Fri­he­den til at være fri


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det er måske både logisk og natur­ligt, at vi her på Fri­heds­bre­vet under­ti­den kred­ser en smu­le om, hvad det vil sige at være fri. For hvad er fri­hed egent­lig? Idet Fri­heds­bre­vets mot­to er, at vi ikke er i lom­men på nogen, kun på dig – så anty­des det jo, at fri­hed er fri­hed fra for eksem­pel stats­lig ind­blan­ding. Det er det filo­sof­fer­ne kal­der nega­tiv fri­hed, at bli­ve fri for noget. 

Men der fin­des også den såkaldt posi­ti­ve fri­hed, som er fri­he­den til at gøre noget andet – fri­he­den til at bru­ge fri­he­den til at bli­ve for eksem­pel med­lem af Libe­ral Alli­an­ce eller Enheds­li­sten eller den loka­le skak­klub. Og det er mest den sid­ste form for fri­hed, dagens hoved­per­son kred­ser om. Hun hed­der Han­nah Arendt, hun var en jødisk poli­tisk filo­sof, der leve­de 1906 til 1975; hun begynd­te sit liv i Tys­kland, men for­lod det i huj og hast i 1933 på flugt fra nazi­ster­ne og end­te med at stor­tri­ves i sit nye sto­re emi­grant-hjem­land USA. 

Hun blev måske mest berømt i omver­de­nen for sin repor­ta­ge fra isra­e­ler­nes rets­sag mod nazi­sten Adolf Eich­mann i 1961; dvs. The Newy­or­ker-repor­ta­gen, der et par år sene­re blev til en bog, gan­ske lige­fremt betit­let Eich­mann i Jerus­a­lem med den meget berøm­te under­ti­tel ”en rap­port om ond­ska­bens banalitet”. 

For en af Arendts man­ge poin­ter var, at Eich­mann ikke var et mon­ster, ikke var en sadi­stisk psy­ko­pat; blandt nazis­mens top­fi­gu­rer fand­tes fak­tisk sådan­ne mon­stre. Sna­re­re skil­dre­de og for­stod Eich­mann sig selv som en gan­ske almin­de­lig bureau­krat, der blot over­holdt lan­dets love og med flid gjor­de sin pligt på arbej­det – også selv­om ”arbej­det” nu til­fæl­dig­vis inde­bar at skul­le orga­ni­se­re logi­stik­ken for trans­port af fle­re mil­li­o­ner jøder til nazi­ster­nes dødslejre. 

Hvor­dan skal vi juri­disk og moralsk for­hol­de os til sådan en ækel, men banal lil­le bureau­krat? Han hav­de vel prin­ci­pi­elt fri­he­den til at sige fra, til at sige nej og næg­te, men tan­ken om at benyt­te den fri­hed strej­fe­de ham aldrig. 

Revo­lu­tio­nen æder altid sine egne børn

Sam­ti­dig tænk­te Arendt også gan­ske grun­digt over revo­lu­tio­ner. For er revo­lu­tio­nen måske ikke – for at cite­re den fran­ske for­fat­ter­fi­lo­sof Mauri­ce Blan­chot – det øje­blik, hvor ver­dens­hi­sto­ri­en åben­ba­rer sig som abso­lut fri­hed? Idet hele det eksi­ste­ren­de mag­tap­pa­rat kol­lap­ser, og intet nyt end­nu er etab­le­ret, befin­der vi os i en gan­ske lil­le lom­me af total fri­hed. Eller gør vi? For revo­lu­tio­nen ender jo altid med at æde sine egne børn, gør den ikke? 

Den fran­ske revo­lu­tion end­te i ter­r­or­re­gi­met og guil­lo­ti­nen 1792–1793, hvor alt og alle blev hen­ret­tet, og den rus­si­ske revo­lu­tion resul­te­re­de i sid­ste ende i monste­ret Sta­lin og mil­li­o­ner af uskyl­di­ge døde. Når vi får den abso­lut­te fri­hed foræ­ret, ser det ud til, at den straks slår om i tyran­ni og rædselsregimer. 

