Gode vibra­tio­ner i Austin

Den 52-åri­ge uni­ver­si­tetsad­mi­ni­stra­tor, Pano Kane­los, har sam­men med en grup­pe af alli­e­re­de kastet sig ud i et vildt ambi­tiøst pro­jekt, der har til for­mål at for­vand­le den ame­ri­kan­ske uni­ver­si­tets­ver­den. Til den­ne uges Fri Tænk­ning har jeg talt med Pano Kane­los om, hvor­for han sag­de far­vel til ver­dens bed­ste job og i ste­det accep­te­re­de en udfor­dring, han i udgangs­punk­tet ikke ane­de, hvor­dan vil­le gå; om hvad der er galt med ame­ri­kan­ske uni­ver­si­te­ter, hvad Austins nye uni­ver­si­tet, UATX, vil til­by­de stu­de­ren­de, under­vi­se­re og for­ske­re, og hvad Kane­los’ kri­te­ri­um for suc­ces er. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.