Fri Poli­tik uge 40: Når gode råd er dyre, hjæl­per vi selv­føl­ge­lig ger­ne Met­te Frederiksen

Find klap­hat og det gode humør frem, for i dag er fol­ke­sty­rets fest­dag! Egent­lig star­te­de festen tirs­dag, da Met­te Fre­de­rik­sen holdt sin åbnings­ta­le i Fol­ke­tin­get, men ski­de være med det: Vi byg­ger ud og kal­der det fol­ke­sty­rets festu­ge! For fol­ke­ting­s­år­et er nu offi­ci­elt skudt i gang, og om blot et par timer begyn­der den tra­di­tio­nel­le åbnings­de­bat, hvor lan­dets fol­ke­tings­med­lem­mer fra mor­gen til sen aften drøf­ter aktu­el­le poli­ti­ske spørgs­mål – typisk mens der guf­fes vingum­mi, strik­kes uldswe­a­tre, scrol­les på SoMe, og hvad der ellers sys­les med i salen, når lan­dets magt­ha­ve­re kryd­ser klin­ger i årets før­ste slag. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her