Hård kri­tik af stor dansk Coun­ter Stri­ke-tur­ne­ring i Abu Dha­bi: “Det ser suspekt ud”

I dag går det løs i Abu Dha­bi, når den dan­ske tur­ne­ring BLAST Pre­mi­er Finals star­ter. Det er en af ver­dens stør­ste Coun­ter Stri­ke-tur­ne­rin­ger, og der er en mil­li­on dol­lars på høj­kant. Men det møder kri­tik, at det dan­ske fir­ma BLAST har valgt emira­tet Abu Dha­bi som desti­na­tion. Ikke kun på grund af Abu Dha­bis mang­len­de men­ne­ske­ret­tig­he­der, men også for­di den dan­ske stat ejer 19 pro­cent af BLAST gen­nem Vækstfonden. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her