Frø­mand­skor­p­sets stør­ste og vig­tig­ste gum­mi­bå­de er done­ret til Ukrai­ne – par­ti kræ­ver svar


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Ved du noget om sagen, som vi bør vide? Så kan du kon­tak­te os på lasse@frihedsbrevet.dk eller frihedsbrevet@protonmail.com.

Det kor­te af det lange

I decem­ber sid­ste år done­re­de rege­rin­gen et ukendt antal af Frø­mand­skor­p­sets høj­spe­ci­a­li­se­re­de både – såkald­te RIB’er – til Ukraine. 

For­svars­mi­ni­ste­ri­et bekræf­ter at have done­ret højha­stig­heds­bå­de, men ikke hvil­ke, og vil ikke sva­re på, om man har done­ret samt­li­ge af frø­mæn­de­nes stør­ste og vig­tig­ste både. Mini­ste­ri­et fast­hol­der, at kor­p­set sta­dig “er operativt”. 

Hvis alle spe­ci­al­bå­de­ne er ble­vet done­ret, begræn­ser det Frø­mand­skor­p­sets kamp­dyg­tig­hed, vur­de­rer en ekspert. 

Libe­ral Alli­an­ce kræ­ver nu et klart svar. 

Hele histo­ri­en

Når man siger Frø­mand­skor­p­set, fore­stil­ler de fle­ste sig nok top­træ­ne­de spe­ci­alstyr­ker, der sid­der på kan­ten af en gum­mi­båd i høj fart og lader sig fal­de bag­læns ned i van­det for at udfø­re en hem­me­lig mission. 

Sådan er drøm­me­bil­le­det, men fle­re kil­der oply­ser til Fri­heds­bre­vet, at Frø­mand­skor­p­set lige nu står i den penib­le situ­a­tion, at den dan­ske rege­ring har done­ret den mari­ti­me spe­ci­alstyr­kes stør­ste og vig­tig­ste både til Ukraine. 

For­svars­mi­ni­ste­ri­et ønsker ikke at oply­se til Fri­heds­bre­vet, om det er samt­li­ge af de såkald­te RIB’er – kort for Rigid Inf­la­ta­b­le Boats – der er done­ret væk, og om frø­mæn­de­ne såle­des nu står uden de vig­ti­ge både, men bekræf­ter, at der er done­ret et “antal både”. 

“Dan­mark har efter ukrainsk ønske og på For­sva­rets anbe­fa­ling beslut­tet at done­re sær­li­ge mari­ti­me kapa­ci­te­ter til Ukrai­ne,” skri­ver mini­ste­ri­et i et skrift­ligt svar og uddy­ber, at man grun­det sik­ker­hed ikke ønsker at udle­ve­re fle­re detaljer. 

For­svars­mi­ni­ste­ri­et fast­hol­der, at Frø­mand­skor­p­set er ope­ra­tivt, men en eks­pert påpe­ger, at en man­gel på både­ne vil begræn­se Frø­mand­skor­p­sets kampdygtighed. 

Det får nu Libe­ral Alli­an­ce til at kræ­ve et klart svar. I før­ste omgang i al for­tro­lig­hed i forligskredsen. 

Cen­tra­le for opga­ver til vands

De omtal­te både er de såkald­te RIB’er – hur­tigt­gå­en­de, 11 meter lan­ge oppu­ste­li­ge både med et afsti­vet skrog – som er cen­tra­le for man­ge af kor­p­sets opga­ver til vands. Her­un­der for eksem­pel til piratjagt. 

RIB’erne var en del af den over 7 mil­li­ar­der kro­ner sto­re dona­tions­pak­ke, der blev aftalt mel­lem rege­rin­gen og par­ti­er­ne bag Ukrai­ne­fon­den i begyn­del­sen af decem­ber sid­ste år. 

Søvær­net lig­ger inde med andre både af sam­me type, men Frø­mand­skor­p­sets RIB’er er noget helt sær­ligt. De er stør­re, hur­ti­ge­re og har mulig­hed for fast­mon­te­re­de let­te maskin­ge­væ­rer og en del yder­li­ge­re spe­ci­a­li­se­ret ekstraudstyr. 

For­de­le, der alle kan være afgø­ren­de for mili­tæ­re opga­ver til havs. Det for­kla­rer Søren Nør­by, adjunkt ved Forsvarsakademiet. 

