Frygt for kine­sisk kollaps

Kinas demo­gra­fi er ved at ændre sig. Det begynd­te med den såkald­te et barns-poli­tik, men det, der var tænkt som et poli­tisk ind­greb i en kon­kret situ­a­tion, er nu ble­vet en del af kine­ser­nes livs­stil. Der fødes få børn i Kina, og der­for bli­ver Kina ældre. Det bety­der også, at antal­let af kine­se­re på arbejds­mar­ke­det fal­der. Arbejds­styr­ken skrum­per alt­så. Det har den kon­se­kvens, at vækst­po­ten­ti­a­let reduceres. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her