Fri Poli­tik uge 34: Elle­mann skal ikke hjem, Elle­mann skal væk


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Kære læser

Hjer­tet ved godt, hvad det ønsker sig, og efter tre uger til­ba­ge i sad­len som lan­dets for­svars­mi­ni­ster ønsker Jakob Elle­mann-Jen­sens sig langt væk fra Forsvarsministeriet.

Det var ellers “et valg med hjer­tet”, som Ven­stres for­mand traf, da han i decem­ber sid­ste år til­t­rå­d­te posten som forsvarsminister.

Men nu har Elle­mann-Jen­sen ændret mening, og frem­over vil han være at fin­de i Øko­no­mi­mi­ni­ste­ri­ets tryg­ge­re ram­mer, mens Tro­els Lund Poul­sen ven­der til­ba­ge til Forsvarsministeriet.

Elle­mann skul­le ikke hjem, han skul­le væk – og det tids nok til ikke at skul­le stå sko­le­ret i sagen om det isra­el­ske våbe­nind­køb, hvor både et sam­råd og en uvil­dig advo­ka­tun­der­sø­gel­se ven­ter forude.

Bag sig efter­la­der Kap­ta­jn Elle­mann ikke kun sit hjer­te­barn, men også en lang ræk­ke ube­sva­re­de spørgs­mål, hvoraf fle­re kred­ser om hans egen rol­le i den omstrid­te sag.

Mest betændt er spørgs­må­let, om han per­son­ligt blev ori­en­te­ret om den kor­rek­te tids­frist for våbe­nind­kø­bet, før han i janu­ar gav Fol­ke­tin­gets finans­ud­valg for­ker­te oplys­nin­ger derom og på fem dage haste­de købet igen­nem, selv­om tids­fri­sten reelt var et halvt år længere.


Foto: Emil Nico­lai Helms/Scanpix 2023

På et gol­fresort i Him­mer­land skul­le Ven­stre videre

“Hvis rege­rin­gen ikke har noget at skju­le i minksa­gen, skju­ler den det godt,” skrev Wee­ken­da­vi­sens jour­na­list Hans Mor­ten­sen, da minks­kan­da­len rul­le­de i efter­å­ret 2021.

På sam­me måde skju­ler Jakob Elle­mann-Jen­sen det ekstremt godt, hvis han intet har at skju­le i våbensagen.

Fri Poli­tik var med, da Ven­stre sid­ste fre­dag ind­kald­te til pres­se­mø­de under par­tiets som­mer­grup­pe­mø­de, der i år blev afholdt på den afdø­de Lars Lar­sens kolos af et gol­fresort i Him­mer­land, lidt syd for Limfjorden.

Byg­nin­ger­ne var sto­re og kan­te­de med enor­me gla­s­par­ti­er, og inden for kun­ne man ikke spar­ke sig frem for træ­la­mel­ler på sort filt. En inkar­na­tion af provin­si­el succes.

Hvis sagen om det isra­el­ske våbe­nind­køb og beskyld­nin­ger­ne mod ham, tyn­ge­de Ven­stres for­mand, lod han det ikke skin­ne igen­nem den­ne dag.

Det var en lystig, nær­mest span­ku­le­ren­de vice­stats­mi­ni­ster, der i ly for reg­nen gik pres­sen i møde med bry­stet højt for at hol­de sin tale om Ven­stres fremtid.

“Ven­stre skal ikke hjem, Ven­stre skal vide­re,” fastslog han og ban­ke­de en pæl defi­ni­tivt gen­nem blå blok. Nu hand­ler det om at få gen­nem­ført Ven­stres libe­ra­le poli­tik, og det går bed­re med Met­te Fre­de­rik­sen, end det gjor­de med de blå, lod han forstå.

Der­fra hand­le­de sto­re dele af pres­se­mø­det om far­ve­la­de og sto­le­dans i Stats­mi­ni­ste­ri­et, men Fri Poli­tik var dra­get mod nord med et gan­ske andet spørgs­mål under armen.

