Hård kri­tik af stif­ter af cen­ter for psy­kisk sår­ba­re – “på et tids­punkt sag­de hun: Jeg kan jo fak­tisk tvangsind­læg­ge jer alle sammen”


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Ved du noget om sagen, som vi bør vide? Så kan du kon­tak­te os på emil@frihedsbrevet.dk, kerstine@frihedsbrevet.dk eller frihedsbrevet@protonmail.com.

Det kor­te af det lange

Stif­te­ren af Natio­nalt Cen­ter for Kunst og Men­tal Sund­hed møder nu hård kri­tik fra en ræk­ke tid­li­ge­re ansat­te. Hun, Bir­git Bun­de­sen, ska­ber kon­flik­ter, bry­der sin tavs­heds­pligt, har mere fokus på sig selv end på sine ansat­te og ind­ta­ger en pro­ble­ma­tisk dob­bel­trol­le som psy­ki­a­ter og leder, lyder kri­tik­ken blandt andet. 

“Det gjor­de kun min til­stand vær­re,” siger Claus Poul­sen, der tid­li­ge­re har haft Bir­git Bun­de­sen som sin psy­ki­a­ter og været ansat ved centret. 

Selv kan Bir­git Bun­de­sen ikke gen­ken­de al kri­tik­ken i den­ne arti­kel, men hun siger dog und­skyld til dem, der måt­te have haft dår­li­ge oplevelser. 

Hele histo­ri­en

“Jeg hav­de håbet på, det var et fri­sted. Men i vir­ke­lig­he­den blev det bare det mest ekstre­me form for pres, jeg har oplevet.” 

Sådan beskri­ver Claus Poul­sen sit sam­ar­bej­de med Bir­git Bun­de­sen, stif­te­ren af Natio­nalt Cen­ter for Kunst og Men­tal Sund­hed (CKMS).

CKMS skul­le ellers være et alter­na­tivt, bane­bry­den­de til­tag inden for psy­ki­a­tri­en, som skul­le give psy­ki­a­tri­bru­ge­re et tryg­heds­ba­se­ret fæl­les­skab gen­nem kun­sten. Men ople­vel­sen af det tryg­ge rum er ikke lige­frem det, en ræk­ke tid­li­ge­re med­ar­bej­de­re oplever. 

I den­ne arti­kel for­tæl­ler Claus Poul­sen sin histo­rie om sta­dig at kæm­pe med efter­re­ak­tio­ner­ne på et trau­ma­ti­se­ren­de for­løb med mani­pu­la­tion og kon­flik­ter med stif­te­ren af centret. 

Fri­heds­bre­vet har der­u­d­over talt med seks tid­li­ge­re ansat­te på cen­tret, der alle for­tæl­ler om et pro­ble­ma­tisk arbejds­mil­jø og en hård ledelsesstil. 

En sand pioner

I sep­tem­ber 2021 kun­ne over­læ­ge og psy­ki­a­ter Bir­git Bun­de­sen slå døre­ne op til Natio­nalt Cen­ter for Kunst og Men­tal Sund­hed, der er en del af Psy­ki­a­trisk Cen­ter Ama­ger og er finan­si­e­ret med 8,7 mil­li­o­ner fra sats­pulj­en (i dag SSA-pulj­en) og des­u­den støt­tet af Det Obel­ske Fami­lie­fond, Velux Fon­den og Sta­tens Kunstfond. 

Ide­en med CKMS er at under­sø­ge, hvil­ken ind­fly­del­se kunst kan have på det men­tale hel­bred. Cen­tret er et kon­kret til­bud til bru­ge­re af psy­ki­a­tri­en, der har mulig­hed for at del­ta­ge i skri­ve­for­løb eller eks­pe­ri­men­te­re med bil­led­kunst, dra­ma eller podcasts, og sam­ti­dig er cen­tret et viden­cen­ter, der skal for­mid­le forsk­nings­ba­se­ret viden om kun­stens ind­virk­ning på den men­tale sundhed. 

