Håb er for de svage 

Jeg har set frem til at sen­de det­te sid­ste Fri Hjul for i år som opsam­ling på den over­stå­e­de sæson. Jeg ønsker at min­de om årets høj­de­punk­ter. Om at gene­ra­tio­nen af unge cykel­ryt­te­re lige nu repræ­sen­te­rer spor­tens inder­ste ide­a­ler: at opteg­ne en klar for­mel for styr­ke­for­hol­det mel­lem de bed­ste ryt­te­re og for under­sø­gel­sen af græn­sen for den men­ne­ske­li­ge for­må­en. At min­de om at vin­ter­pau­sen skal bru­ges til at opbyg­ge for­vent­nin­ger­ne til, at den kom­men­de sæson kan over­gå den for­gang­ne. Hvad nyt­tigt er der ellers at bru­ge dis­se lan­ge måne­ders mang­len­de cykel­løb til? 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 79 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 749 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her