Det er nem­lig ikke uset, at mini­stre bli­ver mundt­ligt ori­en­te­ret om ind­hol­det af poten­ti­elt pro­ble­ma­ti­ske doku­men­ter i ste­det for selv at få over­rakt det spræng­far­li­ge mate­ri­a­le, så der­for spurg­te vi Ellemann:

Kan du garan­te­re, at du ikke er ble­vet mundt­ligt ori­en­te­ret om den kor­rek­te tids­frist i våbenskandalen?

“Der kom­mer til at være en uvil­dig under­sø­gel­se af det her, og jeg kom­mer ikke til at kom­me ind i spe­ku­la­tio­ner om, hvad der er sket på hvil­ke tids­punkt og så vide­re. Det, som…”

Du behø­ver vel ikke en rede­gø­rel­se for at garan­te­re, hvad du selv er ble­vet fortalt?

“Hvis jeg må få lov til at tale ud? Det var godt. Jeg har vide­re­gi­vet de oplys­nin­ger, som jeg er givet. Nu skal vi have en ordent­lig under­sø­gel­se af det her, for­di jeg synes også – lige­som Fri­heds­bre­vet – at der er man­ge ube­sva­re­de spørgs­mål. Dem vil jeg rig­tig ger­ne have svar på.”

Men nu går spørgs­må­let så til lige præ­cis dig og din hukom­mel­se, og spørgs­må­let er jo helt klart – du bur­de jo uden en rede­gø­rel­se kun­ne sva­re på, om du kan garan­te­re, at du ikke er ble­vet mundt­ligt ori­en­te­ret om den kor­rek­te tids­frist i våbensagen?

“Prøv at høre; der kom­mer en uvil­dig under­sø­gel­se af det her, og vi kom­mer til at se på, hvad har sags­gan­gen været i det her. Hvad der har flydt frem og til­ba­ge mel­lem sty­rel­se og depar­te­ment, og hvil­ke oplys­nin­ger er der givet hvor­når, og jeg kan bare sige igen – og und­skyld, at jeg kom­mer med det sam­me svar, men du kom­mer også med det sam­me spørgsmål…”

Det er jo, for­di du ikke end­nu har svaret.

“Jeg har man­ge ube­sva­re­de spørgs­mål i det her, og det kom­mer vi til at…”

Er det, for­di du ikke kan huske, om du er ble­vet mundt­ligt ori­en­te­ret om den kor­rek­te tidsfrist?

“Vi får en uvil­dig under­sø­gel­se af det her. Der er man­ge ting, vi har brug for at få sva­ret på, og den skal jeg ikke for­ud­dis­kon­te­re nu her på et pres­se­mø­de,” sag­de Ellemann.


Og så skul­le der tryk­kes hænder

Det var til lyden af jubel og klapsal­ver, da Ukrai­nes præ­si­dent Volo­dy­myr Zelen­skyj man­dag trå­d­te frem i Prins Jør­gens Gård for at tak­ke dan­sker­ne for dona­tio­nen af de 19 dan­ske F‑16-fly.

Plad­sen var fyldt med dan­ske og ukrain­ske flag, som Fol­ke­tin­gets admi­ni­stra­tion hav­de ind­købt og omdelt til lej­lig­he­den. I alt skul­le 4.000 flag være med til at sæt­te sce­nen rig­tigt til præ­si­den­tens takketale.

Og det så da også flot ud, da Zelen­skyj trå­d­te ud på hoved­trap­pen til et hav af røde, hvi­de, blå og gule vimp­ler. Pri­sen for det fine indslag ønsker Fol­ke­tin­get dog ikke at oplyse.

Men før præ­si­den­ten trå­d­te ud på hoved­trap­pen, gik han rundt inde på Chri­sti­ans­borgs gan­ge, hvor der ikke var den star­struck poli­ti­ker, som ikke stod klar med lap­pen fremme.