Selv­om det ind­til vide­re er småt med den sta­ti­sti­ske evi­dens for en direk­te sam­men­hæng mel­lem kunst og men­tal sund­hed, sag­de kul­tur­mi­ni­ster Jakob Engel-Sch­midt (M) nu alli­ge­vel sid­ste år, at “der er en god grund til at tale kun­sten og kul­tu­ren op og have et skær­pet blik for, at den kan for­an­dre vores ver­den, også når det gæl­der men­tal triv­sel”. Det­te udsagn blev i Altin­get hur­tigt bak­ket op af seks for­ske­re fra CKMS med Bir­git Bun­de­sen i spidsen. 

Bir­git Bun­de­sen hyl­des ofte for sin alter­na­ti­ve til­gang til psy­ki­a­tri­en. For eksem­pel beskri­ver SIND – Lands­for­e­nin­gen for psy­kisk sund­hed – Bun­de­sen som “en sand pio­ner, når det gæl­der om at løf­te og nytæn­ke psykiatrien”. 

Udadtil kan histo­ri­en om Bir­git Bun­de­sen og CKMS alt­så snildt beskri­ves som nytæn­ken­de, bane­bry­den­de og vigtig. 

Fle­re tid­li­ge­re med­ar­bej­de­re og psy­ki­a­tri­bru­ge­re, som Fri­heds­bre­vet har talt med, for­tæl­ler dog en noget anden histo­rie. De for­tæl­ler om et pro­jekt dre­vet af en kon­trol­syg stif­ter, der spil­ler sår­ba­re men­ne­sker ud mod hin­an­den, mani­p­u­le­rer og bry­der sin tavs­heds­pligt efter behov. 

Påstan­de, som Bir­git Bun­de­sen over for Fri­heds­bre­vet afvi­ser, har hold i virkeligheden. 

Stif­ter af Natio­nalt Cen­ter for Kunst og Men­tal Sund­hed, Bir­git Bun­de­sen, møder nu hård kri­tik fra en ræk­ke tid­li­ge­re ansat­te. (Foto: Dall Jakob/Information/Ritzau Scanpix)

Præ­mie­pa­tien­ten

Claus Poul­sen blev en del af Natio­nalt Cen­ter for Kunst og Men­tal Sund­hed, efter han hav­de mødt Bir­git Bun­de­sen på Psy­ki­a­trisk Cen­ter Ama­ger. Han var ind­lagt, og hun var hans psy­ki­a­ter. Claus Poul­sen hav­de hørt om, at der fand­tes nog­le skri­ve­grup­per og sag­de, at det var han inter­es­se­ret i at prø­ve for at få noget posi­tivt ind­hold ind i sit liv på et tids­punkt, hvor han hav­de det enormt svært. 

“Det skul­le være et sted, hvor man kun­ne kom­me hen og få det bed­re. Man lave­de kunst, og der var en mas­se men­ne­sker, der hjalp hin­an­den med at få det bed­re,” siger Claus Poul­sen, der mød­te Bir­git Bun­de­sen før­ste gang, da han var 31 år gammel. 

Han for­tæl­ler, at han greb chan­cen og enga­ge­re­de sig i pro­jek­tet for at få noget for hån­den. Men han hav­de ikke fore­stil­let sig, at til­knyt­nin­gen til CKMS skul­le køre ham end­nu læn­ge­re ned psykisk. 

Først star­te­de Claus Poul­sen som fri­vil­lig, og sene­re blev han ansat på cen­tret. I det hele taget var der en god stem­ning mel­lem ham og Bir­git Bun­de­sen, og han fik en tro på sig selv, for­di hun tal­te ham op. 

Hvis for eksem­pel nog­le for­sker­kol­le­ga­er kom på besøg, kun­ne Bir­git Bun­de­sen fin­de på at frem­hæ­ve Claus og sige, at han kun­ne old­græsk, at han var et filo­so­fisk geni og en dyg­tig kunst­ner. Han så sig selv som en suc­ces­hi­sto­rie for ste­det, en slags præ­mie­pa­tient, siger han. 

