vok­sen­rol­le­spil med mid­delal­der­te­ma. Jeg hav­de svært ved at reg­ne ud, hvad der var så vig­tigt at have med til en begra­vel­se, at det skul­le trans­por­te­res rundt i den­ne enor­me naver-taske. 

“Jeg bøjer nak­ken nu.”

Så duk­ke­de stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen op. Først for­kla­re­de hun TV 2 News, at det var en “kæm­pe ære, som soci­al­de­mo­kra­tiets for­mand og som stats­mi­ni­ster” at hol­de tale for Ritt Bjer­re­gaard. Og ikke kun een, men hele to taler, blev det under­stre­get. Og til DR sag­de Met­te Fre­de­rik­sen noget om, hvil­ken ære­frygt kir­ke­rum­met hav­de fyldt hen­de med. 

Nu var det min tur, men lige som jeg skul­le til at spør­ge Met­te Fre­de­rik­sen om, hvor­for pres­sen ikke måt­te være med til min­de­høj­ti­de­lig­he­den, kom Bri­an Wei­chardt fra Ekstra Bla­det ind fra høj­re og råb­te noget om, hvem der mon hav­de fået ide­en til at fjer­ne sto­re bededag. 

Men så var Met­te Fre­de­rik­sen alle­re­de væk. Hun hav­de, som altid, upå­kla­ge­li­ge overlevelsesinstinkter. 

“Jeg bøjer nak­ken nu,” sag­de Bri­an Wei­chardt og gik hjem. Jeg gjor­de det samme. 

Mor­fisk resonans 🔮

Så blev det fre­dag. Var det mor­fisk reso­nans? Nogen tid for­in­den hav­de jeg bestilt en ver­dens­målsnål, en såkaldt SGD-pin. Den koster 49 kro­ner i Uni­cefs webs­hop. Som der står skre­vet om nålen, giver den bære­ren af nålen et ubry­de­ligt pan­ser af god­hed, som dybest set er en fri­bil­let til at være en kæm­pe­stor skiderik: 

“Bær den med stolt­hed på din jak­ke, taske, trø­je eller skjor­te, og vis hele ver­den, at du støt­ter de frem­tids­sik­ren­de mål, vi har sat i fæl­les­skab for at sik­re en bære­dyg­tig udvik­ling. Hver ene­ste far­ve­felt på den lil­le pin repræ­sen­te­rer et af de vig­ti­ge SDG-mål (Sustai­nab­le Deve­l­op­ment Goals),” stod der skre­vet på Unicef’s hjemmeside. 

Lige noget for mig, som stu­e­gæn­ger i Fol­ke­tin­get, at bære sådan en nål, hav­de jeg tænkt. 

Og så var det bare så mær­ke­ligt, at net­op da jeg kom til­ba­ge til Fol­ke­tin­get for at debu­te­re som ver­dens­målsnåls­bæ­rer, hør­te jeg støj hen­ne fra Fæl­les­sa­len. Og tro det eller ej, men støj­en kom fra et arran­ge­ment i anled­ning af, at det var… ver­dens­målsu­ge!

“Den nye rege­ring gør mig tryg.”

Den før­ste, jeg løb ind i, var det pro­fes­sio­nel­le besty­rel­ses­med­lem Sti­ne Bos­se. På Twit­ter var hun røget langt ud af en tan­gent i vild begej­string over SVM-rege­rin­gen. Dem, der ikke bak­ke­de op om den nye rege­ring og her­un­der beslut­nin­gen om at fjer­ne sto­re bede­dag, hav­de hun kaldt for pri­vil­e­gie­blin­de. Og så var den vil­de shit­storm ellers gået der­ud­af. Nu stod hun så her og var sta­dig lige vild med SVM-rege­rin­gen. Hun sag­de til mig, at “den nye rege­ring gør mig tryg” og fort­sat­te så: 

“Jeg sad i Vel­færds­kom­mis­sio­nen og skrev om alle de ting, der sker lige nu. Vi kom­mer til at mang­le men­ne­sker, vi kom­mer til at mang­le pen­ge. Alt det skrev vi om, og hver­ken Ven­stre eller Soci­al­de­mo­kra­ti­et vil­le gøre noget ved det. Det gør de så noget ved nu. Og det gør mig tryg. That’s my point of view.”

Point taken!” udbrød jeg.

“Haha!” gri­ne­de Sti­ne Bosse. 

