Fri Mads #91: “Ukri­tisk funk­tio­nel politisering”

Jeg har blandt andet været til tred­je­be­hand­ling af loven om afskaf­fel­sen af sto­re bede­dag, og så var jeg med til høring om Dybvad-udval­gets rap­port om sam­spil­let mel­lem medi­er, poli­ti­ke­re og embeds­værk. Her hør­te jeg Bør­sens che­fre­dak­tør Bjar­ne Cory­don for­sva­re den eksi­ste­ren­de offent­lig­heds­lov, hvil­ket jo lidt sva­rer til at være rab­bi­ner og så blæ­se i bas­un for Nür­n­berg­love­ne. Sidst, men ikke mindst har jeg inter­viewet Dan­marks­de­mo­kra­ter­nes Peter Skaarup, der for­tæl­ler nyt om udvalgs­ar­bej­det med at løse den kri­se, som præ­ger domstolene. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her