“Hun prø­ver vir­ke­lig at blæ­se mit ego op, og det, synes jeg jo, er meget rart. Hun taler meget posi­tivt om mig, og jeg har jo brug for en tro på, at jeg kan noget, og at jeg er noget værd.” 

Den følel­se blev kun end­nu stør­re, da der kom støt­te fra Sta­tens Kunst­fond til at opstar­te en podcast. Claus fik ansva­ret for at lave den. 

Det var her, det for alvor begynd­te at gå skævt mel­lem Claus Poul­sen og Bir­git Bundesen. 

Under­vejs fik Claus følel­sen af, at lige meget hvad han bød ind med, var det ikke godt nok til Bun­de­sen. Hun vil­le blan­de sig i alt og kom kon­stant med ret­tel­ser og menin­ger. Claus var ufor­stå­en­de, for­di han egent­lig bare vil­le lave sin egen podcast i ro og mag og undre­de sig over, hvor stær­ke hold­nin­ger der åben­bart var til hans podcastprojekt. 

Claus hav­de en ople­vel­se af, at han blev pres­set ud i at lave inter­views på en måde, han ikke hav­de lyst til. I vis­se til­fæl­de blev han fodret med for­tro­li­ge oplys­nin­ger om gæsterne. 

“Det fru­stre­rer hen­de så meget, at jeg ikke stil­ler de spørgs­mål, som hun vil have, at Bir­git i et af til­fæl­de­ne selv laver et inter­view bag­ef­ter,” siger Claus. 

Og på det tids­punkt hav­de Claus en for­nem­mel­se af, at han ikke kun­ne gøre noget som helst rig­tigt, og at Bir­git Bun­de­sen begynd­te at bli­ve deci­de­ret ube­ha­ge­lig over for ham. Sam­ti­dig hen­vend­te andre sig til ham med lig­nen­de erfaringer. 

Jeg kan tvangsind­læg­ge jer

Han sat­te sig for, at han vil­le kon­fron­te­re Bun­de­sen med sin ople­vel­se. Efter­føl­gen­de ople­ve­de han, at hun blev ved med at køre på ham og for­tal­te ham, at han opfør­te sig dår­ligt, og at det var ham, der var skyld i den dår­li­ge stem­ning, der var opstå­et på cen­tret, for­di han var syg. 

“Jeg var rig­tig for­vir­ret. Mit ind­tryk var først, at hun hav­de et over­dre­vent behov for at kon­trol­le­re alting. Hun blev også ved med at sige, at det faldt til­ba­ge på hen­de,” siger han. 

“Og det er enormt for­vir­ren­de for mig, for der er jo nog­le fak­ta i det. Jeg er psy­kisk syg, og hun er min tid­li­ge­re psy­ki­a­ter. Jeg er meget i tvivl, om hun gør det her i ond tro, alt­så om hun fak­tisk gør det for at mani­p­u­le­re med mig. Eller om hun prø­ver at hjæl­pe mig, for­di jeg har det meget dårligt.” 

Claus ople­ve­de, at hans diag­no­se blev brugt mod ham til at gøre ham min­dre værd og udstil­le ham som en far­lig person. 

Og han er ikke ale­ne med ople­vel­sen af, hvor­dan en kon­flikt, der star­te­de som en fag­lig dis­kus­sion, blev vendt rundt til at hand­le om, hvem der var skyld i, at stem­nin­gen var ble­vet dår­lig på arbejds­plad­sen. Fle­re tid­li­ge­re ansat­te for­tæl­ler, at diag­no­ser­ne kun­ne kom­me i spil. 

“Hver gang der kom kri­tik fra andre, blev der brugt ordet diag­no­ser og hen­des pri­vil­e­ge­re­de posi­tion som læge til at affe­je den kri­tik, der kom af hen­de,” for­tæl­ler en ano­nym tid­li­ge­re medarbejder. 

En tred­je tid­li­ge­re med­ar­bej­der siger, at Bir­git Bun­de­sen hav­de for vane at for­tæl­le vidt og bredt om bru­ger­nes inti­me detaljer. 