Jan E. Jør­gen­sen for­tal­te på X/Twitter efter­føl­gen­de, at han ikke fore­lø­big agte­de at vaske den hånd, der hav­de tryk­ket Zelen­skyjs, og Met­te Abild­gaard efter­ly­ser nu et bil­le­de taget af hen­de og den ukrain­ske præ­si­dent – for­modent­ligt så det kan hæn­ge på hen­des væg til evig tid.

Jo, humø­ret var højt og stem­nin­gen varm, da den ukrain­ske præ­si­dent midt i krigs­tid slog vej­en for­bi vor lil­le andedam.

Kun på den rus­si­ske ambas­sa­de i Dan­mark var der sure miner. Her lød kri­tik­ken fra den rus­si­ske ambas­sa­dør Vla­di­mir B. Bar­bin, at dona­tio­nen af F‑16-fly bidra­ger til at eska­le­re krigen.

Det er ikke just over­ra­sken­de, at den rus­si­ske ambas­sa­dør stil­ler sig sådan, men da det fra begyn­del­sen af kri­gen har været en balan­ce­gang for Dan­mark og resten af Vesten at støt­te det ukrain­ske for­svar mili­tært uden at invol­ve­re sig direk­te i kam­pe­ne på slag­mar­ken, synes vi, at spørgs­må­let var rele­vant at stil­le lan­dets magthavere.

Da Zelen­skyj igen hav­de for­ladt Chri­sti­ans­borg, spurg­te vi der­for Soci­al­de­mo­kra­tiets for­svarsord­fø­rer, Simon Kol­lerup, om han ser en risi­ko for, at dona­tio­nen af kamp­fly­e­ne kan træk­ke Dan­mark tæt­te­re på og læn­ge­re ind i krigen.

Den rus­si­ske ambas­sa­dør siger, at det kan være med til at eska­le­re kri­gen. Gør det ikke det?

“Jeg synes, den dona­tion, der er lavet i dag med F‑16-fly­e­ne, er med til at styr­ke Ukrai­ne i sin for­svarskamp. Og ja, det er en for­svarskamp mod Rusland, så det er ikke under­ligt, at den rus­si­ske ambas­sa­dør siger, som han gør. Men det er vel også meget for­ven­te­ligt, så det til­læg­ger jeg ikke den helt sto­re betydning.”

Men hvad nu, hvis de bli­ver brugt til at angri­be mål i Rusland?

“Jamen alt­så, jeg er helt tryg ved, at fly­e­ne bli­ver brugt på den rig­ti­ge måde og efter de kon­di­tio­ner, der er aftalt om dem.”

Men når fly­e­ne først er i ukrai­ner­nes hæn­der, så kan de jo bru­ge dem til, hvad de vil. Og hvis de vil bru­ge dem til at angri­be mål i Rusland, er det så noget, som du vil bak­ke op om?

“Vi har jo fra dansk side done­ret for­skel­li­ge våben­sy­ste­mer hen over tid, og jeg er meget tryg ved, at ukrai­ner­ne bru­ger det til det, der er det vig­ti­ge her – det er at for­sva­re Ukrai­ne og kæm­pe for den fri­hed, som de selv­føl­ge­lig gør.”

Har du gjort dig nog­le tan­ker om, hvor­vidt dona­tio­ner­ne af de dan­ske fly kan bli­ve brugt til at træk­ke Dan­mark læn­ge­re ind i krigen?

“Jeg synes, at vi har fulgt en meget rig­tig stil fra dansk side, når vi skridt for skridt har øget vores dona­tio­ner til Ukrai­ne. Og det synes jeg, vi gør med åbne øjne – både som stol­te dan­ske­re og som stol­te dan­ske poli­ti­ke­re. Så jeg ser ikke på det på den måde, at man bli­ver truk­ket læn­ge­re ind i en kon­flikt, men at vi hjæl­per nog­le vig­ti­ge alli­e­re­de i deres kamp for deres egen fri­hed, men der­med også i kamp for vores frihed.”

Ja, men hvis Ukrai­ne net­op bru­ger dem til at angri­be mål i Rusland, og det er med dan­ske fly, at de angreb fin­der sted, så er vi jo truk­ket læn­ge­re ind i kri­gen, og så står vi jo også lige plud­se­lig et andet sted i for­hold til Rusland?

