Fri Mads #89: Tristhedstrekanten

Op på sad­len igen! Og lad mig sige det med det sam­me: Det­te nyheds­brev, som inde­hol­der en beskri­vel­se af min atten­de stu­e­gang i Fol­ke­tin­get, er ikke lige­frem et over­flø­dig­heds­horn af nyhe­der. Det mest inter­es­san­te af dét, jeg har opda­get, er nok, at rege­rings­par­ti­er­ne – alt­så samt­li­ge med­lem­mer af S, V og M’s fol­ke­tings­grup­per – skal ud at spi­se med kniv og gaf­fel med hin­an­den i mor­gen aften. Det har jeg fået bekræf­tet af fle­re kil­der, men ingen vil­le sige hvil­ken restau­rant, der læg­ger loka­ler til arran­ge­men­tet. Det ene­ste, jeg ved med sik­ker­hed, er, at det ikke skal fore­gå i Folketinget. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her