“Det bety­der jo, at de ind­sæt­tes på en sva­ge­re måde end ellers. Hvis de ender i en kamp­si­tu­a­tion, så kan Søvær­nets RIB’s bare ikke det sam­me som dem, Frø­mand­skor­p­set har,” siger Søren Nør­by og fortsætter: 

“Og det kan jo enten resul­te­re i, at de folk, vi ind­sæt­ter, er i stør­re fare, eller at man ikke ind­sæt­ter dem på mis­sio­ner, hvor der er stør­re fare. Per­son­ligt tror jeg det sidste.” 

Han for­kla­rer, at kor­p­set måske ikke vil kun­ne bli­ve ind­sat på mis­sio­ner om nat­ten, eller at man i en situ­a­tion, hvor der er mistan­ke om pira­ter om bord på et skib, vil væl­ge en anden til­gang, når Frø­mand­skor­p­set ikke har de rig­ti­ge både til at sej­le boar­ding-hol­det frem til målet. 

Libe­ral Alli­an­ces for­svarsord­fø­rer, Car­sten Bach, håber dog på, at For­sva­ret inden dona­tio­nen har haft en helt klar plan for erhver­vel­se af erstat­nin­ger for bådene. 

“Jeg håber ikke, at dona­tio­nen har ska­det hver­ken ope­ra­tio­nel­le eller uddan­nel­ses­mæs­si­ge for­hold for Frø­mand­skor­p­set,” siger Car­sten Bach. 

Spørgs­mål til ministeren

Doku­men­ter­ne med listen over dona­tio­ner til Ukrai­ne er hem­me­li­ge. Fak­tisk så hem­me­li­ge, at de poli­ti­ke­re, der skal nik­ke ja til listen, får den udle­ve­ret i en num­me­re­ret udga­ve, som de skal afle­ve­re til­ba­ge, når de for­la­der mødelokalet. 

Godt nok blev ord­fø­rer­ne infor­me­ret om dona­tio­nen af et antal RIB-både, men Car­sten Bach, for­svarsord­fø­rer for Libe­ral Alli­an­ce, husker ikke, at han blev præ­sen­te­ret for, at man vil­le done­re samt­li­ge både. 

“Jeg har en klar for­vent­ning om, at For­sva­ret oply­ser os om alle rele­van­te detal­jer, da det ikke kan for­ven­tes, at man har styr på samt­li­ge detal­jer. Og når der ikke er det, så er det godt, at der er nogen, der under­sø­ger for­hol­de­ne, så vi kan få stil­let nog­le kri­ti­ske spørgs­mål,” siger Car­sten Bach. 

De Radi­ka­les for­svarsord­fø­rer, Chri­sti­an Fri­is Bach, vil prin­ci­pi­elt ikke udta­le sig om kon­kre­te dona­tio­ner, men gene­relt synes han ikke, det er et pro­blem, såfremt Frø­mand­skor­p­sets gum­mi­bå­de er ble­vet givet væk til Ukraine: 

“Front­linj­en lig­ger i Ukrai­ne, og jeg tæn­ker, der er mere brug for dem der. De ukrain­ske sol­da­ter kæm­per for alt det, vi tror på. Så må vi se at få købt nog­le nye (gum­mi­bå­de, red.),” lyder det fra Fri­is Bach, som lige nu gæster Kon­gres­sen i Was­hin­g­ton, USA. 

Løs­gæn­ge­ren Kim Edberg Ander­sen, tid­li­ge­re for­svarsord­fø­rer i Nye Bor­ger­li­ge, er dog ikke så posi­tivt indstil­let som de Radi­ka­le. Fra ham lyder det: 

“Vi skal kun­ne for­sva­re os selv, så det kan ikke nyt­te noget, hvis vi giver det hele væk.” 

Præ­ci­se­ring: Tid­li­ge­re frem­gik det, at For­svars­mi­ni­ste­ri­et bekræf­te­de dona­tio­nen af Frø­mand­skor­p­sets både, de såkald­te RIB’er. Det er ikke kor­rekt. For­svars­mi­ni­ste­ri­et har blot bekræf­tet en dona­tion af “sær­li­ge mari­ti­me kapa­ci­te­ter”. Fri­heds­bre­vet bekla­ger fejlen.

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her