“Har du sådan en ver­dens­målsnål?” spurg­te jeg hende. 

“Nej. Men jeg arbej­der med dem alle sam­men. Lige i øje­blik­ket laver jeg grøn omstil­ling,” sva­re­de Sti­ne Bosse. 

“Jeg spør­ger, for­di jeg lige har købt en,” for­kla­re­de jeg. 

“Har du det?” vil­le Sti­ne Bos­se vide. 

“Ja!” sva­re­de jeg stolt. 

“Jeg tror, jeg har en. Der­hjem­me. Men jeg går ikke og flas­her med sådan noget, alt­så,” sag­de Sti­ne Bosse. 

“Jeg køb­te den også, for­di jeg lag­de mær­ke til, at poli­ti­ker­ne er holdt op med at gå med dem,” uddy­be­de jeg. 

“Nå?! Også Jakob? (Elle­mann-Jen­sen, red.),” vil­le Sti­ne Bos­se vide. 

“Alt­så Kri­sti­an Jen­sen gik jo med ver­dens­målsnål. Det synes jeg bare ikke, man ser ham med mere,” bemær­ke­de jeg. 

“Ver­den er mær­ke­lig,” fastslog Sti­ne Bosse. 

“Ver­den er meget mær­ke­lig,” under­stre­ge­de jeg og trå­d­te ind i Fællessalen. 

Det hal­ve kun­ne være nok

Det før­ste, jeg bemær­ke­de, da jeg kom inden­for, var en instal­la­tion i gla­de far­ver, som frem­vi­ste de syt­ten ver­dens­mål. Det er først, når man løber dem alle igen­nem – fra et til syt­ten – at man ind­ser fan­ta­ste­ri­et i dem. Ale­ne dét at kun­ne udryd­de sult og fat­tig­dom i det­te bar­ba­ri­ske slag­te­hus, der kal­des men­ne­ske­he­den, vil­le være en tita­nisk bedrift. Men det er jo kun to ud af syt­ten mål. Man vil også have lige­stil­ling mel­lem køn­ne­ne, red­de kli­ma­et og have fred og ret­fær­dig­hed i hele ver­den. Man vil gøre så meget godt, at det hal­ve kun­ne være nok. Eller bare en fjer­de­del af det.

Til gen­gæld næv­ner Ver­dens­må­le­ne intet om, at man vil sik­re alle men­ne­sker demo­kra­ti og ytrings­fri­hed, og net­op ude­la­del­ser som dis­se gør, at der grund­læg­gen­de er noget suspekt ved de syt­ten verdensmål. 

Den Euro­pæ­i­ske Sperm­bank og andre do-goodere 

Men bort­set fra det var ugen gået over stok og sten for de bra­ve ver­dens­måls­folk. Der hav­de været debat­ter om det ene ver­dens­mål efter det andet, mode­re­ret af K‑Forum-pro­fi­ler som Altin­gets che­fre­dak­tør, Jakob Niel­sen, og stra­te­gisk direk­tør for Altin­get og Man­dag Mor­gen, Lis­beth Knudsen. 

I det hele taget var Ver­dens­målsu­gen et resul­tat af dét, som Altin­get har gjort til sit spe­ci­a­le: nem­lig at få snab­len stuk­ket godt ned i de offent­li­ge kas­ser og så ellers suge til. 

Den­ne gang kom skej­ser­ne fra 20–30 Pane­let, som har afsat en sum pen­ge til at afhol­de ver­dens­målsu­ge for. Sådan en uge skal der hol­des hvert år frem til 2030, og det er Altin­get og Man­dag Mor­gen, der står for løjer­ne. Ind­blan­det i affæ­ren er også Lego Fon­den og så det besyn­der­li­ge fore­ta­gen­de Glo­bal Com­pa­ct Net­work Den­mark, der hol­der til i Indu­stri­ens Hus. 

Med­lem­mer­ne af net­vær­ket tæl­ler alt fra Dan­marks aller­stør­ste kli­ma­syn­der, nem­lig MÆRSK, til mere odi­ø­se bade­gæ­ster som Den Euro­pæ­i­ske Sperm­bank og Kam­me­rad­vo­ka­ten Poul Sch­mith. Alle som én bak­ker de op om de 17 ver­dens­mål, og deres lede­re kan der­for hver aften gå i seng med en rar for­nem­mel­se i maven. De er med til at gøre godt. 