“Jeg må bare sige, at jeg er helt tryg ved den måde, som Ukrai­ne har brugt de hid­ti­di­ge dona­tio­ner klogt og for­nuf­tigt på, at det er også den måde, de vil bru­ge den nye dona­tion af F‑16 fly på.”

SKÅL!

Ugens citat kom­mer fra… ja, det siger næsten sig selv.


Kli­ma­mi­ni­stre vil have “fak­ta­ba­se­ret” debat, men ude­la­der selv fakta

For øje­blik­ket har vi ikke bare én, men hele to kli­ma­mi­ni­stre i Dan­mark, og de er godt træt­te af at høre på, at rege­rin­gens før­te kli­ma­po­li­tik står stille.

Det pas­ser sim­pelt­hen ikke, lyder det i en replik i Poli­ti­ken, som kli­ma­mi­ni­ster Lars Aagaard og kli­ma­mi­ni­ster Dan Jør­gen­sen er afsen­de­re på.

“At sort­ma­le rege­rin­gens kli­ma­po­li­tik er helt sort,” skri­ver mini­stre­ne i et nol­ler ord­spil, og efter­spør­ger en “nøg­tern og fak­ta­ba­se­ret debat” om den grøn­ne omstilling.

Det kan vi kun bak­ke op om, og der­for undrer vi os også over, at Aagaard og Jør­gen­sen der­fra giver sig i kast med at sæl­ge Poli­ti­kens læse­re fle­re hal­ve sand­he­der om rege­rin­gens klimapolitik.

Når mini­stre­ne for eksem­pel skri­ver, at de har fået Kli­ma­rå­dets ord for, at rege­rin­gen “på et over­ord­net plan har skit­se­ret en vej til at opfyl­de 2030-målet”, så und­la­der de sam­ti­dig at næv­ne, at rådets vur­de­ring langt fra stop­per der.

Iføl­ge Kli­ma­rå­det inde­hol­der rege­rin­gens skit­se­re­de vej til mål nem­lig så “bety­de­li­ge risi­ci”, at det ikke er “ansku­e­lig­gjort”, at vej­en rent fak­tisk fører hele vej­en til mål. En detal­je, som man skul­le tro, at de fak­ta­be­vid­ste mini­stre var bevid­ste om.

Også når det kom­mer til fejrin­gen af “Dan­marks­hi­sto­ri­ens stør­ste udbud af havvind på poten­ti­elt 14 gigawatt” glem­mer Aagaard og Jør­gen­sen at næv­ne, at den poli­ti­ske afta­le om udbud­det reelt “fast­læg­ger ram­mer­ne for udbud af havvind på 9 GW”.

De ekstra fem gigawatt havvind, der teo­re­tisk set kan brin­ge tal­let op på 14 GW, opnås, hvis og såfremt sel­ska­ber­ne udnyt­ter den fri­hed, der er i afta­len, til at opfø­re mest muligt kapa­ci­tet på are­a­ler­ne. Men ind­til da er det alt­så blot fug­le på taget.

Et andet til­tag, som Aagaard og Jør­gen­sen bryster sig af, er de nyli­ge skridt, som rege­rin­gen har taget inden­for fangst og lag­ring af CO2.

“Vi har lag­ret den før­ste CO2 i den dan­ske under­grund i Nord­s­ø­en og afholdt et 8 mia. kr. stort udbud på fangst og lag­ring af CO2 – fra 2026 skal Ørsted årligt fan­ge 430.000 tons CO2,” lyder det i Politiken.

Og det er da også rig­tigt, at rege­rin­gen siden for­å­ret har sat skub i pla­ner­ne om fangst og lag­ring af CO2 og bars­ler med andre pla­ner om et nyt mil­li­ards­tort udbud, men hvad mini­stre­ne ikke næv­ner, er, at rege­rin­gen er for sent på den til at nå sin egen mål­sæt­ning på området.

