Gaveregn over Forsvaret

Op til de fore­stå­en­de for­hand­lin­ger om et nyt for­svars­for­lig gen­nem­før­te man et ”kas­se­ef­ter­syn”, der afslø­re­de et efter­slæb på 38 mil­li­ar­der kro­ner på For­sva­rets byg­nin­ger og mate­ri­el. Det blev en stor medi­e­hi­sto­rie, men per­son­ligt fik histo­ri­en det til at løbe mig koldt ned ad ryg­gen. At bede For­sva­ret om at gen­nem­fø­re sådan et kas­se­ef­ter­syn i det nuvæ­ren­de poli­ti­ske kli­ma er som at bede en 8‑årig om at rede­gø­re for det struk­tu­rel­le efter­slæb på elek­tro­nik, lege­tøj og pels­dyr på hans værelse. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her