Alt det­te kan jeg skri­ve med sik­ker pen­ne­fø­ring, for­di jeg sad og læste om Ver­dens­målsu­gen i min tele­fon, mens jeg ven­te­de på, at debat­ten skul­le starte. 

Dagens emne var “Frem­syn – kom­pe­ten­cer for frem­ti­den”. I pane­let var før­nævn­te Sti­ne Bos­se, Ste­fan Her­mann, som er rek­tor for pro­fes­sions­højsko­len, og så til sidst Ste­en Hil­de­brandt, der er pro­fes­sor eme­ri­tus ved Aar­hus Uni­ver­si­tet. Da jeg kig­ge­de op fra min tele­fon, kig­ge­de jeg på Sti­ne Bos­se og Ste­en Hil­de­brandt, som var ved at bli­ve foto­gra­fe­ret sam­men. Det lig­ne­de lidt et pho­tos­hoot til Cir­kus­revy­ens næste plakat. 

“Pen­ge­ne kom­mer fra en driftsbevilling.” 💰

Til høj­re for mig kom Altin­gets grund­læg­ger, Ras­mus Niel­sen, val­sen­de for­bi. Han var flø­jet op fra sit skat­te­ly i Cypern for at over­væ­re, hvor­dan Altin­get og Man­dag Mor­gen får busi­ness ud af Verdensmålene. 

Bagerst i salen stod kon­fe­ren­ci­e­ren Jonas Kei­ding Lind­holm, som er direk­tør for Altin­get og Tæn­ket­an­ken Man­dag Mor­gen. Før han blev det, var han gene­ral­se­kre­tær for Red Bar­net, men blev fyret på grund af en – iføl­ge ham selv – “for hård ledelsesstil”. 

Jonas Kei­ding Lind­holm stod sam­men med en bril­le­bæ­ren­de yngre mand, på hvis bla­zer der sad en ver­dens­målsnål. Jeg gik straks hen til dem. 

“Ver­dens­målsnå­len!” sag­de jeg begej­stret til den yngre mand. 

“Ja, ver­dens­målsnå­len!” repli­ce­re­de han. 

“Jeg har lige købt en fak­tisk,” sag­de jeg så. 

“Er det rig­tigt!?” vil­le den unge mand vide. 

“Ja,” sva­re­de jeg selvsikkert. 

“Man skal have den på til den her uge, jo,” sva­re­de den unge mand. 

“Så har jeg ikke gjort det godt nok, kan jeg se,” sag­de Jonas Kei­ding Lind­holm. Han hav­de nem­lig ikke en ver­dens­målsnål på. 

Jeg vend­te mig imod Kei­ding Lind­holm og spurg­te så: 

“Af ren pro­fes­sio­nel nys­ger­rig­hed: Hvor­dan er Altin­get og Man­dag Mor­gen egent­lig ble­vet ind­blan­det i at hol­de den her konference?” 

“Vi tog ini­ti­a­ti­vet,” lød det fra Jonas Kei­ding Lindholm. 

“I tog ini­ti­a­ti­vet?” spurg­te jeg. 

“Vi tog ini­ti­a­ti­vet for tre år siden. Sam­men med Glo­bal Com­pa­ct,” sva­re­de Jonas Kei­ding Lindholm. 

“Hvor kom­mer pen­ge­ne fra?” vil­le jeg vide. 

“Pen­ge­ne kom­mer fra en drifts­be­vil­ling … Tror jeg, vi kal­der det. 2030-Pane­let, som har til opga­ve at ska­be debat, får en bevil­ling til lige­som at debat­te­re omkring ver­dens­mål,” for­kla­re­de Jonas Kei­ding Lindholm. 

“Hvor meget er den på?” spurg­te jeg så. 

“Det ved jeg fak­tisk ikke,” sva­re­de Jonas Kei­ding Lindholm. 

“Var bevil­lin­gen der først?” spurg­te jeg. 

“Nej, den er ble­vet lavet til det fæl­les sam­ar­bej­de,” sag­de Jonas Kei­ding Lindholm. 

Djæv­lens symbol 😈

Nok om det. Jeg for­lod Ver­dens­målsu­gen og gik ud af Fæl­les­sa­len. Nede i gar­dero­ben fandt jeg min nye ver­dens­målsnål frem og sat­te den fast i mit revær. Så tog jeg et bil­le­de af resul­ta­tet og lag­de det op på min Twitter-profil. 