I Wil­li­am Gol­dings Lord of the Flies (Flu­er­nes her­re på dansk) fra 1954, skil­dres det med gruop­væk­ken­de præ­ci­sion, hvor­dan en lil­le flok engel­ske dren­ge, der er over­ladt til sig selv på en ø, hur­tigt ender med at leve i en tota­li­tær rot­te­re­de. Så måske er det døds­sy­ge, men også fre­de­li­ge og civi­le rets­sam­fund det, vi langt hen ad vej­en bør sti­le imod at hol­de fast i? Det er en anden slags bana­li­tet end for Arendts bureau­krat, men det skær­mer os mod barbariet. 

Han­nah Arendt har fået en kæm­pe renæs­san­ce de sid­ste tyve år og er ble­vet over­sat, dis­ku­te­ret, stu­de­ret og debat­te­ret mere end nogen­sin­de før. Og nu har for­la­get Klim i Århus fået den frem­ra­gen­de idé at få over­sat et par af hen­des kor­te­re tek­ster fra 1960’erne. De er beg­ge udmær­ket over­sat af Joa­chim Wrang, den ene hed­der ”Per­son­ligt ansvar i et dik­ta­tur”, den anden ”Fri­he­den til at være fri”. 

Mor, jeg har det strålende

Dem skal vi ven­de til­ba­ge til om et øje­blik. For inden da skal vi for­bi et tred­je skrift fra Klim, den­ne gang er det den stoi­ske filo­sof Senecas Trø­steskrift til min mor Hel­via. Det er over­sat og kom­men­te­ret af Sus­an­ne Høeg og Fri­heds­bre­vets tid­li­ge­re lit­te­ra­tur­skri­bent Met­te Leon­hard Høeg. Og trø­steskrif­tet skrev Seneca, som det frem­går, til sin mor Helvia. 

Bag­grun­den var den, at Seneca var ble­vet dømt til at gå i eksil på Kor­si­ka; en skæb­ne, som man­ge rige rome­re men­te næsten var vær­re end døds­dom­men. Fra sit eksil for­fat­te­de Seneca imid­ler­tid – tro mod sin stoi­ske filo­so­fi – et slags langt brev til sin mor, der for­kla­re­de, at han hav­de det gan­ske glim­ren­de, og at hun også bur­de have det fint. 

I Senecas til­fæl­de hand­ler ”fri­hed” om at hæve sig over skæb­nens og til­fæl­dig­he­der­nes luner og om for eksem­pel ikke at lade sig slå ud af fat­tig­dom, men i ste­det hen­gi­ve sig til sin­dets fri­hed til at tæn­ke og stu­de­re natu­ren omkring os. Vi har i vir­ke­lig­he­den, slår Seneca fast, kun nog­le gan­ske simp­le og besked­ne behov, og vi bør træ­ne vores sjæl til at foku­se­re på det vig­ti­ge – ikke lade os slå ud af detal­jer og ligegyldigheder. 

Det er jo også en slags fri­hed. Hvis man alt­så for­mår det. For stoi­cis­mens pro­blem har altid været, at den i prin­cip­pet har et frem­ra­gen­de og sym­pa­tisk pro­gram – der er bare ingen, der kan eller vil rea­li­se­re det. I ste­det væl­ger vi at være grå­di­ge, egoi­sti­ske, kort­sy­ne­de, hid­si­ge, lider­li­ge og andre besvær­li­ge ting og sager. Det gør imid­ler­tid sam­ti­dig, at man som et sær­de­les fejl­bar­ligt sub­jekt fasci­ne­ret kan læse sig gen­nem Senecas skrif­ter og der­ved få et glimt af, hvor fan­ta­stisk man poten­ti­elt kun­ne have det, hvis blot… hvis blot. 