Oprin­de­ligt lød målet nem­lig, at der alle­re­de fra 2025 skul­le fan­ges og lag­res 400.000 tons CO2 om året. Men det kom­mer ikke til at ske, har Lars Aagaard tid­li­ge­re erkendt, og nu er ind­sat­sen så fore­lø­bigt udskudt til 2026.

Et tred­je til­tag, som Aagaard og Jør­gen­sen frem­hæ­ver som et hak i rege­rin­gens grøn­ne bæl­te, er “Dan­marks­hi­sto­ri­ens før­ste udbud” på pro­duk­tio­nen af grønt brint på 1,25 mil­li­ar­der kroner.

Også her glem­mer Aagaard og Jør­gen­sen den lil­le detal­je, at det såkald­te Power-to-X-udbud ikke er den sid­den­de rege­rings fortjeneste.

Nok åbne­de Ener­gi­sty­rel­sen først for til­bud i april i år, men sel­ve udbud­det blev for­hand­let på plads med en bred poli­tisk afta­le i marts 2022. Det var før, der var et par­ti i Fol­ke­tin­get, der hed Mode­ra­ter­ne, før SVM-rege­rin­gen blev dan­net, og før Lars Aagaard skif­te­de direk­tør­sto­len i Dansk Ener­gi ud med en tabu­ret i Klimaministeriet.

Listen er læn­ge­re end­nu, men vi tror, at du for­står poin­ten, og hvis ikke kom­mer her sum­men af kardemommen:

Djæv­len gem­mer sig i detalj­en, og hvis det er en fak­ta­ba­se­ret debat om rege­rin­gens kli­ma­po­li­tik, rege­rin­gen ønsker, kun­ne et godt sted at star­te jo være hos rege­rin­gen selv.


Tre hur­ti­ge fra ugen der gik i dansk politik

1

Drag­sted i rød front: Enheds­li­sten har skif­tet poli­tisk ord­fø­rer, så Pel­le Drag­sted aflø­ser Mai Vil­lad­sen, der nu går på bar­sel. Fri Poli­tik var med til over­dra­gel­sen, hvor Drag­sted iklædt sort t‑shirt og blå bla­zer udrul­le­de sine visio­ner for det tid­li­ge­re revo­lu­tions­lyst­ne parti.

Vin­de­ne er skif­tet på den røde fløj, revo­lu­tio­nen er aflyst, og nu går kur­sen iføl­ge Drag­sted mod noget mere afdæm­pet, nem­lig ind­fly­del­se. Under over­dra­gel­sen lyk­ke­des det i øvrigt en par­ti­an­sat at fal­de i søvn op til fle­re gange.

2

Ud med Jon Step­hen­sen og ind med Lars Bar­fo­ed: Mode­ra­ter­ne har haft en travl uge på udskift­nings­bæn­ken. Jon Step­hen­sen tog tors­dag sit for­pju­ske­de tøj og meld­te sig ud af par­ti­et. Både Lars Løk­ke Ras­mus­sen og grup­pe­for­mand Hen­rik Frand­sen kri­ti­se­re­de efter­føl­gen­de Jon Step­hen­sen for at bli­ve løs­gæn­ger i ste­det for at over­dra­ge man­da­tet til Moderaterne.

Et modigt stand­punkt fra to her­rer, der beg­ge und­lod at over­la­de deres egne man­da­ter til par­ti­et, da de for­lod Ven­stre i unåde.

Til gen­gæld har Mode­ra­ter­ne fået til­gang fra Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti. Den tid­li­ge­re for­mand Lars Bar­fo­ed har efter mere end 40 år som kon­ser­va­tiv skif­tet par­ti, for­di “Mode­ra­ter­ne lig­ger dér i dansk poli­tik, hvor jeg meget ger­ne hav­de set, at Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti lå,” som han udtal­te i for­bin­del­sen med partihoppet.

3

“Ingen sam­men­hæng”: I janu­ar drop­pe­de den isra­el­ske våben­fa­bri­kant Elbit et stør­re sags­an­læg mod Dan­mark, og blot få dage efter haste­be­hand­le­de Fol­ke­tin­get mil­li­ar­dind­kø­bet af isra­el­ske kano­ner hos selv­sam­me våbenfabrikant.

