Genop­stan­del­sen i Mid­del­fart: Fri­heds­bre­vet var ene­ste vid­ne til Kri­sten­de­mo­kra­ter­nes “revo­lu­tion”

Der findes ingen pressebilleder eller TV-klip fra det Kristendemokraterne selv betegner som et "historisk" landsmøde den 14. oktober i år. Billedet, der er valgt til artiklen, er taget under partiets ekstraordinære landsmøde i foråret, hvor Jeppe Hedaa blev valgt til ny formand.

Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix
Bil­le­det er taget under par­tiets ekstra­or­di­næ­re lands­mø­de i for­å­ret, da der ingen pres­se­bil­le­der fin­des fra lands­mø­det den 14.–15. okto­ber i år. 

Det kor­te af det lange

“Intet min­dre end en revo­lu­tion!” lød det tri­um­fe­ren­de og ivrigt fra et par­ti­med­lem, da par­tiets nye vær­di­grund­lag stil­fær­digt blev stemt igennem. 

Men ved pres­se­bor­det sad kun Fri­heds­bre­vet bæn­ket, da Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne, skrev, hvad par­ti­et selv kald­te for, “histo­rie”. Men hvis der var en revo­lu­tion, var den vendt på hove­d­et, for i spid­sen for oprø­ret stod par­tiets nyvalg­te for­mand og love­de nye, bed­re tider. 

Fri­heds­bre­vet brin­ger dig her den ene­ste repor­ta­ge, der nogen­sin­de vil fin­des, fra dagen, hvor Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne iføl­ge dem selv skrev partihistorie. 

Hele histo­ri­en

“Er der nogen fane­bæ­re­re her­in­de?”, råb­te par­ti­for­mand Jep­pe Hedaa ud over for­sam­lin­gen, få minut­ter før Kri­sten­de­mo­kra­ter­nes lands­mø­de var sat til at begynde. 

Til toner­ne af “Der er et yndigt land” blev flag for hver stor­kreds kort efter mar­che­ret ind i salen. En fast tra­di­tion på par­tiets lands­mø­de, som i år fandt sted på Seve­rin Kur­sus­cen­ter i Middelfart. 

I højsko­lesang­bo­gen er kun fire vers af natio­nalsan­gen inklu­de­ret, men hos Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne syn­ger man alle 12 oprin­de­li­ge vers fra Adam Oeh­lens­chlä­gers berøm­te digt, bad par­ti­se­kre­tæ­ren Fri­heds­bre­vets jour­na­list om at bide mær­ke i. 

Men det var ikke det ene­ste, der var værd at føre til refe­rat. På for­hånd var der nem­lig lagt op til intet min­dre end par­ti­hi­sto­ri­ske scener. 

Efter mere end 50 år med mod­stand mod fri abort ned­fæl­det i par­tiets prin­cip­pro­gram, var pla­nen fra par­ti­le­del­sen at for­ka­ste de gam­le prin­cip­per, som i åre­vis — også i Kri­sten­de­mo­kra­ter­nes egen selv­for­stå­el­se — har pla­get par­ti­et til for­del for et nyt og moder­ne værdigrundlag. 

Et vær­di­grund­lag, som hver­ken siger noget om, at fri abort er uac­cep­ta­belt eller hvil­ken fami­lie­struk­tur, der er den optimale. 

“For 20 år siden ændre­de vi navn fra Kri­ste­ligt Fol­ke­par­ti til Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne. I den her wee­kend bin­der vi sløj­fe på 20 års hårdt arbej­de på at moder­ni­se­re og for­ny par­ti­et,” sag­de Jep­pe Hedaa ind­led­nings­vist fra talerstolen. 

Men på lands­mø­det var kun to jour­na­li­ster duk­ket op for at bevid­ne det­te skel­sæt­ten­de øje­blik i kri­sten­de­mo­kra­tisk par­ti­hi­sto­rie. Udover en jour­na­list fra Ritzau, der kom og gik umid­del­bart før fane­mar­chen, var Fri­heds­bre­vets udsend­te så vidt vides ene­ste jour­na­list til ste­de under hele landsmødet. 

