Her er Dan­marks hem­me­li­ge EM-helt

Træ­ne­ren hav­de året før skre­vet sin A‑licens om emnet Det mål­ska­ben­de hjør­ne­s­park, og han begynd­te at træ­ne ekstra med de spil­le­re, der viste talent for disci­pli­ner­ne. I dag hæv­der Butt­ge­reit, at 99 pro­cent af alle fod­bold­spil­le­re kan lære at spar­ke et halv­lig­gen­de vristspark (bol­den ram­mes i bun­den og får et afstemt svæv), så bol­den lan­der inden for fem kva­drat­me­ter. Det sam­me gæl­der med en rund­skæv (bol­den ram­mes med inder­si­den i en bevæ­gel­se rundt om bol­den) – det er bare et spørgs­mål om træ­ning og den rig­ti­ge træ­ning. ”Men man ser sta­dig på seni­o­r­ni­veau, også på øver­ste inter­na­tio­na­le plan, at der er spil­le­re, der ikke kan det,” til­fø­jer Mads Buttgereit. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.