“Jeg står i en posi­tion, hvor jeg nog­le gan­ge skal have detal­jer om bru­ge­ren. Men alle­re­de fra begyn­del­sen fik jeg infor­ma­tio­ner helt spon­tant og uden grund om bru­ge­res sexliv, diag­no­ser, pri­va­te for­hold og fore­stil­lings­ver­den. Det var ikke rele­vant for mig, og det var min for­nem­mel­se, at det ude­luk­ken­de blev for­talt, for­di det var sjove histo­ri­er, som kun­ne sæt­te hen­de i et bed­re lys,” for­tæl­ler en tid­li­ge­re medarbejder. 

Claus Poul­sen for­tæl­ler, at Bir­git Bun­de­sen kun­ne fin­de på at tale henka­stet om magtforholdet. 

“På et tids­punkt sag­de hun: ‘Jeg kan jo fak­tisk tvangsind­læg­ge jer alle sam­men’. Med sådan en spø­ge­fuld tone. Så bli­ver man da min­det om, at der er et magt­for­hold. Det er vildt for­vir­ren­de, at hun siger det i en spø­ge­fuld tone. Du er hele tiden bare i tvivl,” for­tæl­ler Claus. Han bli­ver bak­ket op af en anden tid­li­ge­re med­ar­bej­der, der også hør­te det. 

En tid­li­ge­re med­ar­bej­der, der ønsker at være ano­nym, for­tæl­ler til Fri­heds­bre­vet, at præ­mis­sen med at ansæt­te tid­li­ge­re psy­ki­a­tri­bru­ge­re egent­lig er god, men at det også er de med­ar­bej­de­re, der har svæ­rest ved at kom­me væk fra et usundt magtforhold. 

“Hvor skal man gå hen? Det er også vig­tigt at sæt­te sig ind i den situ­a­tion for de ansat­te, at det ikke er lige til at kom­me væk,” siger den tid­li­ge­re medarbejder. 

Magtsyg

En anden tid­li­ge­re med­ar­bej­der for­tæl­ler, hvor­dan det var utro­ligt svært at kom­me til at lave noget, uden at Bir­git Bun­de­sen skul­le blan­de sig. Og om hvor­dan ved­kom­men­de føler, at hun udnyt­te­de sin posi­tion som tid­li­ge­re psy­ki­a­trisk overlæge. 

“Hun bru­ger per­so­ner, der ikke har den stør­ste selv­til­lid i for­vej­en, og udnyt­ter dem så,” siger den tid­li­ge­re medarbejder. 

I 2023 stop­pe­de Bir­git Bun­de­sen med at have ledel­ses­ansvar. Nu var hun ude­luk­ken­de for­e­nings­for­mand. Men selv­om hen­des ansvars­om­rå­der for­melt set hav­de flyt­tet sig, for­tæl­ler tid­li­ge­re med­ar­bej­de­re sta­dig om, hvor­dan hun til fæl­les­mø­de­r­ne ople­ve­des som dominerende. 

“Hun gør det til møder, at hun spe­edsnak­ker, så andre ikke får et ord ind­ført. Man­ge ople­ver at føle sig jor­det,” for­tæl­ler en tid­li­ge­re medarbejder. 

“Selv­om der bli­ver for­søgt udde­le­ge­ret opga­ver, så er det ene­ste, man kan være sik­ker på, at alt kom­mer igen­nem Bir­git,” siger en anden tid­li­ge­re medarbejder. 

Kil­der for­tæl­ler, at deres ople­vel­se er, at Bir­git Bun­de­sen udnyt­ter sin posi­tion som over­læ­ge til at få sår­ba­re til at føle, at de ikke har noget at sige. 

“Det er jo klart, at man ikke kan kom­me uden om det her magt­for­hold, når man har med en psy­ki­a­ter og en psy­ki­a­tri­bru­ger at gøre. Men måske skal man over­ve­je, om den psy­ki­a­ter så skal have så meget magt,” siger en tid­li­ge­re medarbejder. 

En anden tid­li­ge­re med­ar­bej­der sid­der til­ba­ge med en følel­se af at have været med til at bidra­ge til en kul­tur, der ikke var optimal. 