Til par­ti­le­del­sen hav­de de lands­dæk­ken­de tv-sta­tio­ner TV2 og DR, der nor­malt ryd­der fla­den for den slags poli­ti­ske arran­ge­men­ter, meldt afbud med beske­den om, at da der ikke var ind­sam­let nok væl­ge­rer­klæ­rin­ger til at gøre par­ti­et opstil­lings­be­ret­ti­get til Fol­ke­tin­get, kom der hel­ler ingen sen­de­vog­ne til byen. 

Der­for kan Fri­heds­bre­vet nu brin­ge dig den ene­ste repor­ta­ge, der nogen­sin­de vil bli­ve skre­vet fra Kri­sten­de­mo­kra­ter­nes histo­ri­ske landsmøde. 

“En revo­lu­tion!”

Omtrent 120 kri­sten­de­mo­kra­ter hav­de lør­dag fun­det vej til den fyn­s­ke køb­stad for at være med til at teg­ne par­tiets frem­ti­di­ge kurs. 

I loka­ler­ne i det ano­ny­me kur­sus­cen­ter var bor­de­ne dæk­ket pænt op med K‑dekoreret por­ce­læn, blå ban­ne­re pry­de­de væg­ge­ne, og i bag­grun­den stod stor­kred­se­nes faner og vaje­de flot. 

For det uind­vie­de øje var det ikke til at se, at i dis­se ord­ne­de omgi­vel­ser skul­le et histo­risk slag stå. 

Først gik den for­holds­vist nyvalg­te for­mand Jep­pe Hedaa på taler­sto­len og bød de frem­mød­te velkommen. 

IT-erhvervs­man­den og for­mand for menig­heds­rå­det for Køben­havns Dom­kir­ke blev for knap syv måne­der siden valgt til posten uden mod­kan­di­da­ter, efter Mari­an­ne Karls­mo­se trak sig i novem­ber 2022. Det ske­te med løf­tet om at ruske op i det 53 år gam­le par­ti, der blev stif­tet i 1970 som et pro­test­par­ti mod ret­ten til fri abort og lega­li­se­rin­gen af porno. 

“Vi skal have et nyt fun­da­ment, og så skal man kun­ne lave noget mere agilt, dags­ak­tu­el poli­tik oven på det,” sag­de Jep­pe Hedaa til TV2 til­ba­ge i marts. 

Nu var tiden så kom­met for den nye for­mand, der med egne ord har brugt de sene­ste syv måne­der på “hus­hold­ning” i par­ti­et, til at leve­re på sit løfte. 

Rent lav­prak­tisk gik det sådan til i Seve­rin Kon­fe­ren­ce­cen­ter, at hoved­be­sty­rel­sens indstil­ling til et nyt vær­di­grund­lag blev blæst op på storskær­me, der hang rundt om i loka­let, så kon­kre­te for­mu­le­rin­ger kun­ne sæt­tes til debat inden afstemningen. 

Hvis der blandt med­lem­mer­ne var ind­si­gel­ser mod hoved­be­sty­rel­sens nye for­mu­le­rin­ger, og her­un­der ude­la­del­sen af ned­fæl­det mod­stand mod loven om fri abort, var det nu, kri­ti­ske røster skul­le kom­me på banen. 

Under sid­ste års lands­mø­de affød­te det sto­re over­skrif­ter i medi­er­ne, da besty­rel­ses­for­man­den i par­tiets Sil­ke­borg-kreds, Ver­ner B. Ander­sen, fra taler­sto­len rip­pe­de op i den for par­ti­et så ømtå­le­li­ge abort­de­bat med ordene: 

“Vi har taget livet af bør­ne­ne. Det er der­for, vi mang­ler arbejds­kraft i Danmark.” 

