Fri Poli­tik uge 1: Met­tes moder­li­ge håndsrækning

Det før­ste og hidtil ene­ste sub­stan­ti­el­le, der er sket i dansk poli­tik i 2024, fandt sted på Mari­en­borg 1. janu­ar klok­ken 18, da stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen afholdt den tra­di­tio­nel­le nytårs­ta­le. Talen omhand­le­de natur­ligt nok mesten­dels Dron­ning Mar­gret­hes plud­se­li­ge abdi­ce­ring, hvor­ef­ter der fulg­te en mærk­vær­dig pas­sa­ge, der beskrev, hvad talen skul­le have hand­let om. Lidt poli­tik blev der dog klemt ind, og hvad væl­ger man så at pri­o­ri­te­re, hvis man er leder for rege­rin­gen med den hur­tigst vok­sen­de upo­pu­la­ri­tet i Dan­marks­hi­sto­ri­en? Man væl­ger et vaske­æg­te kom­mu­ni­ka­tivt homer­un.

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her