Den tid­li­ge­re med­ar­bej­der for­tæl­ler, at ved­kom­men­de i star­ten kom til at dan­ne sig ind­tryk, når ved­kom­men­de mød­te med­ar­bej­de­re. Net­op for­di der blev for­talt, hvor­dan et adfærds­møn­ster vil­le se ud, for­di per­so­nen hav­de en diag­no­se. Det resul­te­re­de i, at ved­kom­men­de hav­de en for­u­dind­ta­gel­se, som den tid­li­ge­re med­ar­bej­der kom til at tro på. 

“Først så hop­pe­de jeg med på den, men nu når jeg sid­der til­ba­ge, kan jeg godt se, at der var folk, der blev kørt over, og det har jeg efter­føl­gen­de også sagt und­skyld for,” for­tæl­ler den tid­li­ge­re med­ar­bej­der til Frihedsbrevet. 

Fik det tyde­ligt værre

Claus Poul­sen for­tæl­ler, at han i løbet af sin ansæt­tel­se ople­ve­de over­fus­nin­ger og kon­flik­ter, og at det fik ham til at iso­le­re sig, tabe sig og til at udvik­le en angst for, om hans egen vir­ke­lig­heds­op­fat­tel­se var rigtig. 

Han siger, at symp­to­mer­ne på et tids­punkt var så vold­som­me, at han måt­te en tur på ska­destu­en med smer­ter i brystet. 

“I løbet af min ansæt­tel­se udvik­le­de jeg så vold­som­me smer­ter i bry­stet, at jeg var nødt til at tage på ska­destu­en med det. Et angst­symp­tom, som jeg aldrig hav­de ople­vet før, men som nu fort­sat kom­mer igen, når jeg bli­ver stres­set,” for­tæl­ler Claus. 

Fik du det vær­re af at være der?

“Ja, det kan man helt tyde­ligt sige. Der har også været en peri­o­de, hvor jeg var på arbej­de, hvor jeg fak­tisk hav­de det bed­re. Men der har været en stærk kor­re­la­tion med, hvor meget jeg hav­de med Bir­git at gøre.” 

“Der var jo aspek­ter, der var gode. Kol­le­ger­ne, ste­det. Jeg hav­de en betyd­nings­fuld funk­tion der­in­de, synes jeg. Men alt det, der fore­gik med Bir­gits møder og Bir­gits gas­ligh­ting og alle de her men­ne­sker, der blev kede af det, det gjor­de kun min til­stand værre.” 

“Jeg har haft det enormt dår­ligt, fle­re måne­der efter jeg stoppede.” 

Og ellers er det ene­ste posi­ti­ve, som Claus Poul­sen tager med fra sine år på CKMS, at han end­te med at kom­me til bunds i, hvad der var årsag til hans for­vir­ring, og at den for ham ube­ha­ge­li­ge ledel­se rent fak­tisk ske­te i vir­ke­lig­he­den og ikke kun oppe i hans hoved. 

“Jeg fandt ud af, at jeg hav­de ret, og det hav­de jeg psy­kisk brug for. Hvis jeg ikke hav­de gjort det her, hav­de jeg jo bare gået fra det sted, og så vil­le jeg sta­dig bare tæn­ke, at det var under­ligt, men at der jo skal to til en kon­flikt,” siger Claus Poulsen. 

“Det var en kon­fron­ta­tion, jeg var nødt til at tage for at få afgjort noget inde i mig selv. I mere end to år for­søg­te jeg at råbe op for at beskyt­te andre mod at ende i det her.” 

Psy­ki­a­tri­ens mot­her Theresa

De syv kil­der, som Fri­heds­bre­vet har talt med, for­tæl­ler alle sam­men, at CKMS var en vig­tig sag for dem, da de gik ind i det, men at de lidt efter lidt begynd­te at ople­ve, at der var mani­pu­la­tion fra Bir­git Bun­de­sens side, og at fokus ikke lå på pro­jek­tet, men mest af alt hand­le­de om at få Bir­git Bun­de­sen frem i lyset. 