En sådan sce­ne gen­tog sig dog ikke på årets lands­mø­de. Ikke fra Ver­ner B. Ander­sen eller fra nogen andre. 

Trods en lidt anspændt stem­ning i for­sam­lin­gen, for­løb debat­ten roligt, og kun et enkelt for­slag om at beva­re for­mu­le­rin­gen om “at loven om fri abort er prin­ci­pi­elt uac­cep­ta­bel” blev frem­sat under punk­tet “Men­ne­ske­værd”.

Men for­slags­stil­le­ren var ikke selv mødt ind for at for­sva­re sit syns­punkt, og uden stor dra­ma­tik blev for­sla­get nedstemt i salen. 

“Det, du ople­ve­de der, det var intet min­dre end en revo­lu­tion!” udbrød et højt­stå­en­de med­lem af par­ti­et, idet han skrid­te­de for­bi det lan­ge pres­se­bord, hvor kun Fri­heds­bre­vet hav­de taget plads. 

“Hvor­for?”, spurg­te Fri­heds­bre­vets jour­na­list for­bav­set til­ba­ge, da intet i den stil­fær­di­ge sean­ce hav­de ledt tan­ker­ne over på den slags hur­ti­ge og vol­de­li­ge omvælt­nin­ger nede­fra, som ord­val­get lag­de op til. 

“For­di det her, det giver mulig­hed for at stop­pe den abort­de­bat hos jer jour­na­li­ster. Jeg hav­de meldt mig ud, hvis ikke det her var ble­vet stemt igen­nem. Jeg var fak­tisk alle­re­de gået, hvis ikke det var stemt igen­nem — vi var nok 30–40 styk­ker, der var rejst os og gået. Så hav­de vestjy­der­ne vundet.” 

KD’eren hen­vi­ste til, at det ikke læn­ge­re vil være muligt for typer som “Kåre Quist” at hive det gam­le prin­cip­pro­gram frem fra skuf­fen og kon­fron­te­re en sid­den­de for­mand med for­æl­det poli­tik, som par­ti­et ikke læn­ge­re mener. Man vil sta­dig kun­ne fin­de “nis­ser” i par­ti­et, som er imod fri abort, for­kla­re­de han, men stand­punk­tet vil ikke læn­ge­re have legi­mi­tet i papirerne. 

En revo­lu­tion, i ordets oprin­de­li­ge betyd­ning, var svær at få øje på, men et bryd­nings­punkt i Kri­sten­de­mo­kra­ter­nes histo­rie lod sig ikke overse. 

Fedt­la­get, som hav­de opta­get så meget i dæk­nin­gen af Kri­sten­de­mo­kra­ter­nes poli­tik i medi­er­ne, var nu ende­lig skå­ret fra, og for fle­re af de frem­mød­te vir­ke­de det som en regu­lær befrielse. 

Ben­zin på moto­ren og derudaf 

Der er da hel­ler ingen tvivl om, at net­op abort-spørgs­må­let har mart­ret Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne de sene­re år. Igen og igen har skif­ten­de for­mænd, som der har været fire af på bare fire år, måt­tet for­sva­re par­tiets posi­tion i medierne. 

Lige så man­ge gan­ge har for­kla­rin­gen lydt, at nok sag­de prin­cip­pro­gram­met ét, men par­tiets hold­ning er en anden, nem­lig at Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne støt­ter den nuvæ­ren­de lov­giv­ning, som sik­rer kvin­der fri adgang til abort under gravi­di­te­tens før­ste 12 uger. 

Nu hvor vær­di­grund­la­get er ført ajour med par­tiets hold­ning, rej­ser sig et nyt spørgs­mål for det bor­ger­li­ge par­ti, der ikke siden 2001 har opnå­et valg til Folketinget. 

For hvad står til­ba­ge, når prin­cip­per­ne, som den bre­de offent­lig­hed hidtil har asso­ci­e­ret Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne med, er væk? Hvem er Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne uden sit point of difference? 

