Gen­nem­le­ver vi lit­te­ra­tu­rens død eller dens genopstandelse?

Ja, bekla­ger ugens titel på Fri Kri­tik, der behand­ler lit­te­ra­tu­ren som en anden over­le­ve­ret Kristus-figur. Men sagen er den, at den jødi­ske fran­ske filo­sof og offent­li­ge intel­lek­tu­el­le Alain Finki­el­kraut (f. 1949) net­op på dansk er udkom­met med en serie essays, i hvil­ke han slår fast, at Vestens lit­teræ­re kul­tur er sten­død, og at alt går ad Hel­ve­de til. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her