“Jeg ople­ve­de det, som at der var et skred i, hvor foku­set lå. Det blev en kamp om opmærk­som­hed i psy­ki­a­tri­en. Jeg ople­ve­de det, som om hun så sig som psy­ki­a­tri­ens Mot­her The­resa,” for­tæl­ler en tid­li­ge­re medarbejder. 

“Det er et godt og vig­tigt pro­jekt, men det er desvær­re ikke det, der er fokus,” for­tæl­ler en anden tid­li­ge­re medarbejder. 

“Jeg har en for­nem­mel­se af, at alt bli­ver for­dre­jet fra hen­des side. Nog­le gan­ge har jeg ikke tro­et mine egne øjne, for­di det er mær­ke­ligt at være i,” for­tæl­ler en tred­je tid­li­ge­re medarbejder. 

Rede­gø­rel­sen

Fri­heds­bre­vet er kom­met i besid­del­se af den rede­gø­rel­se, som den davæ­ren­de sekre­ta­ri­ats­chef blev bedt om at afle­ve­re til besty­rel­sen, hvor der bli­ver sat ord på en ræk­ke orga­ni­sa­to­ri­ske van­ske­lig­he­der og bekymringer. 

I rede­gø­rel­sen står der blandt andet, hvor­dan det ople­ve­des, at der unød­ven­digt blev skabt kon­flik­ter fra Bir­git Bun­de­sens side. 

Det bli­ver også beskre­vet, at der før omstruk­tu­re­rin­gen alle­re­de var pro­ble­mer, men at ople­vel­sen var, at de pro­ble­mer sta­dig blev over­ført i den nye kon­stel­la­tion, efter Bir­git Bun­de­sen ikke læn­ge­re skul­le have ledelsesansvar. 

Fri­heds­bre­vet er også i besid­del­se af det brev, der blev sendt til besty­rel­sen af med­ar­bej­der­ne i 2023. Her peges der på udfor­drin­ger, som går for­ud for omstruk­tu­re­rin­gen, men som de sta­dig mener eksisterer. 

I bre­vet bli­ver der lagt vægt på en upro­por­tio­nal cen­tra­li­se­ring om for­man­dens ledel­se, og det fører til en ople­vel­se af dår­lig dyna­mik omkring arbejds­gan­ge, ansvars­for­de­lin­ger og beslutningsprocesser. 

Det er noget, fle­re med­ar­bej­de­re, som Fri­heds­bre­vet har talt med, har oplevet. 

“Hun kun­ne ikke fin­de ud af at udde­le­ge­re opga­ver, hun skul­le være inde over alt,” for­tæl­ler en tid­li­ge­re med­ar­bej­der og fortsætter: 

“Hun har også kon­tak­tet mig for at høre, hvad jeg hav­de sagt af kri­tik af hen­de til et møde med en anden leder.” 

Ikke demo­kra­tisk

Jakob Jakob­sen var med til at star­te CKMS op i 2021. Selv­om han synes, at CKMS er et godt pro­jekt, “som invol­ve­rer en mas­se fan­ta­sti­ske men­ne­sker”, end­te han med at træk­ke sig fra pro­jek­tet. Det skri­ver han i et skrift­ligt svar til Frihedsbrevet. 

“Jeg drop­pe­de ud, da det viste sig at der ikke var sær­ligt meget demo­kra­ti og lige­stil­ling mel­lem – for det før­ste bru­ger­ne og de pro­fes­sio­nel­le, der­næst mel­lem kunst­ner­ne og det læge­fag­li­ge per­so­na­le. Det for­blev et læge­sty­ret pro­jekt med alle de men­ne­ske­li­ge og ide­o­lo­gi­ske aspek­ter, det med­fø­rer. Det psy­ki­a­tri­ske system har brug for nytænk­ning, og den bio­lo­gi­ske evi­dens­ba­se­re­de tænk­ning må udfor­dres med en reel inklu­sion af bru­ger­ne i beslut­nin­ger­ne og behand­lin­gen på hospi­ta­ler­ne. Kun­sten og udvik­ling og afprøv­ning af spro­get kan spil­le en vir­ke­lig væsent­lig rol­le for man­ge inden for det psy­ki­a­tri­ske system – ikke bare for bru­ger­ne – men også for læger­ne. Der var ingen lige­stil­ling mel­lem bru­ge­re, kunst­ne­re og læge­fag­ligt per­so­na­le på CKMS. Der­for trak jeg mig,” skri­ver Jakob Jakobsen. 