Par­ti­for­mand Jep­pe Hedaa sag­de det selv under sin ind­le­den­de tale ved lands­mø­det: Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­tis sene­ste udspil min­der til for­veks­ling om noget, der kun­ne være fore­slå­et af Kristendemokraterne. 

Ja, fak­tisk hav­de han kon­ser­va­ti­ves for­mand mistænkt for at have set ham over skuldrene. 

“For at tage noget af det sid­ste nye, så jeg, at de Kon­ser­va­ti­ve tog fami­li­en op som deres nye cen­tra­le tema, vist nok også natu­ren, og det er jo nyt. Selv­føl­ge­lig har de nævnt fami­li­en og natu­ren før, men en lil­le anek­do­te: Søren Pape var en af de få, der har budt hjerte­ligt vel­kom­men i poli­tik med en frokost inde på Chri­sti­ans­borg, og vi del­te jo med hin­an­den, hvad der fore­går i vores par­ti­er, og jeg kan da se, at de er ble­vet godt inspi­re­ret af vores pla­ner,” sag­de han. 

Under lands­mø­det spurg­te Fri­heds­bre­vet Jep­pe Hedaa, hvad Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne ver­sion 2.0 til­by­der væl­ger­ne, som de ikke alle­re­de kan få hos de konservative. 

“Jeg tror ikke, det er dem (Kon­ser­va­ti­ve red.), der skal have lov til at sæt­te sce­nen. Jeg synes, det er snu af dem — også for­di de har inter­ne udfor­drin­ger i øje­blik­ket — at køre fokus over på nye tema­er her med fami­li­en og natu­ren. Det er poli­tisk og tak­tisk klogt af deres ledel­se,” siger han. 

Men hvis I ikke har et sted, hvor I er ander­le­des, mister I så ikke jeres eksistensberettigelse?

“Jo, men din præ­mis er jeg ikke enig i. Det får vi jo at se, om du har ret i, at vi er utydelige.” 

Men er du slet ikke bekym­ret for, at I bli­ver udvi­sket nu?

“Ej, nej, nej, nej, nej, nej. Jeg har aldrig været mere glad og opti­mi­stisk, end jeg er nu.” 

Kan du se logik­ken i, at hvis man har en poli­tik, som læg­ger sig meget op af et andet par­tis, og man selv er et par­ti, der er uden for Fol­ke­tin­get, der til­med ikke får par­ti­støt­te, at det så bli­ver en vir­ke­lig van­ske­lig opga­ve at mar­ke­re sig på noget og få så stor en til­slut­ning, at man kan kom­me i Folketinget?

“Jamen det, tror jeg, er for­di, du har en blind vin­kel. Jeg for­nem­mer som et moder­ne kri­stent men­ne­ske, at det er meget vig­ti­ge­re for mig, at de vær­di­er er de navi­ge­ren­de grund­lag i et poli­tisk pro­jekt, end hvad Søren Pape måt­te mene i dag, som han ikke men­te i går.” 

Et uud­le­vet potentiale

Da for­hen­væ­ren­de for­mand Mari­an­ne Karls­mo­se for­lod posten i efter­å­ret 2022, var det med en klar opfor­dring til, at Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne drop­per enhver ambi­tion om at kom­me i Fol­ke­tin­get. I ste­det bør kræf­ter­ne læg­ges i lokal­po­li­tik, mener hun. 

Da Jep­pe Hedaa få måne­der sene­re blev valgt til for­mand, var også han for­sig­tig med at sæt­te alt ind på at genero­bre det tab­te Chri­sti­ans­borg. Det måt­te ikke bli­ve Fol­ke­tin­get “for enhver pris”, sag­de han til DR. 

Men med et nyt og afsti­vet vær­di­grund­lag ser Jep­pe Hedaa i dag et “kolos­salt poten­ti­a­le” i par­ti­et, som han ikke har set lig­nen­de før, og for ham at se hand­ler det nu bare om “at put­te ben­zin nok på moto­ren,” sag­de han på lands­mø­det til Frihedsbrevet. 