Snart begynd­te reak­tio­ner­ne at strøm­me ind: 

– “WEF facis­me nål,” skrev en bru­ger ved navn Bjar­ne B. 

– “Føj!” skrev en anden. 

– “Djæv­lens sym­bol,” skrev en mand ved navn Niels Nielsen. 

– “Du gik glip af guld­kor­ne­ne,” skrev Sti­ne Bosse.

I fjor i Marienborg 

I mit øre hav­de jeg sam­ti­dig lyden af pres­se­mø­det, der sam­me dag blev afholdt på kon­fe­ren­ce­ho­tel­let Kol­le­Kol­le. Både Met­te Fre­de­rik­sen og Jakob Elle­mann-Jen­sen sag­de, at de hav­de haft en ove­nud vel­lyk­ket rege­rings­kon­fe­ren­ce. Lars Løk­ke Ras­mus­sen bemær­ke­de, at “ånden fra Mari­en­borg sta­dig er imel­lem os”. 

Ånden fra Mari­en­borg? Da Løk­ke sag­de det, kom jeg straks til at tæn­ke på den fran­ske nybøl­ge­film I fjor i Mari­en­bad (1961), instru­e­ret af Alain Resnais. 

Er det ikke, som om det alle­re­de er geval­dig lang tid siden, at Met­te Fre­de­rik­sen, Lars Løk­ke Ras­mus­sen og Jakob Elle­mann-Jen­sen fandt sam­men i et arbejds­fæl­les­skab oppe på Mari­en­borg? Som om det net­op var i fjor, hvil­ket det jo også er: I fjor i Marienborg. 

Fil­men I fjor i Mari­en­bad er et tre­kants­dra­ma mel­lem to mænd og kvin­de, som udspil­ler sig på et deka­dent luksus­ho­tel. Hele tiden vises der til­ba­ge til hæn­del­ser, der fandt sted året for­in­den mel­lem kvin­den og den ene af de to mænd. Et løf­te, der måske er ble­vet givet, men ikke kan indfries. 

Fil­men hand­ler især om hukom­mel­se. Under­vejs er man som publi­kum hele tiden i tvivl om, hvad der er sandt, og hvad der er falsk. Hvem er den­ne gåde­ful­de kvin­de, og hvad er hun ude på? Der er næsten ingen hol­de­punk­ter, og det hele slut­ter uden nogen egent­lig konklusion. 

Meget af fil­men kan helt oplagt anven­des til at ana­ly­se­re SVM-rege­rin­gen. Som for eksem­pel at Met­te Fre­de­rik­sen har været i stand til at glem­me, at Jakob Elle­mann-Jen­sen dagen efter val­get kald­te hen­de for ræd­sels­fuld. Hvor­dan kan man sam­men kom­me vide­re efter den udmel­ding, er spørgs­må­let, som sta­dig kred­ser over dét, som hænd­te i fjor i Marienborg. 

Noget andet, man bestan­digt spør­ger sig selv om, er, hvad der er sandt, og hvad der er falsk. Som med I fjor i Mari­en­bad mang­ler SVM-rege­rin­gen også faste hol­de­punk­ter. Det er svært at for­stå, hvad der egent­lig foregår. 

Men der fore­går selv­føl­ge­lig noget, og det kom jeg snart til at opleve. 

Sam­sam­råd

Oppe i Van­dre­hal­len var en flok pres­se­folk sam­let ved Grund­lovsvæ­rel­set. De ven­te­de på, at mødet i Gransk­nings­ud­val­get skul­le slut­te. Mødet hand­le­de om Sam­sam-sagen, nær­me­re bestemt oppo­si­tio­nens ønske om en til­bunds­gå­en­de under­sø­gel­se af den­ne ube­gri­be­li­ge rævekage. 

Hvis Hal Kochs bemærk­ning om, at demo­kra­ti er en sam­ta­le, ellers står til tro­en­de, sva­rer en bred fler­tals­re­ge­ring hen over mid­ten til at put­te en ten­nis­sok i mun­den på fol­ke­sty­ret og så klæ­be et styk­ke gaf­fa­ta­pe hen over læberne. 

Det fik vi demon­stre­ret i prak­sis, da mødet i Gransk­nings­ud­val­get var slut. 

For­an pres­sen erklæ­re­de Soci­al­de­mo­kra­tiets poli­ti­ske ord­fø­rer, Chri­sti­an Rab­jerg Mad­sen – som nu var ble­vet næst­for­mand for Gransk­nings­ud­val­get – at rege­rin­gen ikke kun er imod en kom­mis­sion, der skal under­sø­ge Sam­sam-sagen. Nej, rege­rin­gen er også imod en forun­der­sø­gel­se af sagen. 

