Fri­hed er for voksne

I en tid, hvor man på den ene side ople­ver en styr­kel­se af natio­nal­kon­ser­va­ti­ve strøm­nin­ger og på den anden en renæs­san­ce for ven­stre­fløj­en, hvad enten der er tale om soci­al­de­mo­kra­tis­me eller iden­ti­tetspo­li­tik, er det ble­vet poli­tisk opportunt at give libe­ra­lis­men skyl­den for det meste af det, der er gået galt i Euro­pa og Nor­da­me­ri­ka. På den bag­grund kan det synes en utak­nem­me­lig opga­ve at for­sva­re libe­ra­lis­men, libe­ra­le vær­di­er og en libe­ral orden. Men det gør den 79-åri­ge McClo­skey med et enga­ge­ment, et ene­stå­en­de histo­risk over­blik og en humor, der gør det både under­hol­den­de og oply­sen­de at lyt­te til hende. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her