Grund­læg­ger af Kul­tur­mø­det på Mors: Chri­sti­an Have er far­lig for det dan­ske kulturliv

Chri­sti­an Have er en af kul­tu­rens mest magt­ful­de mænd. Han bærer man­ge kasket­ter på én gang, og han er vel­lidt blandt poli­ti­ke­re. Grund­læg­ge­ren af Kul­tur­mø­det, Evant­ho­re Vester­gaard, mener, at Have er ble­vet så magt­fuld og så dyg­tig til at tale poli­ti­ker­nes sprog, at han er deci­de­ret ska­de­lig for det dan­ske kul­tur­liv. “Han har nog­le vold­som­me impe­ri­a­li­sti­ske til­bø­je­lig­he­der. Det er jo også der­for, at nog­le kal­der ham en kul­tur­pa­ra­sit,” siger Evant­ho­re Vester­gaard. “Når man har så meget magt, som han har, så kan det bli­ve far­ligt,” siger Vester­gaard og for­kla­rer, at hver­ken Have eller de poli­ti­ke­re, der elsker at tale med ham, har syn­der­ligt meget for­stand på kunst. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.