For dem, der ikke ved det, er en forun­der­sø­gel­se intet andet end en koor­di­ne­ret ind­sats, hvor med­lem­mer af Fol­ke­tin­get sam­men anven­der de instru­men­ter, de under alle omstæn­dig­he­der har til rådig­hed: At stil­le para­graf 20-spørgs­mål. At kal­de en mini­ster i sam­råd. Og så videre. 

At være imod en forun­der­sø­gel­se er såle­des ikke langt fra at være imod sel­ve det grund­læg­gen­de par­la­men­ta­ri­ske arbej­de med at føre til­syn med regeringen. 

Kønt er det i hvert fald ikke. 

Hvad kan den­ne mod­vil­je skyl­des? Før val­get var både Ven­stre og Soci­al­de­mo­kra­ti­et åbne over­for en under­sø­gel­se af Sam­sam-sagen, men nu er de imod. Hvad har ændret sig? Det er svært at for­stå, med min­dre der gem­mer sig noget, noget et-eller-andet, dybt inde i sagen, som tru­er dem selv? 

Lig­ger hund­en mon begra­vet ovre hos depar­te­ments­chef Bar­ba­ra Bea­tri­ce Ber­tel­sen i Stats­mi­ni­ste­ri­et, som jo har en for­tid i Justits­mi­ni­ste­ri­et? Er det B3, som de vil beskyt­te? Det aner jeg ikke, men det er jo en gra­tis for­nø­jel­se at stil­le spørgs­mål, så det vil jeg bli­ve ved med. 

Chri­sti­an Rab­jerg Mad­sen sag­de, at rege­rin­gen ikke bak­ker op en forun­der­sø­gel­se af Sam­sam-sagen, for­di det vil være til ska­de for vores hem­me­li­ge tje­ne­ster. Et besyn­der­ligt argu­ment, al den stund at sålæn­ge Sam­sam-sagen ikke er ble­vet fuld­stæn­digt udredt, vil ethvert tæn­ken­de men­ne­ske slå kor­sets tegn for sig, når en af vores efter­ret­ning­s­tje­ne­ster rin­ger og spør­ger, om man mon vil gøre tje­ne­ste som civil agent. 

Så ikke at under­sø­ge Sam­sam-sagen er net­op til ska­de for de hem­me­li­ge tje­ne­ster. Og for til­li­den til dem. Hvil­ket jeg gjor­de Chri­sti­an Rab­jerg Mad­sen opmærk­som på. Til det sva­re­de han: 

“Det har jeg ikke nogen kom­men­ta­rer til. Det, jeg kan sige, er, at det er hen­sy­net til tje­ne­ster­ne, der gør, at vi ikke bak­ker op om en undersøgelse.” 

Men det stop­per ikke her, for Gransk­nings­ud­val­get laver nu i ste­det en forun­der­sø­gel­se af Sam­sam-sagen uden om rege­rin­gen. Udval­get mødes på tors­dag for at dis­ku­te­re ram­mer­ne og tids­pla­nen for arbejdet. 

Efter Chri­sti­an Rab­jerg Mad­sen hav­de udtalt sig, sag­de Ras­mus Jar­lov (K) føl­gen­de til pressen: 

“Jeg synes, det her viser, at vi ikke har ordent­lig mulig­hed for at føre kon­trol med mag­ten i Dan­mark. Hvis et fler­tal i Fol­ke­tin­get beslut­ter sig for, at der ikke skal være ind­sigt i, hvad der fore­går, så kom­mer der ikke ind­sigt i, hvad der fore­går. Vi mang­ler nog­le orga­ner, der kan sik­re, at der er åben­hed, når der fore­går noget, der er for­kert i top­pen af mag­ten i Danmark.” 

Magen­ta Gang

Resten af fre­da­gen gik jeg rundt for mig selv på gan­ge­ne. De fle­ste kon­to­rer stod tom­me. Provi­ant­hu­set var næsten affol­ket. Selv Jet­te Gott­lieb (Ø) var ikke at træf­fe. Der brænd­te dog lys inde hos Søren Søn­der­gaard (Ø), men han var hel­ler ingen ste­der at se. Alle dem fra Dan­marks­de­mo­kra­ter­ne var for længst gået på weekend. 