I For­svars­mi­ni­ste­ri­ets rede­gø­rel­se for våbensa­gen fast­slås det, at det ellers opsigtsvæk­ken­de sam­men­fald mel­lem de to sager har “ingen sammenhæng”.

Det pas­ser bare ikke. Altin­get kun­ne ons­dag afslø­re, at det er den eksakt sam­me per­son – davæ­ren­de vice­di­rek­tør i For­svars­mi­ni­ste­ri­ets Mate­ri­el- og Ind­købs­sty­rel­se, Chri­sti­an Brej­ner Ishøj – der på veg­ne af Dan­mark har for­hand­let for­li­get mel­lem Elbit og Dan­mark angå­en­de sags­an­læg­get og mil­li­ar­dind­kø­bet af våben.


Radi­ka­le på gyn­gen­de grund

Radi­ka­le Ven­stre hav­de egent­lig plan­lagt at afhol­de pres­se­mø­de man­dag i for­bin­del­se med par­tiets som­mer­grup­pe­mø­de. Men da Zelen­skyj plud­se­lig stjal dags­or­de­nen, ryk­ke­de de pres­se­mø­det til om tirsdagen.

Men hel­ler ikke den dag kun­ne par­ti­et få fred. Alle­re­de fra mor­genstun­den blev medi­er­nes ram­pe­lys taget som gid­sel af først en mini­ster­ro­ka­de i rege­rin­gen og sene­re en udskift­ning i top­pen af Enhedslisten.

Ja, det kan være svært at få skærm­tid som radi­cool for tiden.

Helt uden omta­le har par­ti­et dog ikke været på det sene­ste. Et sær­ligt bil­le­de af den radi­ka­le leder, Mar­tin Lide­gaard, har nem­lig vakt opsigt. På bil­le­det gyn­ger Lide­gaard på en gyn­ge i haven ved sit som­mer­hus, mens han kig­ger nedad og ser helt utro­lig trist ud.

Hvor­dan kom den­ne ejen­dom­me­li­ge opstil­ling mon i stand, har vi siden spurgt os selv om på redak­tio­nen. Var det Lide­gaards egen idé at krav­le op på gyn­gen? Og hvor­for ser han så ufat­te­ligt trist ud?

Foto­gra­fen bag bil­le­det, Gre­gers Tycho, for­kla­rer til Fri Poli­tik, at man skal se foto­et i rela­tion til det inter­view, Mar­tin Lide­gaard gav i sam­me for­bin­del­se. Et inter­view, som hand­ler om Lide­gaards stør­ste for­try­del­se – nem­lig da han mob­be­de sine gam­le fol­ke­sko­le­læ­re­re ved for eksem­pel at få en af dem til at sæt­te sig i en leverpostejmad.

“Det hand­ler jo om, da han var i sin barn­dom. Så, det var for at ska­be et led til en histo­rie, der hand­ler om Mar­tin Lide­gaard, da han var i en anden tid,” siger foto­gra­fen Gre­gers Tycho.

“Det, jeg ger­ne vil­le have frem på bil­le­det, er alle de ting, som er i tek­sten. For eksem­pel så siger Lide­gaard i artik­len: Jeg føler mig sår­bar. Jeg er ban­ge for, hvad du skri­ver. Hvor meget du giver den gas i din arti­kel. Det er ikke rart at være sår­bar i poli­tik.’ Det var lige­som det, jeg ger­ne vil­le have frem.”

Fri­heds­bre­vet ønsker Mar­tin Lide­gaard lyk­ke til med at leve sit liv vide­re med sin stør­ste fortrydelse.

Fri Poli­tik er til­ba­ge med end­nu et nyheds­brev igen på tors­dag, og mens du ven­ter, er du mere end vel­kom­men til at sen­de os tips, ris og ros på camille@frihedsbrevet.dk eller på frihedsbrevet@protonmail.com.

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her