“De sid­ste 15 år har jeg nær­mest ikke været i Dan­mark, der har jeg bare beskæf­ti­get mig med at etab­le­re min virk­som­hed i udlan­det. Jeg har jo set, hvor stor en påvirk­ning, hvor meget ind­fly­del­se de krist­ne vær­di­er kan få i andre euro­pæ­i­ske lan­de. Og jeg tæn­ker, her er jo et kolos­salt poten­ti­a­le, som jeg tror, at nogen andre ikke har set. Så nu laver vi en model, som kan udfol­de det potentiale.” 

I 20 år har Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne ikke været i Fol­ke­tin­get. Så, hvor­for kan du se det poten­ti­a­le, hvis ingen andre kan?

“Jeg ved ikke, om der er andre, der har kun­net se det, men de har i hvert fald ikke udle­vet det. De har holdt fast i deres enkeltsa­ger, og hvis de ikke selv har holdt fast i deres enkeltsa­ger, så har medi­er­ne fast­holdt dem i det nar­ra­tiv, at de er et enkeltsags­par­ti. Det bry­der vi ud af nu.” 

Tid­li­ge­re for­mand: “Måske var det for­kert af mig” 

Én af de tid­li­ge­re for­mænd for hvem det ikke lyk­ke­des at omkal­fa­tre Kri­sten­de­mo­kra­ter­nes prin­cip­pro­gram er Stig Grenov, der var for­mand i åre­ne fra 2012 til 2019. 

I for­hal­len på lands­mø­det siger han til Fri­heds­bre­vet, at selv­om ønsket om et kurs­skif­te træk­ker trå­de til­ba­ge til hans for­mands­tid, så mang­le­de vilj­en og ener­gi­en til at gen­nem­fø­re de nød­ven­di­ge ændrin­ger efter ved­ta­gel­sen af par­tiets prin­cip­pro­gram i 2008. 

Sam­ti­dig giver Stig Grenov den nuvæ­ren­de for­mand ret i, at det ikke tid­li­ge­re har været en lige så høj pri­o­ri­tet for par­ti­top­pen — her­un­der ham selv. 

“Måske så jeg for­kert, men jeg tænk­te den­gang, at der ikke er nogen, der stem­mer på Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne på grund af et prin­cip­pro­gram. De stem­mer på os på grund af vores poli­tik, men måske så jeg for­kert. Måske var det for­kert af mig,” siger han i dag til Frihedsbrevet. 

Ads­purgt om han fryg­ter, at par­ti­et nu får svæ­re­re ved at stå ud fra grup­pen af øvri­ge bor­ger­li­ge par­ti­er, sva­rer Stig Grenov, ja. 

“Det kan man godt fryg­te, for­di det er dét, der vir­ker i poli­tik i dag. Det er at være meget mar­kant. Men vi er jo mar­kan­te,” siger han og tilføjer: 

“Vi vil ger­ne styr­ke fami­li­en, men det hand­ler jo ikke om at sige, at vi ikke vil styr­ke det tra­di­tio­nel­le ægte­skab. Det hand­ler ikke om at skæ­re alle de børn fra, som bli­ver født i alle muli­ge andre for­hold — som lever med deres mor og moster, eller to mænd eller to kvin­der, eller alt muligt i et kol­lek­tiv. Det er bar­net, man skal se på, og det er dem, vi lov­gi­ver for. Det giver ikke mening at sige, at vi kun skal være for dem, der er de nor­ma­le,” siger han. 

Gen­nem åre­ne har Stig Grenov mere mere end én gang gjort sig bemær­ket for sine kon­tro­ver­si­el­le udta­lel­ser om abort, og så sent som i juli i år udtal­te han til Altin­get, at han per­son­ligt fort­sat mener, at “abort er for­kert” og at målet bør være at arbej­de for “at begræn­se ulykkerne”. 