Men oppe på Magen­ta Gang, som de Radi­ka­le kal­der deres afsnit, var der lyd af liv. Det kom fra en grup­pe ansat­te, som var i gang med en fejring af en art. Måske det var en fre­dags­bar, men jeg gæt­ter på, at de sag­de far­vel til sekre­ta­ri­ats­che­fen Lars Beer Niel­sen, der sam­me dag hav­de meldt ud, at han nu skul­le over til Kli­ma- Ener­gi- og For­sy­nings­mi­ni­ste­ri­et og være kontorchef. 

På Lin­ke­dIn var hans væg ved at druk­ne i lykønsk­nin­ger fra jour­na­li­ster, public affairs-che­fer, poli­ti­ske kon­su­len­ter og sær­li­ge rådgivere. 

Det er ble­vet moder­ne at være lyse­sluk­ker 🕯️

Ovre på Ride­ba­nen var der mindst lige så dødt. Den ene­ste, som var hjem­me hos Nye Bor­ger­li­ge, var grup­pe­for­man­den Peter Sei­er Chri­sten­sen, som stod oprejst ved sit hæve-sæn­ke-bord. Han lig­ne­de ikke en mand, der vil­le forstyrres. 

På døren til Hen­rik Dahls (LA) kon­tor var der en min­dre debat i gang. Fra Fol­ke­tin­gets side var der ble­vet sat et kli­s­ter­mær­ke op, hvor der stod: 

“Se lyset. Det er ble­vet moder­ne at være lyse­sluk­ker. Sluk lyset i de loka­ler, du ikke bruger.” 

Nede­nun­der kli­s­ter­mær­ket hav­de Hen­rik Dahl sat to pink Post-It-notes op, hvor der stod: 

“STOP med at hæn­ge fle­re mær­ka­ter op!” 

“Har læst dem. Har for­stå­et dem.” 

Ver­den er mærkelig 😵‍💫

I Van­dre­hal­len, på vej ud, mød­te jeg en kil­de, som altid har noget inter­es­sant at sige. Min kil­de sag­de, at ved­kom­men­de var bekendt med, at rege­rin­gen til deres semi­nar på Kol­le­Kol­le hav­de haft besøg af en coach, der hav­de træ­net dem i ånde­drætsø­vel­ser. Sene­re, da det var ble­vet wee­kend, bekræf­te­de en anden kil­de over­for mig, at ja; rege­rin­gen var rent fak­tisk ble­vet træ­net i ånde­drætsø­vel­ser. Hvem coa­chen er, mel­der histo­ri­en ikke noget om, men han skul­le dog hed­de Jacob til fornavn. 

Det skal hel­ler ikke kom­me an på detal­jer som dis­se, for det mest inter­es­san­te er natur­lig­vis sel­ve sce­nen: Rege­rin­gen Met­te Fre­de­rik­sen II, alle 23 mini­stre, soci­al­de­mo­kra­ter, mode­ra­ter og Ven­stre-folk, der laver ånde­drætsø­vel­ser sammen. 

Det må have været et svim­len­de syn. Og tænk lige over, at som den tjek­ki­ske psy­ki­a­ter Sta­nislav Grof har bemær­ket det, så kan ånde­dræt­s­tek­nik­ker, hvis anvendt rig­tigt, være et kraf­ti­ge­re stof end LSD. 

Eller som Sti­ne Bos­se så rig­tigt siger det: 

“Ver­den er mærkelig.” 

“10–4 hej piger” 👋🏼

Som man sag­de det i 1990’erne. Tak, for­di du læste eller lyt­te­de med. Jeg hol­der vin­ter­fe­rie i næste uge og er til­ba­ge med ny stu­e­gang man­dag den tyven­de febru­ar. Til den­ne ombæ­ring har Malt­he Emil Kibs­gaard teg­net mig som en par­af­ra­se over log­o­et til bør­ne­bogs­se­ri­en Victo­ria og Ver­dens­må­le­ne. I ste­det for pigen Victo­ria er det dog under­teg­ne­de som teg­ne­se­ri­e­fi­gu­ren The Wat­cher, der kig­ger gen­nem log­o­et for Ver­dens­må­le­ne. Altid kig­gen­de, aldrig ind­gri­ben­de. Sådan skal det være. 

Med ven­lig hilsen 

Mads Brüg­ger, che­fre­dak­tør, Frihedsbrevet