Gri­mal: Kød-over­lo­ad på den gam­mel­dags og helt vidun­der­li­ge måde

Hvis man føl­ger med på vores Ins­ta­gram-pro­fil, vil man vide, at vi både har været for­bi Restau­rant Frank i Indre By, Pol­ly (op til fle­re gan­ge) og for nyligt også Sol & Luna på Fre­de­riks­berg – alle restau­ran­ter, der har impo­ne­ret os med for­nuf­ti­ge pri­ser, god ser­vi­ce og hyg­ge­li­ge rum. Der­for blev vi begej­stre­de, da Face­books algo­rit­me gjor­de os opmærk­som­me på, at sam­me ejer­kreds nu hav­de beslut­tet at åbne bistro­en Gri­mal, som vi besøg­te i sid­ste uge. Vi må hel­le­re lige disclai­me, at det var på en af deres aller­før­ste åbnings­da­ge, selv­om det nu ikke betød den sto­re slin­ger i val­sen under vores besøg. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her