Hver­ken under lands­mø­de­de­bat­ten eller over for Fri­heds­bre­vet pro­teste­re­de den tid­li­ge­re for­mand dog mod par­tiets nye vær­di­grund­lag. Nu hand­ler det om, at sæt­te fami­li­en i fokus for det kri­sten­de­mo­kra­ti­ske pro­jekt, lød budskabet. 

“Vi skal styr­ke fami­li­en, for­di det er de nære fæl­les­ska­ber, som er gode både for, at man har et godt liv, men også for, at men­ne­sker tri­ves. Og det gæl­der alle men­ne­sker, både voks­ne og børn, og gam­le, som også er en del af fami­li­en. Jeg mener ikke, at der er en ordent­lig familiepolitik.” 

Hvad med Kon­ser­va­ti­ve? Nu slår de sig jo også op på fami­li­en, og at være det grøn­ne par­ti i den blå blok. Det er jo meget det sam­me, jeg har hørt her i dag.

“Ja, ja. Alt­så, jeg vil ikke begyn­de at pun­ke de kon­ser­va­ti­ve. Jeg synes, det er dej­ligt, at de også nu er begyndt at tale om fami­li­en. Vel­kom­men i klub­ben. Især, hvis de også kom­mer med noget kon­kret poli­tik, der kan bru­ges til noget. Men nu har jeg set så man­ge år, hvor det kun har hand­let om skat­te­let­tel­ser og stren­ge­re straf­fe, så folk må sæt­te deres kryds der, hvor de tror, at poli­ti­ker­ne er mest troværdige.” 

En afart af accept

Det var ikke kun abort-spørgs­må­let, der var en øm tå i Mid­del­fart den­ne lør­dag. Under en debat om bru­gen af ordet “natur­lig”, i for­stå­el­sen af det “natur­li­ge fæl­les­skab”, gik en dele­ge­ret på sce­nen og pro­teste­re­de mod ordvalget. 

Han for­tal­te, at han er homo­seksu­el og tror, at sådan­ne for­mu­le­rin­ger vil for­hin­dre væl­ge­re som ham selv i at søge mod Kristendemokraterne. 

“Jeg synes, vi skal inklu­de­re alle,” sag­de han, hvor­til der blev klap­pet spora­disk i salen, mens andre kryd­se­de arme­ne, lod hæn­der­ne bli­ve i ro og stir­re­de stift ud i luften. 

Efter­føl­gen­de gik en anden dele­ge­ret op på sce­nen og sag­de, at nu hand­ler det om “at bøje sig mod hinanden”. 

En tavs split­tel­se over spørgs­må­let ulme­de i for­sam­lin­gen, men uenig­he­der­ne brød ikke ud i lys lue, og som sådan var udveks­lin­gen symp­to­ma­tisk for den gene­rel­le stem­ning på landsmødet. 

De, der måt­te mene noget andet end for­man­dens og hoved­be­sty­rel­sens nye kurs, vare­de deres mun­de og lod det højst bli­ve ved en demon­stra­tiv ikke-reak­tion. En stil­tien­de accept af tider­nes skiften. 

For eksem­pel kom der også et ændrings­for­slag om at fjer­ne de fire ord “i en bre­de­re for­stand” ved et punkt, der defi­ne­re­de familien. 

Moti­va­tio­nen for for­sla­get lød, at den opti­ma­le fami­lie­struk­tur er et ægte­skab mel­lem en mand og en kvin­de, og der­for skal fami­li­en ikke for­stås “i en bre­de­re for­stand”. Fami­li­en skul­le, måt­te man for­stå, kun for­stås i den­ne ene forstand. 

Men hel­ler ikke den­ne for­slags­stil­ler var til ste­de ved lands­mø­det, og efter et kort ophold gled den kri­sten­de­mo­kra­ti­ske for­sam­ling hur­tigt over for­sla­get, der blev nedstemt. 

Nye tider for medlemmerne 

En af de få, der gik imod for­sam­lin­gen og send­te sit grøn­ne dele­ge­re­de kort i vej­ret på nog­le af de mere kon­tro­ver­si­el­le for­slag, var Simon Aar­by Chri­sten­sen fra Horsens. 

