Har Putin for­læst sig på en sov­je­tisk landsforræder?

Intet tyder på en snar­lig afslut­ning på kri­gen i Ukrai­ne. De, der med frygt eller håb hav­de set frem til Vla­di­mir Putins tale i anled­ning af 77-året for Sov­je­tu­ni­o­nens sejr over Hit­ler-Tys­kland, måt­te se i vej­vi­se­ren efter sig­na­ler om, hvor­når og hvor­dan Putin fore­stil­ler sig kri­gen afslut­tet. Men han gjor­de det dog klart, at den rus­si­ske hær kæm­per på sin egen jord, og der­for må det være hans plan at annek­te­re mere ukrainsk ter­ri­to­ri­um. Talen er alle­re­de blev grun­digt ana­ly­se­ret. Når jeg alli­ge­vel beskæf­ti­ger mig med den i den­ne uges Fri Tænk­ning, skyl­des det et aspekt af Putins tale, som er ble­vet over­set. Jeg tæn­ker på hans beskri­vel­se af inva­sio­nen af Ukrai­ne som et fore­byg­gen­de eller præ­ven­tivt angreb, og de asso­ci­a­tio­ner til Hit­lers angreb på Sov­je­tu­ni­o­nen i juni 1941 samt debat­ten om Stal­ins pla­ner om at slå først, som det vækker. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her