“Had­præ­di­kant” blev band­lyst fra Dan­mark – nu er han til­ba­ge i Køben­havns stormoské

Den kon­tro­ver­si­el­le, ame­ri­kan­ske præ­di­kant Shaykh Kha­lid Yasin kom i 2017 på den davæ­ren­de rege­rings stort opslå­e­de had­præ­di­kant-liste og blev for­budt indrej­se i Dan­mark. Godt to år sene­re – i 2019 – vur­de­re­de dan­ske myn­dig­he­der til­sy­ne­la­den­de, at præ­di­kan­ten ikke læn­ge­re var spe­ci­elt hade­fuld, al den stund han plud­se­lig blev pil­let af listen igen. Og nu præ­di­ker Shaykh Kha­lid Yasin så på livet løs i Dan­mark. I slut­nin­gen af febru­ar og begyn­del­sen af marts i år har Shaykh Kha­lid Yasin nem­lig ved fle­re lej­lig­he­der opt­rå­dt som gæste­præ­di­kant i den Qatar-finan­si­e­re­de stormoske på Rovsings­ga­de i Køben­havns Nord­ve­st­kvar­ter, viser en ræk­ke video­er fra moskeen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her