Senecas brev til sin mor er lidt af et reto­risk mester­værk. Han ind­le­der med at spør­ge sig selv og hen­de, om ikke det er en dår­lig idé at rip­pe op i sår­et ved at skri­ve til hen­de om ulyk­ken. Er det ikke klo­ge­re at lade det lig­ge og sår­et hele af sig selv? Næh, skri­ver Seneca, for: 

”Lad der­for blot folk med sar­te sjæ­le, som lang tids med­gang har gjort sva­ge, græ­de og kla­ge i en uen­de­lig­hed, og lad dem bry­de sam­men, når de mær­ker bare den mind­ste smu­le mod­gang. Men de, som gen­nem hele livet har været udsat for ulyk­ker, lad dem stå selv de vær­ste igen­nem tap­pert og med urok­ke­lig sinds­ro. Der er ét gode for­bun­det med ved­va­ren­de mod­gang: at den, som altid er pla­get, ender med at bli­ve hærdet.” 

Det kan der være noget om, og det er da også noget af en kom­pli­ment, Seneca dér sen­der til sin mor, som gan­ske rig­tigt livet igen­nem hav­de været ude for lidt af hvert. Høeg og Høeg skil­drer nu også, hvor helt usæd­van­ligt klog og velud­dan­net mode­ren Hel­via var. Og de har i øvrigt udru­stet bogen med et frem­ra­gen­de for­skrift og efterskrift. 

Med andre ord: Hvis man føler sig som en uri­me­ligt for­kælet vel­færds­kar­tof­fel og opda­ger, at man plud­se­lig sid­der og græ­der uhæm­met, for­di der ikke er nogen corta­do at få ons­dag mor­gen hos ens kaf­fe­pus­her – så er det mulig­vis tid til at ”man up” og læse Seneca. 

Men Seneca er også inter­es­sant og aktu­el, for­di han lige nu dyr­kes af en mas­se Jor­dan B. Peter­son-discip­le og Andrew Tate-ele­ver, dvs. som for­ta­ler for en ny og angi­ve­ligt ægte maskuli­ni­tet. Jeg synes, at Peter­son og Tate, især Tate, er nog­le forvrøv­le­de pseu­do-mænd, og de vil­le måske have godt af at læse om Senecas seje mor Helvia. 

Sam­ti­dig er Seneca på en helt anden front aktu­el, for­di vi i dag bades i såkaldt omsorgs­ak­ti­vis­me, og det svær­mer med ord som ømhed og omsorg, og man skal helst have et trau­me eller to, man kan skri­ve føl­somt om. Der er Seneca alt­så ret skarp i for­hold til at sty­re uden om det, der under­ti­den kan sni­ge sig tæt på sel­v­op­ta­get­hed og selv­med­li­den­hed. Så både når det gæl­der de nye såkaldt hår­de mænd og de blø­de såkaldt føl­som­me non-binæ­re med fle­re, kan Seneca yde adskil­ligt til at kor­ri­ge­re kur­sen. Det kræ­ver bare, at man læser ham med åbent sind. ”Bare” skri­ver jeg, det er måske let­te­re komisk! Nu er mulig­he­den der i hvert fald på dansk. 

Fri­he­den til at være fri

Men det var Han­nah Arendt, vi kom fra. Og vi skal ikke vide­re med dagens dont uden at have læst eller lyt­tet til nog­le af Han­nah Arendts knivskar­pe og über­klo­ge ord. 

Om revo­lu­tio­ner skri­ver hun for eksempel: 

”Revo­lu­tio­ner er ikke nød­ven­di­ge, men muli­ge svar på et regi­mes dege­ne­ra­tion, og er ikke årsa­gen til, men kon­se­kven­sen af den poli­ti­ske auto­ri­tets undergang.” 

Det er både en præ­cis beskri­vel­se af, hvor­dan Sov­je­tu­ni­o­nen kol­lap­se­de i 1989, og så er det måske – kan man fromt håbe – en beskri­vel­se af, hvor­dan Putin-regi­met en dag inden så læn­ge vil gå under. Sam­ti­dig er det vig­tigt, at Arendt frem­hæ­ver revo­lu­tio­ner som blot ”muli­ge svar” på et sty­res ero­sion: Det er nem­lig her, veje­ne skil­les i for­hold til for eksem­pel de dog­ma­ti­ske marxi­sters tro på, at en revo­lu­tion med næsten mate­ma­tisk sik­ker­hed vil opstå, og Tusindårs­ri­get vil ankom­me. Arendt beva­rer en sund skep­sis over for ide­en om såkald­te histo­ri­ske love. 