Ufor­be­hol­dent undskyld

Fri­heds­bre­vet har fore­lagt kri­tik­ken og alle kil­der­nes cita­ter for Bir­git Bun­de­sen. Hun ønsker ikke at for­hol­de sig til de kon­kre­te epi­so­der, lige­som hun hel­ler ikke ønsker at stil­le op til inter­view, men sva­rer skrift­ligt på en ræk­ke mere over­ord­ne­de spørgsmål. 

Hvad tæn­ker du om, at Claus Poul­sen, en af dine tid­li­ge­re patien­ter, har den her opfat­tel­se af sin tid på CKMS? 

”Det gør natur­lig­vis et stort ind­tryk. Sådan skal ingen have det. Og selv­om der er ting i det, der siges, jeg ikke kan gen­ken­de, så vil jeg gøre det ene­ste rig­ti­ge, nem­lig at sige ufor­be­hol­dent und­skyld til Claus, men også til andre, der har haft dår­li­ge ople­vel­ser på CKMS til­ba­ge i tiden. For vi er til­ba­ge i tiden, jeg har ikke haft per­so­na­le­ansvar siden sid­ste for­år, og jeg og vi har som fæl­les­skab i CKMS lært af fejl. Vi har haft hund­red­vis af bru­ge­re og man­ge ansat­te igen­nem cen­tret, og hel­dig­vis har de fle­ste været gla­de og fået det bed­re. Der er lavet syste­ma­ti­ske bru­ge­re­va­lu­e­rin­ger, der viser det.” 

Har du brudt din tavshedspligt? 

”Det er umu­ligt for mig at sva­re på påstan­de, som bli­ver frem­sat ano­nymt og uden kon­kre­te hånd­fa­ste eksemp­ler. Jeg bestræ­ber mig natur­lig­vis efter at optræ­de etisk kor­rekt i mit vir­ke, og jeg har ikke brudt min tavshedspligt.” 

“Gene­relt er det en opga­ve for ansat­te på cen­tret at skul­le løse og drøf­te per­son­føl­som­me sager med bru­ger­ne, og det kan vi ikke uden at dele per­son­føl­som­me infor­ma­tio­ner om andre med hin­an­den. Alle ansat­te har der­for under­skre­vet tavs­heds­pligt­ser­klæ­rin­ger. At jeg har drøf­tet per­son­føl­som­me oplys­nin­ger inter­nt, lige­som andre ansat­te har, er der­for ikke at bry­de min tavs­heds­pligt. Måske er der her opstå­et en mis­for­stå­el­se hos nogen. 

Men det ska­ber da eti­ske pro­blem­stil­lin­ger fra tid til anden, og vi har der­for også et bru­ger­sty­ret etisk råd, der kan tages i ed ved eti­ske dilem­ma­er af alle i cen­tret, både ansat­te og brugere.” 

Har du på CKMS talt dår­ligt om med­ar­bej­de­re i andres påhør?

Det­te spørgs­mål har Bir­git Bun­de­sen ikke sva­ret på. 

Har du taget kon­takt til med­ar­bej­de­re uden for arbejdstiden? 

