Gri­mal: Kød-over­lo­ad på den gam­mel­dags og helt vidun­der­li­ge måde

Hvis man føl­ger med på vores Ins­ta­gram-pro­fil, vil man vide, at vi både har været for­bi Restau­rant Frank i Indre By, Pol­ly (op til fle­re gan­ge) og for nyligt også Sol & Luna på Fre­de­riks­berg – alle restau­ran­ter, der har impo­ne­ret os med for­nuf­ti­ge pri­ser, god ser­vi­ce og hyg­ge­li­ge rum. Der­for blev vi begej­stre­de, da Face­books algo­rit­me gjor­de os opmærk­som­me på, at sam­me ejer­kreds nu hav­de beslut­tet at åbne bistro­en Gri­mal, som vi besøg­te i sid­ste uge. Vi må hel­le­re lige disclai­me, at det var på en af deres aller­før­ste åbnings­da­ge, selv­om det nu ikke betød den sto­re slin­ger i val­sen under vores besøg. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.