Fri Mads #94: Til min­de om depar­te­ments­chef Franz Schlegelberger

Den­ne min stu­e­gang num­mer 23 – som så sam­ti­dig er mit nyheds­brev num­mer 94 – star­ter ikke i Fol­ke­tin­get, men i et helt andet par­la­ment, nem­lig i den tyske Rigs­dag. Eller i rester­ne af den, der var engang, for vi skal helt til­ba­ge til slut­nin­gen af febru­ar 1933, til den­gang hvor den unge hol­land­ske kom­mu­nist Mari­nus van der Lub­be var ble­vet anholdt og sig­tet for at være ger­nings­man­den, der hav­de stuk­ket ild til den tyske Rigsdag. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her