Fri Mads #90: Hadets Dag

Hvis min for­ri­ge stu­e­gang i Fol­ke­tin­get var en lidt tynd kop te, så kan jeg til gen­gæld garan­te­re, at råma­te­ri­a­let til den­ne ombæ­ring har poten­ti­a­let til at bli­ve en slag­kraf­tig irish cof­fee. Blandt andet skal vi til pres­se­mø­de i Stats­mi­ni­ste­ri­et, til fest på Mari­en­borg med alle SVM’erne og slut­te­lig til freds­gud­stje­ne­ste i Hol­mens Kir­ke. Så det ene­ste, det kom­mer an på den­ne gang, er ale­ne mine evner som fortæller. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her