Han mener både, at Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne skul­le have beva­ret for­mu­le­rin­ger­ne fra det gam­le prin­cip­pro­gram om, at fri abort er prin­cip­ti­elt uac­cep­ta­belt, samt at ægteskabet 

mel­lem mand og kvin­de er den bed­ste samlivsform. 

“Det vid­ste jeg jo godt ikke kom igen­nem. Men det er min ærli­ge mening. Og så må jeg leve med, at alle de andre stem­mer noget andet,” sag­de Simon Aar­by Chri­sten­sen, der bemær­ke­de, at for­sla­ge­ne jo blot var en afskrift fra det gam­le program. 

Han mener, at livet star­ter ved und­fan­gel­sen, og for at kun­ne have sin egen samvit­tig­hed med hele vej­en igen­nem, blev han nødt til at stem­me imod for­sam­lin­gen. Sam­ti­dig er han godt bevidst om, at tiden er ved at løbe fra ham, når det kom­mer til abortspørgsmålet. 

“Jeg var jo hel­ler ikke oppe og sige noget. Jeg vil ikke lave en hel mas­se splid og bal­la­de, men når jeg nu bli­ver spurgt, så vil jeg selv­føl­ge­lig stem­me efter min ærli­ge overbevisning”. 

Er det din opfat­tel­se, at der i kri­sten­de­mo­kra­ter­nes bag­land også er fle­re, som synes som du gør, end det kom til udtryk inde i salen? 

“Det synes jeg, det er svært at vur­de­re. Det har der været for år til­ba­ge, men der er nok sket en hold­nings­æn­dring over de sene­ste år”. 

Er du på et per­son­ligt plan skuf­fet over den ret­ning som, som Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne er på vej i? 

“Jeg er bekym­ret. Bekym­ret, det er nok det bed­ste ord. Men nu må vi se,” siger Simon Aar­by Christensen. 

“Man må jo bare kon­sta­te­re, at par­ti­et har på det områ­de flyt­tet sig meget, siden jeg meld­te mig ind”. 

En af dem, der omvendt bak­ker op om par­tiets nye ret­ning, er 20-åri­ge Magnus Rot­h­mann, der beskri­ver sig selv som man­ge­årig mod­stan­der af fri abort. 

Han var nem at spot­te i for­sam­lin­gen, for han var omtrent det ene­ste unge men­ne­ske, der var mødt op til Kri­sten­de­mo­kra­ter­nes landsmøde. 

“Jeg men­te, det kun bur­de være lov­ligt at få en fri abort, hvis den føde­n­de kvin­des liv er på spil. Så er det liv mod liv, og så kan man godt sige, at det er ret­fær­digt at få en abort. Men det har jeg ændret på. Ikke for­di jeg synes, at det er mere etisk at få en abort nu end før, men som vores for­mand så fint for­kla­rer det, så er der for­skel på, hvad jeg mener per­son­ligt, og så et poli­tisk pro­gram og et poli­tisk par­ti,” for­kla­re­de han. 

“For eksem­pel ved vi jo, at hvis vi ulov­lig­gør den fri abort, hvis vi gør det ulov­ligt og kri­mi­na­li­se­rer de her kvin­der, hjæl­per det hver­ken kvin­der­ne eller bar­net. Abor­ter­ne bli­ver i så fald bare fore­ta­get i gader og stræ­der. Eller i hvert fald under for­hold, som ikke er vær­di­ge for kvin­den. Så, for mig har jeg jo skif­tet fokus.” 

Imens det omkring­lig­gen­de sam­fund i øje­blik­ket debat­te­rer om, der i Dan­mark skal træk­kes en ny græn­se for fri abort ved gravi­di­te­tens 18. uge, kom Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne på et lands­mø­de i Mid­del­fart den­ne okto­ber-wee­kend, såle­des up-to-date med den gamle.

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her