Det her citat skal også med, det er et lil­le guld­korn. Arendt skriver: 

”Fri­he­dens inder­ste væsen er adgan­gen til den offent­li­ge sfæ­re og del­ta­gel­se i offent­li­ge anliggender.” 

I tota­li­tæ­re sty­re­for­mer er adgan­gen til den offent­li­ge sfæ­re luk­ket eller strengt regu­le­ret, og adgan­gen til del­ta­gel­se i offent­li­ge anlig­gen­der lige­le­des afskå­ret for langt de fle­ste – som vi for eksem­pel kan se det i Xi Jin­pings Kina. På sin egen tør­re og ord­k­nap­pe måde leve­rer Arendt der­med lidt af en bom­be under auto­kra­ti­ske regi­mer, og det kræ­ver ikke den sto­re fan­ta­si at reg­ne sig frem til, hvor­for hun ikke udgi­ves eller dis­ku­te­res i Rusland og Kina. 

I ”Per­son­ligt ansvar i et dik­ta­tur” kred­ser Arendt både om de modi­ge få, der væl­ger ikke at del­ta­ge i uhyr­lig­he­der­ne eller lige­frem vover at være dis­si­den­ter; og mod­sat alle de andre, det sto­re fler­tal, der bøjer sig og føl­ger tyran­nens bud i en led hver­dag. Hvad ken­de­teg­ner dem, der siger nej? De er, skri­ver Arendt, nok hver­ken hel­ge­ner eller hel­te. Men de er der­i­mod dem, der: 

”næg­te­de at myr­de, ikke så meget for­di de sta­dig holdt fast ved bud­det ‘Du må ikke slå ihjel’, men for­di de nære­de mod­vil­je mod at leve sam­men med en mor­der – dem selv (…) Tviv­ler­ne og skep­ti­ker­ne vil være meget mere påli­de­li­ge, ikke for­di det er godt at være skep­tisk eller sundt at tviv­le, men for­di dis­se men­ne­sker er vant til selv at under­sø­ge ting og selv at tage stil­ling til ting. De aller­bed­ste vil være dem, der kun ved én ting med sik­ker­hed: At de, uan­set hvad der sker, er nødt til at leve sam­men med sig selv, så læn­ge de lever.” 

Arendts ord giver unæg­te­lig en dybe­re og skar­pe­re klang­bund til flos­k­len ”kan du vir­ke­lig leve med dig selv?”. 

Voks og vokseværk

Der er utro­ligt meget mere på spil hos Seneca og i Arendts to tek­ster, men jeg skal ind­skræn­ke mig til at for­sø­ge at sen­de så man­ge som muligt i ret­ning af stoi­ke­ren og den poli­ti­ske filo­sof. De er desvær­re beg­ge uhyr­ligt, svim­len­de aktu­el­le. Og så skal vi næste gang i lag med ken­dis-male­ren Mar­tin Bigum, der i Vok­se­værk sprin­ger ud som roman­for­fat­ter, mens der­i­mod ken­dis-for­fat­te­ren Olga Ravn (som det er for­budt på nogen måde at kri­ti­se­re i det­te land) begår roma­nen Voks­bar­net.

Der­til kom­mer Fre­de­rik Stjer­n­felts afhand­ling om mysti­ke­ren og alky­mi­sten Johann Kon­rad Dip­pel, Søren Faut­hs digt Dage­ne, drøm­me­ne og James Joy­ces fuld­kom­men uop­s­li­de­li­ge, tid­li­ge mester­værk og super­klas­si­ker Dub­li­ne­re, der nu hos Tur­bi­ne for­la­get kom­mer i Niels Lyngsøs nyoversættelse. 

Der er mas­ser at tage fat på, efter­års­sæ­so­nen er i fuldt sving, og for­hå­bent­lig når vi lidt af det – tak for end­nu engang at læse med. 

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her