”CKMS blev star­tet som et græs­rod­spro­jekt, der hur­tigt vok­se­de. Tin­ge­ne gik stærkt, der var hjer­te­blod, ska­ber­trang, ingen mid­ler og ikke altid de struk­tu­rer, der skul­le til. Og med det pres, kan tonen i til­spid­se­de peri­o­der, sær­ligt til­ba­ge i 2022, have været for hård og kra­ve­ne for sto­re. Hvil­ket natur­lig­vis er helt for­kert, når man arbej­der blandt andet med sår­ba­re per­so­ner med meget svin­gen­de arbejd­s­ev­ne. Det er jeg ked af, jeg har selv lært meget af den hek­ti­ske opstart­s­fa­se og alle­re­de sid­ste år valg­te jeg at over­la­de ledel­sen af per­so­na­le og fri­vil­li­ge til en anden. Men jeg vil da fore­slå den nuvæ­ren­de ledel­se, at der sæt­tes en ano­nym triv­sels­un­der­sø­gel­se i gang, så vi kan få et bil­le­de af, hvor­dan det ser ud i dag, og ikke til­ba­ge i tiden, som kil­der­ne i den­ne histo­rie beskæf­ti­ger sig med. Det vil give den nuvæ­ren­de ledel­se den bed­ste for­ud­sæt­ning for at hand­le, hvis der skul­le være noget”.

Hvad tæn­ker du om, at kil­der­ne for­tæl­ler, at du kan være mani­p­u­le­ren­de over for medarbejdere/ tid­li­ge­re bru­ge­re af CKMS?

”Her hand­ler det om at hol­de tun­gen lige i mun­den. Natur­lig­vis skal jeg eller andre lede­re ikke være mani­p­u­le­ren­de. Og det opfat­ter jeg hel­ler ikke har været til­fæl­det og er ked af, hvis nogen har set det sådan. Men som leder har man jo som ansvar at opga­ver i orga­ni­sa­tio­nen løses. Og er for eksem­pel en med­ar­bej­der ansat til at udfø­re en opga­ve, men ønsker måske at lave noget andet i ste­det, eller er opga­ver ikke løst på en for­svar­lig måde, så er det jo lede­rens rol­le at træ­de til. Det kan af nogen godt opfat­tes som om man bestem­mer for meget eller blan­der sig for meget. Men som davæ­ren­de leder hav­de jeg jo ansva­ret for at cen­tret leve­re­de det, som det skul­le, også i for­hold til samarbejdspartnere.” 

Svar fra bestyrelsen

Fri­heds­bre­vet har bedt om en udta­lel­se om Bir­git Bun­de­sens ledel­ses­stil fra den nuvæ­ren­de besty­rel­se af CKMS. Her føl­ger besty­rel­sens skrift­li­ge udtalelse: 

“Vi tager natur­lig­vis alle, der har haft dår­li­ge ople­vel­ser, på cen­tret alvor­ligt. Det er helt afgø­ren­de for os, at alle cen­trets ansat­te over­hol­der gængse HR-reg­ler inkl. tavs­heds­plig­ten. En ankla­ge om brud på tavs­heds­plig­ten er alvor­lig og må doku­men­te­res grun­digt. Vi har ikke ople­vet andet end pro­fes­sio­nel opfør­sel fra Bir­git i den hen­se­en­de. Vi er gla­de for, at Bir­git er bevidst om sin cen­tra­le rol­le som stif­ter og at hun så tyde­ligt und­skyl­der for, hvis der sær­ligt i pres­se­de peri­o­der ikke har været en helt igen­nem ordent­lig omgangs­form og nog­le bru­ge­re og ansat­te har haft dår­li­ge ople­vel­ser. Rig­tigt man­ge bru­ge­re har fået gavn af hen­des arbej­de. Det ved vi fra undersøgelser.” 

“Sid­ste for­år lave­de vi en reor­ga­ni­se­ring af cen­tret, som også betød, at Bir­git ikke læn­ge­re har per­so­na­le­ansvar, men nu for­sker. Det bety­der også, at cen­tret har to ben, en forsk­nings­le­del­se og en prak­sis­le­del­se. Hvis ansat­te siden april 2023 har ople­vet pro­ble­mer, har de kun­net hen­ven­de sig til deres respek­ti­ve ledel­se. Vi har lært meget af de før­ste år, også Bir­git, og vores kla­re vur­de­ring er, at for­hol­de­ne er ander­le­des i dag. Men vi vil drøf­te med den nuvæ­ren­de ledel­se, om der kan gøres yder­li­ge­re for at afkla­re det.”